Schrif­te­lijke vragen Schade aan de duinen


Indiendatum: 21 jul. 2023


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,


Het strand wordt voor vele doeleinden gebruikt, vaak op een manier die belastend kan zijn voor de natuur. Het strand en de duinen vormen een waardevol natuurgebied dat beschermd moet worden.


Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:


1) Vindt het college het wenselijk om het strand en de duinen te beschermen. Zo ja, hoe draagt ze hieraan bij?


Op 31 mei hebben handhavers van het Hoogheemraadschap Delfland graafwerkzaamheden aan een duin geconstateerd en het werk onmiddellijk stilgelegd (zie bijlage 1).


2) Kan het college toelichten hoe dit kon gebeuren? Werden deze werkzaamheden uitgevoerd zonder vergunning? Zo niet, kan de vergunning gedeeld worden?

3) Welke maatregelen zijn genomen om zandverschuiving tegen te gaan en verzwakking van de duinen te voorkomen? Wie beoordeelt of dit voldoende was?

4) Wat voor afstemming heeft plaatsgevonden over de werkzaamheden? Hoe kan het dat bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap niet op de hoogte was?

5) Waarom is het überhaupt toegestaan om de duinen op deze wijze aan te tasten?


Het valt verder op dat er recent allerlei werkzaamheden zijn aan de energievoorziening in de duinen.

6) Kan het college inzicht geven in de recent geplaatste transformatorkasten en elektriciteitshuisjes op het strand (zie bijlage 2)? Wat is de reden van plaatsing van deze kasten en kan het college informatie verstrekken over de procedure? Wie is betrokken bij het bepalen van de locatie en wie wordt geïnformeerd over de plaatsing?

7) Deelt het college de mening dat deze transformatorkasten en elektriciteitshuisjes vanuit landschappelijk oogpunt verstorend zijn? Zo ja, waarom is dit toegestaan op deze locaties?

8) Zijn de transformatorkasten vergund? Indien dit het geval is, kan het college de vergunningen delen?

9) Kan het college aangeven waarom er bij strandtenten dieselgeneratoren werden gebruikt? Had dat te maken met de aanpassingen in de energievoorziening?

10) Is het college bereid om het gebruik van dieselgeneratoren door strandtenten tegen te gaan door privaatrechtelijk deze niet toe te staan? Zo niet, waarom niet?

11) Is het college verder bereid om het gebruik van gasbranders in de buitenlucht door strandtenten tegen te gaan door privaatrechtelijk deze niet toe te staan? Zo niet, waarom niet?


In de beantwoording van de technische vragen over de programmarekening 2022 heeft het college aangegeven inzicht te kunnen geven in de uniforme modelovereenkomsten voor het Noorderstrand en Zuiderstrand.

12) Kan het college deze modelovereenkomsten delen met de gemeenteraad (indien nodig, als geheime bijlage)?

13) Kan het college aangeven wanneer de huidige overeenkomsten en vergunningen voor de strandtenten aflopen?

14) Is het college op de hoogte van het gebruik van het luchtruim boven het strand door paramotors?

15) Ziet het college net als de Partij voor de Dieren dat dit verstorend is, met name voor vogels maar ook voor de rust in het gebied voor andere gebruikers van het strand?

16) Vind het college dit verenigbaar met de natuurdoelen van de beschermde Natura 2000-gebieden? Zo ja, hoe?

17) Deelt het college de mening dat paramotors op basis van natuurbescherming onwenselijk is boven beschermde natuurgebieden? Graag ontvangen wij een toelichting waarom het strand als luchthaven voor paramotors fungeert.

In het kader van het WK Zeilen wordt een deel van het Zuiderstrand afgesloten.

18) In welke gevallen kan een deel van het strand worden afgesloten? Wat is de afweging die het college maakt?

19) In hoeverre zijn buurtbewoners betrokken bij de keuze om een deel van het strand af te sluiten?

20) Is er een watervergunning en / of een natuurvergunning aangevraagd en afgegeven voor het WK Zeilen?

21) Hoe wordt bij het toestaan en subsidiëren van evenementen rekening gehouden met de druk op de omgeving?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Bijlage 1: 'Meerdere overtredingen bij handhavingsdag'

Bijlage 2Indiendatum: 21 jul. 2023
Antwoorddatum: 12 okt. 2023

Het raadslid de heer Barker heeft op 21 juli 2023 een brief met daarin 21 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het strand wordt voor vele doeleinden gebruikt, vaak op een manier die belastend kan zijn voor de natuur. Het strand en de duinen vormen een waardevol natuurgebied dat beschermd moet worden.

1. Vindt het college het wenselijk om het strand en de duinen te beschermen. Zo ja, hoe draagt ze hieraan bij?

Ja het college is van mening dat de duinen en het strand belangrijke delen zijn van onze stad, die het verdienen om zorgvuldig mee om te gaan. De gemeente werkt daarom samen met de provincie, het Rijk en het Hoogheemraadschap om ons kustgebied op orde te houden voor nu en de lange termijn.

Op 31 mei hebben handhavers van het Hoogheemraadschap Delfland graafwerkzaamheden aan een duin geconstateerd en het werk onmiddellijk stilgelegd (zie bijlage 1).

2. Kan het college toelichten hoe dit kon gebeuren? Werden deze werkzaamheden uitgevoerd zonder vergunning? Zo niet, kan de vergunning gedeeld worden?

In 2003 is aan de voet van de duinen een rioolleiding aangelegd om afvalwater van de strandpaviljoens te kunnen afvoeren. Bij de strandverbreding en duinverbeteringen van 2011 zijn de strandpaviljoens naar voren geplaatst en is de aansluiting op de rioolleiding verlengd. In de jaren erna is nieuw duin ontstaan boven op de rioolleiding. Toen dit jaar een grote breuk werd geconstateerd in de leiding bij strandpaviljoen Kookaburra werd meteen een signaal afgegeven aan het Hoogheemraadschap van Delfland dat er een calamiteit met de rioolleiding was ontdekt en dat dit direct aangepakt moest worden om verdere schade te voorkomen. Kennelijk heeft dat signaal niet tijdig de juiste personen bereikt. Tijdens een reguliere handhavingsactie, die per helikopter wordt uitgevoerd, zijn de graafwerkzaamheden geconstateerd. Daarop is verzocht het werk direct stil te leggen, uiteraard is daar gehoor aan gegeven. Omdat het beschadigde deel van de rioolleiding inmiddels ver onder het zand ligt, was het probleem bij stilleggen van het werk nog niet verholpen. Daarop is besloten om in afwachting van een oplossing het afvalwater met tankwagens af te voeren naar de waterzuiveringsinstallatie aan de Houtrustweg.

3. Welke maatregelen zijn genomen om zandverschuiving tegen te gaan en verzwakking van de duinen te voorkomen? Wie beoordeelt of dit voldoende was?

De duinen zijn ondertussen weer hersteld in overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland, die ook de veiligheid beoordeelt. De werkzaamheden vonden plaats in het zomerseizoen, ver buiten het stormseizoen, wanneer de veiligheid van de duinen het meest kritiek is.

4. Wat voor afstemming heeft plaatsgevonden over de werkzaamheden? Hoe kan het dat bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap niet op de hoogte was?

Er is door de gemeentelijke buitendienst en de aannemer een melding gedaan richting het algemene nummer van het Hoogheemraadschap. De gemeente handelt bij noodgevallen met de riolering zeer snel en de tijd tussen melden en handelen was erg kort. Het team in de helikopter was daarom niet op de hoogte van de werkzaamheden.

5. Waarom is het überhaupt toegestaan om de duinen op deze wijze aan te tasten?

Een calamiteit moet worden opgelost. Vrij uitstromend rioolwater onder de duinen is onwenselijk. Na het stilleggen van de werkzaamheden was het daarom noodzakelijk wekenlang met tankwagens het afval/rioolwater af te voeren via het strand en door de duinen. Dit is geen wenselijke situatie. Daarom is zo snel mogelijk een noodoplossing getroffen door een leiding te leggen naar de meest nabije strandtent. De gemeente beraadt zich op dit moment over de toekomst van de bestaande oude leiding en de aansluitingen van strandtenten hierop.

Het valt verder op dat er recent allerlei werkzaamheden zijn aan de energievoorziening in de duinen.

6. Kan het college inzicht geven in de recent geplaatste transformatorkasten en elektriciteitshuisjes op het strand (zie bijlage 2)? Wat is de reden van plaatsing van deze kasten en kan het college informatie verstrekken over de procedure? Wie is betrokken bij het bepalen van de locatie en wie wordt geïnformeerd over de plaatsing?

De vervanging van de bestaande transformatorhuisjes en elektriciteitskasten was essentieel om de capaciteit van de energievoorziening van de strandpaviljoens te vergroten. Stedin heeft in opdracht van de strandpaviljoens het bestaande netwerk in verschillende fases opgewaardeerd. Stedin heeft voor de aanleg en plaatsing van de transformatorkasten en elektriciteitshuisjes de gebruikelijke procedure in fases doorlopen. Het verkrijgen van een vergunning Wet Natuurbescherming, een watervergunning en een instemmingsbesluit van het college is onderdeel van deze procedure. De locatie en plaatsing is in dit traject met de gemeente afgestemd. Zoals gebruikelijk in dergelijke procedures zijn deze besluiten indertijd gepubliceerd via www.overheid.nl.

7. Deelt het college de mening dat deze transformatorkasten en elektriciteitshuisjes vanuit landschappelijk oogpunt verstorend zijn? Zo ja, waarom is dit toegestaan op deze locaties?

De transformatorhuisjes en elektriciteitskasten zijn noodzakelijk voor de energievoorziening van de strandpaviljoens. Bij de locatiekeuze van deze objecten is zoveel mogelijk getracht om in het landschap in te passen. In aanvulling hierop geven wij opdracht gegeven om het uiterlijk van de transformatorhuisjes zodanig aan te passen dat deze beter aansluiten bij de natuurlijk omgeving.

8. Zijn de transformatorhuisjes vergund? Indien dit het geval is, kan het college de vergunningen delen?

Zie beantwoording vraag 6.

9. Kan het college aangeven waarom er bij strandtenten dieselgeneratoren werden gebruikt? Had dat te maken met de aanpassingen in de energievoorziening?

Ja, dit had te maken met de aanpassingen in de energievoorziening.

10. Is het college bereid om het gebruik van dieselgeneratoren door strandtenten tegen te gaan door privaatrechtelijk deze niet toe te staan? Zo niet, waarom niet?

De vergroting van de capaciteit van de energievoorziening voor de strandpaviljoens maakt het gebruik van dieselgeneratoren overbodig. Het college ziet het als positieve ontwikkeling dat de strandpaviljoens door te investeren in de vergroting van de capaciteit van hun energievoorziening een belangrijke stap hebben gezet en zo op termijn toe kunnen groeien naar een gasloos bedrijfsmodel.

11. Is het college verder bereid om het gebruik van gasbranders in de buitenlucht door strandtenten tegen te gaan door privaatrechtelijk deze niet toe te staan? Zo niet, waarom niet?

Het college constateert dat steeds meer ondernemers overstappen naar fossielvrije terrasverwarming. Als gemeente stimuleren wij de ondernemers om afscheid te nemen van gasbranders om het terras te verwarmen. Deze aanpak sluit aan bij de onlangs door het college gepresenteerde contouren voor het nieuwe strandbeleid, waar verduurzaming van de strandpaviljoens één van de speerpunten is. Uw suggestie om het gebruik van gasbranders in de buitenlucht tegen te gaan zullen we hierbij betrekken. Het college wil echter op dit moment niet vooruitlopen op het nieuwe strandbeleid door hierover nu privaatrechtelijke afspraken te maken.

In de beantwoording van de technische vragen over de programmarekening 2022 heeft het college aangegeven inzicht te kunnen geven in de uniforme modelovereenkomsten voor het Noorderstrand en Zuiderstrand.

12. Kan het college deze modelovereenkomsten delen met de gemeenteraad (indien nodig, als geheime bijlage)?

Het college is bereid om de uniforme modelovereenkomsten met de strandpaviljoens te delen. De gemeente heeft vanuit haar verantwoordelijkheid als verhuurder van het strand privaatrechtelijke overeenkomsten gesloten met de strandpaviljoenhouders. Om die reden heeft het de voorkeur van het college om deze uniforme modelovereenkomsten als geheime bijlage naar de raad te sturen. Wij zullen deze op korte termijn bij een aparte commissiebrief voegen, zodat raadsleden die inzage willen deze uniforme modelovereenkomsten kunnen inzien.

13. Kan het college aangeven wanneer de huidige overeenkomsten en vergunningen voor de strandtenten aflopen?

De privaatrechtelijke overeenkomsten met de strandpaviljoens lopen nog door tot en met het strandseizoen 2032. Wat betreft de vergunningen is de situatie een stuk minder eenduidig, aangezien dit per strandpaviljoen kan verschillen.

14. Is het college op de hoogte van het gebruik van het luchtruim boven het strand door paramotors?

Ja, het college is hiermee bekend.

15. Ziet het college net als de Partij voor de Dieren dat dit verstorend is, met name voor vogels maar ook voor de rust in het gebied voor andere gebruikers van het strand?

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de aanwezigheid van vliegende objecten verstorend is voor vogels en dat elke aanwezige geluidsbron een afname van rust veroorzaakt.

16. Vindt het college dit verenigbaar met de natuurdoelen van de beschermde Natura 2000- gebieden? Zo ja, hoe?

Zie beantwoording vraag 17.

17. Deelt het college de mening dat paramotors op basis van natuurbescherming onwenselijk zijn boven beschermde natuurgebieden? Graag ontvangen wij een toelichting waarom het strand als luchthaven voor paramotors fungeert.

De provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming en zal vanuit die rol een uitspraak moeten doen over de (on)wenselijkheid van het vliegen met paramotors boven de Haagse duingebieden en het strand. De provincie is bezig met het opstellen van beleid voor het vliegen met drones boven Natura 2000-gebieden. Het college heeft de provincie verzocht om in deze beoordeling ook het gebruik van paramotors mee te nemen.

In het kader van het WK Zeilen wordt een deel van het Zuiderstrand afgesloten.

18. In welke gevallen kan een deel van het strand worden afgesloten? Wat is de afweging die het college maakt?

In het kader van een evenement, waarvoor een evenementenvergunning is verleend kan een deel van het strand tijdelijk worden afgesloten. De afweging, die hieraan ten grondslag ligt is afhankelijk van het type evenement. In het geval van het WK Zeilen heeft het college ingestemd met het afsluiten van een deel van het strand omdat dit de enige mogelijkheid was voor de deelnemers aan het WK om hun boten tijdens de wedstrijden veilig te kunnen stallen.

19. In hoeverre zijn buurtbewoners betrokken bij de keuze om een deel van het strand af te sluiten?

De buurtbewoners zijn door de gemeente geïnformeerd dat vanwege het WK Zeilen een deel van het strand tijdelijk zou worden afgesloten omdat dit noodzakelijk was voor het veilig kunnen stallen van de boten. Tegelijkertijd zijn zij op de hoogte gebracht dat de buurtbewoners, indien gewenst, met voorrang kunnen deelnemen aan de activiteiten die voor het publiek zijn georganiseerd.

20. Is er een watervergunning en / of een natuurvergunning aangevraagd en afgegeven voor het WK Zeilen?

Ja, voor het tijdelijke waterbassin op het strand is door de organisatie bij Rijkswaterstaat een watervergunning aangevraagd. Deze vergunning is door Rijkswaterstaat afgegeven.

21. Hoe wordt bij het toestaan en subsidiëren van evenementen rekening gehouden met de druk op de omgeving?

Voor het houden van een evenement dient een organisatie een evenementenvergunning aan te vragen bij de burgemeester op grond van de APV. De organisatie dient in hun planvorming aan te geven welke maatregelen ze treffen om het evenement ordentelijk te laten verlopen, waarbij ook oog dient te zijn voor de omgeving. Denk hierbij aan het geluid dat wordt geproduceerd, het opruimen na afloop, het communiceren naar de omwonenden en treffen van verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld inzet verkeersregelaars. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden gebonden zoals o.a. het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen of de zedelijkheid of gezondheid.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen