Schrif­te­lijke vragen Schade aan de duinen


Indiendatum: 21 jul. 2023


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,


Het strand wordt voor vele doeleinden gebruikt, vaak op een manier die belastend kan zijn voor de natuur. Het strand en de duinen vormen een waardevol natuurgebied dat beschermd moet worden.


Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:


1) Vindt het college het wenselijk om het strand en de duinen te beschermen. Zo ja, hoe draagt ze hieraan bij?


Op 31 mei hebben handhavers van het Hoogheemraadschap Delfland graafwerkzaamheden aan een duin geconstateerd en het werk onmiddellijk stilgelegd (zie bijlage 1).


2) Kan het college toelichten hoe dit kon gebeuren? Werden deze werkzaamheden uitgevoerd zonder vergunning? Zo niet, kan de vergunning gedeeld worden?

3) Welke maatregelen zijn genomen om zandverschuiving tegen te gaan en verzwakking van de duinen te voorkomen? Wie beoordeelt of dit voldoende was?

4) Wat voor afstemming heeft plaatsgevonden over de werkzaamheden? Hoe kan het dat bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap niet op de hoogte was?

5) Waarom is het überhaupt toegestaan om de duinen op deze wijze aan te tasten?


Het valt verder op dat er recent allerlei werkzaamheden zijn aan de energievoorziening in de duinen.

6) Kan het college inzicht geven in de recent geplaatste transformatorkasten en elektriciteitshuisjes op het strand (zie bijlage 2)? Wat is de reden van plaatsing van deze kasten en kan het college informatie verstrekken over de procedure? Wie is betrokken bij het bepalen van de locatie en wie wordt geïnformeerd over de plaatsing?

7) Deelt het college de mening dat deze transformatorkasten en elektriciteitshuisjes vanuit landschappelijk oogpunt verstorend zijn? Zo ja, waarom is dit toegestaan op deze locaties?

8) Zijn de transformatorkasten vergund? Indien dit het geval is, kan het college de vergunningen delen?

9) Kan het college aangeven waarom er bij strandtenten dieselgeneratoren werden gebruikt? Had dat te maken met de aanpassingen in de energievoorziening?

10) Is het college bereid om het gebruik van dieselgeneratoren door strandtenten tegen te gaan door privaatrechtelijk deze niet toe te staan? Zo niet, waarom niet?

11) Is het college verder bereid om het gebruik van gasbranders in de buitenlucht door strandtenten tegen te gaan door privaatrechtelijk deze niet toe te staan? Zo niet, waarom niet?


In de beantwoording van de technische vragen over de programmarekening 2022 heeft het college aangegeven inzicht te kunnen geven in de uniforme modelovereenkomsten voor het Noorderstrand en Zuiderstrand.

12) Kan het college deze modelovereenkomsten delen met de gemeenteraad (indien nodig, als geheime bijlage)?

13) Kan het college aangeven wanneer de huidige overeenkomsten en vergunningen voor de strandtenten aflopen?

14) Is het college op de hoogte van het gebruik van het luchtruim boven het strand door paramotors?

15) Ziet het college net als de Partij voor de Dieren dat dit verstorend is, met name voor vogels maar ook voor de rust in het gebied voor andere gebruikers van het strand?

16) Vind het college dit verenigbaar met de natuurdoelen van de beschermde Natura 2000-gebieden? Zo ja, hoe?

17) Deelt het college de mening dat paramotors op basis van natuurbescherming onwenselijk is boven beschermde natuurgebieden? Graag ontvangen wij een toelichting waarom het strand als luchthaven voor paramotors fungeert.

In het kader van het WK Zeilen wordt een deel van het Zuiderstrand afgesloten.

18) In welke gevallen kan een deel van het strand worden afgesloten? Wat is de afweging die het college maakt?

19) In hoeverre zijn buurtbewoners betrokken bij de keuze om een deel van het strand af te sluiten?

20) Is er een watervergunning en / of een natuurvergunning aangevraagd en afgegeven voor het WK Zeilen?

21) Hoe wordt bij het toestaan en subsidiëren van evenementen rekening gehouden met de druk op de omgeving?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Bijlage 1: 'Meerdere overtredingen bij handhavingsdag'

Bijlage 2