Schrif­te­lijke vragen Piani­no­theater weg, what a drag.


Indiendatum: 26 okt. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het Pianinotheater op de Binckhorst moet de deuren sluiten. De gemeente wil het antikraakpand gaan slopen. Zowel de familie die het theater acht jaar geleden opzette (en vrijwillig runt) als de Haagse drag community komen daardoor op straat te staan.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Leonie Gerritsen en Coen Bom, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Klein theater op Binckhorst wordt gesloopt tot groot verdriet van drag fans: 'Enige show in de stad'?
  2. Is er contact met de familie die het Pianinotheater runt? Zo ja, wordt er samen met hen gezocht naar een nieuwe locatie voor hun werkzaamheden?
  3. Is er contact met de organisatie van de dragshows die nu worden georganiseerd in het theater? Zo ja, wordt er samen met hen gezocht naar een alternatieve (veilige) locatie om optredens te kunnen verzorgen? Zo nee, is het college alsnog bereid dit te doen?
  4. Is het college het met de indieners eens dat kleinschalige initiatieven die het culturele aanbod versterken van grote meerwaarde zijn voor de stad?
  5. Is het college het met de indieners eens dat het Pianinotheater een bijzondere functie vervult voor de stad met een aanbod dat uniek is voor de stad? Zo nee, waarom niet?
  6. Is er op of rond de Binckhorst een locatie waar het Pianinotheater (tijdelijk) naartoe zou kunnen verhuizen?
  7. Is het college het met de indieners eens dat er genoeg ruimte moet zijn voor cultuur op de Binckhorst?

Bureau Blueyard ontwikkelde in opdracht van de gemeente een visie op de rol en betekenis van kunst, cultuur en creativiteit in de nieuw te ontwikkelen wijk de Binckhorst. Bij het ontwikkelen van de Binckhorst is er nog weinig aandacht voor voorzieningen in het algemeen, maar ruimte voor culturele voorzieningen is nog helemaal niet 'ingetekend'. Dit baart de indieners zorgen.

8) Welke waarde heeft het rapport van Blueyard voor het college?

9) Op welke manier wordt er vervolg gegeven aan de conclusies uit het rapport van Blueyard?

10) Op welk punt in de ontwikkeling van de Binckhorst gaat ruimte worden gereserveerd voor culturele invulling?

11) Hoe wordt voorkomen dat elke vierkante meter van de Binckhorst wordt ingevuld met wonen,

werk en andere voorzieningen, en achteraf blijkt dat er geen ruimte meer is voor cultuur?

12) Bij het ontwikkelen van de Binckhorst is het de bedoeling dat de ‘rauwe randjes’ en het

industriële karakter van de Binckhorst behouden blijven. Is het college het met de indieners eens dat kunst, cultuur en (nacht)horeca huisvesten in industriële panden zoals loodsen, werkplaatsen etc. bijdraagt aan deze uitstraling?

13) Zo ja, is het college het met de indieners eens dat als er gebouwen en/of kavels vrijkomen er ook gekeken moet worden of hier culturele invulling aan gegeven kan worden?

14) Zo ja, is er een plek waar geïnteresseerde initiatiefnemers zich kunnen melden zodat er snel (tijdelijke) invulling gegeven kan worden aan gebouwen en/of kavels die (tijdelijk) leeg komen te staan? Hoe wordt dit gecommuniceerd?

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Coen Bom
Hart voor Den Haag


Indiendatum: 26 okt. 2023
Antwoorddatum: 20 dec. 2023

De raadsleden mevrouw Gerritsen en de heer Bom, hebben op 26 oktober 2023 een brief met daarin 14 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het Pianinotheater op de Binckhorst moet de deuren sluiten. De gemeente wil het antikraakpand gaan slopen. Zowel de familie die het theater acht jaar geleden opzette (en vrijwillig runt) als de Haagse drag community komen daardoor op straat te staan.

1. Is het college bekend met het artikel ‘Klein theater op Binckhorst wordt gesloopt tot groot verdriet van drag fans: 'Enige show in de stad'?
Ja.

2. Is er contact met de familie die het Pianinotheater runt? Zo ja, wordt er samen met hen gezocht naar een nieuwe locatie voor hun werkzaamheden?
Naar aanleiding van het recente artikel over sluiting is opnieuw contact opgenomen met de familie om ze te informeren dat de informatie dat het pand op korte termijn ontruimd moet worden niet klopt, aangezien de ontwikkelingen op die locatie nog minstens twee jaar op zich laten wachten. Ongeveer een jaar geleden is al door de gebiedsdirecteur aan de familie aangeboden om mee te willen denken over een alternatieve locatie. Hiervoor is wel nodig dat de familie met een plan komt.

Het Pianinotheater huurt het pand van een particuliere verhuurder en niet van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor het vinden van (geschikte) huisvesting ligt bij het Pianinotheater zelf. Overigens geldt dat ook in andere gevallen dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de huurder ligt.

Het theater kan dus nog minstens twee jaar op die plek functioneren, mits de particuliere verhuurder daarmee akkoord is. Het college waardeert het dat de particuliere verhuurder het pand voor het theater ter beschikking heeft gesteld. Het theater heeft geen huurrelatie met de gemeente.

3. Is er contact met de organisatie van de dragshows die nu worden georganiseerd in het theater? Zo ja, wordt er samen met hen gezocht naar een alternatieve (veilige) locatie om optredens te kunnen verzorgen? Zo nee, is het college alsnog bereid dit te doen?
De dragshows worden georganiseerd door het Pianinotheater zelf. Er is gezien de ontwikkelingen geen directe aanleiding om naar een alternatieve locatie te zoeken. Zie verder het antwoord op vraag 2.

4. Is het college het met de indieners eens dat kleinschalige initiatieven die het culturele aanbod versterken van grote meerwaarde zijn voor de stad?
Ja.

5. Is het college het met de indieners eens dat het Pianinotheater een bijzondere functie vervult voor de stad met een aanbod dat uniek is voor de stad? Zo nee, waarom niet?
Het college is van mening dat Den Haag gebaat is bij een breed en divers cultuuraanbod waarin voor ieder wat wils te vinden is. Het college is het er dus mee eens dat kleinschalige initiatieven zoals het Pianinotheater die bijdragen aan de diversiteit van het culturele aanbod van meerwaarde zijn voor de stad.

6. Is er op of rond de Binckhorst een locatie waar het Pianinotheater (tijdelijk) naartoe zou kunnen verhuizen?
Ongeveer een jaar geleden is al door de gebiedsdirecteur aan de familie aangeboden om mee te willen denken over een alternatieve locatie.
Zie verder het antwoord op vraag 2.

7. Is het college het met de indieners eens dat er genoeg ruimte moet zijn voor cultuur op de Binckhorst?
Ja.

Bureau Blueyard ontwikkelde in opdracht van de gemeente een visie op de rol en betekenis van kunst, cultuur en creativiteit in de nieuw te ontwikkelen wijk de Binckhorst. Bij het ontwikkelen van de Binckhorst is er nog weinig aandacht voor voorzieningen in het algemeen, maar ruimte voor culturele voorzieningen is nog helemaal niet 'ingetekend'. Dit baart de indieners zorgen.

8. Welke waarde heeft het rapport van Blueyard voor het college?
Het Blueyard-rapport dient ter inspiratie voor de ontwikkeling van ideeën en plannen waarmee kunst en cultuur een plek wordt gegeven in de Binckhorst. Het is niet vastgesteld door het college of de raad.

9. Op welke manier wordt er vervolg gegeven aan de conclusies uit het rapport van Blueyard?
Het Blueyard rapport wordt als inspiratie meegenomen in de sessies om te komen tot een nieuwe gebiedsvisie voor de Binckhorst. Deze gebiedsvisie komt tot stand in een integrale samenwerking tussen DSO en, voor de invulling van de maatschappelijke voorzieningen, waaronder cultuur, OCW.

10. Op welk punt in de ontwikkeling van de Binckhorst gaat ruimte worden gereserveerd voor culturele invulling?
In de nieuwe gebiedsvisie voor de Binckhorst,‘de zogenoemde Doorontwikkeling’, zal een eindbeeld voor de Binckhorst worden geschetst met een duidelijke visie op de gewenste aard van de nieuwe wijk, waaronder de culturele invulling. Zie ook het antwoord op vraag 9.

11. Hoe wordt voorkomen dat elke vierkante meter van de Binckhorst wordt ingevuld met wonen, werk en andere voorzieningen, en achteraf blijkt dat er geen ruimte meer is voor cultuur?
De gebiedsvisie voor de Binckhorst zal integraal worden opgesteld, dus ook met ruimte voor culturele invulling.

12. Bij het ontwikkelen van de Binckhorst is het de bedoeling dat de ‘rauwe randjes’ en het industriële karakter van de Binckhorst behouden blijven. Is het college het met de indieners eens dat kunst, cultuur en (nacht)horeca huisvesten in industriële panden zoals loodsen, werkplaatsen etc. bijdraagt aan deze uitstraling?
Ja.

13. Zo ja, is het college het met de indieners eens dat als er gebouwen en/of kavels vrijkomen er ook gekeken moet worden of hier culturele invulling aan gegeven kan worden?
Ja, in samenhang met andere functies die ook invulling moeten krijgen. Waar het specifiek om nachtcultuur gaat, zal het college in de nachtvisie met een voorstel komen onder welke voorwaarden nachtcultuur mogelijk kan worden gemaakt buiten de uitgaanskernen.

14. Zo ja, is er een plek waar geïnteresseerde initiatiefnemers zich kunnen melden zodat er snel (tijdelijke) invulling gegeven kan worden aan gebouwen en/of kavels die (tijdelijk) leeg komen te staan? Hoe wordt dit gecommuniceerd?
Zie het antwoord op vraag 10, 11 en 13.


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen