Schrif­te­lijke vragen 55 vragen over fiets­par­keren in Den Haag


Indiendatum: 24 okt. 2023

De Partij voor de Dieren heeft verschillende klachten binnen gekregen over situaties in de stad waar er geen fatsoenlijke (parkeer)voorzieningen zijn voor fietsen. Teneinde dit verder te onderzoeken, is er een meldpunt fietsparkeren geopend op de website van de gemeenteraadsfractie. Hier zijn ruim 80 meldingen binnengekomen. De meldingen gaan onder andere over de toegankelijkheid van stoepen door slecht geparkeerde fietsen, gestolen fietsen, fietsen die tegen bomen staan geparkeerd en een gebrek aan fietsnietjes (Bijlage 1 ).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat fatsoenlijke en voldoende parkeerplekken voor fietsen randvoorwaardelijk zijn voor het ruim baan geven aan de fiets in Den Haag en om de mobiliteitstransitie te ondersteunen?

 2. In Den Haag geldt het ‘STOMP-principe’. “STOMP” staat voor “stappen (wandelen), trappen (fietsen), openbaar vervoer, MaaS (bv. taxi's, deelauto), privéauto”. Dit geeft aan welke prioriteiten worden gesteld. Gelden deze prioriteiten ook voor het voorzien in parkeer/stallingsmogelijkheden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt dit doorvertaald naar beleid?

Fietsnietjes

Naast het ongemak van de fiets niet kwijt kunnen in de eigen wijk en op je bestemming, is er ook sprake van een veiligheidsrisico. De fiets vastzetten aan een vast object (zoals een fietsbeugel) is een bewezen maatregel tegen fietsdiefstal (bijlage 2). Ook verkleint het de kans dat de fiets omvalt, schade oploopt en soms met een domino-effect een hele kluwen omgevallen fietsen veroorzaakt.

 1. Kan het college aangeven hoe de gemeente signaleert waar een tekort is aan fietsnietjes? Wat is nu de norm voor het plaatsen van fietsnietjes?

 2. Een aantal melders geeft aan gepoogd te hebben fietsnietjes aan te vragen (al dan niet via de VvE) maar is hier niet in geslaagd. Dit signaal heeft de indiener vaker ontvangen. Als de gemeente een aanvraag afwijst, neemt de gemeente dan het initiatief om te zoeken naar een alternatief of wordt op een andere manier gehoor gegeven aan het signaal?

 3. Kan het college aangeven of de gemeente altijd terugkoppelt waarom een aanvraag niet wordt gehonoreerd?

Fietsnietjes aanvragen is nu alleen mogelijk voor bewoners van een portiekwoning zonder kelderbox of garage. De Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeente daardoor niet optimaal inzet op het faciliteren van fietsers in de stad.

 1. Kan het college uitleggen waarom andere bewoners geen aanvraag mogen doen voor fietsnietjes bij de gemeente?

 2. Op welke manier houdt het college hier rekening met bewoners die hun fiets niet kwijt kunnen in een kelderbox of berging omdat zij niet goed ter been zijn (bijvoorbeeld vanwege ouderdom of een fysieke beperking) of simpelweg niet genoeg ruimte hebben in hun berging?

 3. Welke mogelijkheden biedt het college wanneer een meerderheid van bewoners ergens fietsnietjes wil, maar een klein aantal bewoners zich hiertegen verzet?

 4. Is het college bereid om de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen om een fietsnietje aan te vragen te versoepelen? Zo nee, waarom niet?

 5. Is het college na het zien van alle meldingen die zijn binnengekomen bij het meldpunt van de Partij voor de Dieren nog altijd van mening dat het niet van toegevoegde waarde is dat het voor alle bewoners mogelijk is om aanvragen te doen voor fietsnietjes?

 6. Is het college het met de indiener eens dat het van meerwaarde kan zijn als iedereen in de stad gebruik kan maken van hetzelfde formulier, in plaats van sommige bewoners via het formulier en anderen die via het stadsdeel een wijkanalyse zouden moeten aanvragen (wat nergens vermeld staat)?

 7. Wat is de stand van zaken van het project ‘wijkanalyse fietsparkeren’? Worden de resultaten hiervan binnenkort met de raad gedeeld?

 8. Sluiten de meldingen die bij de Partij voor de Dieren fractie zijn binnengekomen aan bij de wijkanalyses of zijn er ook onbekende problemen gemeld?

 9. Kan het college aangeven wat het budget voor fietsbeugels is (geweest) van 2018 tot 2023 en hoeveel daarvan is uitgegeven? Hoeveel daarvan is uitgegeven op basis van een aanvraag door bewoners?

 10. Hoeveel budget is er nog beschikbaar tot 2026?

In de wijk

Een andere optie om een fiets veilig te parkeren is in een (buurt)fietsenstalling. De wachtlijsten voor buurtfietsenstallingen zijn echter vaak lang en sommige van deze stallingen zijn de afgelopen tijd gesloten.

 1. Kan het college aangeven hoelang de wachtlijsten voor een plek bij de verschillende buurtfietsenstallingen (gemiddeld) zijn? Zo nee, waarom niet?

 2. Wordt in wijken waar de buurtfietsenstallingen vol of gesloten zijn altijd gezocht naar een alternatief? Wordt deze altijd gevonden? Zo nee, wat is dan de gekozen oplossing?

 3. Welke mogelijkheden biedt het college voor bewoners die op de wachtlijst staan in de tussentijd? Worden er bijvoorbeeld tijdelijk fietsvlonders geplaatst?

 4. Kan het college aangeven waarom zogeheten ‘fietstrommels’ niet meer kunnen worden aangevraagd? Zeker voor mensen die hoger in een portiekwoning wonen is dit de enige veilige manier om bijvoorbeeld een dure elektrische fiets te stallen. Welke mogelijkheden zijn er verder voor overdekte fietsparkeerplekken?

 5. Kan het college aangeven of er meer inpandige buurtfietsenstallingen op de planning staan? Kunnen bewoners zelf hier ook een rol in spelen?

 6. Wordt voor iedere wijk een ‘wijkanalyse fietsparkeren’ uitgevoerd?

Fietsparkeren in het groen

 1. Is het college bekend met het probleem dat fietsen door gebrek aan parkeerplekken tegen bomen en in groenvoorzieningen geparkeerd worden? Hoe beschermt het college bomen hiertegen?

 2. Is het college het met de indiener eens dat als er in een straat of wijk veel fietsen tegen bomen worden geparkeerd, de gemeente zich moet inzetten om meer fietsparkeerplekken in die straat toe te voegen?

 3. Is er een verschil tussen boomspiegels die begroeid zijn en kale boomspiegels? Worden er minder fietsen geparkeerd in goed onderhouden boomspiegels met veel begroeiing?

 4. Heeft de afdeling Groenbeheer een functie in het melden van (zwerf)fietsen die tegen bomen aan of in het groen staan geparkeerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wordt hier mee gedaan? Wordt bijgehouden op welke plekken dit vaak voorkomt en worden daar maatregelen aan verbonden? Zo nee, waarom niet?

Nieuwbouw

Verschillende meldingen hebben betrekking op nieuwbouwprojecten of extra woningen, waar niet voldoende fietsparkeerplekken bij zijn gerealiseerd. Bijvoorbeeld bij nieuwe woningen in de Beeklaan, bij de Turfhaven/Schedeldoekshaven en bij de wijk/buurt Schapenatjesduin.

 1. Kan het college aangeven op welke manier fietsparkeren mee wordt genomen bij het bouwen van nieuwe woningen? Geldt hier, net als voor auto’s, een parkeernorm? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is deze norm?

 2. Kan het college aangeven wie verantwoordelijk is voor het realiseren van voldoende en adequate fietsparkeerplekken bij nieuwbouw?

 3. Als de gemeente hier niet verantwoordelijk voor is, maar de ontwikkelaar, kan het college aangeven hoe er dan gehandhaafd wordt op gemaakte afspraken?

 4. Waar kunnen bewoners terecht als de ontwikkelaar nalatig is in het realiseren van voldoende fietsparkeerplekken bij nieuwbouwprojecten?

Met de bouw van Amare, de naastgelegen woontorens en het opnieuw inrichten van het Spuiplein, is er een flinke fiets chaos ontstaan. De ‘alternatieve’ fietsparkeerplekken die zijn aangewezen om het tekort op te vangen van de fietsenstalling onder Amare, de Biesieklette Stadhuis én de stalling bij de Centrale Bibliotheek, schieten erg tekort.

 1. Wanneer gaat de fietsenstalling onder Amare open en wordt deze dan ook - zoals oorspronkelijk het idee was- openbaar toegankelijk, ipv exclusief voor studenten van het Conservatorium?

 2. Waarom wordt er geen goed alternatief in de buurt geboden met genoeg plekken voor alle fietsen, inclusief tijdelijke fietsenrekken of -nietjes?

 3. Wat is het langetermijnplan om aan genoeg fietsparkeervoorziening te voldoen voor de gebruikers van Amare, het Stadhuis, de Bibliotheek én de woontorens Adagio en Bolero?

Bakfietsen

Steeds meer mensen kiezen voor een (deel)bakfietsen als alternatief voor de auto. Hier zijn echter weinig geschikte fietsparkeerplekken voor, waardoor ze nu vaak op willekeurige plekken worden geparkeerd, soms met het blokkeren van de stoep als gevolg..

 1. Wordt er specifiek rekening gehouden met bakfietsen bij de plaatsing van fietsnietjes en de inrichting van fietsenstallingen? Kan bij een aanvraag worden aangegeven dat het (deels) gaat om parkeerplekken voor bakfietsen?

 2. Wordt bij het toevoegen van fietsparkeerplekken (zowel op straat als inpandig) altijd rekening gehouden met het toenemende gebruik van (deel)bakfietsen?

Fiets of auto?

Parkeerbeleid lijkt alleen gericht te zijn op de auto. Terwijl op 1 autoparkeerplek makkelijk 10 fietsen geplaatst kunnen worden. Bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van fietsvlonders. Op de stoep geparkeerde auto’s nemen ook de schaarse ruimte voor voetgangers en geparkeerde fietsen in.

 1. Hoelang is de wachtlijst voor door bewoners aangevraagde fietsvlonders?

 2. Hoeveel fietsvlonders zijn er inmiddels aangevraagd? Hoeveel daarvan zijn ook daadwerkelijk geplaatst? Hoeveel van de fietsvlonders zijn uiteindelijk na de maand proefperiode permanent geworden?

 3. Klopt het dat er minder voorwaarden gelden voor het aanvragen van een fietsvlonder dan voor een fietsnietje?

 4. Op sommige plekken staan er groene paaltjes op de stoep om stoepparkeren (door auto’s) te voorkomen. Deze paaltjes vervangen door fietsnietjes voorkomt het stoepparkeren van auto’s én creëert extra fietsparkeerplekken. Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat fietsnietjes de voorkeur hebben boven dergelijke paaltjes? Zo ja, kunnen bestaande paaltjes vervangen worden? Is het college bereid om de voorkeur te geven aan fietsnietjes bij (her)inrichting?

Hotspots

Sommige plekken in de wijken en in het centrum zijn hotspots voor geparkeerde fietsen, zoals winkelstraten, cafés, buurthuizen, scholen en wijktheaters. In veel van deze gevallen is er op bepaalde tijden (openingstijden, evenementen etc.) extra vraag naar fietsparkeerplekken. De buitenruimte is hier niet altijd op ingericht, wat kan leiden tot overlast.

 1. Heeft het college een overzicht van dit soort ‘hotspots’?

 2. Wordt in de buurt van dit soort locaties extra ingezet op het vinden van extra ruimte voor fietsparkeren, zoals inpandige stallingen en fietsvlonders?

 3. Hoe ondersteunt het college deze plekken om ervoor te zorgen dat fietsen fatsoenlijk en zonder overlast geparkeerd kunnen worden? Heeft het college hierover contact met wijkcentra, wijktheaters enzovoort? Zo nee, waarom niet?

 4. Zijn er plannen om het tekort aan fietsparkeerplekken en de resulterende overlast (slecht toegankelijke stoepen, fietswrakken, geblokkeerde oversteekplaatsen) in het Hofkwartier aan te pakken? Kunnen hier veel meer fietsnietjes geplaatst worden? Is het mogelijk om hier parkeerplekken voor auto’s te gebruiken voor fietsparkeerplekken?

 5. Zijn er plannen om het tekort aan fietsparkeerplekken en de resulterende overlast (slecht toegankelijke stoepen, fietswrakken, geblokkeerde oversteekplaatsen) in het Regentessekwartier (met name rondom de Weimarstraat/van Bylandtstraat/Regentesseplein) aan te pakken? Kunnen hier veel meer fietsnietjes geplaatst worden? Is het mogelijk om hier parkeerplekken voor auto’s te gebruiken voor fietsparkeerplekken?

 6. Sommige locaties met te weinig fietsparkeerplekken staan op de planning voor herinrichting, maar dit kan nog enkele jaren duren. Welke tijdelijke oplossingen biedt het college om in de tussentijd toch fietsen fatsoenlijk te kunnen parkeren?

Fietsparkeren bij de stations

Begin december 2023, wordt de ondergrondse fietsenstalling onder treinstation Den Haag CS gesloten voor een periode van 15 maanden (als er geen vertraging optreedt). Hiervoor zijn alternatieve fietsparkeerplekken aangewezen.

 1. Wat zijn de openingstijden van de alternatieve overdekte fietsparkeerplekken? Zijn alle fietsparkeerplekken nog toegankelijk 30 minuten na aankomst van de laatste trein?

 2. Vanaf hoe laat tot hoe laat zijn deze plekken ook bewaakt?

 3. Blijft het gedurende de hele bouw mogelijk om gebruik te maken van het OV-fietsenuitgiftepunt? Blijft het aantal beschikbare OV-fietsen gelijk?

Met de nieuwe situatie rondom treinstation Den Haag CS, kan het voor bewoners aantrekkelijker zijn om via een ander treinstation te reizen, zoals via Den Haag HS, Den Haag Laan van NOI, Den Haag Mariahoeve of Den Haag Moerwijk. De Fietsersbond Haagse Regio heeft verschillende 'stationsschouwen' (bijlage 3) uitgevoerd.

 1. Station Moerwijk wordt door de Fietsersbond niet goed beoordeeld. Zo zijn de fietsparkeerplekken alleen via het voetpad bereikbaar, is de stalling overvol, rommelig en grotendeels onoverdekt. Is het college bereid om samen met de Fietsersbond te bekijken hoe de fietsparkeervoorzieningen rondom dit station kunnen worden verbeterd? Zo ja, wanneer zou het college dit kunnen uitvoeren?

 2. Station Den Haag Laan van NOI wordt door de Fietsersbond niet goed beoordeeld. Zo zijn fietsrekken overvol, slechts ten dele overdekt. Er zijn maximaal 3 OV fietsen te stallen. De aanrijroutes zijn fietsonvriendelijk. Is het college bereid om samen met de Fietsersbond te bekijken hoe de fietsparkeervoorzieningen rondom dit station kunnen worden verbeterd? Zo ja, wanneer zou het college dit kunnen uitvoeren?

 3. Station Den Haag Mariahoeve wordt door de Fietsersbond beoordeeld als plek waar nog verbeteringen voor fietsers nodig zijn. Bewegwijzering en aanrijroutes zijn summier of niet aanwezig en er is weinig ruimte voor OV fietsen. Is het college bereid om samen met de Fietsersbond te bekijken hoe de fietsparkeervoorzieningen rondom dit station kunnen worden verbeterd? Zo ja, wanneer zou het college dit kunnen uitvoeren?

 4. Station Den Haag Ypenburg wordt door de Fietsersbond redelijk goed beoordeeld, maar er is een groot tekort aan OV fietsen. Is de gemeente bereid hier contact over op te nemen met de NS om meer ruimte voor OV fietsen te realiseren?

 5. Station Den Haag HS is niet beoordeeld met een ‘stationsschouw’. Bij dit station is onlangs extra fietsparkeerplek toegevoegd op het verhoogde platform aan de achterzijde van het station. Voor mensen die minder goed ter been zijn, hun fiets overdekt willen stallen of die haast hebben, is dit echter niet ideaal. Is het college bereid om een kwaliteitscheck te doen bij de fietsparkeerplekken aan het Stationspleinzijde zoals dat ook gedaan is bij de fietstoren bij CS?

Zwerffietsen en fietswrakken

 1. Er zijn verschillende meldingen binnengekomen over zwerffietsen en fietswrakken. Waar kunnen bewoners hier officieel melding van doen?

 2. Hoelang na een melding worden zwerffietsen of fietswrakken over het algemeen opgehaald?

 3. Kan het college aangeven op welke manier bewoners die meldingen doen over overlast of zwerffietsen terugkoppeling ontvangen op hun melding?

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren