Schrif­te­lijke vragen verwij­deren meer­koe­tennest


Indiendatum: aug. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het jaar rond worden werkzaamheden in de openbare ruimte verricht. Volgens de Wet Natuurbescherming mogen nesten en/of rustplaatsen niet worden verstoord of verwijderd, ook niet buiten het broedseizoen Desondanks hebben bewoners verschillende keren aangegeven dat er door gemeentelijke werkzaamheden sprake was van verstoring. Vorige week nog is een nest van meerkoeten met jongen tijdens werkzaamheden in de sloot naast het Stokroosveld verwijderd.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het verwijderen van het meerkoetennest in de sloot naast het Stokroosveld? Zo ja, hoe heeft dat kunnen gebeuren?

2. Welke maatregelen gaat het college treffen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen?

Door het verwijderen van het nest zijn de jonge watervogels hun rustplaats kwijt en kunnen zij niet op de kant klimmen. Buurtbewoners hebben nu zelf een vlonder en trap geplaatst, zodat de jonge dieren een mogelijkheid hebben om uit te rusten zodat hen verdrinking bespaard blijft.

3. Kan het college ervoor zorgen dat de getroffen maatregelen door de bewoners in tact blijven om het dierenwelzijn te garanderen? Zo nee, waarom niet?

4. In Den Haag vinden meer gemeentelijke werkzaamheden plaats, ook buiten het broedseizoen, die invloed kunnen hebben op de leefomgeving van dieren. Wordt in het betreffende gebied voorafgaand aan werkzaamheden, zoals baggeren, maaien, snoeien of kappen, getoetst op aanwezigheid van dieren en het risico van verstoring? Zo ja, op welke manier? Graag een toelichting daarbij. Zo nee, is het college bereid om dit in de toekomst wel te doen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 23 aug. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 23 augustus 2017 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het jaar rond worden werkzaamheden in de openbare ruimte verricht. Volgens de Wet Natuurbescherming mogen nesten en/of rustplaatsen niet worden verstoord of verwijderd, ook niet buiten het broedseizoen. Desondanks hebben bewoners verschillende keren aangegeven dat er door gemeentelijke werkzaamheden sprake was van verstoring. Vorige week nog is een nest van meerkoeten met jongen tijdens werkzaamheden in de sloot naast het Stokroosveld verwijderd.
Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het verwijderen van het meerkoetennest in de sloot naast het Stokroosveld? Zo ja, hoe heeft dat kunnen gebeuren?

Ja. Navraag bij onze aannemer die zorgdraagt voor het opschonen van de watergangen heeft uitgewezen dat deze op 17 augustus 2017, tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor het opschonen van de watergangen, takken heeft verwijderd uit de watergang nabij de Stokroosstraat. Hierbij zijn in de watergang onbewoonde meerkoetnesten geconstateerd. Deze nesten waren gebouwd op en in de te verwijderen takken en zijn gelijktijdig met de takken verwijderd. Op 24 en 25 augustus 2017 heeft de aannemer met een maaiboot in deze watergang de verdere opschoningswerkzaamheden uitgevoerd.

2. Welke maatregelen gaat het college treffen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen?

De aannemer die buiten aan het werk is dient zich er van te vergewissen dat zijn handelen geen nadelige gevolgen kan hebben voor in het wild levende dieren.

Door het verwijderen van het nest zijn de jonge watervogels hun rustplaats kwijt en kunnen zij niet op de kant klimmen. Buurtbewoners hebben nu zelf een vlonder en trap geplaatst, zodat de jonge dieren een mogelijkheid hebben om uit te rusten zodat hen verdrinking bespaard blijft.

3. Kan het college ervoor zorgen dat de getroffen maatregelen door de bewoners in tact blijven om het dierenwelzijn te garanderen? Zo nee, waarom niet?

Het verwijderen van de door de bewoners geplaatste vlonder en trap is geen onderdeel van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Na afronding van de werkzaamheden blijven de vlonder en trap daarom behouden.

4. In Den Haag vinden meer gemeentelijke werkzaamheden plaats, ook buiten het broedseizoen, die invloed kunnen hebben op de leefomgeving van dieren. Wordt in het betreffende gebied voorafgaand aan werkzaamheden, zoals baggeren, maaien, snoeien of kappen, getoetst op aanwezigheid van dieren en het risico van verstoring? Zo ja, op welke manier? Graag een toelichting daarbij. Zo nee, is het college bereid om dit in de toekomst wel te doen? Zo nee, waarom niet?

In de verschillende bestekken worden aannemers verplicht om, alvorens zij aan het werk gaan, een controle uit te voeren op de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en andere kwetsbare natuurfuncties (zoals holen en nesten). Daarnaast wordt er gewerkt volgens goedgekeurde gedragscodes die zijn opgesteld in het kader van natuurwetgeving. Ook waterschappen verplichten hun aannemers te werken volgens een gedragscode.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Annet Bertram

Pauline Krikke