Schrif­te­lijke vragen Doelen stellen, doelen halen, juist bij de ener­gie­tran­sitie!


Indiendatum: aug. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de programmarekening 2019 heeft het College aangegeven aan welke onderdelen middelen zijn besteed en wat daar het resultaat van is. Tijdens het commissiedebat over de programmarekening op 25 juni j.l. heeft het College vragen beantwoord van o.a. de Haagse VVD en de Partij voor de Dieren over de energietransitie.

Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Chris van der Helm van de Haagse VVD en Robert Barker van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

In de Jaarrekening 2019 staat dat er 408 nieuwe subsidies voor dak- en vloerisolatie zijn verleend. Daarnaast zijn er 215 subsidies verleend die in 2018 zijn aangevraagd.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld bij subsidieverstrekking voor dak- en vloerisolatie (bijv. x aantal daken, x aantal vloeren, x aantal subsidies)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is dat dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld bij subsidieverstrekking voor dak- en vloerisolatie (bijv. x aantal daken, x aantal vloeren, x aantal subsidies)?
 5. Als er in 2020 geen doel is gesteld, waarom niet?
 6. Hoe kan het zijn dat er 215 subsidies zijn verleend die in 2018 zijn aangevraagd?

In de Jaarrekening 2019 staat dat er 121 nieuwe subsidies voor het aanleggen van een groen dak zijn verleend en 25 subsidies die in 2018 werden aangevraagd.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld bij het realiseren van groene daken (bijv. x aantal daken, x aantal m2, x aantal panden)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is dat dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld bij het realiseren van groene daken (bijv. x aantal daken, x aantal m2, x aantal panden)?
 5. Als er in 2020 geen doel is gesteld, waarom niet?
 6. Hoe kan het zijn dat er 25 subsidies zijn verleend die in 2018 zijn aangevraagd?
 7. Welke verklaring heeft het college voor het feit dat de subsidie bij lange na niet ten volle wordt benut?

In de voortgangsbrief duurzaamheid is aangegeven dat bij rioolvervanging, nieuwbouw en gebiedsontwikkelingen afstromend schoon regenwater zoveel mogelijk in het gebied vastgehouden en benut wordt. In 2019 is 100.000 m2 verhard oppervlak van het riool afgekoppeld.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld bij deze regeling (bijv. x aantal m2 af te koppelen oppervlakte)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is die dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld voor deze regeling (bijv. x aantal m2 af te koppelen oppervlakte)?

Met 98 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zijn contacten geweest in het kader van het adviestraject voor energiemaatwerk. In 2019 stroomden er 36 Verenigingen van Eigenaren in (totaal 1.540 woningen) en 65 Verenigingen van Eigenaars uit (in totaal 3.398 woningen).

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld bij het leggen van contacten met Verenigingen van Eigenaars (VvE) (bijv. x aantal VvE’s, x aantal woningen, x aantal VvE’s dat het traject afrondt)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is dat dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld bij het leggen van contacten met VvE’s (bijv. x aantal VvE’s, x aantal woningen, x aantal VvE’s dat het traject afrondt)?
 5. Als er in 2020 geen doel is gesteld, waarom niet?

Er zijn 375 energiescans uitgevoerd voor grondgebonden woningen en kleine Verenigingen van Eigenaars.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld bij uitvoeren van energiescans voor grondgebonden woningen en kleine VvE’s (bijv. x aantal woningen)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is dat dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld bij het uitvoeren van energiescans voor grondgebonden woningen en kleine VvE’s (bijv x aantal woningen)?
 5. Vindt het college 375 energiescans per jaar veel op een totaal van meer dan 50.000 grondgebonden woningen in Den Haag?

Er zijn 8 leningen aangevraagd uit het VvE-Duurzaamheidsfonds (totaal 30 appartementen).

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld voor het VvE-Duurzaamheidsfonds (bijv. x aantal leningen, x aantal woningen, x aantal labelstappen, x aantal tot CO2-reductie)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is dat dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld voor het VvE-Duurzaamheidsfonds (bijv. x aantal leningen, x aantal woningen, x aantal labelstappen, x aantal tot CO2-reductie)?
 5. Vindt het college 8 leningen per jaar veel op het totaalaantal VvE’s?

Bij circa 400 huishoudens zijn kleine maatregelen geïnstalleerd in het kader van de inzet van het mobiele informatiepunt van ‘Hou van je Huis’, het verstrekken van de energiebespaarbox aan moeilijk bereikbare inwoners en de winterklaaracties.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld bij het verstrekken van de energiebespaarbox (bijv. x aantal huishoudens), het installeren van kleine maatregelen (bijv. x aantal woningen) en de winterklaaracties (bijv. x aantal woningen)?
 2. Als er doelen in 2019 zijn gesteld, zijn die dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doelen zijn gesteld, waarom niet?
 4. Welke doelen zijn er in 2020 gesteld bij het verstrekken van de energiebespaarbox (bijv. x aantal huishoudens), het installeren van kleine maatregelen (bijv. x aantal woningen) en de winterklaaracties (bijv. x aantal woningen)?
 5. Vindt het college energiebesparingsboxen, winterklaaracties en het installeren van kleine maatregelen bij 400 huishoudens per jaar veel op een totaal van meer dan 260.000 huishoudens in Den Haag?

In 2019 zijn 56 energiescans uitgevoerd voor kleine bedrijfspanden.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld voor het uitvoeren van energiescans voor kleine bedrijfspanden (bijv. x aantal panden)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is die dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld voor het uitvoeren van energiescans voor kleine bedrijfspanden (bijv. x aantal panden)?

In 2019 is de gemeente gestart met het project ‘Van het kookgas af’, samen met Stedin. Dit vloeit voort uit een intentieverklaring tussen Stedin en de gemeente. Concreet: aan de Medemblik-Heiloostraat worden 228 woningen en 3 buurthuizen duurzaam gerenoveerd en van het kookgas afgehaald, samen met Vestia, Stedin en Eneco.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld bij het project ‘Van het kookgas af’ (bijv. x aantal woningen, x aantal buurthuizen)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is die dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld bij het project ‘Van kookgas af’ (bijv. x aantal woningen, x aantal buurthuizen)?

Het programma voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed bedroeg in 2019 36 panden, hiervan zijn er in 2019 20 gerealiseerd.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld bij het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed (bijv. x aantal panden, x aantal vierkante meter, x aantal ton CO2-reductie)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is die dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld bij het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed (bijv. x aantal panden, x aantal vierkante meter, x aantal tot CO2-reductie)?

In 2019 is, net als in 2018, door de gemeente SDE-subsidie aangevraagd en toegekend voor de plaatsing van zonnepanelen op daken van gemeentelijk panden. In dat kader zijn in 2019 op zes gemeentelijke panden in totaal circa 2.100 PV-panelen geplaatst. Eind 2019 heeft de gemeente opnieuw SDE-subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor de plaatsing van PV-panelen op daken van vier gemeentelijke panden. Deze vier aanvragen omvat circa 2.450 PV-panelen.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld bij het aanvragen van SDE-subsidies ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen (bijv. x aantal panden, x aantal PV-panelen, x aantal opgewekte MWh)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is die dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld bij het aanvragen van SDE-subsidies ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen (bijv. x aantal panden, x aantal PV-panelen, x aantal opgewekte MWh)?

In 2019 zijn 3.300 armaturen van de openbare verlichting voorzien van LED.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld voor vervanging van armaturen (bijv. x aantal armaturen, x energiebesparing, x aantal ton CO2-reductie)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is die dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld voor vervanging van armaturen (bijv x aantal armaturen, x energiebesparing, x aantal ton CO2-reductie)?

In 2019 heeft de gemeente een subsidieregeling cofinanciering energiebesparende maatregelen en groenblauwe schoolpleinen geopend. Vier scholen hebben hier gebruik van gemaakt.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld bij deze regeling (bijv. x aantal panden, x aantal ton CO2-reductie)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is die dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld voor deze regeling (bijv. x aantal panden, x aantal ton CO2-reductie)?

25 strandpaviljoens hebben in 2019 een (individuele) duurzaamheidsscan gehad.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld voor deze scans (bijv. x aantal paviljoens, x aantal ton CO2-reductie)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is die dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld voor deze scans (bijv. x aantal paviljoens, x aantal ton CO2-reductie)?

Met 16 evenementenorganisaties is in 2019 gesproken over duurzaamheid via kringen.

 1. Welk doel is er in 2019 gesteld voor deze duurzaamheidskringen (bijv. x aantal bijeenkomsten, x aantal deelnemers, x aantal ton CO2-reductie)?
 2. Als er een doel in 2019 is gesteld, is die dan gehaald? Zo neen, waarom niet?
 3. Als er geen doel is gesteld, waarom niet?
 4. Welk doel is er in 2020 gesteld voor deze duurzaamheidskringen (bijv. x aantal bijeenkomsten, x aantal deelnemers, x aantal ton CO2-reductie)?
Chris van der Helm
Haagse VVD
Robert Barker
Partij voor de Dieren