Schrif­te­lijke vragen Bescherm ecologie van de onder­grond


Indiendatum: 23 aug. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het bodemleven is de basis van ons ecosysteem. We kunnen niet zonder de bacteriën, schimmels en insecten (en nog veel meer) in de ondergrond. Deze organismen zijn echter zelden zichtbaar en ontsnappen zo gemakkelijk aan onze aandacht. Ook in de Nota Stadsnatuur (RIS305824) is weinig aandacht voor de bescherming van het bodemleven. De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de inzet van de gemeente om het bodemleven te beschermen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, daarom de volgende vragen:

Verschillende werkzaamheden kunnen het bodemleven aantasten en daarmee de lokale ecologie schaden. Denk hierbij aan grondroerende werkzaamheden en compactie van de grond door zware machines.

 1. Werkt het college aan het beperken van grondroerende werkzaamheden in de Haagse grote groengebieden en ecologische verbindingszones? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

 2. Werkt het college aan het beperken van compactie door zware machines in de Haagse grote groengebieden en ecologische verbindingszones? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Ook buiten de groengebieden is een gezonde bodem het beschermen waard. Zo zullen (nieuw geplante) bomen beter groeien in een bodem met een gezond bodemleven. Ook zal een bodem met een goede structuur regenwater beter kunnen afvoeren.

 1. Beschermt de gemeente de bodemstructuur en het bodemleven bij bouw- of infrastructurele werkzaamheden waar dat mogelijk is tegen beroering en compactie? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

 2. Op welke manier verbetert het college de bodemstructuur van gronden waar nieuwe aanplant zal plaatsvinden, van bijvoorbeeld bomen of nieuwe vasteplantenborders?

Het kaal laten liggen van gronden schaadt het bodemleven. Voor het bodemleven heeft het de voorkeur om gronden bedekt te houden, met bijvoorbeeld begroeiing of een mulchlaag.

 1. Hoe beschermt het college het bodemleven van ongebruikte gronden, bijvoorbeeld braakliggende terreinen?

 2. Is het college bereid braakliggende terreinen standaard in te zaaien met een (tijdelijke) beplanting, om zo het bodemleven te beschermen? Zo nee, waarom niet?

Met verschillende maatregelen kan de bodemstructuur en het bodemleven worden verbeterd. Dit kan nuttig zijn op plekken waar straatbomen staan of waar de gemeente vasteplantenborders heeft aangeplant. Zandgronden, bijvoorbeeld, zijn over het algemeen arm aan organische stof. Deze kunnen worden verbeterd door organische stof toe te voegen, in de vorm van bijvoorbeeld compost. Het aanbrengen van een laag compost bij vasteplantenborders heeft als bijkomend voordeel dat er minder onderhoud zal hoeven plaatsvinden. Een verbeterde bodemstructuur zal een positieve weerslag hebben op plantengroei en regenwaterinfiltratie.

 1. Werkt het college aan het verbeteren van de bodemstructuur bij straatbomen en van vasteplantenborders op zandgronden die in haar beheer zijn? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

 2. Brengt het college periodiek mulchlagen aan bij straatbomen of vasteplantenborders op zandgronden? Zo ja, waar en met welke frequentie? Zo nee, waarom niet?

Veengronden kennen hun eigen uitdagingen. Door een te lage grondwaterstand kan het veen verteren, waardoor het verzakt en veel broeikasgassen uitstoot.

 1. Op welke manier wordt het veen binnen de gemeentegrenzen beheerd? Leiden deze maatregelen tot afbraak van het veen? Op welke manier wordt hiermee omgegaan?

 2. Werkt de gemeente aan het herstellen van natuurlijke veenlandschappen binnen de gemeentegrenzen?

Er is een mogelijkheid om het bodemleven te beschermen met een ondergrondse zonering. Zo kan de gemeente zones aanwijzen waar beroering plaatsvindt; waar kabels, leidingen en rioleringen liggen die periodiek onderhoud behoeven, bijvoorbeeld. Daarnaast kunnen er zones aangewezen worden waar de ecologie voorop staat en de bodem niet verstoord wordt, en waar dus geen kabels, leidingen of rioleringen worden toegestaan.

 1. Is het college van plan om van deze mogelijkheid gebruik te maken? Zo ja, op welke manier? Wanneer ontvangt de raad hier plannen over? Zo nee, waarom niet?

 2. Is het college bereid om vast te leggen dat er niet meer kabels, leidingen of riolering zullen worden toegestaan in de grote groengebieden en ecologische verbindingszones?

Robin Smit
Partij voor de Dieren