Schrif­te­lijke vragen kap popu­lieren Mozartlaan zonder vergunning


Indiendatum: aug. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Partij voor de Dieren is erop geattendeerd dat aan de Mozartlaan, ter hoogte van sportvereniging WINGS, vier populieren zijn gekapt zonder vergunning. Er is een vergunning verleend voor de kap van tien populieren aan de Mozartlaan[1]. Aan de Mozartlaan zijn echter veertien populieren gekapt: een groep van tien (vergund) en een groep van vier (niet vergund).

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

  1. Kan het college bevestigen dat er geen vergunning is verleend voor de kap van de vier populieren aan de Mozartlaan ter hoogte van sportvereniging WINGS?
  2. Kan het college bevestigen dat deze vier populieren desondanks wel zijn gekapt?
  3. Om welke reden zijn deze populieren (zonder vergunning) gekapt?
  4. Hoe zal het college, of een ander orgaan belast met de handhaving van bestuursrecht, omgaan met de verantwoordelijken voor deze kap?
  5. Op welke manier zal worden voldaan aan de herplantplicht bij deze vier populieren?
  6. Komt het vaker voor dat populieren of andere bomen zonder vergunning worden gekapt? Zo ja, hoe vaak? Hoe gaat het college deze onrechtmatige activiteiten aanpakken?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Den Haag

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-76093.html

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 30 aug. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 9 september 2017 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Partij voor de Dieren is erop geattendeerd dat aan de Mozartlaan, ter hoogte van sportvereniging WINGS, vier populieren zijn gekapt zonder vergunning. Er is een vergunning verleend voor de kap van tien populieren aan de Mozartlaan1. Aan de Mozartlaan zijn echter veertien populieren gekapt: een groep van tien (vergund) en een groep van vier (niet vergund).

1. Kan het college bevestigen dat er geen vergunning is verleend voor de kap van de vier populieren aan de Mozartlaan ter hoogte van sportvereniging WINGS?

De vier genoemde bomen zijn wilgen, geen populieren. Deze wilgen zijn niet gekapt. Wel zijn deze wilgen geknot. Knotten is het verwijderen van de kruin van een wilg.

2. Kan het college bevestigen dat deze vier populieren desondanks wel zijn gekapt?

Nee, zoals gezegd zijn deze wilgen niet gekapt. Het knotten van een reeds geknotte boom is vergunningsvrij.

3. Om welke reden zijn deze populieren (zonder vergunning) gekapt?

4. Hoe zal het college, of een ander orgaan belast met de handhaving van bestuursrecht, omgaan met de verantwoordelijken voor deze kap?

5. Op welke manier zal worden voldaan aan de herplantplicht bij deze vier populieren?

Antwoord vragen 3 t/m 5:

Zie antwoord op vraag 1.

6. Komt het vaker voor dat populieren of andere bomen zonder vergunning worden gekapt? Zo ja, hoe vaak? Hoe gaat het college deze onrechtmatige activiteiten aanpakken?

De Boswachters treden handhavend op tegen illegale bomenkap, onder andere naar aanleiding van meldingen van illegale bomenkap. Dit jaar is 31 keer handhavend opgetreden. In 8 gevallen heeft dit geleid tot een strafrechtelijk onderzoek.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer