Schrif­te­lijke vragen - Dreigende bescha­diging en verdwenen bomen Lange Voorhout


Indiendatum: dec. 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Aan het Lange Voorhout en het Tournooiveld vinden momenteel werkzaamheden plaats voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende hierover de volgende vragen:

Op het Lange Voorhout staan veel monumentale bomen waarvan een aantal dichtbij de werkzaamheden staat. Werkzaamheden nabij deze bomen kunnen leiden tot aanzienlijke schade aan wortels met als gevolg dat nog meer bomen zullen moeten worden gekapt. In de door het college voorgestelde situatie (weergegeven op pagina 2) worden 9 nog staande lindes (5 bij het Lange Voorhout en 2 op de hoek van de Hoge Nieuwstraat) in de directe nabijheid van de werkzaamheden (met stippellijn) aangeduid.

Hoe voorkomt het college dat handelingen in de nabijheid van de 9 lindes worden verricht die ernstige beschadiging ten gevolg kunnen hebben en die uiteindelijk leiden tot onherstelbare schade aan deze bomen?

Kan het college van deze 9 bomen aangeven hoeveel procent van de wortels door de bouw van de garage zal verdwijnen en wat de gevolgen hiervan zijn voor deze bomen?

Naast het afsnijden van de wortels, kunnen wortels ook schade ondervinden doordat er zware voorwerpen op worden geplaatst. Welke maatregelen treft het college om dit te voorkomen?

Momenteel zijn bouwketen en zware voertuigen op de wortels onder de kronen van de monumentale bomen geplaatst. Welke maatregelen neemt het college om onherstelbare schade aan de bomen te voorkomen? Is het college bereid om de bouwketen en de zware voertuigen per direct van de wortelpakketten te verwijderen?

De bomen aan het Tournooiveld dragen bij aan de biodiversiteit, de groenbeleving en het historische stadsgezicht. Beeldbepalende bomen van bijna een mensenleven oud zijn hier gekapt om plaats te maken voor een parkeergarage. Wethouder Revis heeft hier op 30 oktober 2015 een voortgangsrapportage over aan de Commissie Ruimte gestuurd.

Op 19 december 2014 is een omgevingsvergunning aan het Tournooiveld verleend voor het kappen van 5 kastanjes. Voor deze kastanjes geldt een herplantplicht. Voor de vergunningverlening is een bomeninventarisatie gemaakt met schets (te vinden op de volgende pagina). De gekapte kastanjes worden weergegeven met de nummers 6 tot 10. Daarnaast is een omgevingsvergunning verleend voor het verplanten van 3 Lindes met de nummers 2, 3 en 4.

De door de wethouder voorgestelde situatie is weergegeven in het volgende ontwerp van 30 oktober.

In dit ontwerp komen 4 lindes terug in de nabijheid van de 5 gekapte kastanjes.

Waarom is er niet voor gekozen 5 lindes in de nabijheid van de 5 gekapte kastanjes aan het Tournooiveld terug te planten?
Waar wordt de 5de te herplanten boom herplant?

Van de oorspronkelijke 5 lindes op de hoek van de Hoge Nieuwstraat zijn 3 lindes verplant en zijn 2 blijven staan. In het ontwerp van de wethouder komt er 1 verplantte linde terug, waardoor het aantal lindes op die hoek afneemt van 5 naar 3.

Waarom worden niet alle 3 verplantte lindes op de hoek van de Hoge Nieuwstraat teruggeplaatst, zodat er op die hoek 5 lindes staan?
Waar worden de 2 verplante lindes die niet worden teruggeplant op het Tournooiveld teruggeplaatst?

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden zijn fouten gemaakt door de uitvoerende aannemer waardoor 1 acacia gekapt en 1 acacia gesnoeid moest worden. Hierdoor stonden van de oorspronkelijke 4 acacia’s nog maar 3 acacia’s voor de Koninklijke Schouwburg. De wethouder heeft eerder aangegeven dat de ontwikkelcombinatie 1 acacia op die plek zou herplanten. In de brief van wethouder Revis van 30 oktober 2015 staan in het ontwerp echter maar 3 acacia’s.

Waarom zijn in het door de wethouder toegestuurd ontwerp maar 3 in plaats van 4 acacia’s opgenomen?
Wanneer wordt een vervangende acacia voor de Koninklijke Schouwburg herplant?

Op basis van het ontwerp lijken rond het Tournooiveld in het nieuwe ontwerp 4 bomen (1 kastanje, 2 lindes en 1 acacia) minder terug te komen.

Is het college bereid het ontwerp zodanig aan te passen dat op het Tournooiveld 4 extra bomen in het ontwerp worden opgenomen opdat het aantal bomen rond het Tournooiveld niet afneemt door de komst van de parkeergarage?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 5 jan. 2016

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 11 december 2015 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Aan het Lange Voorhout en het Tournooiveld vinden momenteel werkzaamheden plaats voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende hierover de volgende vragen:
Op het Lange Voorhout staan veel monumentale bomen waarvan een aantal dichtbij de werkzaamheden staan. Werkzaamheden nabij deze bomen kunnen leiden tot aanzienlijke schade aan wortels met als gevolg dat nog meer bomen zullen moeten worden gekapt. In de door het college voorgestelde situatie (weergegeven op pagina 2) worden 9 nog staande lindes (5 bij het Lange Voorhout en 2 op de hoek van de Hoge Nieuwstraat) in de directe nabijheid van de werkzaamheden (met stippellijn) aangeduid.

1. Hoe voorkomt het college dat handelingen in de nabijheid van de 9 lindes worden verricht die ernstige beschadiging ten gevolg kunnen hebben en die uiteindelijk leiden tot onherstelbare schade aan deze bomen?

Ten aanzien van het werken bij de bomen zijn afspraken gemaakt met de Ontwikkelcombinatie Tournooiveld. In de commissiebrief van 17 juni 2015 (RIS283426) zijn die afspraken, naar aanleiding van de fout van de bouwer, verder aangescherpt. Eén van genoemde maatregelen is dat er permanent toezicht werd ingesteld door een onafhankelijke bomenwacht en dat er tevens een gemeentelijke toezichthouder is aangewezen.
DSO/2015.1272 2


2. Kan het college van deze 9 bomen aangeven hoeveel procent van de wortels door de bouw van de garage zal verdwijnen en wat de gevolgen hiervan zijn voor deze bomen?

Uitgangspunt is dat er geen boomwortels worden beschadigd. Indien het onvermijdelijk is dat er toch een boomwortel moet worden verwijderd, dan gebeurt dat in overleg met de onafhankelijke bomenwacht en medewerkers van de gemeente. Zij zien er op toe dat de boom duurzaam in stand wordt gehouden en er geen onomkeerbare schade voor de boom ontstaat.

3. Naast het afsnijden van de wortels, kunnen wortels ook schade ondervinden doordat er zware voorwerpen op worden geplaatst. Welke maatregelen treft het college om dit te voorkomen?

De onafhankelijke bomenwacht en de medewerkers van de gemeente houden hier toezicht op. In uitzonderlijke gevallen kan iets naast de boom worden geplaatst. Dat kan alleen in overleg met de bomenwacht en alleen als er drukverdelende maatregelen worden toegepast.

4. Momenteel zijn bouwketen en zware voertuigen op de wortels onder de kronen van de monumentale bomen geplaatst. Welke maatregelen neemt het college om onherstelbare schade aan de bomen te voorkomen? Is het college bereid om de bouwketen en de zware voertuigen per direct van de wortelpakketten te verwijderen?

De plaatsing van de bouwketen is met toestemming van de gemeente en in overleg met de bomenwacht gebeurd. De keten staan op drukverdelende platen. Deze afspraken zijn vergelijkbaar met de afspraken die worden gemaakt bij de opbouw van de kermis op en rond de Lange Vijverberg.

De bomen aan het Tournooiveld dragen bij aan de biodiversiteit, de groenbeleving en het historische stadsgezicht. Beeldbepalende bomen van bijna een mensenleven oud zijn hier gekapt om plaats te maken voor een parkeergarage. Wethouder Revis heeft hier op 30 oktober 2015 een voortgangsrapportage over aan de Commissie Ruimte gestuurd.

Op 19 december 2014 is een omgevingsvergunning aan het Tournooiveld verleend voor het kappen van 5 kastanjes. Voor deze kastanjes geldt een herplantplicht. Voor de vergunningverlening is een bomeninventarisatie gemaakt met schets (te vinden op de volgende pagina). De gekapte kastanjes worden weergegeven met de nummers 6 tot 10. Daarnaast is een omgevingsvergunning verleend voor het verplanten van 3 Lindes met de nummers 2, 3 en 4. De door de wethouder voorgestelde situatie is weergegeven in het volgende ontwerp van 30 oktober.
In dit ontwerp komen 4 lindes terug in de nabijheid van de 5 gekapte kastanjes.

5. Waarom is er niet voor gekozen 5 lindes in de nabijheid van de 5 gekapte kastanjes aan het Tournooiveld terug te planten?

Doelstelling is om de bomen volwaardig te laten uitgroeien, daarbij moeten de bomen voldoende afstand ten opzicht van elkaar hebben. Op basis hiervan is ervoor gekozen vier lindes op deze locatie terug te laten komen.

6. Waar wordt de 5de te herplanten boom herplant?
De 5e boom wordt op de kop van Lange Vijverberg herplant.

7. Waarom worden niet alle 3 verplantte lindes op de hoek van de Hoge Nieuwstraat teruggeplaatst, zodat er op die hoek 5 lindes staan?

Een boom heeft na het verplanten een herstelperiode van enkele jaren. Het opnieuw opnemen van de bomen en weer terugplanten op de locatie waar linden geplant worden, gaat ten koste van de vitaliteit van de bomen.

Van de oorspronkelijke vijf lindes op de hoek van de Hoge Nieuwstraat zijn drie lindes verplant en blijven er twee staan. In het gepresenteerde Definitief Ontwerp komt er één nieuwe linde terug, waardoor het aantal lindes op die hoek afneemt van vijf naar drie.
Twee lindes zijn herplant en toegevoegd aan het monumentale ensemble aan het Lange Voorhout. Het is niet gewenst deze op de locatie terug te planten vanwege de genoemde herstelperiode. De derde verplante boom had een matige kwaliteit en is verplaatst naar de stadskwekerij om te herstellen.

8. Waar worden de 2 verplante lindes die niet worden teruggeplant op het Tournooiveld teruggeplaatst?

Zie het antwoord op vraag 7.

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden zijn fouten gemaakt door de uitvoerende aannemer waardoor 1 acacia gekapt en 1 acacia gesnoeid moest worden. Hierdoor stonden van de oorspronkelijke 4 acacia’s nog maar 3 acacia’s voor de Koninklijke Schouwburg. De wethouder heeft eerder aangegeven dat de ontwikkelcombinatie 1 acacia op die plek zou herplanten. In de brief van wethouder Revis van 30 oktober 2015 staan in het ontwerp echter maar 3 acacia’s.

9. Waarom zijn in het door de wethouder toegestuurd ontwerp maar 3 in plaats van 4 acacia’s opgenomen?

In het plantseizoen 2016-2017 wordt 1 acacia teruggeplant na de bouwactiviteiten, waardoor er weer vier acacia’s op deze plek staan.

10. Wanneer wordt een vervangende acacia voor de Koninklijke Schouwburg herplant?

Zie het antwoord op vraag 9.

Op basis van het ontwerp lijken rond het Tournooiveld in het nieuwe ontwerp 4 bomen (1 kastanje, 2 lindes en 1 acacia) minder terug te komen.

11. Is het college bereid het ontwerp zodanig aan te passen dat op het Tournooiveld 4 extra bomen in het ontwerp worden opgenomen opdat het aantal bomen rond het Tournooiveld niet afneemt door de komst van de parkeergarage?

Het totaal aantal bomen als onderdeel van de herinrichting Lange Vijverberg – Tournooiveld neemt niet af maar toe. Op de Lange Vijverberg worden bij de herinrichting dertien extra monumentale bomen toegevoegd, waarvan twee op de overgang van het Tournooiveld naar de Lange Vijverberg. Ter hoogte van Tournooiveld 1 komen drie in plaats van vijf bomen. Daarnaast zijn er op het Lange Voorhout twee extra (monumentale) bomen toegevoegd en worden in plaats van vijf kastanjes vier lindes geplant op het Tournooiveld. Daarmee worden in het gebied in totaal twaalf extra monumentale bomen toegevoegd.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer