Schrif­te­lijke vragen Status Veilig Thuis Haag­landen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Sinds januari 2018 is de Gemeente Den Haag zowel opdrachtgever als werkgever van de organisatie Veilig Thuis Haaglanden, voorheen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Veilig Thuis Haaglanden bedient negen gemeenten, waaronder Den Haag. De organisatie biedt hulp en advies bij probleemsituaties als huiselijk geweld en kindermishandeling. Een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen zorgt voor passende hulp. Sinds januari 2019 is de aangescherpte Wet verplichte meldcode van kracht. Deze wet zorgt ook voor een toestroom aan meldingen bij Veilig Thuis Haaglanden. Het is een enorme uitdaging om de toestroom van alle meldingen bij te houden. Medewerkers hebben hun zorgen geuit over de hoge uitstroom van kwalitatieve medewerkers en de toenemende werkdruk. Met het vertrekken van ervaren krachten gaat kennis en ervaring verloren, terwijl met de nieuwe meldcode het werk alleen maar pittiger wordt. Ook wordt gevreesd voor (nog) langere wachtlijsten voor mensen die opzoek zijn naar hulp. De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat de medewerkers de zorgen omtrent de uitstroom van kwalitatieve medewerkers ook hebben geuit bij het college.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Heeft het college inderdaad de signalen ontvangen over de ontevredenheid onder medewerkers van de organisatie van Veilig Thuis Haaglanden? Zo ja, op welke manier en hoe heeft het college daarop gereageerd? Kan deze communicatie worden gedeeld met de Raad?

De onrust zou verder zijn toegenomen door het vertrek van de directrice van Veilig Thuis Haaglanden en de daaropvolgende aankondiging van vertrek van twee managers. De twee managers zouden eind september vertrekken bij de organisatie vanwege de manier van communicatie over het vertrek van de directrice vanuit de gemeente.

2. Kan het college bevestigen dat er onlangs een aantal personen zijn vertrokken die van belang waren voor de medewerkers van Veilig Thuis Haaglanden? Kan het college hier een verklaring voor geven?

3. Op welke manier wordt er voor gezorgd dat medewerkers van de organisatie zich gehoord en gesteund voelen door de gemeente Den Haag?

4 .Hoe verklaart het college de zorgen onder de medewerkers over de kwaliteit van de organisatie van Veilig Thuis Haaglanden? Deelt het college deze zorgen van de medewerkers?

5. Welke eisen worden gesteld aan nieuwe medewerkers voor de organisatie Veilig Thuis Haaglanden? Zijn deze eisen bijgesteld door een schaarste aan capabele medewerkers op de arbeidsmarkt? Zo ja, hoe wordt dan toch de veiligheid van hulpbehoevenden gewaarborgd?

6. Hoe wordt de kwaliteit aan kennis en ervaring geborgd in de organisatie Veilig Thuis Haaglanden?

7. Hoe vaak (sinds 2019) hebben de GGD en Veilig Thuis Haaglanden op aanvraag advies, materiaal of voorlichting gegeven over de aangescherpte Wet verplichte meldcode?

8. Wat wordt eraan gedaan om alle veiligheidsbeoordelingen binnen de wettelijke norm van vijf (werk)dagen af te ronden? Hoe vaak wordt deze norm niet gehaald?

9. Hoe wordt prioriteit gegeven aan de aanpak van wachtlijsten en de wettelijke doorlooptijden bij Veilig Thuis Haaglanden? Welke doelen zijn daar vanuit Veilig Thuis Haaglanden aan gekoppeld? Hoe lang is de gemiddelde wachtlijst en doorlooptijd nu?

10. Wanneer is meer informatie beschikbaar over de doorstroom vanuit Veilig Thuis Haaglanden naar andere organisaties?


Robin Smit
Partij voor de Dieren