Schrif­te­lijke vragen Ener­gie­labels kantoor­ge­bouwen


Indiendatum: okt. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt: “Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. [...] Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.” (zie Bijlage 1).

Van de 65.000 labelplichtige Nederlandse kantoren, heeft 11% op 1 juli 2022 label D of slechter, zo schat de RVO in (zie Bijlage 2). 41% heeft überhaupt nog geen energielabel. Dat betekent dat ongeveer 52% van alle kantoren nog niet voldoet aan de minimale label C-verplichting.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven of er gemeentelijke kantoorpanden zijn (in eigen bezit of gehuurd) die nog niet minimaal energielabel C hebben? Zo ja, welke?

Naast de kantoren die de gemeente gebruikt, heeft de gemeente ook verantwoordelijkheid voor kantoren die zij aan derden ter beschikking stelt of verhuurt, en voor kantoren die gebruikt worden door samenwerkingsverbanden of uitvoerende instanties.

2. Kan het college aangeven of er kantoren zijn die de gemeente aan derden ter beschikking stelt of verhuurt die nog niet minimaal energielabel C hebben? Zo ja, welke?

3. Kan het college aangeven of er kantoren van de gemeente zijn die gebruikt worden door samenwerkingsverbanden of uitvoerende instanties die nog niet minimaal energielabel C hebben? Zo ja, welke?

4. Wat doet het college om ervoor te zorgen dat deze panden per 1 januari 2023 aan de wetgeving voldoen?

5. Van welke kantoren uit de bovenstaande categorieën verwacht het college dat die per 1 januari 2023 niet aan de minimale label C-verplichting voldoen? Hoe gaat het college om met het feit dat die panden per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt mogen worden?

Indien kantoorpanden niet aan het energielabel C voldoen, mogen zij niet meer gebruikt worden volgens het Bouwbesluit 2012. Hierdoor kunnen bedrijven en organisaties in de knel komen.

6. Hoe informeert en begeleidt het college bedrijven en andere organisaties bij het voldoen aan deze wettelijke verplichting?

7. In 2018 schatte het college in de kantorenstrategie (RIS300807) dat in 2023 een derde van de Haagse kantoorgebouwen niet aan de wettelijke normen zou voldoen. Kan het college zijn actuele inschatting hiervan delen? Voert het college andere acties uit op dit gebied sinds de kantorenstrategie in 2018 is vastgesteld aangezien 2023 nu veel dichterbij is?

8. De gemeente heeft met betrekking tot Bouwbesluit (2012) een handhavende taak. Heeft het college hiervoor al voorbereidende acties ondernomen? Zo ja, welke? En hoe gaat het college per 1 januari 2023 zijn handhavende taak vormgeven op dit gebied?

9. Het is mogelijk dat deze wettelijke eis zal leiden tot leegstand van kantoorpanden, terwijl ruimte schaars is. Heeft het college een actieplan opgesteld waarin wordt uiteengezet hoe hierop geacteerd gaat worden?


Robert Barker

Partij voor de Dieren