Schrif­te­lijke vragen Maak haast met houtbouw


Indiendatum: 3 nov. 2023

Hoofdindiener: Vincent Thepass, GroenLinks

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De bouwsector heeft een groot aandeel in de Nederlandse co2-uitstoot en het materiaalgebruik. Circulair en biobased bouwen is onmisbaar voor de verduurzaming van de bouw en de klimaattransitie als geheel. Houtbouw is hier bij uitstek een geschikte vorm van: het biedt veel mogelijkheden voor woongenot, is duurzaam te bouwen en hout is over de gehele levensduur een zeer co2-arm bouwmateriaal. Wel is houtbouw (nog) relatief prijzig, onder andere omdat het aanbod van aannemers en constructeurs die dit type bouw kunnen doen nog laag is. Het stimuleren hiervan kan tot een groter, en dus goedkoper aanbod leiden. Toch komen deze duurzame bouwvormen in Den Haag maar beperkt voor en kan de gemeente ook nog meer doen om deze bouwvormen te stimuleren, zo blijkt uit gesprekken die GroenLinks voerde met deskundigen uit het veld.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Thepass en Bos (GroenLinks) en Schmeets (Partij voor de Dieren) de volgende vragen:

 1. Kan het college haar zienswijze delen over de rol die houtbouw (en andere vormen van circulaire bouw) in de verduurzaming van de Haagse woningbouw moeten spelen?
 2. Kan het college een overzicht bieden van het aantal bouwprojecten in houtbouw- en andere circulaire bouw die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden?
 3. Deelt het college de mening van GroenLinks dat circulaire en biobased bouwvormen omwille van duurzaamheid in de toekomst de norm moeten worden en dat het concrete gemeentelijke inzet vergt om daar naartoe te werken?
 4. Binnen welke termijn wordt de werkagenda circulariteit met de raad gedeeld? Wat voor rol speelt circulaire bouw in die agenda?
 5. Welke concrete ambities heeft het college op het gebied van houtbouw en andere vormen van biobased en circulaire bouw en op welke manier wordt dit vanuit beleid aangejaagd?
 6. Is het college bereid om aan corporaties het belang van houtbouw- en andere biobased en circulaire bouw, en de gemeentelijke ambities hierop, over te brengen en hier in de onderhandelingen over nieuwe prestatieafspraken concrete ambities over op te nemen? Graag een toelichting.
 7. Wat is de stand van zaken van het op te stellen uitvoeringsplan circulair bouwen, waarover afspraken zijn gemaakt in de prestatieafspraken? Wat voor rol spelen biobased bouwvormen zoals houtbouw hierin?
 8. Wanneer kan de raad het Beleidskader Duurzaam Bouwen verwachten, waar in de beantwoording van eerdere vragen van de Partij voor de Dieren (RIS314720) naar werd verwezen?
 9. Deelt het college de mening dat renovatie vrijwel altijd een meer circulaire bouwvorm is dan sloop-nieuwbouw? Graag een toelichting.
 10. Is het college bereid om in nieuwbouwplannen (bijvoorbeeld grootschalige ontwikkelingen rondom het CID, Zuidwest en Binckorst, maar juist ook bij meer kleinschalige ontwikkelingen) concrete ambities op te nemen over circulaire en biobased bouwvormen zoals houtbouw, en hier ook harde eisen over te stellen aan ontwikkelaars? Zo ja, hoe wil het dit concreet gaan bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
 11. Welke mogelijkheden ziet het college om biobased en circulair bouwen te stimuleren door middel van het laten meewegen van de MPG-score als subselectiecriterium bij gronduitgifte? Zo ja, hoe is het voornemens dit te implementeren? Zo nee, waarom niet?
 12. Welke eisen omtrent circulair en biobased bouwen worden meegenomen bij het omgevingsplan?
 13. Kan het college schetsen in hoeverre- en op welke manier er in VNG-verband, G4- verband of andere samenwerking tussen gemeenten wordt gelobbyd richting het rijk om biobased bouwen vanuit landelijk beleid te stimuleren?

De Amsterdamse metropoolregio heeft een Green Deal Houtbouw afgesloten. In dit akkoord met een veelvoud aan partijen is onder andere de ambitie opgenomen om vanaf 2025 20% van de bouwproductie in de vorm van houtbouw uit te voeren. Hier zijn onder andere gemeenten, provincies, corporaties en ontwikkelaars betrokken. In het Haagse coalitieakkoord is afgesproken dat het college kijkt hoe het houtbouw bij nieuwbouw kan stimuleren.

14. Is het college bereid om het voortouw te nemen en gesprekken in de regio te initiëren voor een vergelijkbare Green Deal? Graag een toelichting.

15. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheden voor een Haagse (regionale of provinciale) ambitie van 20% houtbouw vanaf 2025? Graag een toelichting.

Vincent Thepass
GroenLinks
Isabel Bos
GroenLinks
Hanneke Schmeets
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 3 nov. 2023
Antwoorddatum: 20 dec. 2023

De raadsleden de heer Thepass, mevrouw Bos en mevrouw Schmeets hebben op 3 november 2023 een brief met daarin vijftien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De bouwsector heeft een groot aandeel in de Nederlandse CO2-uitstoot en het materiaalgebruik. Circulair en biobased bouwen is onmisbaar voor de verduurzaming van de bouw en de klimaattransitie als geheel. Houtbouw is hier bij uitstek een geschikte vorm van: het biedt veel mogelijkheden voor woongenot, is duurzaam te bouwen en hout is over de gehele levensduur een zeer co2-arm bouwmateriaal. Wel is houtbouw (nog) relatief prijzig, onder andere omdat het aanbod van aannemers en constructeurs die dit type bouw kunnen doen nog laag is. Het stimuleren hiervan kan tot een groter, en dus goedkoper aanbod leiden. Toch komen deze duurzame bouwvormen in Den Haag maar beperkt voor en kan de gemeente ook nog meer doen om deze bouwvormen te stimuleren, zo blijkt uit gesprekken die GroenLinks voerde met deskundigen uit het veld.

1. Kan het college haar zienswijze delen over de rol die houtbouw (en andere vormen van circulaire bouw) in de verduurzaming van de Haagse woningbouw moeten spelen?
Het college ziet voor houtbouw (en andere vormen van circulaire bouw) een grote rol in de verduurzaming van de Haagse woningbouw.

2. Kan het college een overzicht bieden van het aantal bouwprojecten in houtbouw- en andere circulaire bouw die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden?
Het college heeft geen totaaloverzicht van houtbouw en andere circulaire bouwprojecten. Er zijn enkele voorbeelden bekend bij het college:

 • - De Titaan, circulaire ambities uitgevoerd, vooral hergebruik en lage MPG (MilieuPrestatie

  Gebouwen);

 • - Zuiderstrandtheater, hergebruik van materialen, circulair gesloopt en verplaatst;
 • - BoogieWood, deels houtskeletbouw in het huidige ontwerp, zit nog in vergunningsfase.

3. Deelt het college de mening van GroenLinks dat circulaire en biobased bouwvormen omwille van duurzaamheid in de toekomst de norm moeten worden en dat het concrete gemeentelijke inzet vergt om daar naartoe te werken?
Het college is van mening dat circulair en biobased bouwen de norm zouden moeten worden. Hiervoor is zowel gemeentelijke als nationale inzet nodig. De gemeentelijke inzet beperkt zich tot haar eigen projecten, tenders, verduurzaming of renovatie van bestaande voorraad en de openbare ruimte. Hiervoor wordt een duurzaam bouwen beleid opgesteld. Daarnaast zet de gemeente zich in om circulair en biobased bouwen te stimuleren in de markt door eenduidig te adviseren.

4. Binnen welke termijn wordt de werkagenda circulariteit met de raad gedeeld? Wat voor rol speelt circulaire bouw in die agenda?
Het college streeft ernaar om de werkagenda in Q1 2024 te delen met de raad. In de werkagenda wordt circulair bouwen opgenomen. Het onderwerp circulariteit krijgt ook een plek in de MVOI-afspraken en het beleidskader duurzaam bouwen die in Q1 2024 naar uw raad komen.

5. Welke concrete ambities heeft het college op het gebied van houtbouw en andere vormen van biobased en circulaire bouw en op welke manier wordt dit vanuit beleid aangejaagd?
Langetermijn ambities zijn gelijk aan die van het Rijk. Minder primaire abiotische grondstoffen in 2030 (50%) en in 2050 100% minder primaire abiotische grondstoffen. Invulling hieraan wordt gegeven d.m.v. beleidskader duurzaam bouwen en MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen).

6. Is het college bereid om aan corporaties het belang van houtbouw- en andere biobased en circulaire bouw, en de gemeentelijke ambities hierop, over te brengen en hier in de onderhandelingen over nieuwe prestatieafspraken concrete ambities over op te nemen? Graag een toelichting.
Het college onderstreept de relevantie van circulair bouwen. Circulair bouwen vormt integraal onderdeel van de gesprekken met woningcorporaties over de prestatieafspraken.

7. Wat is de stand van zaken van het op te stellen uitvoeringsplan circulair bouwen, waarover afspraken zijn gemaakt in de prestatieafspraken? Wat voor rol spelen biobased bouwvormen zoals houtbouw hierin?
Het uitvoeringsplan circulair bouwen is opgenomen in de werkagenda circulariteit. Biobased bouwen wordt hierin meegenomen, zie vraag 4 voor verdere uitleg.

8. Wanneer kan de raad het Beleidskader Duurzaam Bouwen verwachten, waar in de beantwoording van eerdere vragen van de Partij voor de Dieren (RIS314720) naar werd verwezen?
Zie het antwoord op vraag 5.

9. Deelt het college de mening dat renovatie vrijwel altijd een meer circulaire bouwvorm is dan sloop-nieuwbouw? Graag een toelichting.
Ja, in de meeste gevallen is dit het geval. Renovatie reduceert inzet van bouwmaterialen en bouwmaterieel significant. Hiermee wordt de uitstoot van CO2 en het (primair) materiaalgebruik beperkt.

10. Is het college bereid om in nieuwbouwplannen (bijvoorbeeld grootschalige ontwikkelingen rondom het CID, Zuidwest en Binckorst, maar juist ook bij meer kleinschalige ontwikkelingen) concrete ambities op te nemen over circulaire en biobased bouwvormen zoals houtbouw, en hier ook harde eisen over te stellen aan ontwikkelaars? Zo ja, hoe wil het dit concreet gaan bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord vraag 5.

11. Welke mogelijkheden ziet het college om biobased en circulair bouwen te stimuleren door middel van het laten meewegen van de MPG-score als subselectiecriterium bij gronduitgifte? Zo ja, hoe is het voornemens dit te implementeren? Zo nee, waarom niet?
Het college ziet mogelijkheden voor het opnemen van de GPR-score in de subselectiecriteria. Hierin wordt circulair en biobased bouwen gewaardeerd en dus meegewogen in een gronduitgifte.

12. Welke eisen omtrent circulair en biobased bouwen worden meegenomen bij het omgevingsplan?
In het omgevingsplan van rechtswege, dat per 1 januari wordt ingevoerd, zullen nog geen eisen worden opgenomen. Het college is wel voornemens om in het nieuw op te stellen omgevingsplan de uitwerking van het beleidskader duurzaam bouwen op te nemen.

13. Kan het college schetsen in hoeverre- en op welke manier er in VNG-verband, G4- verband of andere samenwerking tussen gemeenten wordt gelobbyd richting het rijk om biobased bouwen vanuit landelijk beleid te stimuleren?
Den Haag is ambtelijk betrokken bij lobby richting het Rijk om circulair en biobased bouwen te stimuleren in G4 verband en door middel van lidmaatschap en deelname bij Cirkelstad (een coöperatie ter bevordering en het zetten van een standaard voor circulair bouwen).

De Amsterdamse metropoolregio heeft een Green Deal Houtbouw afgesloten. In dit akkoord met een veelvoud aan partijen is onder andere de ambitie opgenomen om vanaf 2025 20% van de bouwproductie in de vorm van houtbouw uit te voeren. Hier zijn onder andere gemeenten, provincies, corporaties en ontwikkelaars betrokken. In het Haagse coalitieakkoord is afgesproken dat het college kijkt hoe het houtbouw bij nieuwbouw kan stimuleren.

14. Is het college bereid om het voortouw te nemen en gesprekken in de regio te initiëren voor een vergelijkbare Green Deal? Graag een toelichting.
Het college heft een positieve grondwaarde aangaande het deelnemen in een vergelijkbare Green Deal en staat open voor samenwerkingen en gesprekken in de regio. Het college zet zelf in op het opstellen en implementeren van het beleidskader duurzaam bouwen.

15. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheden voor een Haagse (regionale of provinciale) ambitie van 20% houtbouw vanaf 2025? Graag een toelichting.

Het college acht 20% houtbouw voor (grootschalige) nieuwbouwprojecten als kansrijk. De landelijke MPG-norm wordt in 2025 aangescherpt naar 0.5, waarmee het gebruik van biobased of circulaire materialen wordt bevorderd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Pianinotheater weg, what a drag.

Lees verder

Rondvraag Jaarwisseling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer