Schrif­te­lijke vragen Groot­schalige bomenkap Haagse Bos


Indiendatum: jan. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het Haagse Bos zijn borden te zien waarop staat dat Staatsbosbeheer bezig is met het selecteren van bomen (en de bomen markeert met rode stippen) voor het uitdunnen van het bos. Staatsbosbeheer geeft verder aan dat een aantal bomen gekapt wordt vanwege Essentaksterfte. Hierdoor verdwijnen veel mooie bomen en wordt het Haagse Bos aangetast. Hierover stelt ondergetekende onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de voorgenomen bomenkap in het Haagse Bos? In hoeverre heeft het college hierover met Staatsbosbeheer overleg gevoerd? Staatsbosbeheer geeft aan dat een deel van de bomen worden gekapt in het kader van het uitdunnen en dat het grootste deel van deze gekapte bomen wordt verkocht.

2. Hoeveel bomen zullen in het kader van de uitdunning worden gekapt? En wat is de reden dat deze uitdunning tegelijk met de kap van de Essen plaatsvindt?

3. Acht het college het wenselijk dat deze bomen worden gekapt en verkocht? Naast de kap in het kader van uitdunning wordt ook door Staatsbosbeheer aangegeven dat bomen met Essentaksterfte worden gekapt.

4. Hoeveel bomen worden vanwege de Essentaksterfte gekapt?

5. Worden ook gezonde Essen gekapt?

6. Acht het college het wenselijk dat zoveel bomen worden gekapt en verkocht?

7. Aan wie worden deze gekapte (zowel de uitgedunde als die met Essentaksterfte) bomen verkocht en hoeveel geld levert dit op?

8. Ontstaan ook grote open plekken? Hoeveel bomen worden hiervoor in totaal herplant?

Essentaksterfte vindt in veel plekken in Nederland plaats en de Universiteit Wageningen verricht hier onderzoek naar. Ze geeft aan1 dat over het algemeen sprake is van voortgaande taksterfte waardoor een steeds groter deel van de boom afsterft. Tegelijkertijd lopen vooral oudere bomen weer uit op de nog levende, gezonde delen. Hierdoor kunnen oudere bomen meerdere jaren overleven en soms ook weer (deels) herstellen. Ze raadt aan zo terughoudend mogelijk te zijn bij het ingrijpen en geeft aan dat het weinig zinvol is om alle aangetaste bomen te verwijderen. Juist essen met enige vorm van resistentie zijn waardevol om te beschermen.

9. Worden alle bomen met ziekteverschijnselen gekapt? Welke criteria worden daarbij gehanteerd?

10.Waarom laat Staatsbosbeheer oude essen, die niet onveilig zijn, niet staan?

11. Is het college bij de Haagse straatbomen en groengebieden terughoudend in het kappen van essen? Welke afweging maakt het hierbij?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 25 jan. 2018

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 23 januari 2018 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het Haagse Bos zijn borden te zien waarop staat dat Staatsbosbeheer bezig is met het selecteren van bomen (en de bomen markeert met rode stippen) voor het uitdunnen van het bos. Staatsbosbeheer geeft verder aan dat een aantal bomen gekapt wordt vanwege Essentaksterfte. Hierdoor verdwijnen veel mooie bomen en wordt het Haagse Bos aangetast.

1. Is het college bekend met de voorgenomen bomenkap in het Haagse Bos? In hoeverre heeft het college hierover met Staatsbosbeheer overleg gevoerd?

Staatsbosbeheer geeft aan dat een deel van de bomen worden gekapt in het kader van het uitdunnen en dat het grootste deel van deze gekapte bomen wordt verkocht.

2. Hoeveel bomen zullen in het kader van de uitdunning worden gekapt? En wat is de reden dat deze uitdunning tegelijk met de kap van de Essen plaatsvindt?

Beantwoording vragen 1 en 2.
Ja, het college is op de hoogte van de voorgenomen bomenkap in het Haagse Bos. Hierover heeft het college geen overleg gevoerd met Staatsbosbeheer. Staatbosbeheer is immers de eigenaar van het Haagse Bos en daarmee zelf verantwoordelijk voor het beheer van het gebied.

Het Haagse Bos is in de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd en daarna grotendeels opnieuw ingeplant. De bomen zijn dan ook veelal van dezelfde leeftijd. Dit maakt het bos kwetsbaar. Staatsbosbeheer werkt aan een toekomstbestendig bos, met daarin een variatie aan bomen, zowel in soort als in leeftijd. Daarvoor moet er regelmatig gedund worden. Het college is bekend met deze beheermaatregel die onderdeel is van het reguliere bosbeheer en past binnen de huidige Wet natuurbescherming.

Om de impact van de werkzaamheden voor het Haagse Bos zo gering mogelijk te houden, wordt de reguliere dunning met de aanpak van essentakkensterfte gecombineerd. De dunning en de aanpak van essentakkensterfte betreft volgens Staatsbosbeheer in totaal circa 1.600 bomen.

3. Acht het college het wenselijk dat deze bomen worden gekapt en verkocht? Naast de kap in het kader van uitdunning wordt ook door Staatsbosbeheer aangegeven dat bomen met Essentaksterfte worden gekapt.
4. Hoeveel bomen worden vanwege de Essentaksterfte gekapt?
5. Worden ook gezonde Essen gekapt?
6. Acht het college het wenselijk dat zoveel bomen worden gekapt en verkocht?

Beantwoording vragen 3 t/m 6.
Alleen zieke essen, die dichtbij de paden staan en daarmee een veiligheidsrisico vormen, worden gekapt. Naar verwachting zal Staatbosbeheer tussen de 1100 en 1200 zieke essen moeten kappen. Zie ook antwoord op vragen 1 en 2.

7. Aan wie worden deze gekapte (zowel de uitgedunde als die met Essentaksterfte) bomen verkocht en hoeveel geld levert dit op?

Staatbosbeheer heeft afspraken over het hout met aan een aantal afnemers. De opbrengst ervan is vooraf niet te bepalen, dit is mede afhankelijk van de mate waarin het hout is aangetast door de essentaksterfte. In elk geval zijn de kosten voor het verwijderen van de zieke essen en de herplant na aanpak van de essentaksterfte hoger dan de opbrengsten van het hout.

8. Ontstaan ook grote open plekken? Hoeveel bomen worden hiervoor in totaal herplant?

Door het weghalen van de essen ontstaan tijdelijk open plekken in het bos. Deze gaten worden binnen een jaar opgevuld met nieuwe inplant van lindes, fijnsparren, beuken, eiken en struikvormers als de lijsterbes, hazelaar en meidoorn. Er worden ca. 21.000 bomen (75%) en struiken (25%) teruggeplant. Aanplant in bosverband is echter niet vergelijkbaar met de aanplant van straatbomen. Het aantal lijkt hoog, maar dit is gebruikelijk om te komen tot een gevarieerd volwassen bos waarbij de beste exemplaren na natuurlijke selectie en dunning overblijven. Hiermee wordt het bos gevarieerder en toekomstbestendiger.

Essentaksterfte vindt in veel plekken in Nederland plaats en de Universiteit Wageningen verricht hier onderzoek naar. Ze geeft aan dat over het algemeen sprake is van voortgaande taksterfte waardoor een steeds groter deel van de boom afsterft. Tegelijkertijd lopen vooral oudere bomen weer uit op de nog levende, gezonde delen. Hierdoor kunnen oudere bomen meerdere jaren overleven en soms ook weer (deels)herstellen. Ze raadt aan zo terughoudend mogelijk te zijn bij het ingrijpen en geeft aan dat het weinig zinvol is om alle aangetaste bomen te verwijderen. Juist essen met enige vorm van resistentie zijn waardevol om te beschermen.

9. Worden alle bomen met ziekteverschijnselen gekapt? Welke criteria worden daarbij gehanteerd?

Niet alle bomen met ziekteverschijnselen worden gekapt. Staatbosbeheer werkt volgens de richtlijnen van de WUR (Wageningen Universiteit). Het doel van Staatbosbeheer is om zoveel mogelijk essen te behouden. Wel staat de veiligheid van de bezoekers van het Haagse Bos voorop. Zie ook antwoord op vraag 3 t/m 6.

10. Waarom laat Staatsbosbeheer oude essen, die niet onveilig zijn, niet staan?

Alleen oude essen die ziek zijn en die dichtbij de paden staan en daarmee een veiligheidsrisico vormen voor wandelaars, worden gekapt.

11. Is het college bij de Haagse straatbomen en groengebieden terughoudend in het kappen van essen? Welke afweging maakt het hierbij?

Ook de gemeente hanteert de richtlijn van de WUR bij het ingrijpen in de essentaksterfte voor de Haagse straatbomen en de bomen in de groengebieden. Als de boom als geheel een gevaar voor de omgeving oplevert, is het onvermijdelijk dat de boom gekapt moet worden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephof
de burgemeester,

Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Gevolgen voor groen en natuurwaarden van ingrepen in Koekamp

Lees verder

Schriftelijke vragen Aanpak vandalisme Zuiderpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer