Schrif­te­lijke vragen Ja-jasticker in Den Haag


Indiendatum: jul. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vanaf 2018 krijgen inwoners van Amsterdam alleen nog maar reclamefolders in de brievenbus als daar een ja-ja sticker bij is geplakt(1). Met een ja-ja sticker wordt het huidige opt-out systeem voor het ontvangen van reclamefolders omgedraaid: alleen mensen die expliciet aangeven reclame te willen ontvangen, krijgen de folders. Hiermee kan een enorme besparing op papier worden gerealiseerd.

Omdat de reclamebranche heeft aangekondigd niet mee te werken aan dit systeem en hierover naar de rechter stapt, gaat de gemeente Amsterdam het nieuwe systeem zelf handhaven.

In mei 2016 antwoordde het college op vragen van de PvdD (RIS 294020) voorstander van dit systeem te zijn, maar dat het wil afwachten hoe Amsterdam hieraan juridisch en praktisch invulling zou geven. En in de college brief over de uitwerking en uitvoering Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020 (RIS 294547) staat: “Zodra uit Amsterdams onderzoek blijkt dat er voldoende basis is om dit systeem in te voeren, zal ook Den Haag overgaan tot invoering van de ja-ja sticker.”

Met inachtneming van artikel 30 van het reglement van orde stellen de fracties van de PvdD en D66 de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het invoeren van de ja-ja sticker in Amsterdam per 2018?
  2. Op welke termijn gaat het college de ja-ja sticker in Den Haag invoeren nu blijkt dat het in Amsterdam kan?

Hoogachtend,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Anne Toeters
D66

1) https://www.parool.nl/amsterdam/vanaf-2018-alleen-nog-reclamefolder-met-ja-ja-sticker~a4507691/

Indiendatum: jul. 2017
Antwoorddatum: 14 aug. 2017

Het raadsleden mevrouw Teunissen en mevrouw Toeters hebben op 27 juli 2017 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Vanaf 2018 krijgen inwoners van Amsterdam alleen nog maar reclamefolders in de brievenbus als daar een ja-ja sticker bij is geplakt (1). Met een ja-ja sticker wordt het huidige opt-out systeem voor het ontvangen van reclamefolders omgedraaid: alleen mensen die expliciet aangeven reclame te willen ontvangen, krijgen de folders. Hiermee kan een enorme besparing op papier worden gerealiseerd.

Omdat de reclamebranche heeft aangekondigd niet mee te werken aan dit systeem en hierover naar de rechter stapt, gaat de gemeente Amsterdam het nieuwe systeem zelf handhaven. In mei 2016 antwoordde het college op vragen van de PvdD (RIS 294020) voorstander van dit systeem te zijn, maar dat het wil afwachten hoe Amsterdam hieraan juridisch en praktisch invulling zou geven. En in de college brief over de uitwerking en uitvoering Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020 (RIS 294547) staat: “Zodra uit Amsterdams onderzoek blijkt dat er voldoende basis is om dit systeem in te voeren, zal ook Den Haag overgaan tot invoering van de ja-ja sticker.”

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met het invoeren van de ja-ja sticker in Amsterdam per 2018?

Ja-ja.

2. Op welke termijn gaat het college de ja-ja sticker in Den Haag invoeren nu blijkt dat het in Amsterdam kan?

In mei 2016 hebben wij in antwoord op eerdere vragen over dit onderwerp (RIS 294020) gesteld dat wij tot invoering van de ja-ja sticker willen overgaan zodra Amsterdam een juridisch houdbare lijn heeft ontwikkeld.

Amsterdam heeft de invoering van de ja-ja sticker juridisch uitgewerkt in de vorm van een aantal aanpassingen van de afvalstoffenverordening. Of deze lijn juridisch stand houdt moet echter nog blijken uit de rechtszaak die de reclamebranche tegen de gemeente Amsterdam heeft aangespannen. Mede op advies van Amsterdam wachten wij eerst de uitspraak van de rechter af, omdat de procedure ook antwoord zou moeten geven op de meer principiële vraag of een overheid dit mag doen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Annet Bertram

Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen mysterieuze verdwijning zwanenparen in Den Haag 

Lees verder

Schriftelijke vragen over GenX in Haags drinkwater

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer