Schrif­te­lijke vragen Geen (re)actie op meldingen groen­on­derhoud


Indiendatum: 1 jul. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 31 mei deed de Partij voor de Dieren een melding over foutief groenonderhoud op het stationsplein achter treinstation Den Haag HS. Het ‘verticale groen’ dat hier is aangelegd op aandringen van de PvdD-fractie, is opeens compleet bedekt met enorme zeilen, waardoor de klimplanten geen licht krijgen. De melding werd gedaan via Twitter, aan de Gemeente en de wethouder Buitenruimte geadresseerd. Tot slot is ook meerdere malen contact opgenomen met de afdeling van de wethouder. Er werd toegezegd dat de melding snel zou worden doorgezet en dat de zeilen weggehaald zouden worden. Tot op heden (een maand later) hangen de zeilen nog steeds.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit de volgende vragen:

1) Kan het college uiteenzetten wat er gebeurt met meldingen over groenbeheer en openbare ruimte via Twitter of de gemeentelijke website? Welke afdelingen zijn hierbij betrokken en welke procedures worden doorlopen?

2) Hoeveel meldingen over groenbeheer en openbare ruimte zijn er het afgelopen jaar bij de gemeente binnengekomen? Op hoeveel van die meldingen is geacteerd?

Op 7 juni ontving de Partij voor de Dieren fractie een terugkoppeling dat de zeilen zouden worden weggehaald, of al waren weggehaald. Dit was niet het geval. Opnieuw is een melding gemaakt.

3) Kan het college uitleggen waarom een simpele actie als een zeil weghalen, dat het openbaar groen beschadigd niet wordt uitgevoerd?

4) Kan het college uitleggen waarom er enorme zeilen zijn bevestigd aan een hekwerk dat onlangs pas geplaatst is specifiek voor klimplanten? Is het college ervan op de hoogte dat dit de begroeiing niet ten goede komt?

5) Is het college voornemens de zeilen nog weg te laten halen en deze plek niet meer te gebruiken voor andere doeleinden dan voor de klimplanten?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 1 jul. 2021
Antwoorddatum: 31 aug. 2022

1. Kan het college uiteenzetten wat er gebeurt met meldingen over groenbeheer en openbare ruimte via Twitter of de gemeentelijke website? Welke afdelingen zijn hierbij betrokken en welke procedures worden doorlopen?

Meldingen over groenbeheer of de openbare ruimte kunnen binnenkomen bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum via telefoon 14070, een meldingsformulier op denhaag.nl, maar ook via social media kanalen. Meldingen via 14070 of de website worden geregistreerd en gerouteerd naar de juiste behandelaar binnen de gemeente, meestal een medewerker van de stadsdeelorganisatie. Ook is de afhandeling te volgen. Wanneer een melding via Twitter of Facebook gedaan wordt, komt deze binnen bij het Team Social Media. Deze zetten de betreffende melding per e-mail door naar het betreffende stadsdeel voor reactie en afhandeling. Meldingen Openbare Ruimte, dus ook groenmeldingen, worden binnen drie dagen in behandeling genomen. Afhankelijk van de melding kan de uitvoering of oplossing

van de melding langer duren. Hierover wordt de melder geïnformeerd.

2. Hoeveel meldingen over groenbeheer en openbare ruimte zijn er het afgelopen jaar bij de gemeente binnengekomen? Op hoeveel van die meldingen is geacteerd?

In 2020 zijn 7.763 meldingen over het groenbeheer in de openbare ruimte ontvangen bij de gemeente, 7.510 meldingen zijn afgerond en 253 meldingen waren aan het eind van 2020 nog in behandeling of hadden een andere status. Deze meldingen zijn in 2021 verder behandeld.

Op 7 juni ontving de Partij voor de Dieren fractie een terugkoppeling dat de zeilen zouden worden weggehaald, of al waren weggehaald. Dit was niet het geval. Opnieuw is een melding gemaakt.

3. Kan het college uitleggen waarom een simpele actie als een zeil weghalen, dat het openbaar groen beschadigd niet wordt uitgevoerd?

Na de melding door de Partij voor de Dieren over foutief groenonderhoud op het Stationsplein Den Haag HS door de plaatsing van zeilen, is er samen met de groenbeheerder en de gebiedsregisseur Laak gekeken naar de staat van het openbaar groen. Het blijkt dat de klimplanten en het groen aan de
rechterzijde weinig tot geen hinder ondervinden van de zeilen. De bruidssluier groeit achterlangs gewoon door. Voor het zeil aan de kant van de talud is besloten om ter plaatse van het zeil korte struiken te plaatsen. Hierdoor hoeven de zeilen niet te worden verwijderd en kan er toch openbaar groen geplaatst worden.

4. Kan het college uitleggen waarom er enorme zeilen zijn bevestigd aan een hekwerk dat onlangs pas geplaatst is specifiek voor klimplanten? Is het college ervan op de hoogte dat dit de begroeiing niet ten goede komt?

De zeilen zijn enige tijd geleden in afstemming met de gemeente geplaatst door SENS Real Estate en Life Europe. Deze partijen hebben onlangs het Stationspostgebouw in het HS Kwartier in Den Haag opgeleverd. Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling HS Kwartier, als een iconisch gebied in de Randstad. Door gebruik van de zeilen wordt men geattendeerd en geïnformeerd over de gebiedsontwikkeling van het HS Kwartier. Bovendien zorgen de zeilen voor verlevendiging van het
plein.

5. Is het college voornemens de zeilen nog weg te laten halen en deze plek niet meer te gebruiken
voor andere doeleinden dan voor de klimplanten?

Zie ook antwoord op vraag 3. Nee, het college is niet voornemens om de zeilen weg te laten halen. Dit omdat de zeilen zorgen voor een levende aankleding van het plein en het mensen attendeert op de gebiedsontwikkeling. Daarnaast blijkt dat de klimplanten verder geen hinder van de zeilen ondervinden. Het groen onder het zeil evenredig aan het viaduct wordt binnenkort verruild voor korte struiken, waardoor zowel de zeilen als het openbaar groen goed tot hun recht komen en de omgeving
opfleuren.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Ilma Merx
Jan van Zanen

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bescherm ecologie van de ondergrond

Lees verder

Schriftelijke vragen Verbied verkoop bont en levende kreeften en krabben op markten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer