Schrif­te­lijke vragen Waarom geen concrete duur­zaam­heids­cri­teria voor evene­menten?


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 15 februari 2018 hebben de raadsleden Teunissen (PvdD), Kapteijns (GroenLinks), Okcuoglu (Groep Okcuoglu), Scheper (D66), Oudshoorn (HSP) en Akhiat (SP) een motie ingediend voor het meenemen van duurzaamheid bij het subsidiëren van publieksevenementen vanaf het jaar 2019 (RIS299249). Deze motie is aangenomen.

Uit ontevredenheid met de manier waarop uitvoering is gegeven aan deze motie, hebben de raadsleden Barker (PvdD), Bos (HSP), Holman (PvdA), Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Bingöl (CDA) op 13 juni 2019 een motie ingediend voor concrete duurzaamheidscriteria voor evenementen (RIS302901). Ook deze motie is aangenomen.

In tegenspraak met het dictum van de tweede motie, heeft het college recent het aanvragen van een subsidie voor evenementen in het jaar 2020 opengesteld zonder te specificeren welke weging het criterium duurzaamheid bij de beoordeling heeft en daarbij wordt nog steeds aangegeven dat de economische waarde van de publieksevenementen doorslaggevend is[1].

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1. Wordt het criterium duurzaamheid daadwerkelijk meegewogen in de beoordeling van de subsidieaanvragen die tot en met 31 augustus 2019 worden ingediend? Welke weging krijgt het criterium duurzaamheid in de beoordeling van de subsidieaanvragen? Waarom heeft het college deze weging niet gespecificeerd?Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.
  • 2. Indien het criterium duurzaamheid wordt meegewogen, waarom wordt er aangegeven dat de economische waarde van de publieksevenementen doorslaggevend is?
  • 3. Welke duurzaamheidsaspecten worden meegewogen in de beoordeling? Zijn dat dezelfde als de op de webpagina genoemde voorbeelden? Zo ja, waarom worden niet alle in de motie ‘Duurzaamheidscriteria bij evenementen’ (RIS299249) genoemde criteria meegewogen?
  • 4. Zal het college uitvoering geven aan de op 13 juni 2019 ingediende motie en ervoor zorgen dat deze, zoals verzocht, wordt uitgevoerd voor de evenementen die plaatsvinden in het jaar 2020?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

[1] Zie: https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-evenementen/financiele-bijdrage-grootschalige-publieksevenementen-aanvragen.htm.