Schrif­te­lijke vragen Piani­no­theater weg, what a drag.


Indiendatum: 26 okt. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het Pianinotheater op de Binckhorst moet de deuren sluiten. De gemeente wil het antikraakpand gaan slopen. Zowel de familie die het theater acht jaar geleden opzette (en vrijwillig runt) als de Haagse drag community komen daardoor op straat te staan.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Leonie Gerritsen en Coen Bom, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Klein theater op Binckhorst wordt gesloopt tot groot verdriet van drag fans: 'Enige show in de stad'?
  2. Is er contact met de familie die het Pianinotheater runt? Zo ja, wordt er samen met hen gezocht naar een nieuwe locatie voor hun werkzaamheden?
  3. Is er contact met de organisatie van de dragshows die nu worden georganiseerd in het theater? Zo ja, wordt er samen met hen gezocht naar een alternatieve (veilige) locatie om optredens te kunnen verzorgen? Zo nee, is het college alsnog bereid dit te doen?
  4. Is het college het met de indieners eens dat kleinschalige initiatieven die het culturele aanbod versterken van grote meerwaarde zijn voor de stad?
  5. Is het college het met de indieners eens dat het Pianinotheater een bijzondere functie vervult voor de stad met een aanbod dat uniek is voor de stad? Zo nee, waarom niet?
  6. Is er op of rond de Binckhorst een locatie waar het Pianinotheater (tijdelijk) naartoe zou kunnen verhuizen?
  7. Is het college het met de indieners eens dat er genoeg ruimte moet zijn voor cultuur op de Binckhorst?

Bureau Blueyard ontwikkelde in opdracht van de gemeente een visie op de rol en betekenis van kunst, cultuur en creativiteit in de nieuw te ontwikkelen wijk de Binckhorst. Bij het ontwikkelen van de Binckhorst is er nog weinig aandacht voor voorzieningen in het algemeen, maar ruimte voor culturele voorzieningen is nog helemaal niet 'ingetekend'. Dit baart de indieners zorgen.

8) Welke waarde heeft het rapport van Blueyard voor het college?

9) Op welke manier wordt er vervolg gegeven aan de conclusies uit het rapport van Blueyard?

10) Op welk punt in de ontwikkeling van de Binckhorst gaat ruimte worden gereserveerd voor culturele invulling?

11) Hoe wordt voorkomen dat elke vierkante meter van de Binckhorst wordt ingevuld met wonen,

werk en andere voorzieningen, en achteraf blijkt dat er geen ruimte meer is voor cultuur?

12) Bij het ontwikkelen van de Binckhorst is het de bedoeling dat de ‘rauwe randjes’ en het

industriële karakter van de Binckhorst behouden blijven. Is het college het met de indieners eens dat kunst, cultuur en (nacht)horeca huisvesten in industriële panden zoals loodsen, werkplaatsen etc. bijdraagt aan deze uitstraling?

13) Zo ja, is het college het met de indieners eens dat als er gebouwen en/of kavels vrijkomen er ook gekeken moet worden of hier culturele invulling aan gegeven kan worden?

14) Zo ja, is er een plek waar geïnteresseerde initiatiefnemers zich kunnen melden zodat er snel (tijdelijke) invulling gegeven kan worden aan gebouwen en/of kavels die (tijdelijk) leeg komen te staan? Hoe wordt dit gecommuniceerd?

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Coen Bom
Hart voor Den Haag