Schrif­te­lijke vragen Lande­lijke onder­zoeks­re­sul­taten over toegan­ke­lijkheid maat­schap­pelijk opvang in Den Haag


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Als mensen om wat voor reden op straat komen te staan, kunnen mensen gebruik maken van de aanwezige opvanglocaties in de stad. Hier kunnen mensen een tijdelijke slaapplaats krijgen om niet op straat te hoeven slapen. Nu heeft het ministerie van VWS een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van deze opvanglocaties door mystery guests in te zetten. Ook Den Haag is meegenomen in dit onderzoek. In twee van de vijf gevallen bleek het niet zeker of de persoon op een slaapplaats kon rekenen. Redenen daarvoor waren dat de persoon geen band met de regio had en dat er geen plek in de opvanglocatie was.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Holman, PvdA, Drost, SP, Faid, HSP en Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het uitgevoerde onderzoek door het ministerie van VWS naar de toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang?

2) Klopt de berichtgeving over de bevindingen van het onderzoek van het ministerie van VWS naar de toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang in Den Haag[1]?

3) Heeft het college al een bestuurlijke reactie richting het ministerie van VWS gestuurd? Zo ja, krijgt de gemeenteraad daar een kopie van?

Een van de weigeringsgronden zou zijn dat de persoon geen band had met de regio. Het is niet toegestaan een plek in de opvang te weigeren als iemand uit een andere regio komt. [2]

4) Kan het college verklaren waarom in eerste instantie geen slaapplaats voor de twee personen kon worden aangeboden? Zo nee, waarom niet?

Op de gemeentelijke website staan voorwaarden voor het aanvragen van een nachtopvangpas. Bij een aanvraag voor een pas beoordelen medewerkers van het Daklozenloket of mensen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Een van de voorwaarden volgens de website is dat de dakloze mensen zijn verbonden met de regio Den Haag.

5) In hoeverre zijn deze gestelde voorwaarden tegenstrijdig met de richtlijnen voor de landelijke toegang tot de nachtopvang? Hoe is geborgd dat er bij mensen zonder regiobinding wordt gezorgd voor een warme overdracht naar een opvangtraject bij een andere gemeente, waardoor wordt voorkomen dat niemand met een hulpvraag op straat beland?

6) Wordt bijgehouden hoeveel mensen worden geweigerd bij de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en worden de weigeringsgronden ook geregistreerd? Zo ja, kan die informatie worden gedeeld met de gemeenteraad?

7) Heeft u, of bent u voornemens om naar aanleiding van dit onderzoek de toegang tot de nachtopvang te veranderen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Janneke Holman

PvdA

Hanne Drost

SP

Fatima Faid

Haagse Stadspartij

[1] https://www.ad.nl/den-haag/ministerie-wil-uitleg-over-toegang-tot-maatschappelijke-opvang~a999efba/

[2] https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20150501-landelijke-toegang-mo_handreiking.pdf