Schrif­te­lijke vragen Gebruik van dieren bij acti­vi­teiten


Indiendatum: 19 okt. 2022


Aan de voorzitter,

Bewoners van zorginstelling De Brug, onderdeel van de Saffiergroep, hebben bezoek gekregen van verschillende dieren. De activiteit was georganiseerd op het voorplein, waarbij een kleine ruimte was voor lama's, landbouwhuisdieren, een mand met konijnen en een mand met puppies. Bij de Partij voor de Dieren zijn over deze activiteiten klachten gekomen over het dierenwelzijn van de aanwezige dieren. Zo zouden de puppies bij de konijnen in de mand zijn gesprongen. Ook zou de activiteit zijn uitgevoerd door een bedrijf waar al vele misstanden bij zijn geconstateerd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit de volgende vragen:

Vragen n.a.v. Artikel:

  1. Is het college bekend met de activiteit die is georganiseerd bij instelling De Brug?
  2. Kan het college bevestigen dat het ingehuurde bedrijf Bert's Animal Verhuur is geweest? Zo ja, wat vindt het college dat zo'n partij actief is geweest in de stad waarbij in het beleid de vijf vrijheden van Brambell als uitgangspunten zijn vastgelegd?
  3. Is het college bekend met de misstanden die al langer spelen bij dit dierenbedrijf?
  4. Is het bij het college bekend dat genoemd bedrijf geen dieren meer mag verhuren?
  5. Kan het college aangeven hoe tijdens het evenement, is toegezien op het waarborgen van het dierenwelzijn van de dieren die zijn gebruikt?
  6. Is het college bereid om melding te maken van dierverwaarlozing bij de aangewezen instanties over die dierenbedrijf? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren heeft in het verleden een initiatiefvoorstel DierEnZorg ingediend om meer aandacht te besteden aan dieren die voor zorgdoeleinden worden ingezet.

  1. Kan het college toelichten hoe zorginstellingen verder worden geïnformeerd om dierenwelzijn te waarborgen bij die interventies in de zorg?
  2. Hoe wordt ervoor gezorgd om de kans te verkleinen dat dit soort organiserende dierenbedrijven, die niet het gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid volgen, actief zijn in de gemeentegrenzen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 okt. 2022
Antwoorddatum: 20 dec. 2022

Het raadslid de heer Smit heeft op 19 oktober 2022 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Bewoners van zorginstelling De Brug, onderdeel van de Saffiergroep , hebben bezoek gekregen van verschillende dieren. De activiteit was georganiseerd op het voorplein, waarbij een kleine ruimte was voor lama's, landbouwhuisdieren, een mand met konijnen en een mand met puppies. Bij de Partij voor de Dieren zijn over deze activiteiten klachten gekomen over het dierenwelzijn van de aanwezige dieren. Zo zouden de puppies bij de konijnen in de mand zijn gesprongen. Ook zou de activiteit zijn uitgevoerd door een bedrijf waar al vele misstanden bij zijn geconstateerd.

1. Is het college bekend met de activiteit die is georganiseerd bij instelling De Brug?
Het college was vooraf niet geïnformeerd over deze activiteit. De Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV) bepaalt dat voor het organiseren van een (publiektoegankelijk) evenement een vergunning moet worden aangevraagd. Als het een besloten activiteit voor eigen kring op een niet voor ander publiek toegankelijk terrein betreft, is er geen sprake van een evenement in de zin van de APV en is geen aanvullende toestemming vereist. In het geval van de activiteit bij zorginstelling De Brug lijkt hiervan sprake.

2. Kan het college bevestigen dat het ingehuurde bedrijf Bert's Animal Verhuur is geweest? Zo ja, wat vindt het college dat zo'n partij actief is geweest in de stad waarbij in het beleid de vijf vrijheden van Brambell als uitgangspunten zijn vastgelegd?
Het college is niet bekend met de activiteit die is georganiseerd bij instelling De Brug en kan daarom niet bevestigen dat het ingehuurde bedrijf Bert’s Animal Verhuur is geweest.

3. Is het college bekend met de misstanden die al langer spelen bij dit dierenbedrijf?
Nee. Na het ontvangen van deze vragen heeft het college via de beantwoording van Kamervragen door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vernomen dat dit bedrijf sinds 2021 onder verscherpt toezicht staat bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na constatering van dierwelzijnsovertredingen.

4. Is het bij het college bekend dat genoemd bedrijf geen dieren meer mag verhuren?
Zie beantwoording vraag 3.

5. Kan het college aangeven hoe tijdens het evenement, is toegezien op het waarborgen van het
dierenwelzijn van de dieren die zijn gebruikt?

Zie beantwoording vraag 1. Het college is niet bekend met de activiteit die is georganiseerd bij
instelling De Brug en kan daarom niet toezien op het gebruik van levende dieren. Daarnaast heeft het college geen bevoegdheden om toe te zien op dierenwelzijn. De NVWA en de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) houden toezicht op dierenwelzijn en handhaven de regels. Als er vermoedens zijn dat het dierenwelzijn in het geding is, kan aangifte gedaan worden bij het meldpunt 144 Red een dier via telefoonnummer 144. De LID, NVWA en de politie behandelen de melding.

6. Is het college bereid om melding te maken van dierverwaarlozing bij de aangewezen instanties
over dit dierenbedrijf? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft daar geen zicht op en kan daarom geen melding maken van dierverwaarlozing bij de aangewezen instanties.

De Partij voor de Dieren heeft in het verleden een initiatiefvoorstel DierEnZorg (RIS269901)
ingediend om meer aandacht te besteden aan dieren die voor zorgdoeleinden worden ingezet.

7. Kan het college toelichten hoe zorginstellingen verder worden geïnformeerd om dierenwelzijn te
waarborgen bij die interventies in de zorg?

De aansturing van, en kwaliteitswaarborging bij, de activiteiten in zorginstellingen vallen onder
verantwoordelijkheid van de zorginstelling zelf. Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel 'welzijn van mens en dier binnen de zorg' (RIS 269901) is een bijeenkomst georganiseerd waar zorginstellingen, organisaties voor dierenwelzijn en experts de mogelijkheden onderzochten voor het veilig inzetten van dieren in de zorg. Aangezien het informeren van zorginstellingen over dierenwelzijn niet binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente ligt, ziet het college geen prioriteit voor het op structurele basis voorlichten van zorginstellingen over de inzet van dieren in de zorg. Er zijn diverse landelijke organisaties die zich inzetten voor het verantwoord inzetten van dieren in de zorg en die zorginstellingen hier ook bij kunnen ondersteunen. Op www.licg.nl/dieren-in-de-zorg is meer informatie hierover te vinden.

8. Hoe wordt ervoor gezorgd om de kans te verkleinen dat dit soort organiserende
dierenbedrijven, die niet het gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid volgen, actief zijn in de
gemeentegrenzen?

In artikel 2:25 van de APV zijn regels opgenomen over evenementen. Straatartiesten en evenementen mogen geen gebruik maken van levende dieren los van de dieren die onderdeel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering. Alle meldingen van evenementen, waaronder ook evenementen met dieren, worden getoetst aan deze regels. Evenementen die in strijd zijn met de regels mogen niet worden gehouden of de melder dient af te zien van het gebruik van niet toegestane dieren.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen CO2-uitstoot warmtenetten

Lees verder

Schriftelijke vragen Milieuvervuiling door sigarettenpeuken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer