Schrif­te­lijke vragen Geen illegale dieren­handel in Den Haag


Indiendatum: 9 aug. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In een postsorteercentrum in Den Haag heeft de douane haaienvinnen van ruim 1000 haaien onderschept. De vinnen waren afkomstig van beschermde haaiensoorten, blijkt uit een artikel van het AD van 6 juli jl. [1] De Partij voor de Dieren heeft eerder aandacht gevraagd voor regionale aanpak van illegale dierenhandel (tijdens de bespreking van het regionale veiligheidsplan in commissie bestuur op 11 januari 2023).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Welke acties onderneemt het college om illegale dierenhandel in Den Haag te voorkomen?

  2. Kan het college toelichten welke partijen worden betrokken, wanneer er vermoeden is van illegale dierenhandel? Zo nee, waarom niet?

  3. Kan het college toelichten op welke wijze Den Haag samenwerkt, zowel lokaal, regionaal als nationaal, om illegale dierenhandel tegen te gaan?

  4. Welke rol heeft de regiocoördinator ‘dieren binnen criminaliteit en gebiedsgebonden politie’ bij het voorkomen en het tegengaan van illegale dierenhandel?

  5. Hoe wordt de regiocoördinator ‘dieren binnen criminaliteit en gebiedsgebonden politie’ ingezet bij illegale dierenhandel?


Binnen de gemeente zijn meerdere organisaties, instellingen en samenwerkingsverbanden actief om georganiseerde misdaad/ondermijning tegen te gaan. Het onderwerp dierenhandel kan hier nog weleens bij worden vergeten, terwijl het geld dat hiermee verdiend wordt vaak andere criminaliteit financiert [2].


  1. Kan het college toelichten op welke manier het HEIT aandacht besteed aan de signalering en de rol van illegale dierenhandel bij hun controles? Als zij dat niet doen, waarom niet?

  2. Kan het college toelichten op welke manier het RIEC signalen van illegale dierenhandel meeneemt in hun werk? Als zij dat niet doen, waarom niet?Robin Smit
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 9 aug. 2023
Antwoorddatum: 12 sep. 2023

Het raadslid de heer Smit heeft op 9 augustus 2023 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In een postsorteercentrum in Den Haag heeft de douane haaienvinnen van ruim 1000 haaien onderschept. De vinnen waren afkomstig van beschermde haaiensoorten, blijkt uit een artikel van het AD van 6 juli jl. [1] De Partij voor de Dieren heeft eerder aandacht gevraagd voor regionale aanpak van illegale dierenhandel (tijdens de bespreking van het regionale veiligheidsplan in commissie bestuur op 11 januari 2023).

1. Welke acties onderneemt het college om illegale dierenhandel in Den Haag te voorkomen?

De gemeente heeft geen bevoegdheid en/of verantwoordelijkheid bij het tegengaan van illegale dierenhandel. De taak ‘het tegengaan van illegale handel in dieren’ is neergelegd bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De NVWA spant zich samen met de Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de taakaccenthouders dieren en afdeling Milieu bij de politie in om illegale dierenhandel aan te pakken. Voor de handel in bedreigde plantensoorten en diersoorten zijn internationale regels voor handel gemaakt. Deze afspraken staan in het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Ruim 180 landen hebben deze afspraken gemaakt. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhandelt internationaal over het juiste beschermingsniveau van dieren en planten. Ook coördineert het ministerie CITES beleid.

2. Kan het college toelichten welke partijen worden betrokken, wanneer er vermoeden is van illegale dierenhandel? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college toelichten op welke wijze Den Haag samenwerkt, zowel lokaal, regionaal als nationaal, om illegale dierenhandel tegen te gaan?

Ad 2 en 3
Zoals aangegeven bij vraag 1 heeft de gemeente geen rol in het tegengaan van illegale dierenhandel. Er zijn verschillende overheidsdiensten die hier wel een rol in hebben. Zo kan op de verschillende niveaus door de NVWA, politie en de douane samengewerkt worden bij de aanpak van wildlife crime. Hierbij wordt door deze diensten ook nauw samengewerkt met de Functioneel parket van het Openbaar Ministerie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze organisaties bestrijden gezamenlijk wildlife crime het hele jaar door.

Overtredingen worden via het bestuursrecht of strafrecht aangepakt. Op internationaal niveau ligt de aanpak bij Interpol.

4. Welke rol heeft de regiocoördinator ‘dieren binnen criminaliteit en gebiedsgebonden politie’ bij het voorkomen en het tegengaan van illegale dierenhandel?

5. Hoe wordt de regiocoördinator ‘dieren binnen criminaliteit en gebiedsgebonden politie’ ingezet bij illegale dierenhandel?

Ad 4 en 5:
De politie meldt desgevraagd dat de coördinator ‘dieren binnen criminaliteit en gebiedsgebonden politie’ op eenheidsniveau werkt. De basisteams beschikken over een taakaccenthouder Dieren. De taak ‘handel in dieren’ is neergelegd bij de NVWA. De regiocoördinator vervult een coördinerende en signalerende rol en staat in contact met verschillende instanties om deze rol goed uit te kunnen voeren. In een recente brief (RIS314942) wordt eveneens ingegaan op de rol van de regiocoördinator. Binnen de gemeente zijn meerdere organisaties, instellingen en samenwerkingsverbanden actief om georganiseerde misdaad/ondermijning tegen te gaan. Het onderwerp dierenhandel kan hier nog weleens bij worden vergeten, terwijl het geld dat hiermee verdiend wordt vaak andere criminaliteit financiert [2].

6. Kan het college toelichten op welke manier het HEIT aandacht besteedt aan de signalering en de rol van illegale dierenhandel bij hun controles? Als zij dat niet doen, waarom niet?

Het HEIT is een samenwerkingsverband waarin, afhankelijk van de situatie, met diverse netwerkpartners wordt samengewerkt, waaronder de NVWA. Tijdens HEIT-controles is er aandacht voor alle illegale praktijken, dus ook illegale dierenhandel. Het kan voorkomen dat tijdens een controle niet de juiste expertise aanwezig is. Deze zal dan telefonisch of achteraf geraadpleegd worden.

7. Kan het college toelichten op welke manier het RIEC signalen van illegale dierenhandel meeneemt in hun werk? Als zij dat niet doen, waarom niet?

De thema’s waar de RIEC-samenwerking zich mee bezig houdt zijn landelijk en regionaal bepaald. Illegale dierenhandel is hierbij niet als thema benoemd. Binnen de RIEC-samenwerking hebben we in onze regio de aanpak van drugscriminaliteit en mensenhandel geprioriteerd. Het RIEC heeft geen expertise op het gebied van illegale dierenhandel.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen