Schrif­te­lijke vragen Mili­eu­ver­vuiling door siga­ret­ten­peuken


Indiendatum: 26 okt. 2022


Schriftelijke vragen: Milieuvervuiling door sigarettenpeuken

Indieners: Robin Smit (Partij voor de Dieren), Judith Klokkenburg-Reedeker (ChristenUnie/SGP).

Datum: 26 oktober 2022

Aan de voorzitter,

Sigarettenpeuken zijn zeer vervuilend. De filters bevatten giftige stoffen die in het water en het milieu terecht komen. 1 peuk vervuilt maar liefst al 1000 liter water. Ook bestaan de filters uit microplastics die bijdragen aan de plasticsoep. Dit heeft gevolgen voor de waterkwaliteit en voor het onderwaterleven. Regelmatig worden microplastics en chemicaliën terug gevonden in onderwaterleven en andere (zee)dieren. In Nederland belanden gemiddeld naar schatting miljarden peuken op straat en zijn peuken een van de grootste vormen van plasticvervuiling.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robin Smit, Partij voor de Dieren en Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP, de volgende vragen:

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP eens dat sigarettenpeuken grote gevolgen hebben op onze leefomgeving en ook de Noordzee?

 2. Welke concrete maatregelen neemt het college momenteel om de verontreiniging van de stad en ons water door sigarettenpeuken aan te pakken?

 3. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP eens dat het invoeren van rookvrije zones in de stad helpt om roken te ontmoedigen?

Bij scholen geldt een informeel rookverbod. Het college kan ervoor kiezen rookvrije zones op te nemen in de APV. Net als in Groningen. Daar zijn aanpassingen gedaan in de APV waardoor in de openbare ruimte rookvrije zones kunnen worden aangewezen. Bijvoorbeeld bij ziekenhuizen. Instellingen in de gemeente kunnen zelf een rookvrije zone aanvragen.

 1. Is het college bereid om het voorbeeld van Groningen te volgen om een aanpassing te doen in de APV en zodoende zones in de openbare ruimte rookvrij te verklaren? Zo nee, waarom niet?

 2. Kan het college al dan niet informeel, ook rookvrije zones instellen bij tram en bushaltes? Zo nee, waarom niet?

Het gebruik van Single use plastics is tijdens festivals verboden. Voor andere veel voorkomende vervuilende plastics is in het locatiebeleid voor evenementen opgenomen dat er bewustwordingsmaatregelen worden getroffen voor consumenten tijdens evenementen. De sigarettenfilters waarin microplastics bevinden vallen daar ook onder.

 1. Wat voor bewustwordingsmaatregelen, waar in het locatiebeleid voor evenementen naar wordt gerefereerd, worden hiermee bedoeld?

 2. Kan het college in het locatiebeleid voor evenementen opnemen dat organisatoren van evenementen in Den Haag moeten voldoen aan maatregelen om sigaretten vervuiling tegen te gaan? Denk bijvoorbeeld aan het verplichten van een sigarettenkoker voor bezoekers van evenementen. Zo nee, waarom niet?

Tijdens een opruimactie van stichting de Noordzee werden deze zomer in twee weken tijd 86954 sigarettenpeuken van het Nederlandse strand afgehaald door vrijwilligers. Bij de opruimactie op het Strand van Scheveningen waren dat er maar liefst 12867. Sigarettenpeuken zijn moeilijk te verwijderen bij het schoonmaken van het strand. Stichting de Noordzee is een “peuken-petitie” gestart om aandacht te vragen voor dit probleem en wil strandgemeenten oproepen actie te ondernemen.

 1. Wat doet het college om ervoor te zorgen dat er minder peuken op onze stranden terechtkomen?

 2. Is het college het, gezien het feit dat er 12867 peuken op het strand van Scheveningen zijn gevonden, met de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP eens dat er meer moet gebeuren om te voorkomen dat peuken op het strand c.q. in zee terecht komen?

 3. Zijn er bij het college andere cijfers bekend of is er een inschatting te maken hoeveel sigarettenpeuken er op de Haagse stranden liggen?

 4. Is het college het met de PvdD Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP eens dat het invoeren van rookvrije zones aan het strand helpt om roken te ontmoedigen en daarmee dus ook helpt tegen vervuiling door sigarettenpeuken op het strand? Zo nee, waarom niet?

 5. Stichting de Noordzee adviseert kustgemeenten in te zetten op rookvrije zones op stranden, zoals bijvoorbeeld in Renesse en in Noordwijk. Kan het college rookvrije zones op de Haagse stranden opnemen in de APV? Zo nee, waarom niet?


Robin Smit
Partij voor de Dieren


Judith Klokkenburg- Reedeker
ChristenUnie/ SGP