Schrif­te­lijke vragen Goede zorg voor Haagse bomen


Indiendatum: 14 jul. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bomen spelen een essentiële rol in het bevorderen van de biodiversiteit, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het vergroenen van de leefomgeving. Daarom wil de indiener graag inzicht krijgen in het beleid en de praktijk met betrekking tot het kappen en herplanten van stadsbomen in onze stad, en ook het naleven van de regels rondom straatwerkzaamheden in de buurt van bomen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is er een lijst beschikbaar waarop de gekapte stadsbomen in Den Haag vermeld staan? Zo ja, kan deze gedeeld worden?

Nadat een stadsboom is gekapt en herplant op dezelfde plek gewenst is, wordt vaak een periode gewacht voordat tot herplant wordt overgegaan zodat het wortelstelsel van de gekapte boom verzwakt.

2) Wat is de minimale en maximale wachttijd om een gekapte boom te vervangen?

3) Is er een overzicht beschikbaar waarin wordt aangegeven waarop nog gewacht wordt voor herplanting van eerder gekapte stadsbomen? Zo ja, kan deze lijst worden gedeeld met de gemeenteraad en met de inwoners van Den Haag?

4) Wordt elke gekapte stadsboom in Den Haag op dezelfde locatie herplant? Indien dit niet het geval is, is er standaard sprake van compensatie? Zijn er specifieke richtlijnen of criteria die bepalen waar een boom wordt herplant? En waar kunnen inwoners informatie vinden over de herplantingsplannen en -locaties?

De Haagse bomenkaart wordt periodiek bijgewerkt. Bij de kaart wordt vermeld dat gegevens verouderd kunnen zijn.

5) Kan het college aangeven hoe vaak de bomenkaart wordt bijgewerkt?

6) Is er een maximale termijn voor wat betreft hoe verouderd de gegevens kunnen zijn? Kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een boom die twee jaar geleden gekapt is, nog op de kaart staat?

In het verleden is de folder “werken bij Haagse bomen” ontwikkeld. Het beleid is dat deze standaard gedeeld wordt bij aannemers die werkzaamheden in de buurt van bomen verrichten. De Partij voor de Dieren ontvangt regelmatig signalen van werkzaamheden waarbij de richtlijnen toch niet worden nageleefd (in de bijlage staan enkele voorbeelden van het voorjaar van 2023). Graag horen wij van het college hoe zij hier tegenaan kijkt en welke maatregelen er worden genomen om ervoor te zorgen dat deze regels beter worden gehandhaafd.

7) Is het college bereid deze werkwijze te evalueren, gegeven dat het regelmatig voorkomt dat de richtlijnen niet worden nageleefd?

8) Wat ziet het college als aanvullende mogelijkheden om zorgvuldig werken rondom bomen beter te stimuleren?

9) Hoe en hoe vaak controleert de gemeente of deze richtlijnen worden gehandhaafd? Ziet het college kansen om dit te verbeteren, zo ja, hoe?

10) Wat zijn de consequenties voor de uitvoerende partijen als zij de richtlijnen niet volgen en komt dit vaak voor?

11) Hoe wordt bij handhaving omgegaan met situaties waarin er schade wordt toegebracht aan bomen tijdens bouwwerkzaamheden of andere activiteiten?

Bomen zijn kwetsbaar door bijvoorbeeld regelmatige periodes van droogte, stikstofoverschot, maar ook door schade bij werkzaamheden. Doordat bomen extra kwetsbaar zijn door het vaker voorkomen van intense weersomstandigheden, lijkt het logisch om verdere verzwakking van bomen te voorkomen.

12) Is het college bereid de richtlijnen en handhaving rondom het veiligstellen van bomen bij werkzaamheden aan te scherpen?

Bij de Partij voor de Dieren zijn onlangs weer voorbeelden binnengekomen van bomen die (deels) sneuvelden in de storm 5 juli 2023, waarbij in de weken ervoor nog wegwerkzaamheden of werkzaamheden in het kader van herinrichting plaatsvonden.

13) Wordt bijgehouden welke bomen sneuvelen na een hevige storm?

14) Zo ja, wordt onderzocht en geanalyseerd of bomen verzwakt waren door een specifieke reden?

15) Wordt gekeken of er correlatie (als aanleiding voor een onderzoek naar mogelijk causaal verband) tussen wegwerkzaamheden in het afgelopen jaar en een hogere kans op stormschade?

Kijkend naar foto 3, valt op dat een zware machine vlak naast de boom staat en ook dat er bandensporen over de blootliggende boomwortels lopen. Bij de Partij voor de Dieren zijn ook andere voorbeelden bekend van zwaar materieel dat onder een boom geparkeerd wordt bij werkzaamheden.

16) Vindt het college dit een acceptabele manier van met de grond rondom een boom omgaan?

17) Ziet het college compactie (verdichting) van de bodem als risico? Zo ja, hoe wil het college dit voorkomen?

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren