Schrif­te­lijke vragen Misstanden in het Haags Dieren­centrum


Indiendatum: 6 aug. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 6 augustus verscheen een artikel in de Telegraaf over misstanden in het Haags Dierencentrum.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Oudshoorn (HvDH/GdM) en Smit (PvdD) de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het artikel in de Telegraaf over misstanden in het Haags Dierencentrum (HDC)?
  2. Wat is de reactie van het college hierop?
  3. Hoeveel gemeentelijke subsidie gaat er jaarlijks naar het HDC?
  4. Houdt het college controle over de besteding van deze subsidie?
  5. Wat vindt het college van de salarissen van plusminus €85.000,- voor leidinggevenden/bestuursleden voor een gesubsidieerde instelling?
  6. Welke mogelijkheden heeft het college om in te grijpen in deze exorbitante salarissen?
  7. In hoeverre hebben de misstanden in het HDC gevolgen voor het dierenwelzijn?
  8. Welke mogelijkheden heeft het college om in te grijpen op de punten waar het dierenwelzijn in het geding is?
  9. Vrijwilligers roepen om ingrijpen van de gemeente, welke mogelijkheden heeft het college in te grijpen in de verziekte sfeer die op het HDC hangt t.o.v. het personeel en vrijwilligers?
Rene Oudshoorn

HvDH/Groep de Mos

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 aug. 2021
Antwoorddatum: 14 sep. 2021

De raadsleden de heer Oudshoorn en de heer Smit hebben op 6 augustus 2021 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met het artikel in de Telegraaf over misstanden in het Haags Dierencentrum (HDC)?

Ja.

2. Wat is de reactie van het college hierop?

Het college betreurt het dat een groep oud-medewerkers en vrijwilligers zich onheus bejegend voelt door de leiding. Dierenwelzijn doet ertoe, maar ook het welzijn van medewerkers en vrijwilligers die dit belangrijke werk uitvoeren.

3. Hoeveel gemeentelijke subsidie gaat er jaarlijks naar het HDC?

Gemeenten hebben de wettelijke taak om gevonden dieren (met een vermoedelijke eigenaar) te verzorgen en tijdelijk op te vangen. De gemeente heeft deze taken uitbesteed aan een aantal Haagse dierenwelzijnsorganisaties. De opvang van honden en katten wordt in Den Haag momenteel uitgevoerd door het Haags Dierencentrum. Het Haags Dierencentrum ontvangt hiervoor een vergoeding van circa € 480.000 per jaar; het is dus strikt genomen geen subsidie.

4. Houdt het college controle over de besteding van deze subsidie?

De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met het Haags Dierencentrum. Daarin is onder andere opgenomen dat het Haags Dierencentrum zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en bijvoorbeeld de relevantie cao’s. Jaarlijks ontvangt de gemeente een rapportage van het Haags Dierencentrum met een verantwoording van de outputcijfers, een korte schets van de ontwikkelingen en een verantwoording over de besteding van middelen. Uit de rapportage moet blijken dat de middelen zijn aangewend waarvoor het beschikbaar is gesteld: de opvang van zwerfhonden- katten. Verder heeft de gemeente regelmatig contact met het Haags Dierencentrum over de uitvoering van de opdracht en over bijvoorbeeld de verduurzaming van hun panden. Ook is het Haags Dierencentrum uitgenodigd voor de klankbordgroep dierenwelzijn die recent is ingesteld naar aanleiding van de nieuwe Nota Dierenwelzijn (RIS307253).

5. Wat vindt het college van de salarissen van plusminus €85.000 voor leidinggevenden/ bestuursleden voor een gesubsidieerde instelling?

De hoogte van de salarissen van het personeel is de verantwoordelijkheid van de organisatie. Het college heeft van het Haags Dierencentrum vernomen dat zij is aangesloten bij Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Een ANBI-organisatie moet onder andere 90% van de inzet richten op het algemeen belang, dat kosten en bestedingen redelijk in evenwicht moeten zijn. Ook geldt er een beloningsregeling voor directeuren. In deze beloningsregeling staat een maximum norm voor het jaarinkomen en een maximum voor de totale bezoldiging. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Toezichthouder Goede Doelen is de onafhankelijke toezichthouder en toetst goede doelen op de normen van de erkenningsregeling.

6. Welke mogelijkheden heeft het college om in te grijpen in deze exorbitante salarissen?

Zie de beantwoording van vraag 5.

7. In hoeverre hebben de misstanden in het HDC gevolgen voor het dierenwelzijn?

Het college heeft geen bevoegdheid om te handhaven bij dierenverwaarlozing of dierenmishandeling. Als er vermoedens zijn dat het dierenwelzijn in het geding is, kan aangifte gedaan worden bij het meldpunt 144 Red een dier via telefoonnummer 144. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie behandelen de melding. Verder is in de opdrachtverlening aan het Haags Dierencentrum onder andere opgenomen dat de opgevangen dieren goed verzorgd moeten worden, de taken deskundig uitgevoerd moeten worden met inachtneming van de wettelijke regels.

8. Welke mogelijkheden heeft het college om in te grijpen op de punten waar het dierenwelzijn in het geding is?

Zie beantwoording van vraag 7.

9. Vrijwilligers roepen om ingrijpen van de gemeente. Welke mogelijkheden heeft het college om in te grijpen in de verziekte sfeer die op het HDC hangt t.o.v. het personeel en vrijwilligers?

Het personeelsbeleid is een verantwoordelijkheid van de organisatie. Formeel staat de gemeente staat daarbuiten. En heeft dus eigenlijk geen formele mogelijkheden. Het college heeft van het Haags Dierencentrum vernomen dat er reeds een mediationbureau is ingeschakeld om onderzoek te doen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx
de burgemeester,

Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Non-binair paspoort

Lees verder

Schriftelijke vragen Meer doen tegen houtstook

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer