Schrif­te­lijke vragen Status Veilig Thuis Haag­landen


Indiendatum: aug. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Sinds januari 2018 is de Gemeente Den Haag zowel opdrachtgever als werkgever van de organisatie Veilig Thuis Haaglanden, voorheen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Veilig Thuis Haaglanden bedient negen gemeenten, waaronder Den Haag. De organisatie biedt hulp en advies bij probleemsituaties als huiselijk geweld en kindermishandeling. Een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen zorgt voor passende hulp. Sinds januari 2019 is de aangescherpte Wet verplichte meldcode van kracht. Deze wet zorgt ook voor een toestroom aan meldingen bij Veilig Thuis Haaglanden. Het is een enorme uitdaging om de toestroom van alle meldingen bij te houden. Medewerkers hebben hun zorgen geuit over de hoge uitstroom van kwalitatieve medewerkers en de toenemende werkdruk. Met het vertrekken van ervaren krachten gaat kennis en ervaring verloren, terwijl met de nieuwe meldcode het werk alleen maar pittiger wordt. Ook wordt gevreesd voor (nog) langere wachtlijsten voor mensen die opzoek zijn naar hulp. De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat de medewerkers de zorgen omtrent de uitstroom van kwalitatieve medewerkers ook hebben geuit bij het college.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Heeft het college inderdaad de signalen ontvangen over de ontevredenheid onder medewerkers van de organisatie van Veilig Thuis Haaglanden? Zo ja, op welke manier en hoe heeft het college daarop gereageerd? Kan deze communicatie worden gedeeld met de Raad?

De onrust zou verder zijn toegenomen door het vertrek van de directrice van Veilig Thuis Haaglanden en de daaropvolgende aankondiging van vertrek van twee managers. De twee managers zouden eind september vertrekken bij de organisatie vanwege de manier van communicatie over het vertrek van de directrice vanuit de gemeente.

2. Kan het college bevestigen dat er onlangs een aantal personen zijn vertrokken die van belang waren voor de medewerkers van Veilig Thuis Haaglanden? Kan het college hier een verklaring voor geven?

3. Op welke manier wordt er voor gezorgd dat medewerkers van de organisatie zich gehoord en gesteund voelen door de gemeente Den Haag?

4 .Hoe verklaart het college de zorgen onder de medewerkers over de kwaliteit van de organisatie van Veilig Thuis Haaglanden? Deelt het college deze zorgen van de medewerkers?

5. Welke eisen worden gesteld aan nieuwe medewerkers voor de organisatie Veilig Thuis Haaglanden? Zijn deze eisen bijgesteld door een schaarste aan capabele medewerkers op de arbeidsmarkt? Zo ja, hoe wordt dan toch de veiligheid van hulpbehoevenden gewaarborgd?

6. Hoe wordt de kwaliteit aan kennis en ervaring geborgd in de organisatie Veilig Thuis Haaglanden?

7. Hoe vaak (sinds 2019) hebben de GGD en Veilig Thuis Haaglanden op aanvraag advies, materiaal of voorlichting gegeven over de aangescherpte Wet verplichte meldcode?

8. Wat wordt eraan gedaan om alle veiligheidsbeoordelingen binnen de wettelijke norm van vijf (werk)dagen af te ronden? Hoe vaak wordt deze norm niet gehaald?

9. Hoe wordt prioriteit gegeven aan de aanpak van wachtlijsten en de wettelijke doorlooptijden bij Veilig Thuis Haaglanden? Welke doelen zijn daar vanuit Veilig Thuis Haaglanden aan gekoppeld? Hoe lang is de gemiddelde wachtlijst en doorlooptijd nu?

10. Wanneer is meer informatie beschikbaar over de doorstroom vanuit Veilig Thuis Haaglanden naar andere organisaties?


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 6 nov. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 21 augustus 2019 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Sinds januari 2018 is de Gemeente Den Haag zowel opdrachtgever als werkgever van de organisatie Veilig Thuis Haaglanden, voorheen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Veilig Thuis Haaglanden bedient negen gemeenten, waaronder Den Haag. De organisatie biedt hulp en advies bij probleemsituaties als huiselijk geweld en kindermishandeling. Een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen zorgt voor passende hulp. Sinds januari 2019 is de aangescherpte Wet verplichte meldcode van kracht. Deze wet zorgt ook voor een toestroom aan meldingen bij Veilig Thuis Haaglanden. Het is een enorme uitdaging om de toestroom van alle meldingen bij te houden. Medewerkers hebben hun zorgen geuit over de hoge uitstroom van kwalitatieve medewerkers en de toenemende werkdruk. Met het vertrekken van ervaren krachten gaat kennis en ervaring verloren, terwijl met de nieuwe meldcode het werk alleen maar pittiger wordt. Ook wordt gevreesd voor (nog) langere wachtlijsten voor mensen die opzoek zijn naar hulp. De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat de medewerkers de zorgen omtrent de uitstroom van kwalitatieve medewerkers ook hebben geuit bij het college.

1. Heeft het college inderdaad de signalen ontvangen over de ontevredenheid onder medewerkers van de organisatie van Veilig Thuis Haaglanden? Zo ja, op welke manier en hoe heeft het college daarop gereageerd? Kan deze communicatie worden gedeeld met de Raad?

Ja, het college heeft deze signalen ontvangen. Mondeling, via medewerkers(bijeenkomsten) en schriftelijk. De gemeente heeft op verschillende niveaus, los van deze signalen, regelmatig met medewerkers en management van Veilig Thuis Haaglanden (hierna: VTH) gesproken. Het college deelt deze personeelscommunicatie niet, omdat het niet gebruikelijk is om personeelscommunicatie publiek te maken.

De onrust zou verder zijn toegenomen door het vertrek van de directrice van Veilig Thuis Haaglanden en de daaropvolgende aankondiging van vertrek van twee managers. De twee managers zouden eind september vertrekken bij de organisatie vanwege de manier van communicatie over het vertrek van de directrice vanuit de gemeente.

2. Kan het college bevestigen dat er onlangs een aantal personen zijn vertrokken die van belang waren voor medewerkers van Veilig Thuis Haaglanden? Kan het college hier een verklaring voor geven?

Het klopt dat er naast de directeur onlangs twee teammanagers zijn vertrokken. Over het vertrek van individuele medewerkers doet het college geen nadere mededelingen.

3. Op welke manier wordt er voor gezorgd dat medewerkers van de organisatie zich gehoord en gesteund voelen door de gemeente Den Haag?

Vooropgesteld geldt een grote waardering voor het werk en de inzet van de medewerkers. In het bijzonder ook in het licht van alle ontwikkelingen die de afgelopen jaren op VTH zijn afgekomen. De ambtelijke leiding en ook het dagelijks bestuur van VTH zijn het afgelopen jaar regelmatig met medewerkers van Veilig Thuis in gesprek geweest en hebben daarbij waardering uitgesproken voor het complexe werk dat de medewerkers bij VTH doen. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn we ons bovendien zeer bewust van de grote uitdagingen waar de organisatie – en dus ook de medewerkers van VTH – voor gesteld staan (zie ook het antwoord op vraag 4).

4. Hoe verklaart het college de zorgen onder medewerkers over de kwaliteit van de organisatie van Veilig Thuis Haaglanden? Deelt het college de zorgen van de medewerkers?

Zoals ook benoemd in onze eerdere brief waarin we u informeerden over de actuele stand van zaken met betrekking tot de wachtlijsten bij VTH (RIS302855), staan we met VTH voor grote uitdagingen. In de eerste plaats blijft de instroom van meldingen en adviezen maar stijgen. Daarnaast hebben we, net zoals breder binnen de zorg- en jeugdhulp, te maken met grote krapte op de arbeidsmarkt en. En tot slot is ook de werkwijze van VTH verder aangescherpt en uitgebreid. Er komt op dit moment dus veel, en vooral ook, tegelijk op VTH af. Medewerkers maken zich daar zorgen over en als college delen we die zorgen.

5. Welke eisen worden gesteld aan nieuwe medewerkers voor de organisatie Veilig Thuis Haaglanden? Zijn eisen bijgesteld door een schaarste aan capabele medewerkers op de arbeidsmarkt? Zo ja, hoe wordt dan toch de veiligheid van hulpbehoevenden gewaarborgd?

Medewerkers moeten SKJ geregistreerd zijn om binnen VTH te mogen werken. Het afgelopen jaar hebben we door de schaarste aan ervaren medewerkers, medewerkers aangenomen die (nog) niet SKJ geregistreerd zijn. Deze zijn ingestroomd in zogenaamde instroomteams waar zij onder supervisie van SKJ-geregistreerde medewerkers gewerkt hebben tot het moment dat zij zelf SKJ-geregistreerd waren. Dit betekent dat de productie van de SKJ-geregistreerde medewerkers van VTH vanwege de begeleidingstaken lager lag. Het inwerken van een nieuwe collega duurt ongeveer acht maanden. Verder werkt VTH conform de (landelijke) protocollen en richtlijnen. Op die manier blijft (het oordeel over) de veiligheid van hulpbehoevenden geborgd.

6. Hoe wordt de kwaliteit aan kennis en ervaring geborgd in de organisatie van Veilig Thuis Haaglanden?

Het borgen van de kwaliteit aan kennis en ervaring gebeurt op verschillende manieren:

  • Vanuit het landelijk netwerk Veilig Thuis is een trainingsprogramma “professional van de Toekomst” ontwikkeld waarmee medewerkers zijn (en nieuwe medewerkers worden) voorbereid op het werken met de nieuwe meldcode en het handelingsprotocol. Ook VTH-medewerkers zijn en worden op die manier geschoold.
  • Ook zijn er intervisiegroepen en worden sessies voorbereid waarin professionals morele of ethische dilemma’s die zij tegenkomen kunnen bespreken. Daarnaast zijn er verschillende expertisegroepen waarin medewerkers werken aan het versterken van de expertise van VTH.
  • Voor werving en behoud van medewerkers met minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van huiselijk geweld zetten we een arbeidsmarkttoelage in. Medewerkers die nog niet aan dit criterium voldoen maar wel aantoonbaar zeer goed functioneren kunnen in aanmerking komen voor een functioneringstoelage.
  • Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan het creëren van een nieuwe functie die breed inzetbaar is over de werkvelden huiselijk geweld, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning om hiermee ervaren en goed functionerende medewerkers een doorgroeiperspectief te bieden.

7. Hoe vaak (sinds 2019) hebben de GGD en Veilig Thuis Haaglanden op aanvraag advies, materiaal of voorlichting gegeven over de aangescherpte Wet verplichte meldcode?

De GGD en VTH hebben sinds 2019 in de regio Haaglanden gezamenlijk 29 voorlichtingen/bijeenkomsten georganiseerd voor de volgende werkvelden:

  • Negen keer voor het onderwijs.
  • Drie keer voor de kinderopvang.
  • Twee keer voor justitie.
  • Zes keer voor de gezondheidszorg.
  • Zeven keer voor de maatschappelijke hulpverlening.
  • Twee keer voor de jeugdhulp.

Na elke voorlichting/bijeenkomst hebben de aanwezigen per mail een informatiepakket nagezonden gekregen die ze kunnen gebruiken & verspreiden voor de verdere implementatie van de meldcode. Sinds 2019 heeft de GGD – op verzoek – circa 35 adviezen gegeven aan professionals over de implementatie van de meldcode binnen hun eigen organisaties. Naast de gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten heeft VTH ook los van de GGD diverse voorlichtingen gegeven over de meldcode en de werkwijze van Veilig Thuis. Vanuit VTH is er daarnaast met alle deelnemende gemeenten contact over de uitwisselingsbijeenkomsten tussen professionals in het lokale veld en Veilig Thuis.

8. Wat wordt eraan gedaan om alle veiligheidsbeoordelingen binnen de wettelijke norm van vijf (werk)dagen af te ronden? Hoe vaak wordt deze norm niet gehaald?

VTH zorgt er voor dat, naast het werken conform het nieuwe handelingsprotocol, alle meldingen op de dag van binnenkomst worden gezien voor een eerste beoordeling van eventuele acute onveiligheid. Vanaf januari 2019 wordt gewerkt met het nieuwe, landelijke handelingsprotocol, dat de Veilig Thuis organisaties samen hebben opgesteld naar aanleiding van de aangescherpte Wet verplichte meldcode. Dit nieuwe handelingsprotocol (en de nieuwe werkwijze die daarmee gepaard gaat) zorgt er voor dat de veiligheidsbeoordeling (triage) die Veilig Thuis uitvoert bij alle meldingen die binnenkomen, uitgebreider is geworden. Zo wordt in de nieuwe werkwijze al in een heel vroeg stadium contact gelegd met direct betrokkenen waardoor eerder een uitgebreider beeld ontstaat. Alle medewerkers van VTH worden opgeleid in werken met het nieuwe handelingsprotocol. Die nieuwe werkwijze, en de bijbehorende nieuwe manier van registreren, heeft vanzelfsprekend impact op de werkzaamheden bij VTH. Waar in Q4 2018 gemiddeld 83% van de veiligheidsbeoordelingen binnen de wettelijke termijn van 5 (werk)dagen plaatsvond, lag dat percentage in Q1 2019 rond de 78% (RIS302855). Voor de actuele stand van zaken verwijs ik naar de brief naar aanleiding van de 4-maandsrapportage die u onlangs vanuit het bestuur van de GR heeft ontvangen. De afronding van de veiligheidsbeoordeling kan door de uitgebreidere werkwijze waarin met meerdere mensen gesproken wordt, soms langer duren dan 5 (werk)dagen.

9. Hoe wordt prioriteit gegeven aan de aanpak van wachtlijsten en wettelijke doorlooptijden bij Veilig Thuis Haaglanden? Welke doelen zijn daar vanuit Veilig Thuis Haaglanden aan gekoppeld? Hoe lang is de gemiddelde wachtlijst en doorlooptijd nu?

Het terugdringen van de wachtlijsten en het sturen op wettelijke doorlooptijden zijn belangrijke indicatoren waar zowel vanuit het college van Den Haag, vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsorganisatie VTH, als vanuit het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden op gestuurd wordt en we periodiek met de uitvoeringsorganisatie over spreken. Daarbij worden wij als bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling geïnformeerd over de voortgang aan de hand van 4-maandsrapportages. Op basis van deze rapportages wordt de voortgangsinformatie opgenomen in de (half)jaarrapportages Jeugd en Wmo en waar aan de orde ook in de P&C-cyclus. Voor de actuele stand van zaken met betrekking tot de voortgang verwijs ik daarnaast naar de brief naar aanleiding van de 4-maandsrapportage die u onlangs vanuit de GR heeft ontvangen.

10. Wanneer is meer informatie beschikbaar over de doorstroom van Veilig Thuis Haaglanden naar andere organisaties?

Vanuit het Algemeen Bestuur is de ontwikkeling van meer adequate sturingsinformatie, onder meer met betrekking tot de doorstroom naar andere organisaties, een belangrijke prioriteit. Zodra wij in het bestuur over de voortgang hiervan hebben kunnen spreken en weten wanneer dergelijke sturingsinformatie beschikbaar is, wordt u hierover geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,
Dineke ten Hoorn Boer

de wnd. burgemeester,
Johan Remkes

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Waarom geen concrete duurzaamheidscriteria voor evenementen?

Lees verder

Schriftelijke vragen Wob-verzoek Shell

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer