Schrif­te­lijke vragen Gevolgen voor groen en natuur­waarden van ingrepen in Koekamp


Indiendatum: jan. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 28 november heeft het college een Raadsvoorstel gedaan voor het herinrichten van de Koekamp. Hier is in de Commissie Ruimte van 13 december over gesproken. Toen bleef onduidelijk of de gevolgen voor de natuur in kaart zijn gebracht en wat die gevolgen zijn. Om hier voor de Raadsbehandeling inzicht in te krijgen stelt ondergetekende onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de natuurkwaliteiten en de ecologie van het gebied waarvoor het Voorlopig Ontwerp Stadsentree Koekamp is opgesteld? Zo ja, kan dit onderzoek/ deze inzichten worden gedeeld? Zo nee, waarom niet?

2. Heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen voor de natuurkwaliteiten en de ecologie van dit voorlopig ontwerp? Heeft bovendien onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen voor specifieke diersoorten? Zo ja, kunnen deze onderzoeken/ deze inzichten worden gedeeld? Zo nee, waarom niet?

3. Zijn stadsecologen betrokken bij dit project en hebben die over dit ontwerp geadviseerd? Zo ja, kan dit advies worden verstrekt? Zo nee, waarom niet?

4. Hoeveel vierkante meter groen verdwijnt (of wordt verplaatst) in het Voorlopig Ontwerp Stadsentree Koekamp voor het aanleggen van paden?

5. Hoeveel vierkante meter groen wordt verplaatst/ aangetast in het Voorlopig Ontwerp Stadsentree Koekamp voor de aanpassing van de watergang?

6. Heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van de bomen in het gebied waarvoor het Voorlopig Ontwerp Stadsentree Koekamp is opgesteld? Zo ja, kan dit onderzoek/ deze inzichten worden gedeeld? Zo nee, waarom niet?

7. Wat is de leeftijd, soort en kwaliteit van de drie te kappen bomen aan de Bezuidenhoutseweg?

8. Wat is de leeftijd, soort en kwaliteit van de 29 bomen te kappen of verplanten bomen in het bosdeel? Kan het college inschatten hoeveel van deze bomen gekapt zullen worden?

9. Wat is de leeftijd, soort en kwaliteit van de 19 bomen te kappen of verplanten bomen bij de watergang Kan het college inschatten hoeveel van deze bomen gekapt zullen worden?

10. Een aantal bomen kan verder schade ondervinden doordat asfalt wordt aangelegd op het wortelpakket. Voor hoeveel bomen geldt dit? Hoe oud zijn deze bomen en wat voor bomen zijn het?

11.Moet het bestemmingsplan worden aangepast als dit Voorlopig Ontwerp wordt uitgevoerd?

12.Klopt het dat de 21 te kappen of verplanten bomen in het VO Stadsentree A12 aanvullend zijn aan de te kappen of te verplanten bomen die in het VO Koekamp worden genoemd? Wat is de leeftijd, soort en kwaliteit van deze bomen? Kan het college inschatten hoeveel van deze bomen gekapt zullen worden?

13.Kan het college aangegeven in hoeverre het kappen van de bomen strijdig is met de Acte van Redemptie?

14.Kan het college deze vragen uiterlijk 17 januari beantwoorden, zodat de antwoorden bij de Raadsbehandeling kunnen worden betrokken?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Aisha Akhiat Rachid Guernaoui
Partij voor de Dieren GroenLinks SP Groep de Mos

Peter Bos Hasan Kücük
Haagse Stadspartij Islam Democraten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer