Schrif­te­lijke vragen Voorkom kaalslag Hugo de Groot­straat


Indiendatum: 9 aug. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Via bewoners hoorde de Partij voor de Dieren van geplande werkzaamheden in en rondom de Hugo de Grootstraat, inclusief de aangekondigde (mogelijke) kap van vrijwel alle bomen. Behoud en versterken van groen in de stad is een belangrijk beleidsdoel en de gemeente heeft daarnaast de plicht om transparant te zijn over besluitvorming. Toch dreigen 23 bomen (bijna alle bomen in de straat) gekapt te worden en minder en kleinere bomen terug te komen. Het behoud van groen en onze natuurlijke omgeving is wat de Partij voor de Dieren betreft van groot belang voor de inwoners van deze wijk.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Klopt het dat de gemeente Den Haag van plan is 23 bomen in en rondom de Hugo de Grootstraat te kappen? Zo niet, wat zijn dan de plannen met de bomen hier?

2) Kan het college toelichten wat de voorgenomen plannen zijn en relevante documentatie met betrekking tot dit plan (tekeningen, participatieverslagen, boomonderzoeken inclusief BEA, herplantbaarheid, kwaliteitsbeoordeling, voorgestelde beplantingsplan, etc.) met de raad delen?

3) Kan het college toezeggen dat er geen enkele boom zal worden gekapt (acute veiligheidsrisico's daargelaten) voordat deze vragen beantwoord zijn en er de kans is geweest dit in de raad te bespreken? Dit in het kader van verantwoorde besluitvorming en volledige informatievoorziening.

4) Kan het college aangeven of het klopt dat de gemeente Den Haag voorstelt om na kap uitsluitend kleine bomen (van de 3e grootte klasse) te planten? Zo ja, kan deze beslissing gemotiveerd toegelicht worden? Is er werkelijk geen mogelijkheid om ook grotere bomen aan te planten?

5) Indien er sprake is van kap en nieuwe aanplant, zal het college zich inzetten om een vergelijkbare diversiteit aan boomsoorten te behouden? Zo niet, waarom niet en hoe wordt deze beslissing dan gemaakt?

6) Welke verschillende methoden zijn overwogen om effectief om te gaan met wortelopdruk en mogelijk toekomstige wortelopdruk? Is bijvoorbeeld de grondzuigtechniek onderzocht als een alternatieve aanpak? We zijn benieuwd naar de onderzochte mogelijkheden en de resultaten daarvan.

7) Is het college van mening dat een lichte mate van wortelopdruk per definitie onacceptabel is?

8) Wat ziet het college als kleine aanpassingen om wortelopdruk te verhelpen, en wat zijn voorbeelden van grote maatregelen of aanpassingen?

9) Voor zover de reden om te kappen is dat wortelopdruk de duurzame handhaving van bepaalde bomen in de weg staat: kan het college een specifieke toelichting per boom of per situatie geven? Bijvoorbeeld: als de groeiplaats niet verbeterd kan worden, waarom dan niet, hoe is dit onderzocht, en wat zou wel mogelijk zijn qua groeiplaatsverbetering?

10) Kan het college aangeven of het klopt dat een substantieel deel van de bomen in voldoende of goede staat worden geacht, en slechts enkele bomen slecht?

11) Kan het college aangeven of het klopt dat de groeiplaats van een substantieel deel van de bomen in voldoende of goede staat wordt geacht, en slechts enkele bomen slecht?

12) Kan het college aangeven of onderzocht is om de groeiplaatsen van de huidige bomen te verbeteren door herindeling van perkjes en parkeerplaatsen? Zo niet, is het college bereid dit te laten onderzoeken?

13) In aanvulling op bovenstaande vragen: waarom schat de gemeente Den Haag dan in dat de wortelopdruk bij bepaalde bomen dermate problematisch is dat deze niet duurzaam gehandhaafd kunnen worden? Veel bomen zijn toch juist in voldoende of goede conditie, wat betekent dat ze een (redelijk) lange levensduur hebben bij gelijkblijvende omstandigheden?

14) Is onderzoek verricht naar het effect en de haalbaarheid van gedeeltelijke groeiplaatsverbetering om de bomen duurzaam te behouden?

De gemeente hanteert als uitgangspunt bij het planten van een boom van de eerste grootte 20 kubieke meter doorwortelbare grond wenselijk is (Handboek Openbare Ruimte). Bij deze bomen in de Hugo de Grootstraat wordt beoordeeld dat dit nu niet zo is.

15) Is per boom (van de eerste grootte) onderzocht wat de mogelijkheid is tot groeiplaatsverbetering en of die verbetering voldoende is, of is alleen gekeken of de norm van 20 kubieke meter gehaald wordt?

In de Nota Stadsbomen, bijlage 3 (RIS307827), wordt verwezen naar 6 kubieke meter als ondergrens bij beheer en aanplant van bomen met knelpunten in de verharding.

16) Is dit als grens voor de hoeveelheid doorwortelbare grond van bomen van de eerste grootte meegenomen in de boomonderzoeken? Zo niet, waarom niet?

17) Uitgaande van die grens, bij hoeveel van de huidige bomen is dit te realiseren?

18) Bij welke van de bestaande bomen is er een mogelijkheid om de boomspiegel te vergroten? Kan het college aangeven welke opties er worden overwogen om deze vergroting te realiseren?

In het meest recente coalitieakkoord wordt aangegeven dat Den Haag bomen alleen kapt wanneer het aantoonbaar niet anders kan.

19) Geldt dit standpunt en deze houding voor het huidige college van B&W? Zo ja, is het college bereid om alle mogelijke opties te verkennen om de bomen te behouden en hoe wordt daar invulling aan gegeven?

20) Is er al een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd voor deze situatie? Zo ja, kan deze gedeeld worden? Zo niet, waarom niet en waarom wordt al gecommuniceerd dat kap nodig zou zijn richting bewoners?

21) Ziet het college in dat het onwenselijk is om bijna alle bomen in een straat te kappen, terwijl deze bomen (op 1 of hoogstens 3 bomen na) niet in slechte of onveilige staat zijn?

Robin Smit

Partij voor de Dieren


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Schade aan de duinen

Lees verder

Schriftelijke vragen Geen illegale dierenhandel in Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer