Schrif­te­lijke vervolg­vragen Afval­beleid


Indiendatum: jan. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het kader van de aankomende vernieuwing van het contract tussen de gemeente en AVR heeft de Partij voor de Dieren op 10 september vragen gesteld (RIS300481) die door het college op 22 november 2018 zijn beantwoord. De Partij voor de Dieren stelt om meer inzicht te verkrijgen in de kosten en baten van verschillende afvalstromen graag vervolgvragen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heren Robin Smit en Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1) Kan het college aangeven wie de eigenaar is van het glas, oud papier, e-waste en frituurvet zodra dat ingezameld is?
  • 2) Wat zijn de kosten die de HMS maakt voor het inzamelen van dit afval? Betaalt de gemeente deze kosten volledig aan HMS of betaalt een partij als Renewi of de AVR ook een deel? Zo ja, hoe is de verdeling van de kosten tussen de diverse partijen?
  • 3) Op welk moment wordt Renewi officieel eigenaar van deze monostromen? Staat hier een vergoeding tegenover?
  • 4) Kan het college uitsplitsen om welke hoeveelheden het gaat?
  • 5) Kan het college verder aangeven of er minimale of maximale hoeveelheden per fractie zijn afgesproken? Indien dit het geval is, wat zijn de gevolgen van het overschrijden hiervan? Worden er dan aanvullende kosten door de gemeente of de HMS gemaakt? Is hier een onderscheid per fractie? Worden de hoeveelheden ingezameld afval per fractie gedurende het jaar gemonitord om de inzameling bij te kunnen sturen?
  • 6) Klopt het dat de gemeente de AVR betaalt voor de gft-compostering? Indien te weinig of teveel wordt ingezameld of de kwaliteit achterblijft, moet de gemeente dan extra betalen of ontvangt ze dan een vergoeding?
  • 7) Aan welke eisen moet het ingezamelde gft-afval voldoen?
  • 8) Krijgt de gemeente of de HMS een vergoeding voor de aanlevering van grofvuil of moet ze hiervoor betalen? Indien te weinig of teveel wordt ingezameld of de kwaliteit achterblijft, moet de gemeente dan extra betalen of ontvangt ze dan een vergoeding?

Robin Smit en Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 5 feb. 2019

De raadsleden de heer Smit en de heer Barker hebben op 3 januari 2019 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

In het kader van de aankomende vernieuwing van het contract tussen de gemeente en AVR heeft de Partij voor de Dieren op 10 september vragen gesteld (RIS300481) die door het college op 22 november 2018 zijn beantwoord. De Partij voor de Dieren stelt om meer inzicht te verkrijgen in de kosten en baten van verschillende afvalstromen graag vervolgvragen.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Kan het college aangeven wie de eigenaar is van het glas, oud papier, e-waste en frituurvet zodra dat ingezameld is?

Renewi wordt eigenaar van het glas, oud papier en frituurvet. Wecycle wordt eigenaar van e-waste.

2. Wat zijn de kosten die de HMS maakt voor het inzamelen van dit afval? Betaalt de gemeente deze kosten volledig aan HMS of betaalt een partij als Renewi of de AVR ook een deel? Zo ja, hoe is de verdeling van de kosten tussen de diverse partijen?

De kosten van inzameling van glas, oud papier en frituurvet worden niet separaat in beeld gebracht, maar maken deel uit van de totale inzamelvergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op het aantal huisaansluitingen. Dit geldt ook voor inzameling van e-waste op de afvalbrengstations. De HMS krijgt daarnaast een vergoeding op basis van werkelijk gemaakte uren voor het legen van de verzamelcontainers met e-waste, omdat het legen van deze verzamelcontainers geen deel uitmaakt van het bestek.

De gemeente is de enige partij die deze vergoedingen aan HMS betaalt. De gemeente krijgt een vergoeding van Wecycle voor de inzameling van e-waste.

3. Op welk moment wordt Renewi officieel eigenaar van deze monostromen? Staat hier een vergoeding tegenover?

Renewi wordt eigenaar op het moment van inzamelen. Hier staat geen vergoeding tegenover.

4. Kan het college uitsplitsen om welke hoeveelheden het gaat?

201520162017Eenheid
Papier10.49010.42910.417ton
Glas6.8366.5736.528ton
Frituurvet889ton
E-waste1.0581.0261.079ton

5. Kan het college verder aangeven of er minimale of maximale hoeveelheden per fractie zijn afgesproken? Indien dit het geval is, wat zijn de gevolgen van het overschrijden hiervan? Worden er dan aanvullende kosten door de gemeente of de HMS gemaakt? Is hier een onderscheid per fractie? Worden de hoeveelheden ingezameld afval per fractie gedurende het jaar gemonitord om de inzameling bij te kunnen sturen?

Er zijn geen volumeverplichtingen afgesproken. De volumes worden gemonitord maar niet met het doel om bij te sturen wegens volumeafspraken.

6. Klopt het dat de gemeente de AVR betaalt voor de gft-compostering? Indien te weinig of teveel wordt ingezameld of de kwaliteit achterblijft, moet de gemeente dan extra betalen of ontvangt ze dan een vergoeding?

Het klopt dat de gemeente AVR betaalt voor de gft-compostering. De gemeente Den Haag heeft in het huidige contract geen volumeverplichting. Wanneer gft teveel vervuild is met restafval wordt de partij afgekeurd en betaalt de gemeente de extra verwerkingskosten.

7. Aan welke eisen moet het ingezamelde gft-afval voldoen?

Het gft mag niet teveel vervuild zijn met ander afval. Bij overschrijding van het maximale vervuilingspercentage wordt het gft afgekeurd.

8. Krijgt de gemeente of de HMS een vergoeding voor de aanlevering van grofvuil of moet ze hiervoor betalen? Indien te weinig of teveel wordt ingezameld of de kwaliteit achterblijft, moet de gemeente dan extra betalen of ontvangt ze dan een vergoeding?

De gemeente betaalt de AVR voor de verwerking van grofvuil. De gemeente heeft in het huidige contract geen volume- of kwaliteitsverplichting afgesproken.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke