Schrif­te­lijke vragen vervui­lende snorfiets naar de rijbaan


Indiendatum: dec. 2017

Den Haag, 19 december 2017
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De GGD heeft op 19 locaties in Nederland metingen gedaan naar luchtvervuiling en het aandeel daarin van brom- en snorfietsen. 1 Daaruit is gebleken dat een kwart van de luchtvervuiling met ultrafijnstof op fietspaden afkomstig is van brom- en snorfietsen. Eveneens blijkt dat alle scooters slecht zijn voor de gezondheid van fietsers. Zowel de tweetakt als de viertaktvoertuigen stoten veel ultrafijnstof uit. Om de luchtkwaliteit direct te verbeteren op de fietspaden is het noodzakelijk dat de schadelijke uitlaatgassen worden voorkomen door een verbod op snorfietsen op het fietspad. Nu het Rijk dat mogelijk maakt, kan de gemeente Den Haag niet achter blijven.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving ‘Snorfiets mag van de Kamer naar de rijbaan’2 en ‘Snorfiets moet van fietspad af’3?

2. Klopt het dat het college ook in Den Haag de maatregel wil invoeren, zoals staat in het bericht Snorfiets moet van fietspad af’?

3. Heeft het college de gemeente Den Haag inmiddels aangemeld om mee te doen met de pilot om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen?Zo nee, waarom niet?

4. Zijn er aanvullende maatregelen nodig om de veiligheid voor snorfietsen te garanderen op de rijbaan? Zo ja, welke maatregelen moeten getroffen worden?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 13 mrt. 2018

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 19 december 2017 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De GGD heeft op 19 locaties in Nederland metingen gedaan naar luchtvervuiling en het aandeel daarin van brom- en snorfietsen. 1 Daaruit is gebleken dat een kwart van de luchtvervuiling met ultrafijnstof op fietspaden afkomstig is van brom- en snorfietsen. Eveneens blijkt dat alle scooters slecht zijn voor de gezondheid van fietsers. Zowel de tweetakt als de viertakt voertuigen stoten veel ultrafijnstof uit. Om de luchtkwaliteit direct te verbeteren op de fietspaden is het noodzakelijk dat de schadelijke uitlaatgassen worden voorkomen door een verbod op snorfietsen op het fietspad. Nu het Rijk dat mogelijk maakt, kan de gemeente Den Haag niet achterblijven.

1. Is het college bekend met de berichtgeving ‘Snorfiets mag van de Kamer naar de rijbaan’2 en Snorfiets moet van fietspad af’3?

Ja, de Tweede Kamer heeft 8 februari jl. ingestemd met het voorstel van de minister. De wetgeving zal naar verwachting op zijn vroegst 1 januari 2019 in werking treden.

2. Klopt het dat het college ook in Den Haag de maatregel wil invoeren, zoals staat in het bericht 'Snorfiets moet van fietspad af’?

Ja, in de afgelopen jaren heeft het college in antwoorden op diverse schriftelijke vragen en Raadsvoorstellen, zoals, het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2016 -2019 (RIS293895) en het Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2018-2019 (RIS298438), deze intentie al uitgesproken.

3. Heeft het college de gemeente Den Haag inmiddels aangemeld om mee te doen met de pilot om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen? Zo nee, waarom niet?

Eind 2016 heeft de portefeuillehouder FVVM, namens het college, tijdens de inspraakprocedure van de wetswijziging, per brief het ministerie op de hoogte gesteld van het standpunt van Den Haag. Aangegeven is dat Den Haag het voornemen ondersteunt en bij invoering van de regeling eerst een proef wil verrichten alvorens de maatregel breder in de stad door te voeren.

4. Zijn er aanvullende maatregelen nodig om de veiligheid voor snorfietsen te garanderen op de rijbaan? Zo ja, welke maatregelen moeten getroffen worden?

In het ontwerpbesluit van de minister wordt geregeld dat de wegbeheerder bij verkeersbesluit kan bepalen dat de snorfiets op drukke fietspaden naar de rijbaan wordt verplaatst. Zodra een dergelijk besluit geldt, ontstaat op de plaatsen waar het besluit van toepassing is, voor de snorfietser een wettelijke verplichting tot het dragen van een helm.

Een garantie op veiligheid kunnen we helaas aan geen enkele verkeersdeelnemer geven. De proef met het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan is met name bedoeld om te bezien in hoeverre de snelheidsverschillen tussen snorfietsers en autoverkeer zouden kunnen leiden tot onveilige situaties.

Overigens moet blijken welke condities de wetgever aan het verkeersbesluit van “snorfiets naar de rijbaan” stelt. De wetgever heeft namelijk niet de intentie dat de maatregel overal wordt ingevoerd, maar slechts in uitzonderlijke gevallen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephof
de burgemeester,

Pauline Krikke

1 http://www.vggm.nl/ufc/file2/hgm_internet_sites/meeujo/6e742b55977d536164296d43e6be679f/pu/20170301_Brommerrapport_VGGM.pdf
2 https://www.trouw.nl/home/de-snorfiets-mag-van-de-kamer-naar-de-rijbaan~ac0c5d36/

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen medici slaan alarm over gevaar scooters en brommers voor gezondheid

Lees verder

Schriftelijke vragen Handhaving vuurwerkvrije zones

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer