Schrif­te­lijke vragen CO2-uitstoot warm­te­netten


Indiendatum: 14 okt. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Er wordt gewerkt aan de Wet collectieve warmtevoorziening. Deze wet is al meermaals uitgesteld en inwerkingtreding lijkt nu juli 2024 te zijn. Een van de onderdelen die in het wetsvoorstel is opgenomen, is een maximum voor de hoeveelheid CO2 die een warmtenet mag uitstoten. Per 2024 wordt de norm van 36,25 kilo CO2 per eenheid geleverde warmte in gigajoule. Jaarlijks worden deze normen naar beneden bijgesteld tot maximaal 25 kilo CO2 per eenheid geleverde warmte in gigajoule in 2030 (Bijlage 1). Op die manier worden warmtenetten verplicht om steeds duurzamer te worden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, hierover de volgende vragen:

1) Wat vindt het college van dit wetsvoorstel? Vindt het college de uitgangspunten ambitieus genoeg gegeven de klimaatcrisis?

2) Wat vindt het college ervan dat de invoering van de wet weer is uitgesteld?

3) Gaat het college richting de Kamerbehandeling volgend jaar kamerleden haar zienswijze kenbaar maken en pleiten voor meer handvatten voor het aanpakken van de klimaatcrisis door gemeenten?

4) Kan het college bevestigen dat er in Den Haag vier warmtenetten liggen, namelijk in het Wateringse Veld, in de Weerselostraat, in Spoorwijk en in Ypenburg? Welke warmtenetten die rechtstreeks huizen aansluiten zijn verder in ontwikkelingen? In het coalitieakkoord onderschrijft de coalitie opnieuw de ambitie dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is. Dit heeft ook betrekking op de Haagse warmtenetten.

5) Kan het college aangeven wat de huidige CO2-uitstoot van deze warmtenetten zijn?

6) Wat doet het college om de bedrijven de CO2-uitstoot van de Haagse warmtenetten naar nul te laten brengen?

7) Is het college met Eneco in gesprek of voornemens in gesprek te gaan over de uitstoot van zijn warmtenetten?

8) Denkt het college dat Eneco de normen uit het oorspronkelijke wetsvoorstel te kunnen halen?

9) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat deze normen niet ambitieus genoeg zijn gegeven de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn?

10) Welke normen hanteert het college in de planvorming van nieuwe warmtenetten of uitbreidingen van bestaande warmtenetten?

11) Neemt het college de voorgestelde normen van de wet of ambitieuzere normen mee in de planvorming voor nieuwe warmtenetten of uitbreidingen van bestaande warmtenetten?

Robert Barker
Partij voor de Dieren