Schrif­te­lijke vragen Meer doen tegen houtstook


Indiendatum: 16 aug. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Houtstook is de grootste bron van fijnstof, zo ontdekte het RIVM na het invoeren van een betere rekenmethode (zie bijlage 1). Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, kan de gemeente dan ook niet om houtstook heen. Gelukkig wil de gemeente Den Haag optreden tegen houtstook. Zo heeft de gemeente onder andere per 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. De Partij voor de Dieren wil met deze schriftelijke vragen aandringen op een effectieve aanpak.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

Het RIVM geeft per provincie een stookalert af, gebaseerd op de weersomstandigheden en de luchtkwaliteit. De gemeente moet dit volgens het Schone Lucht Akkoord vervolgens op haar eigen kanalen delen: “Deelnemende provincies en gemeenten geven actief via hun eigen kanalen aan als er sprake is van een stookalert.” Dit doet de gemeente Den Haag niet. De enige verwijzing die de gemeente geeft is een algemene, op de eigen website (zie bijlage 2).

  1. Is het college bereid om, conform de afspraken in het Schone Lucht Akkoord, via de eigen sociale media en op de eigen website de actuele status van het stookalert aan te kondigen, op het moment dat deze door het RIVM voor de provincie Zuid-Holland wordt afgegeven? Zo nee, waarom niet?

Er is een landelijke website waarop bewoners klachten kunnen indienen over overlast door houtstook: www.stookwijzer.nu De klachten die op deze website binnenkomen worden door de Rijksoverheid doorgestuurd naar de gemeente(n).

  1. Kan het college een overzicht geven van de klachten afkomstig uit Den Haag die vanaf de oprichting van dit platform zijn binnengekomen?

De gemeente Amsterdam overweegt een verbod op open haarden en houtkachels (zie bijlage 3) en komt met “een plan van aanpak om fijnstof door houtrook in de stad terug te dringen”.

  1. Is het college bereid om een verbod op open haarden en houtkachels te onderzoeken, net als de gemeente Amsterdam? Zo ja, kunt u de raad over de resultaten informeren? Zo nee, waarom niet?

  2. Is het college bereid om, naast schonere alternatieven voor open haarden, ook schonere alternatieven voor houtskoolbarbecues te stimuleren? Er zijn bijvoorbeeld kokosbriketten op de markt die duurzamer geproduceerd zijn en minder rookontwikkeling veroorzaken (zie bijlage 4).

De gemeente Venray heeft nú al een stookverbod in de APV, voor zover de houtstook overlast veroorzaakt. Zie artikel 5:34 van de APV van Venray (bijlage 5).

  1. Is het college bereid te onderzoeken of een vergelijkbaar artikel ook in de Haagse APV kan worden opgenomen, opdat overlast door houtstook effectiever kan worden aangepakt?

  2. Is het college bereid in VNG-verband bij het Rijk te pleiten voor eenduidige mogelijkheden om overlast door houtstook effectiever aan te pakken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 16 aug. 2021
Antwoorddatum: 14 sep. 2021

Het raadslid de heer Smit heeft op 16 augustus 2021 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Houtstook is de grootste bron van fijnstof, zo ontdekte het RIVM na het invoeren van een betere rekenmethode (zie bijlage 1). Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, kan de gemeente dan ook niet om houtstook heen. Gelukkig wil de gemeente Den Haag optreden tegen houtstook. Zo heeft de gemeente onder andere per 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. De Partij voor de Dieren wil met deze schriftelijke vragen aandringen op een effectieve aanpak.

Het RIVM geeft per provincie een stookalert af, gebaseerd op de weersomstandigheden en de luchtkwaliteit. De gemeente moet dit volgens het Schone Lucht Akkoord vervolgens op haar eigen kanalen delen: “Deelnemende provincies en gemeenten geven actief via hun eigen kanalen aan als er sprake is van een stookalert.” Dit doet de gemeente Den Haag niet. De enige verwijzing die de gemeente geeft is een algemene, op de eigen website (zie bijlage 2).

1. Is het college bereid om, conform de afspraken in het Schone Lucht Akkoord, via de eigen sociale media en op de eigen website de actuele status van het stookalert aan te kondigen, op het moment dat deze door het RIVM voor de provincie Zuid-Holland wordt afgegeven? Zo nee, waarom niet?

Ja. Dit doet de gemeente ook. Al is het aantal stookalerts voor de provincie Zuid-Holland zeer beperkt (ongeveer 1 à 2 keer per jaar). Op de dag dat het RIVM een stookalert afgeeft, wordt het bericht door gemeente Den Haag op Twitter geretweet. Verspreiding via andere kanalen vindt op dit moment (nog) niet plaats, maar er zal worden bekeken hoe dit kan worden ingericht.

Er is een landelijke website waarop bewoners klachten kunnen indienen over overlast door houtstook: www.stookwijzer.nu De klachten die op deze website binnenkomen worden door de Rijksoverheid doorgestuurd naar de gemeente(n).

2. Kan het college een overzicht geven van de klachten afkomstig uit Den Haag die vanaf de oprichting van dit platform zijn binnengekomen?

In 2020 zijn er voor Den Haag 15 klachten over houtstook binnengekomen via de stookwijzer, in 2021 waren dit er 35 tot en met juni.

De gemeente Amsterdam overweegt een verbod op open haarden en houtkachels (zie bijlage 3) en komt met “een plan van aanpak om fijnstof door houtrook in de stad terug te dringen”.

3. Is het college bereid om een verbod op open haarden en houtkachels te onderzoeken, net als de gemeente Amsterdam? Zo ja, kunt u de raad over de resultaten informeren? Zo nee, waarom niet?

Een verbod op, het verkopen van of bezitten van, een houtkachel of open haard is niet mogelijk, omdat dit product wettelijk in de EU is toegestaan. Wel worden er vanaf 2022 strengere eisen gesteld aan nieuw verkochte kachels van de Europese Ecodesign richtlijn. Vandaar dat in de themawerkgroep vanuit het Schone Lucht Akkoord wordt onderzocht hoe het gebruik van houtkachels, het stookgedrag, kan worden aangepakt. Eén van deze stappen is bijvoorbeeld het onderzoeken van een stookverbod wanneer een stookalert is afgegeven. Deze pilot loopt in Rotterdam en Nijmegen. Wij zijn bereid om u later over de resultaten te informeren.

4. Is het college bereid om, naast schonere alternatieven voor open haarden, ook schonere alternatieven voor houtskoolbarbecues te stimuleren? Er zijn bijvoorbeeld kokosbriketten op de markt die duurzamer geproduceerd zijn en minder rookontwikkeling veroorzaken (zie bijlage 4).

De gemeente stimuleert inwoners om voor schonere alternatieven te kiezen via de voorlichtingscampagnes. Op de gemeentelijke website ‘Verstandig hout stoken en barbecueën’ worden alternatieven, zoals een elektrische terrashaard en een elektrische barbecue genoemd. Het gebruik van kokosbriketten kan daarbij zeker genoemd worden als schoner alternatief.

De gemeente Venray heeft nú al een stookverbod in de APV, voor zover de houtstook overlast veroorzaakt. Zie artikel 5:34 van de APV van Venray (bijlage 5).

5. Is het college bereid te onderzoeken of een vergelijkbaar artikel ook in de Haagse APV kan worden opgenomen, opdat overlast door houtstook effectiever kan worden aangepakt?

In Venray is in de APV artikel 5:34 opgenomen dat ‘van 1 september tot en met 31 mei verboden in, op, of aan een bouwwerk, voorwerpen of stoffen te plaatsen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, waardoor:
a. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de omgeving;
b. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, rook, roet of walm wordt verspreid.

Dit betreft geen stookverbod. Wel worden er eisen gesteld aan het hout en het tijdstip van het stoken. De tekst uit a) en b), die is opgenomen in de APV, komt uit het landelijk geldende Bouwbesluit (artikel 7.22), zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2021-07-01#Hoofdstuk7. Dit artikel geldt in alle gemeenten, ook in Den Haag. Venray heeft ervoor gekozen om het in de APV op te nemen. Het lastige in zowel de APV als in het Bouwbesluit, is om dit artikel te handhaven. Vanuit de themawerkgroep onderzoekt het RIVM, GGD Amsterdam en TNO hoe objectieve criteria voor houtstook overlast kunnen worden vastgesteld. Indien hier positieve resultaten uitkomen die toepasbaar zijn, zal Den Haag overwegen om dit ook in haar beleid op te nemen. De raad zal hierover worden geïnformeerd.

6. Is het college bereid in VNG-verband bij het Rijk te pleiten voor eenduidige mogelijkheden om overlast door houtstook effectiever aan te pakken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Gemeente Den Haag heeft zelf en tevens in G4-verband goede en korte lijnen met het Rijk. Den Haag neemt deel aan de themawerkgroep houtstook van het Schone Lucht Akkoord, waar ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderdeel van is. Er wordt ontzettend veel opgezet en uitgezocht. Daar waar nog aanvullende lobby nodig is zal bekeken worden of dit in VNG-verband mogelijk is.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx
de burgemeester,

Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Misstanden in het Haags Dierencentrum

Lees verder

Schriftelijke vragen Bescherm ecologie van de ondergrond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer