Schriftelijke vragen Handhaving vuurwerkvrije zones

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 14 december is in de Gemeenteraad gesproken over de jaarwisseling en de mogelijkheid om vuurwerkvrije zones in te stellen. Om hier voor de volgende jaarwisseling een gedegen debat over te hebben stelt ondergetekende onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat aangewezen vuurwerkvrije zones zonder proactieve handhaving ook al vuurwerkoverlast doet afnemen?

2. Indien gekozen zou worden om net als Leiden parken en natuurgebieden vuurwerkvrij te verklaren, hoeveel handhavingscapaciteit schat het college dat hiervoor nodig is? Hoeveel capaciteit zou nodig zijn indien slechts gekozen wordt voor handhaving na meldingen?

De Partij voor de Dieren heeft daarnaast voorgesteld om de wijk de Binnenstad1 vuurwerkvrij te verklaren.

3. Hoeveel handhavers zijn er gedurende de afsteektijden in de wijk de Binnenstad en hoeveel politiecamera’s hangen hier? Waarom zouden deze middelen en handhavers niet kunnen worden ingezet om de Binnenstad vuurwerkvrij te houden en wordt door de burgemeester ingeschat dat er veel extra handhavingscapaciteit nodig is voor een vuurwerkvrije zone? Het vuurwerkvrij verklaren van de Binnenstad kan daarbij juist zorgen voor meer veiligheid waardoor de politie-inzet op andere terreinen afneemt.

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de inschatting van de burgemeester dat voor het handhaven van een vuurwerkvrije Binnenstadswijk 150 aanvullende handhavers nodig zijn een overschatting lijkt? Dit zou namelijk betekenen dat naast de bestaande ingezette capaciteit om het jaarfeest in goede banen te leiden in de Binnenstad in elke straat van de wijk een groepje handhavers extra moet staan; anders is het moeilijk om aan 150 handhavers voor een wijk te komen.

5. Is het college bereid om een gedegen inschatting te maken of onderzoek te doen naar de benodigde capaciteit en de budgettaire gevolgen van het tijdens de jaarwisseling 2018/2019 vuurwerkvrij verklaren van parken en natuurgebieden en de Binnenstad (zowel als proactief wordt gehandhaafd als indien slechts bij meldingen wordt gehandhaafd)? Is het college bereid dit voor de voorjaarsbesluitvorming aan de Raad te doen toekomen?

6. Is het college daarnaast bereid om in kaart te brengen wat de benodigde capaciteit en budgettaire gevolgen zouden zijn indien de door bewoners aangevraagde vrijwillig vuurwerkvrije zones in 2018 zouden worden aangewezen en (al dan niet proactief) gehandhaafd?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

1 Zoals geduid op: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/stadsdelen/centrum/wijkprogramma-centrumbinnenstad-
2016-2019.htm