Schriftelijke vragen vervuilende snorfiets naar de rijbaan

Den Haag, 19 december 2017
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De GGD heeft op 19 locaties in Nederland metingen gedaan naar luchtvervuiling en het aandeel daarin van brom- en snorfietsen. 1 Daaruit is gebleken dat een kwart van de luchtvervuiling met ultrafijnstof op fietspaden afkomstig is van brom- en snorfietsen. Eveneens blijkt dat alle scooters slecht zijn voor de gezondheid van fietsers. Zowel de tweetakt als de viertaktvoertuigen stoten veel ultrafijnstof uit. Om de luchtkwaliteit direct te verbeteren op de fietspaden is het noodzakelijk dat de schadelijke uitlaatgassen worden voorkomen door een verbod op snorfietsen op het fietspad. Nu het Rijk dat mogelijk maakt, kan de gemeente Den Haag niet achter blijven.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving ‘Snorfiets mag van de Kamer naar de rijbaan’2 en ‘Snorfiets moet van fietspad af’3?

2. Klopt het dat het college ook in Den Haag de maatregel wil invoeren, zoals staat in het bericht Snorfiets moet van fietspad af’?

3. Heeft het college de gemeente Den Haag inmiddels aangemeld om mee te doen met de pilot om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen?Zo nee, waarom niet?

4. Zijn er aanvullende maatregelen nodig om de veiligheid voor snorfietsen te garanderen op de rijbaan? Zo ja, welke maatregelen moeten getroffen worden?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren