Schrif­te­lijke vragen medici slaan alarm over gevaar scooters en brommers voor gezondheid


Indiendatum: dec. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ streeft het college naar de normen voor luchtkwaliteit van de World Health Organisation (WHO). Echter wordt deze norm bij lange na niet gehaald in Den Haag. Het is al langer bekend dat tweetaktmotoren tot wel duizend keer vervuilender kunnen zijn dan bestelbussen. De tweetaktmotoren hebben een slecht verbrandingsproces waardoor er veel schadelijke gassen worden uitgestoten. Vaak bevinden deze weggebruikers zich op fietspaden en naast voetpaden. Hierdoor krijgen fietsers die achter een tweetakt scooter staan te wachten bij het stoplicht vele schadelijke gassen tot zich. Terwijl fietsers en voetgangers juist kiezen voor een gezond alternatief vervoersmiddel.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving ‘Medici: Scooters en brommers zijn groot gevaar voor gezondheid’?1

2. Hoe denkt het college over het alarm dat nu door medici is geslagen over de gevaren van scooters en brommers voor de gezondheid? Deelt het college de mening van de medici? Zo nee, waarom niet?

In 2014 heeft de GGD een advies opgesteld om meer aandacht te vragen voor gevoelige groepen langs drukke wegen. De gevoelige groepen zijn kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met luchtweg- of hartvaatziekten.

3. Hoe zorgt het college ervoor dat de gevaren van scooters en brommers voor de gezondheid van de gevoelige groepen worden weggenomen? Graag een toelichting.

4. Is het college ook bereid om de gevaren voor de volksgezondheid, veroorzaakt door scooters en brommers bij de overige inwoners van Den Haag weg te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat het college treffen en op welk termijn?

5. Is het college bereid om een milieuzone in te voeren om vervuilende scooters uit de stad te weren? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

1 https://www.ad.nl/politiek/medici-scooters-en-brommers-zijn-groot-gevaar-voor-gezondheid~a49bc4f2/

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 12 dec. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 12 december 2017 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ streeft het college naar de normen voor luchtkwaliteit van de World Health Organisation (WHO). Echter wordt deze norm bij lange na niet gehaald in Den Haag. Het is al langer bekend dat tweetaktmotoren tot wel duizend keer vervuilender kunnen zijn dan bestelbussen. De tweetaktmotoren hebben een slecht verbrandingsproces waardoor er veel schadelijke gassen worden uitgestoten. Vaak bevinden deze weggebruikers zich op fietspaden en naast voetpaden. Hierdoor krijgen fietsers die achter een tweetakt scooter staan te wachten bij het stoplicht vele schadelijke gassen tot zich. Terwijl fietsers en voetgangers juist kiezen voor een gezond
alternatief vervoersmiddel.

1. Is het college bekend met de berichtgeving ‘Medici: Scooters en brommers zijn groot gevaar voor gezondheid’?

Ja.

2. Hoe denkt het college over het alarm dat nu door medici is geslagen over de gevaren van scooters en brommers voor de gezondheid? Deelt het college de mening van de medici? Zo nee, waarom niet?

Het college deelt de mening van de medici dat de uitstoot door scooters van luchtverontreinigende stoffen zoals NO2 en fijnstof slecht is voor de gezondheid.

In 2014 heeft de GGD een advies opgesteld om meer aandacht te vragen voor gevoelige groepen langs drukke wegen. De gevoelige groepen zijn kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met luchtweg- of hartvaatziekten.

3. Hoe zorgt het college ervoor dat de gevaren van scooters en brommers voor de gezondheid van de gevoelige groepen worden weggenomen? Graag een toelichting.

In het Actieplan luchtkwaliteit 2015-2018 (RIS 283356) zijn diverse maatregelen opgenomen om het gebruik van vervuilende scooters te ontmoedigen.

Specifiek voor gevoelige groepen zijn het afgelopen jaar onderzoeken gedaan bij bestaande gebouwen, zoals kinderdagverblijven en scholen, langs drukke wegen en is samen met de beheerders en/of gebruikers van het gebouw een advies op maat opgesteld voor verbetering van de kwaliteit van de binnenlucht. Bij concrete maatregelen kan worden gedacht aan het toepassen van fijnere filters in bestaande ventilatiesystemen, het verplaatsen van de luchtaanvoer naar een betere plek, het aanbrengen van ventilatievoorzieningen aan de rustige zijde van het gebouw, het op een andere manier natuurlijk ventileren, etc. Begin 2018 start hiervoor een subsidieregeling. Verder formuleert de GGD beleid om te voorkomen dat er nieuwe gevoelige bestemmingen nabij drukke wegen komen.

4. Is het college ook bereid om de gevaren voor de volksgezondheid, veroorzaakt door scooters en brommers bij de overige inwoners van Den Haag weg te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat het college treffen en op welk termijn?

Ja. Het college stimuleert Haagse inwoners om hun scooter te laten slopen met de subsidieregeling demontage dieselvoertuigen, brommers en snorfietsen (RIS295200). Voor het slopen van een brom- of snorfiets kan een Haagse inwoner 300 euro tegoed krijgen om met openbaar vervoer te reizen of een (elektrische) fiets te kopen. Tevens is er een ondernemerssubsidie voor zakelijke veelrijders (zoals pizzakoeriers) voor de aanschaf van een elektrische scooter, speed pedelec of bakfiets (RIS295199). Deze maatregelen komen de gezondheid van alle burgers te goede, ook gevoelige groepen.

Eerder heeft het college al aangegeven bereid te zijn om de blootstelling voor fietsers en voetgangers te verminderen door snorfietsen (blauw kentekenplaatje) met helmverplichting naar de rijbaan te verplaatsen. Zie hiervoor de beantwoording van schriftelijke vragen over luchtkwaliteit in het gedrang op het fietspad (RIS 296537). Het college is hiervoor in afwachting van het besluit van de Tweede Kamer om dit voor gemeenten mogelijk te maken.

5. Is het college bereid om een milieuzone in te voeren om vervuilende scooters uit de stad te weren? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het college is geen voorstander van het invoeren van een milieuzone voor scooters. Dit is vastgelegd in het coalitieakkoord. Wel onderzoekt het college manieren om snorfietsen uit de Grote Marktstraat te weren.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephof
de burgemeester,

Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen invoeren ja-jasticker in Den Haag na rechterlijke uitspraak

Lees verder

Schriftelijke vragen vervuilende snorfiets naar de rijbaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer