Schrif­te­lijke vragen Veront­rei­niging sloot in Leid­schenveen


Indiendatum: 13 jul. 2023


Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Dubbelaar (Hart voor Den Haag) en Smit (Partij voor de dieren) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met het bericht en de analyse van Pointer van gegevens van de waterschappen?

2) Kan het college duiden wat hier aan de hand is en/of is mis gegaan?

3) Kan het college toelichten of de gemeente hierover eerder is geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

4) Kan het college toelichten of bij deze sloot en/of de omliggende omgeving signalen zijn van onverklaarbare sterfte van dieren? Zo nee, op welke informatie baseert het college dat?

5) Welk risico lopen bewoners als zij in contact komen met verontreinigd slootwater?

6) Waarom is de meting in 2021, wanneer de verontreiniging werd gemeten, onder de pet gehouden?

7) Wat vindt het college van deze werkwijze van het Hoogheemraadschap van Delfland?

8) Klopt het signaal 'soms wordt er gezwommen' en welk risico zit hieraan?

9) Wanneer wordt het (aanvullende) onderzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland afgerond?

10) Wil het college de bewoners hier nu wel over informeren? Zo nee, waarom niet?

11) Wat wordt gedaan om te voorkomen dat giftige stoffen in Haags water terecht komen?

12) Wat betekent 'geen officieel zwemwater'?

13) Wat bedoelt de gemeente met 'Hier zwemt u op eigen risico. Meer weten over de waterkwaliteit in Den Haag? Kijk op www.denhaag.nl/water' wat op borden staat bij het Böttgerwater in Ypenburg?

14) Waar vind je meer informatie over de waterkwaliteit in Den Haag op de website van de gemeente?Robin Smit
Partij voor de dieren

Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag


Indiendatum: 13 jul. 2023
Antwoorddatum: 5 sep. 2023

De raadsleden de heren Smit en Dubbelaar hebben op 13 juli 2023 een brief met daarin veertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met het bericht en de analyse van Pointer van gegevens van de waterschappen?

Het college is hiermee bekend.

2. Kan het college duiden wat hier aan de hand is en/of is mis gegaan?

Het college heeft van het Hoogheemraadschap van Delfland nadere informatie ontvangen over de situatie met hoge PFOS-waarden in een watergang op het bedrijventerrein Forepark Den Haag –Delfland. Deze informatie is ondertussen ook publiekelijk gedeeld op www.hhdelfland.nl

3. Kan het college toelichten of de gemeente hierover eerder is geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

Het college is op 14 juli 2023 geïnformeerd door het Hoogheemraadschap van Delfland.

4. Kan het college toelichten of bij deze sloot en/of de omliggende omgeving signalen zijn van onverklaarbare sterfte van dieren? Zo nee, op welke informatie baseert het college dat?

Het Hoogheemraadschap van Delfland geeft aan geen meldingen te hebben ontvangen van dode dieren uit deze omgeving en ook bij de gemeente zijn geen meldingen uit de periode 2021 tot heden bekend.

5. Welk risico lopen bewoners als zij in contact komen met verontreinigd slootwater?

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft recent watermonsters genomen en wederom overschrijdingen geconstateerd in de betreffende sloot en helaas ook -in mindere mate- bij sloten in de omgeving. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft advies ingewonnen bij het RIVM over risico’s voor bewoners. Op dit moment zijn die risico’s beperkt. Het water uit sloten in de wijk mag worden gebruikt voor besproeiing van de moestuin, maar zwemmen wordt voor mensen afgeraden. Meer informatie, inclusief het volledige advies van het RIVM, is terug te vinden op www.hhdelfland.nl/actueel/nieuwsoverzicht.

6. Waarom is de meting in 2021, wanneer de verontreiniging werd gemeten, onder de pet gehouden?

Het Hoogheemraadschap van Delfland geeft aan dat zij in 2021 geen aanleiding zagen om de mensen van de omliggende woonwijken te informeren. De hoge concentratie PFOS (833,33 microgram per kilo) is destijds gemeten in de bodem van de sloot langs de Regge in het bedrijventerrein Forepark. In deze sloot is ook de kwaliteit van het oppervlaktewater gemeten met ook hier een hoge PFOS verontreiniging. De gemeten PFOS-waarden in de bodem van de sloten in de woonwijken, nabij het Forepark, waren veel lager en bleven ruimschoots onder de destijds geldende RIVM-richtlijn van 110 microgram per kilo. Ook onder de sindsdien aangescherpte richtlijn van 59 microgram per kilo. Het risico op een hoge concentratie verontreiniging in het oppervlaktewater in de woonwijken was daarmee laag. Op www.hhdelfland.nl/actueel/nieuwsoverzicht publiceert het Hoogheemraadschap van Delfland steeds de nieuwste bevindingen.

7. Wat vindt het college van deze werkwijze van het Hoogheemraadschap van Delfland?

Het Hoogheemraadschap van Delfland is direct handelend opgetreden en het college heeft er vertrouwen in dat het Hoogheemraadschap van Delfland de zaak verder goed afrondt. Het college had wel graag gezien dat de gemeente direct in 2021 was geïnformeerd, zelfs al was de inschatting dat de risico’s voor de omgeving laag waren.

8. Klopt het signaal 'soms wordt er gezwommen' en welk risico zit hieraan?

Als overheden raden zowel het Hoogheemraadschap van Delfland als de gemeente aan om alleen te zwemmen op officiële zwemwaterlocaties, omdat de waterkwaliteit daar gedurende het badseizoen wordt gecontroleerd (zie ook vraag 12). Er is geen zwemwater aangewezen in woonwijken en er wordt ook in deze buurt dus niet gemeten op de zwemwaterkwaliteit. De gemeente heeft er geen zicht op als er toch mensen zwemmen in watergangen. Het is dus niet volledig uitgesloten dat ook in de sloot aan de Regge op het bedrijventerrein Forepark wel eens gezwommen wordt. Zwemmen is voorlopig verboden omdat inslikken van slootwater risico’s kan opleveren voor de gezondheid.

9. Wanneer wordt het (aanvullende) onderzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland afgerond?

Zie ook vraag 5. Het Hoogheemraadschap van Delfland wacht op meer duidelijkheid van het RIVM. Het Hoogheemraadschap van Delfland is opnieuw het onderzoek gestart naar de bron van de verontreiniging. Daarbij trekt het Hoogheemraadschap van Delfland samen op met de Omgevingsdienst Haaglanden. In afwachting van de resultaten van de onderzoeken, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland waterstromen omgeleid en de betreffende watergang afgesloten van de omgeving.

10. Wil het college de bewoners hier nu wel over informeren? Zo nee, waarom niet?

Aangezien de kwaliteit van het water en de waterbodem primair onder de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Delfland valt, laat het college de verantwoordelijkheid voor goede en tijdige informatievoorziening aan het Hoogheemraadschap van Delfland. Ten aanzien van dat laatste kan worden gezegd dat het Hoogheemraadschap van Delfland bedrijven en bewoners in het bedrijventerrein en omliggende woonwijk Leidschenveen op 14 juli en 28 juli jl. heeft geïnformeerd met een brief. Ook op de website legt het Hoogheemraadschap van Delfland de situatie uit. Daar staan ook veelgestelde vragen en antwoorden daarop (zie ook beantwoording van vraag 1). Bewoners die vragen hebben, kunnen altijd terecht bij het Hoogheemraadschap van Delfland, maar ook bij de gemeente.

11. Wat wordt gedaan om te voorkomen dat giftige stoffen in Haags water terecht komen?

Het Hoogheemraadschap van Delfland is waterkwaliteitsbeheerder, meet de waterkwaliteit in het gebied en is vergunningverlener voor onder andere lozingen. Lozing van ongewenste stoffen is niet toegestaan en dit probeert het Hoogheemraadschap van Delfland zo veel mogelijk tegen te gaan, door toezicht en handhaving. PFAS is de verzamelnaam voor een groep mensgemaakte, schadelijk stoffen, waar PFOS onder valt. PFAS komen gemakkelijk in het milieu terecht, door lozingen van bedrijven die producten maken, waarbij PFAS worden gebruikt. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland, waarna de stoffen zich via het water en de lucht naar Nederland verplaatsen. Ook door het wassen van kleding waarin PFAS zit en bij het afwassen van pannen, komen PFAS via het afvalwater in het milieu terecht. Hierdoor komen PFAS overal in Nederland voor in de grond, oppervlaktewater, grondwater en in het drinkwater. De waterschappen maken zich zorgen over de aanwezigheid en verspreiding van PFAS in het milieu. Er zijn geen goede technieken om PFAS uit het milieu te halen. De enige manier om PFAS aan te pakken is aanpak van de bron, dus bij de producent. Uiteindelijk moet het doel zijn: de uitstoot van PFAS naar nul. Wat niet in het milieu komt, hoeft er ook niet uit. Het is belangrijk dat ook gemeenten, net als de waterschappen, pleiten voor een Europees totaalverbod op PFAS.

12. Wat betekent 'geen officieel zwemwater'?

In Nederland worden officiële zwemwaterlocaties aangewezen door de provincie. Daar wordt de waterkwaliteit gemeten door de waterschappen en is een beheerder die let op veiligheid en hygiëne. Overheden adviseren mensen om alleen te zwemmen op officiële zwemwaterlocaties. Elders in het water springen kent risico’s op het gebied van waterkwaliteit, denk aan blauwalg, bacteriën, botulisme, zwemmersjeuk, maar ook vaarverkeer, stroming, voorwerpen op de bodem als fietsen en winkelkarretjes. Op www.zwemwater.nl zijn de officiële zwemlocaties terug te vinden en wordt de actuele kwaliteit van het water weergegeven.

13. Wat bedoelt de gemeente met 'Hier zwemt u op eigen risico. Meer weten over de waterkwaliteit in Den Haag? Kijk op www.denhaag.nl/water' wat op borden staat bij het Böttgerwater in Ypenburg?

Zie ook vraag 12. Tenzij er sprake is van vaarverkeer, is zwemmen in niet officieel aangewezen zwemlocaties niet verboden. Zwemmen aan het Böttgerwater mag dus, maar is volledig op eigen risico.

14. Waar vind je meer informatie over de waterkwaliteit in Den Haag op de website van de gemeente?

De gemeentelijke website verwijst hiervoor naar de sites van de provincie Zuid-Holland en van het Hoogheemraadschap van Delfland. Voor de actuele zwemwaterkwaliteit van officiële zwemlocaties kan men www.zwemwater.nl raadplegen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx

de burgemeester,
Jan van Zanen


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Goede zorg voor Haagse bomen

Lees verder

Schriftelijke vragen Schade aan de duinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer