Schrif­te­lijke vragen Water­kwa­liteit Madestein


Indiendatum: 9 aug. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De waterkwaliteit in Park Madestein is al meerdere jaren op een rij slecht. De zwemlocatie Plassen Madestein-zuidzijde heeft voor het gehele zwemseizoen van 2023 een negatief zwemadvies (bijlage 1). Ook is er in de warme periode van afgelopen weken op beide zwemplekken in Park Madestein blauwalg geconstateerd (bijlage 2). Dit levert gezondheidsrisico’s op voor dier en mens. Als oorzaken wordt hoofdzakelijk de wateraanvoer vanuit het kassengebied aangewezen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:


  1. Welke maatregelen is het college van plan te nemen om de waterkwaliteit op de zwemplekken te verbeteren?

  2. Kan het college aangeven wat de waterkwaliteit is van de hondenzwemplek? Zo nee, waarom niet?

  3. Heeft het college stappen ondernomen om ook hondenbezitters te attenderen op de kwaliteit van het water en de gezondheidsrisico’s voor honden?

  4. Kan het college aangeven of er honden of mensen gezondheidsproblemen hebben opgelopen als gevolg van de slechte waterkwaliteit?


Het college is van plan om grote werkzaamheden te verrichten in Park Madestein (RIS311976). In het voorontwerp staat ook een vispaaiplaats ingetekend.


  1. Kan het college aangeven wat de huidige waterkwaliteit is op de plek van de beoogde vispaaiplaats? Zo nee, waarom niet?

  2. Kan het college aangeven welke maatregelen eventueel nodig zijn om de waterkwaliteit op peil te krijgen, zodat het geschikt is voor een vispaaiplaats?


Robin Smit
Partij voor de Dieren
Indiendatum: 9 aug. 2023
Antwoorddatum: 7 nov. 2023

Het raadslid de heer Smit heeft op 9 augustus 2023 zes schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1) Welke maatregelen is het college van plan te nemen om de waterkwaliteit op de zwemplekken te verbeteren?

Het Hoogheemraadschap Delfland is primair verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, maar omdat het college ook ziet dat deze moet verbeteren, heeft het hierover contact gezocht met het hoogheemraadschap. Samen wordt gezocht naar oplossingen voor de problemen met de waterkwaliteit. Specifiek voor de locatie Oostmadeplas in het Landschapspark Madestein loopt er momenteel een onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van de waterkwaliteit. Naar verwachting zal de raad begin volgend jaar hierover nader kunnen worden geïnformeerd.

2) Kan het college aangeven wat de waterkwaliteit is van de hondenzwemplek? Zo nee, waarom niet?

Het Hoogheemraadschap van Delfland geeft aan dat er in hetzelfde watersysteem van de directe omgeving van het hondenstrand geen specifiek waterkwaliteitsmonitoringspunt is. Het dichtstbijzijnde punt is (in het watersysteem gemeten) 1,8 km verderop. Uit de gegevens op dat punt (Gemaal Oostmadepolder) kan niet uit afgeleid worden wat de specifieke waterkwaliteit ter hoogte van het hondenstrand is.

3) Heeft het college stappen ondernomen om ook hondenbezitters te attenderen op de kwaliteit van het water en de gezondheidsrisico’s voor honden?

Algemene informatie over de zwemwaterkwaliteit wordt gepubliceerd op www.zwemwater.nl. Op deze website is ook informatie te vinden over het laten zwemmen van honden. Aangezien er op de locatie van het hondenstrand geen specifiek waterkwaliteitsmonitoringspunt is, is deze informatie ook niet specifiek beschikbaar.

4) Kan het college aangeven of er honden of mensen gezondheidsproblemen hebben opgelopen als gevolg van de slechte waterkwaliteit?

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) registreert centraal voor provincie Zuid-Holland via www.zwemwater.nl de meldingen over gezondheidsproblemen in relatie tot zwemwater. Bij de ODMH zijn er voor het jaar 2023 tot op heden geen meldingen binnengekomen over gezondheidsproblemen.


5) Kan het college aangeven wat de huidige waterkwaliteit is op de plek van de beoogde vispaaiplaats? Zo nee, waarom niet?

Op de huidige locatie is in het voorontwerp op dit moment geen water en is het dus ook niet mogelijk om de waterkwaliteit daar te onderzoeken.

6) Kan het college aangeven welke maatregelen eventueel nodig zijn om de waterkwaliteit op peil te krijgen, zodat het geschikt is voor een vispaaiplaats?

De vispaaiplaats komt in verbinding te staan met de Grote Plas en daarmee wordt de waterkwaliteit gelijk.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen