Schrif­te­lijke vragen Wob-verzoek Shell


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Onderzoeksplatform Follow The Money publiceerde onlangs het artikel “Ministerie vraagt om ongepaste en onwettelijke inzage in onderzoeksobject Shell Papers.” [1] In het artikel wordt de werkwijze uiteengezet van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) inzake een Wob-verzoek van het Platform Authentieke Journalistiek. Beschreven wordt dat EZK zegt namens 14 van de 17 gewobte bestuursorganen te spreken, maar dit niet kan aantonen via machtigingen. Inmiddels zijn hier ook Kamervragen[2] over gesteld, alsmede Schriftelijke Vragen in de Provinciale Staten van Groningen en de gemeenten Rotterdam en Groningen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heer Smit, Partij voor de Dieren en de heer Wijsmuller, Haagse Stadspartij, de volgende vragen:

  1. Kan het college bevestigen dat de gemeente Den Haag vertegenwoordigd wordt door het ministerie van EZK in dit WOB-verzoek? Zo ja, wat is hiervoor de reden?
  2. Is er een wettelijke machtiging afgegeven door de gemeente Den Haag aan het ministerie van EZK om namens de gemeente te spreken aangaande het WOB-verzoek van Platform Authentieke Journalistiek? Zo ja, wat voor machtiging is dit? Kan deze machtiging gedeeld worden met de Raad?
  3. Als een dergelijke machtiging is afgegeven, wat is hiervan de reikwijdte?
  4. Is de gemeente Den Haag op de hoogte gehouden door het ministerie van EZK over de correspondentie met het Onderzoeksplatform? Zo ja, was de gemeente van te voren op de hoogte van het verzoek van EKZ voor toelichting op de onderzoeksopzet? Wat is de positie van het college over deze gang van zaken?
  5. Kan het college een tijdlijn geven die inzichtelijk maakt hoe het contact over het Wob-verzoek tussen de gemeente Den Haag en het ministerie van EZK verlopen is sinds de indiening van het verzoek?

De gemeenten Groningen en Assen handelen het Wob-verzoek van het Onderzoeksplatform zelf af. De Partij voor de Dieren en de HSP zijn van mening dat dit een transparantere en logischere manier van werken is.

  1. Is het nog mogelijk voor de gemeente Den Haag om alsnog haar eigen Wob-verzoek af te handelen in deze zaak? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat het college zich hiervoor inzetten?
  2. Is er contact geweest tussen (vertegenwoordigers van) de gemeente Den Haag en (vertegenwoordigers van) Shell over het Wob-verzoek? Zo ja, kan deze communicatie met de Raad worden gedeeld en kan er een tijdlijn worden geschetst van alle mondelinge, schriftelijke en digitale communicatie die er heeft plaatsgevonden tussen (vertegenwoordigers van) de gemeente Den Haag en Shell?
Robin SmitJoris Wijsmuller
Partij voor de Dieren
Haagse Stadspartij


[1] https://www.ftm.nl/artikelen/ministerie-vraagt-om-ongepaste-en-onwettelijke-inzage-in-onderzoeksopzet-shell-papers

[2] https://www.tweedekamer.nl/dow...