Schrif­te­lijke vragen Data­lekken, drones & privacy


Indiendatum: 18 mrt. 2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het aantal datalekken is in de afgelopen jaren flink gestegen (RIS317377). Deze week nog ontving de gemeenteraad opnieuw een melding van een datalek (RIS318173). In dit geval belandden gegevens van zo’n 2600 kinderen op straat. Dit terwijl de gemeente steeds meer en gretiger data over haar inwoners verzamelt (bijlage 1).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

Datalekken

  1. Welke richtlijnen worden er gehanteerd voor het classificeren van een datalek als “ernstig/hoog risico” waarbij ook een meldplicht is bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

  2. Wat vindt het college een acceptabele hoeveelheid datalekken?

  3. Welke maatregelen zijn de afgelopen jaren genomen naar aanleiding van gemelde datalekken, zowel op het gebied van educatie als op het gebied van de aanpassing van software?

Persoonsgegevens

Op de website van de gemeente Den Haag is een openbaar dataregister te vinden, maar dit is onvolledig en het is moeilijk tot onmogelijk om hierin terug te vinden welke gegevens van inwoners worden verzameld (bijlage 2).

  1. Kan het college een overzicht bieden van waar er welke gegevens worden verzameld van inwoners in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld door camera’s, sensoren of op andere manieren? Zo nee, waarom niet?

  2. Kan een dergelijk (actueel) overzicht ook openbaar worden geraadpleegd door inwoners? Zo nee, waarom niet?

  3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat, zeker in het licht van de datalekken, er terughoudend moet worden omgegaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, en dat het beschermen van de gegevens van inwoners soms zwaarder moet wegen dan (relatief kleine) winst op het gebied van efficiëntie, snelheid of gemak? Zo nee, waarom niet?

  4. Kan het college aangeven hoe de afweging wordt gemaakt of het noodzakelijk of proportioneel is om gegevens van inwoners te verzamelen ten opzichte van het doel dat wordt bereikt? Zo nee, waarom niet?

  5. Kan het college aangeven welke doelstelling zij heeft voor de digitale onafhankelijkheid van Den Haag, bijvoorbeeld het gebruik van software van grote bedrijven zoals Microsoft?

Drones

De gemeente Den Haag heeft verschillende pilots lopen met betrekking tot het gebruik van drones, zowel door als binnen de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwinspecties (bijlage 3).

  1. Kan het college aangeven op welke manier wordt voldaan aan het recht van mensen om te weten wanneer ze gefilmd of anderszins opgenomen worden?

  2. In het artikel staat: “De Haagse droneproef heeft de privacytoets doorstaan, al is de eerstvolgende vlucht uitgesteld omdat er nieuwe vragen zijn gerezen.” Welke vragen zijn er gerezen en welke stappen heeft het college ondernomen om deze weg te nemen of een einde te maken aan de proef?

Robin Smit

Partij voor de Dieren