Schrif­te­lijke vragen 55 vragen over fiets­par­keren in Den Haag


Indiendatum: 24 okt. 2023

De Partij voor de Dieren heeft verschillende klachten binnen gekregen over situaties in de stad waar er geen fatsoenlijke (parkeer)voorzieningen zijn voor fietsen. Teneinde dit verder te onderzoeken, is er een meldpunt fietsparkeren geopend op de website van de gemeenteraadsfractie. Hier zijn ruim 80 meldingen binnengekomen. De meldingen gaan onder andere over de toegankelijkheid van stoepen door slecht geparkeerde fietsen, gestolen fietsen, fietsen die tegen bomen staan geparkeerd en een gebrek aan fietsnietjes (Bijlage 1 ).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat fatsoenlijke en voldoende parkeerplekken voor fietsen randvoorwaardelijk zijn voor het ruim baan geven aan de fiets in Den Haag en om de mobiliteitstransitie te ondersteunen?

 2. In Den Haag geldt het ‘STOMP-principe’. “STOMP” staat voor “stappen (wandelen), trappen (fietsen), openbaar vervoer, MaaS (bv. taxi's, deelauto), privéauto”. Dit geeft aan welke prioriteiten worden gesteld. Gelden deze prioriteiten ook voor het voorzien in parkeer/stallingsmogelijkheden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt dit doorvertaald naar beleid?

Fietsnietjes

Naast het ongemak van de fiets niet kwijt kunnen in de eigen wijk en op je bestemming, is er ook sprake van een veiligheidsrisico. De fiets vastzetten aan een vast object (zoals een fietsbeugel) is een bewezen maatregel tegen fietsdiefstal (bijlage 2). Ook verkleint het de kans dat de fiets omvalt, schade oploopt en soms met een domino-effect een hele kluwen omgevallen fietsen veroorzaakt.

 1. Kan het college aangeven hoe de gemeente signaleert waar een tekort is aan fietsnietjes? Wat is nu de norm voor het plaatsen van fietsnietjes?

 2. Een aantal melders geeft aan gepoogd te hebben fietsnietjes aan te vragen (al dan niet via de VvE) maar is hier niet in geslaagd. Dit signaal heeft de indiener vaker ontvangen. Als de gemeente een aanvraag afwijst, neemt de gemeente dan het initiatief om te zoeken naar een alternatief of wordt op een andere manier gehoor gegeven aan het signaal?

 3. Kan het college aangeven of de gemeente altijd terugkoppelt waarom een aanvraag niet wordt gehonoreerd?

Fietsnietjes aanvragen is nu alleen mogelijk voor bewoners van een portiekwoning zonder kelderbox of garage. De Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeente daardoor niet optimaal inzet op het faciliteren van fietsers in de stad.

 1. Kan het college uitleggen waarom andere bewoners geen aanvraag mogen doen voor fietsnietjes bij de gemeente?

 2. Op welke manier houdt het college hier rekening met bewoners die hun fiets niet kwijt kunnen in een kelderbox of berging omdat zij niet goed ter been zijn (bijvoorbeeld vanwege ouderdom of een fysieke beperking) of simpelweg niet genoeg ruimte hebben in hun berging?

 3. Welke mogelijkheden biedt het college wanneer een meerderheid van bewoners ergens fietsnietjes wil, maar een klein aantal bewoners zich hiertegen verzet?

 4. Is het college bereid om de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen om een fietsnietje aan te vragen te versoepelen? Zo nee, waarom niet?

 5. Is het college na het zien van alle meldingen die zijn binnengekomen bij het meldpunt van de Partij voor de Dieren nog altijd van mening dat het niet van toegevoegde waarde is dat het voor alle bewoners mogelijk is om aanvragen te doen voor fietsnietjes?

 6. Is het college het met de indiener eens dat het van meerwaarde kan zijn als iedereen in de stad gebruik kan maken van hetzelfde formulier, in plaats van sommige bewoners via het formulier en anderen die via het stadsdeel een wijkanalyse zouden moeten aanvragen (wat nergens vermeld staat)?

 7. Wat is de stand van zaken van het project ‘wijkanalyse fietsparkeren’? Worden de resultaten hiervan binnenkort met de raad gedeeld?

 8. Sluiten de meldingen die bij de Partij voor de Dieren fractie zijn binnengekomen aan bij de wijkanalyses of zijn er ook onbekende problemen gemeld?

 9. Kan het college aangeven wat het budget voor fietsbeugels is (geweest) van 2018 tot 2023 en hoeveel daarvan is uitgegeven? Hoeveel daarvan is uitgegeven op basis van een aanvraag door bewoners?

 10. Hoeveel budget is er nog beschikbaar tot 2026?

In de wijk

Een andere optie om een fiets veilig te parkeren is in een (buurt)fietsenstalling. De wachtlijsten voor buurtfietsenstallingen zijn echter vaak lang en sommige van deze stallingen zijn de afgelopen tijd gesloten.

 1. Kan het college aangeven hoelang de wachtlijsten voor een plek bij de verschillende buurtfietsenstallingen (gemiddeld) zijn? Zo nee, waarom niet?

 2. Wordt in wijken waar de buurtfietsenstallingen vol of gesloten zijn altijd gezocht naar een alternatief? Wordt deze altijd gevonden? Zo nee, wat is dan de gekozen oplossing?

 3. Welke mogelijkheden biedt het college voor bewoners die op de wachtlijst staan in de tussentijd? Worden er bijvoorbeeld tijdelijk fietsvlonders geplaatst?

 4. Kan het college aangeven waarom zogeheten ‘fietstrommels’ niet meer kunnen worden aangevraagd? Zeker voor mensen die hoger in een portiekwoning wonen is dit de enige veilige manier om bijvoorbeeld een dure elektrische fiets te stallen. Welke mogelijkheden zijn er verder voor overdekte fietsparkeerplekken?

 5. Kan het college aangeven of er meer inpandige buurtfietsenstallingen op de planning staan? Kunnen bewoners zelf hier ook een rol in spelen?

 6. Wordt voor iedere wijk een ‘wijkanalyse fietsparkeren’ uitgevoerd?

Fietsparkeren in het groen

 1. Is het college bekend met het probleem dat fietsen door gebrek aan parkeerplekken tegen bomen en in groenvoorzieningen geparkeerd worden? Hoe beschermt het college bomen hiertegen?

 2. Is het college het met de indiener eens dat als er in een straat of wijk veel fietsen tegen bomen worden geparkeerd, de gemeente zich moet inzetten om meer fietsparkeerplekken in die straat toe te voegen?

 3. Is er een verschil tussen boomspiegels die begroeid zijn en kale boomspiegels? Worden er minder fietsen geparkeerd in goed onderhouden boomspiegels met veel begroeiing?

 4. Heeft de afdeling Groenbeheer een functie in het melden van (zwerf)fietsen die tegen bomen aan of in het groen staan geparkeerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wordt hier mee gedaan? Wordt bijgehouden op welke plekken dit vaak voorkomt en worden daar maatregelen aan verbonden? Zo nee, waarom niet?

Nieuwbouw

Verschillende meldingen hebben betrekking op nieuwbouwprojecten of extra woningen, waar niet voldoende fietsparkeerplekken bij zijn gerealiseerd. Bijvoorbeeld bij nieuwe woningen in de Beeklaan, bij de Turfhaven/Schedeldoekshaven en bij de wijk/buurt Schapenatjesduin.

 1. Kan het college aangeven op welke manier fietsparkeren mee wordt genomen bij het bouwen van nieuwe woningen? Geldt hier, net als voor auto’s, een parkeernorm? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is deze norm?

 2. Kan het college aangeven wie verantwoordelijk is voor het realiseren van voldoende en adequate fietsparkeerplekken bij nieuwbouw?

 3. Als de gemeente hier niet verantwoordelijk voor is, maar de ontwikkelaar, kan het college aangeven hoe er dan gehandhaafd wordt op gemaakte afspraken?

 4. Waar kunnen bewoners terecht als de ontwikkelaar nalatig is in het realiseren van voldoende fietsparkeerplekken bij nieuwbouwprojecten?

Met de bouw van Amare, de naastgelegen woontorens en het opnieuw inrichten van het Spuiplein, is er een flinke fiets chaos ontstaan. De ‘alternatieve’ fietsparkeerplekken die zijn aangewezen om het tekort op te vangen van de fietsenstalling onder Amare, de Biesieklette Stadhuis én de stalling bij de Centrale Bibliotheek, schieten erg tekort.

 1. Wanneer gaat de fietsenstalling onder Amare open en wordt deze dan ook - zoals oorspronkelijk het idee was- openbaar toegankelijk, ipv exclusief voor studenten van het Conservatorium?

 2. Waarom wordt er geen goed alternatief in de buurt geboden met genoeg plekken voor alle fietsen, inclusief tijdelijke fietsenrekken of -nietjes?

 3. Wat is het langetermijnplan om aan genoeg fietsparkeervoorziening te voldoen voor de gebruikers van Amare, het Stadhuis, de Bibliotheek én de woontorens Adagio en Bolero?

Bakfietsen

Steeds meer mensen kiezen voor een (deel)bakfietsen als alternatief voor de auto. Hier zijn echter weinig geschikte fietsparkeerplekken voor, waardoor ze nu vaak op willekeurige plekken worden geparkeerd, soms met het blokkeren van de stoep als gevolg..

 1. Wordt er specifiek rekening gehouden met bakfietsen bij de plaatsing van fietsnietjes en de inrichting van fietsenstallingen? Kan bij een aanvraag worden aangegeven dat het (deels) gaat om parkeerplekken voor bakfietsen?

 2. Wordt bij het toevoegen van fietsparkeerplekken (zowel op straat als inpandig) altijd rekening gehouden met het toenemende gebruik van (deel)bakfietsen?

Fiets of auto?

Parkeerbeleid lijkt alleen gericht te zijn op de auto. Terwijl op 1 autoparkeerplek makkelijk 10 fietsen geplaatst kunnen worden. Bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van fietsvlonders. Op de stoep geparkeerde auto’s nemen ook de schaarse ruimte voor voetgangers en geparkeerde fietsen in.

 1. Hoelang is de wachtlijst voor door bewoners aangevraagde fietsvlonders?

 2. Hoeveel fietsvlonders zijn er inmiddels aangevraagd? Hoeveel daarvan zijn ook daadwerkelijk geplaatst? Hoeveel van de fietsvlonders zijn uiteindelijk na de maand proefperiode permanent geworden?

 3. Klopt het dat er minder voorwaarden gelden voor het aanvragen van een fietsvlonder dan voor een fietsnietje?

 4. Op sommige plekken staan er groene paaltjes op de stoep om stoepparkeren (door auto’s) te voorkomen. Deze paaltjes vervangen door fietsnietjes voorkomt het stoepparkeren van auto’s én creëert extra fietsparkeerplekken. Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat fietsnietjes de voorkeur hebben boven dergelijke paaltjes? Zo ja, kunnen bestaande paaltjes vervangen worden? Is het college bereid om de voorkeur te geven aan fietsnietjes bij (her)inrichting?

Hotspots

Sommige plekken in de wijken en in het centrum zijn hotspots voor geparkeerde fietsen, zoals winkelstraten, cafés, buurthuizen, scholen en wijktheaters. In veel van deze gevallen is er op bepaalde tijden (openingstijden, evenementen etc.) extra vraag naar fietsparkeerplekken. De buitenruimte is hier niet altijd op ingericht, wat kan leiden tot overlast.

 1. Heeft het college een overzicht van dit soort ‘hotspots’?

 2. Wordt in de buurt van dit soort locaties extra ingezet op het vinden van extra ruimte voor fietsparkeren, zoals inpandige stallingen en fietsvlonders?

 3. Hoe ondersteunt het college deze plekken om ervoor te zorgen dat fietsen fatsoenlijk en zonder overlast geparkeerd kunnen worden? Heeft het college hierover contact met wijkcentra, wijktheaters enzovoort? Zo nee, waarom niet?

 4. Zijn er plannen om het tekort aan fietsparkeerplekken en de resulterende overlast (slecht toegankelijke stoepen, fietswrakken, geblokkeerde oversteekplaatsen) in het Hofkwartier aan te pakken? Kunnen hier veel meer fietsnietjes geplaatst worden? Is het mogelijk om hier parkeerplekken voor auto’s te gebruiken voor fietsparkeerplekken?

 5. Zijn er plannen om het tekort aan fietsparkeerplekken en de resulterende overlast (slecht toegankelijke stoepen, fietswrakken, geblokkeerde oversteekplaatsen) in het Regentessekwartier (met name rondom de Weimarstraat/van Bylandtstraat/Regentesseplein) aan te pakken? Kunnen hier veel meer fietsnietjes geplaatst worden? Is het mogelijk om hier parkeerplekken voor auto’s te gebruiken voor fietsparkeerplekken?

 6. Sommige locaties met te weinig fietsparkeerplekken staan op de planning voor herinrichting, maar dit kan nog enkele jaren duren. Welke tijdelijke oplossingen biedt het college om in de tussentijd toch fietsen fatsoenlijk te kunnen parkeren?

Fietsparkeren bij de stations

Begin december 2023, wordt de ondergrondse fietsenstalling onder treinstation Den Haag CS gesloten voor een periode van 15 maanden (als er geen vertraging optreedt). Hiervoor zijn alternatieve fietsparkeerplekken aangewezen.

 1. Wat zijn de openingstijden van de alternatieve overdekte fietsparkeerplekken? Zijn alle fietsparkeerplekken nog toegankelijk 30 minuten na aankomst van de laatste trein?

 2. Vanaf hoe laat tot hoe laat zijn deze plekken ook bewaakt?

 3. Blijft het gedurende de hele bouw mogelijk om gebruik te maken van het OV-fietsenuitgiftepunt? Blijft het aantal beschikbare OV-fietsen gelijk?

Met de nieuwe situatie rondom treinstation Den Haag CS, kan het voor bewoners aantrekkelijker zijn om via een ander treinstation te reizen, zoals via Den Haag HS, Den Haag Laan van NOI, Den Haag Mariahoeve of Den Haag Moerwijk. De Fietsersbond Haagse Regio heeft verschillende 'stationsschouwen' (bijlage 3) uitgevoerd.

 1. Station Moerwijk wordt door de Fietsersbond niet goed beoordeeld. Zo zijn de fietsparkeerplekken alleen via het voetpad bereikbaar, is de stalling overvol, rommelig en grotendeels onoverdekt. Is het college bereid om samen met de Fietsersbond te bekijken hoe de fietsparkeervoorzieningen rondom dit station kunnen worden verbeterd? Zo ja, wanneer zou het college dit kunnen uitvoeren?

 2. Station Den Haag Laan van NOI wordt door de Fietsersbond niet goed beoordeeld. Zo zijn fietsrekken overvol, slechts ten dele overdekt. Er zijn maximaal 3 OV fietsen te stallen. De aanrijroutes zijn fietsonvriendelijk. Is het college bereid om samen met de Fietsersbond te bekijken hoe de fietsparkeervoorzieningen rondom dit station kunnen worden verbeterd? Zo ja, wanneer zou het college dit kunnen uitvoeren?

 3. Station Den Haag Mariahoeve wordt door de Fietsersbond beoordeeld als plek waar nog verbeteringen voor fietsers nodig zijn. Bewegwijzering en aanrijroutes zijn summier of niet aanwezig en er is weinig ruimte voor OV fietsen. Is het college bereid om samen met de Fietsersbond te bekijken hoe de fietsparkeervoorzieningen rondom dit station kunnen worden verbeterd? Zo ja, wanneer zou het college dit kunnen uitvoeren?

 4. Station Den Haag Ypenburg wordt door de Fietsersbond redelijk goed beoordeeld, maar er is een groot tekort aan OV fietsen. Is de gemeente bereid hier contact over op te nemen met de NS om meer ruimte voor OV fietsen te realiseren?

 5. Station Den Haag HS is niet beoordeeld met een ‘stationsschouw’. Bij dit station is onlangs extra fietsparkeerplek toegevoegd op het verhoogde platform aan de achterzijde van het station. Voor mensen die minder goed ter been zijn, hun fiets overdekt willen stallen of die haast hebben, is dit echter niet ideaal. Is het college bereid om een kwaliteitscheck te doen bij de fietsparkeerplekken aan het Stationspleinzijde zoals dat ook gedaan is bij de fietstoren bij CS?

Zwerffietsen en fietswrakken

 1. Er zijn verschillende meldingen binnengekomen over zwerffietsen en fietswrakken. Waar kunnen bewoners hier officieel melding van doen?

 2. Hoelang na een melding worden zwerffietsen of fietswrakken over het algemeen opgehaald?

 3. Kan het college aangeven op welke manier bewoners die meldingen doen over overlast of zwerffietsen terugkoppeling ontvangen op hun melding?

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 okt. 2023
Antwoorddatum: 23 jan. 2024

Het raadslid mevrouw Gerritsen heeft op 24 oktober 2023 een brief met daarin 55 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Partij voor de Dieren heeft verschillende klachten binnen gekregen over situaties in de stad waar er geen fatsoenlijke (parkeer)voorzieningen zijn voor fietsen. Teneinde dit verder te onderzoeken, is er een meldpunt fietsparkeren geopend op de website van de gemeenteraadsfractie. Hier zijn ruim 80 meldingen binnengekomen. De meldingen gaan onder andere over de toegankelijkheid van stoepen door slecht geparkeerde fietsen, gestolen fietsen, fietsen die tegen bomen staan geparkeerd en een gebrek aan fietsnietjes (bijlage 1).

1. Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat fatsoenlijke en voldoende parkeerplekken voor fietsen randvoorwaardelijk zijn voor het ruim baan geven aan de fiets in Den Haag en om de mobiliteitstransitie te ondersteunen?
Ja, want zoals aangegeven in ‘Ruim baan voor de fiets Fietsstrategie Den Haag 2040’ RIS302960: Alleen met een forse groei van het fietsgebruik blijft de stad bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk. De basis voor deze groei en het verleiden tot meer fietsgebruik, wordt gevormd door een goed en veilig fietsnetwerk en aantrekkelijke stallingsmogelijkheden.

2. In Den Haag geldt het ‘STOMP-principe’. “STOMP” staat voor “stappen (wandelen), trappen (fietsen), openbaar vervoer, MaaS (bv. taxi’s, deelauto), privéauto”. Dit geeft aan welke prioriteiten worden gesteld. Gelden deze prioriteiten ook voor het voorzien in parkeer/stallingsmogelijkheden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt dit doorvertaald naar beleid?
Nee, het STOMP-principe passen we vooralsnog niet toe op parkeer/stallingsmogelijkheden. Fietsparkeren heeft wel nadrukkelijk de aandacht van het college. Er wordt gewerkt aan een nieuwe fietsparkeerstrategie waarbij aandacht is voor fietsparkeren bij voorzieningen en fietsparkeren in woonwijken. Het is nog niet bekend wanneer deze is afgerond.

Fietsnietjes
Naast het ongemak van de fiets niet kwijt kunnen in de eigen wijk en op je bestemming, is er ook sprake van een veiligheidsrisico. De fiets vastzetten aan een vast object (zoals een fietsbeugel) is een bewezen maatregel tegen fietsdiefstal (bijlage 2). Ook verkleint het de kans dat de fiets omvalt, schade oploopt en soms met een domino-effect een hele kluwen omgevallen fietsen veroorzaakt.

3. Kan het college aangeven hoe de gemeente signaleert waar een tekort is aan fietsnietjes? Wat is nu de norm voor het plaatsen van fietsnietjes?
Op basis van tellingen van het fietshandhavingsteam, meldingen en klachten is inzichtelijk waar een tekort is aan fietsparkeervoorzieningen (waaronder nietjes). In veel wijken en straten is dit het geval. Wijkgericht wordt gewerkt aan het uitbreiden van fietsparkeervoorzieningen.

4. Een aantal melders geeft aan gepoogd te hebben fietsnietjes aan te vragen (al dan niet via de VvE) maar is hier niet in geslaagd. Dit signaal heeft de indiener vaker ontvangen. Als de gemeente een aanvraag afwijst, neemt de gemeente dan het initiatief om te zoeken naar een alternatief of wordt op een andere manier gehoor gegeven aan het signaal?
Bewoners kunnen fietsnietjes aanvragen. Op de website worden naast het aanvraagformulier ook de voorwaarden tot het verkrijgen van een fietsnietje aangegeven. Als de aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, wordt deze afgewezen.

5. Kan het college aangeven of de gemeente altijd terugkoppelt waarom een aanvraag niet wordt gehonoreerd?
Ja, in de afwijzing wordt aangegeven waarom de aanvraag niet gehonoreerd wordt.

Fietsnietjes aanvragen is nu alleen mogelijk voor bewoners van een portiekwoning zonder kelderbox of garage. De Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeente daardoor niet optimaal inzet op het faciliteren van fietsers in de stad.

6. Kan het college uitleggen waarom andere bewoners geen aanvraag mogen doen voor fietsnietjes bij de gemeente?
Het huidige uitgangspunt is dat woningen met een kelderbox, garage of tuin de mogelijkheid hebben om de fiets te parkeren op eigen terrein en daarom niet in aanmerking komen voor het aanvragen van voorzieningen in de openbare ruimte. De uitgangspunten worden in de nieuwe fietsparkeerstrategie tegen het licht gehouden.

7. Op welke manier houdt het college hier rekening met bewoners die hun fiets niet kwijt kunnen in een kelderbox of berging omdat zij niet goed ter been zijn (bijvoorbeeld vanwege ouderdom of een fysieke beperking) of simpelweg niet genoeg ruimte hebben in hun berging?
Op dit moment wordt hier geen rekening mee gehouden.

8. Welke mogelijkheden biedt het college wanneer een meerderheid van bewoners ergens fietsnietjes wil, maar een klein aantal bewoners zich hiertegen verzet?
Fietsnietjes kunnen alleen aangevraagd worden voor de stoep direct voor het betreffende portiek met toestemming van alle huishouden (en daarmee alle belanghebbende) in het portiek.
Fietsnietjes staan ook op fietsvlonders. Een tijdelijke fietsvlonder kan worden aangevraagd met toestemming van 6 huishoudens in de directe omgeving. Nog voor de plaatsing krijgen alle bewoners in het betreffende deel van de straat een folder met informatie. Daarna plaatst de leverancier de vlonder op de gekozen parkeerplek. Na een maand volgt een vragenlijst.

Als meer dan 50% van de reacties positief is wordt de tijdelijke fietsvlonder omgewisseld voor een verbrede stoep met 4 tot 6 vaste nietjes. Als minder dan 50% van de reacties positief is, verwijdert de gemeente de vlonder.

9. Is het college bereid om de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen om een fietsnietje aan te vragen te versoepelen? Zo nee, waarom niet?
In 2024 wordt gewerkt aan een nieuwe fietsparkeerstrategie waarbij aandacht is voor fietsparkeren in woonwijken en de voorwaarden voor het aanvragen van fietsparkeervoorzieningen.

10. Is het college na het zien van alle meldingen die zijn binnengekomen bij het meldpunt van de Partij voor de Dieren nog altijd van mening dat het niet van toegevoegde waarde is dat het voor alle bewoners mogelijk is om aanvragen te doen voor fietsnietjes?
In 2024 wordt gewerkt aan een nieuwe fietsparkeerstrategie waarbij aandacht is voor fietsparkeren in woonwijken, zie antwoord vraag 9.

11. Is het college het met de indiener eens dat het van meerwaarde kan zijn als iedereen in de stad gebruik kan maken van hetzelfde formulier, in plaats van sommige bewoners via het formulier en anderen die via het stadsdeel een wijkanalyse zouden moeten aanvragen (wat nergens vermeld staat)?
Een fietsnietje kan door iedere bewoner worden aangevraagd via een formulier. Een wijkanalyse is een bredere analyse naar de fietsparkeerproblematiek in de vooroorlogse woonwijken en is onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma ‘Ruim baan voor de Fiets 2020 – 2025’ (RIS306923). Deze kan niet individueel worden aangevraagd.

12. Wat is de stand van zaken van het project ‘wijkanalyse fietsparkeren’? Worden de resultaten hiervan binnenkort met de raad gedeeld?
In twee wijken is de ‘wijkanalyse fietsparkeren’ gestart: Geuzen- en Statenkwartier en Duinoord. In 2021 startte de analyse voor het Geuzen- en Statenkwartier. Deze zit in de ontwerpfase en wordt nu niet met de raad gedeeld; naar verwachting wordt de ontwerpfase medio 2024 afgerond. Het college deelt het definitieve ontwerp Wijkanalyse Duinoord in het 1e kwartaal 2024 met de raad.

13. Sluiten de meldingen die bij de Partij voor de Dieren fractie zijn binnengekomen aan bij de wijkanalyses of zijn er ook onbekende problemen gemeld?
Het beeld dat naar voren komt vanuit de meldingen komt overeen met de bevindingen uit de wijkanalyses fietsparkeren (vanuit het ‘Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets 2020 – 2025’ RIS306923) waarmee is gestart. Dit zijn de wijken Geuzen- en Statenkwartier en Duinoord.

14. Kan het college aangeven wat het budget voor fietsbeugels is (geweest) van 2018 tot 2023 en hoeveel daarvan is uitgegeven? Hoeveel daarvan is uitgegeven op basis van een aanvraag door bewoners?
Nietjes zijn onderdeel van het grotere budget straatmeubilair en worden niet apart gespecificeerd in de budgetten van de stadsdelen.

15. Hoeveel budget is er nog beschikbaar tot 2026?
Nietjes zijn onderdeel van het grotere budget straatmeubilair en worden niet apart gespecificeerd in de budgetten van de stadsdelen. Hierdoor is het niet mogelijk aan te geven wat het beschikbare budget is voor alleen fietsnietjes.

In de wijk
Een andere optie om een fiets veilig te parkeren is in een (buurt)fietsenstalling. De wachtlijsten voor buurtfietsenstallingen zijn echter vaak lang en sommige van deze stallingen zijn de afgelopen tijd gesloten.

16. Kan het college aangeven hoe lang de wachtlijsten voor een plek bij de verschillende buurtfietsenstallingen (gemiddeld) zijn? Zo nee, waarom niet
De buurtstallingen zijn niet in beheer van de gemeente en worden door diverse partijen beheerd. Een deel van de buurtstallingen zijn in beheer van Biesieklette. Van deze stallingen is er inzicht in de wachtlijsten: anno 1 november 2023.

Via het particuliere initiatief buurtstalling den haag is in te zien welke stallingen vol zijn en welke nog ruimte hebben: https://buurtstallingdenhaag.n....

17. Wordt in wijken waar de buurtfietsenstallingen vol of gesloten zijn altijd gezocht naar een alternatief? Wordt deze altijd gevonden? Zo nee, wat is dan de gekozen oplossing?
Nee, het openen van buurtstallingen zijn particuliere initiatieven die we vanuit de gemeente stimuleren met subsidies. In de 5 wijken waar we aan de slag gaan met de wijkanalyses fietsparkeren conform het ‘Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets 2020 – 2025’ (RIS306923) wordt gezocht naar alternatieven.

18. Welke mogelijkheden biedt het college voor bewoners die op de wachtlijst staan in de tussentijd? Worden er bijvoorbeeld tijdelijk fietsvlonders geplaatst?
Bewoners kunnen onder voorwaarden fietsnietjes en fietsvlonders aanvragen, zie antwoord vraag 8.

19. Kan het college aangeven waarom zogeheten ‘fietstrommels’ niet meer kunnen worden aangevraagd? Zeker voor mensen die hoger in een portiekwoning wonen is dit de enige veilige manier om bijvoorbeeld een dure elektrische fiets te stallen. Welke mogelijkheden zijn er verder voor overdekte fietsparkeerplekken?
Het college heeft besloten om geen fietstrommels meer te plaatsen. De fietstrommels nemen te veel ruimte van de openbare ruimte in beslag en bieden slechts plaats aan 4 fietsen. Momenteel zijn er naast buurtstallingen geen alternatieven.

20. Kan het college aangeven of er meer inpandige buurtfietsenstallingen op de planning staan? Kunnen bewoners zelf hier ook een rol in spelen?
Buurtfietsenstallingen zijn particuliere initiatieven waar de initiatiefnemers voor de startinvesteringen onder voorwaarden subsidie kunnen aanvragen bij de gemeente. Momenteel zijn er 5 potentiële locaties voor ogen.

21. Wordt voor iedere wijk een ‘wijkanalyse fietsparkeren’ uitgevoerd?
Alleen voor de wijken die op zijn genomen in het Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets (RIS306923) staat de komende jaren een wijkanalyse in de planning.
De gemeente voert vijf wijkanalyses uit naar de fietsparkeerproblematiek in de volgende wijken: het Regentesse- en Valkenboskwartier, Duinoord, het Geuzen- en Statenkwartier, de Molenwijk en de Stationsbuurt/Schilderswijk.

Fietsparkeren in het groen

22. Is het college bekend met het probleem dat fietsen door gebrek aan parkeerplekken tegen bomen en in groenvoorzieningen geparkeerd worden? Hoe beschermt het college bomen hiertegen?
Ja, het klopt dat in bepaalde straten in de openbare ruimte gebrek aan ruimte is om aan alle vraag voor het stallen van fietsen te kunnen voldoen. Door het gebrek hieraan zijn bewoners soms geneigd om de fiets overal neer te zetten. Dat kan tegen bomen zijn, maar ook tegen hekwerken en lichtmasten. Enige bescherming wordt geboden doordat bij het planten van nieuwe bomen in de straat er anti-aanrijpalen worden geplaatst. Zo zijn bomen beschermd tegen het parkeren van auto’s en fietsen.

23. Is het college het met de indiener eens dat als er in een straat of wijk veel fietsen tegen bomen worden geparkeerd, de gemeente zich moet inzetten om meer fietsparkeerplekken in die straat toe te voegen?
Als er veel fietsen tegen bomen staan, zijn er waarschijnlijk te weinig fietsparkeerplekken in de omgeving. In de komende jaren voert de gemeente vijf wijkgerichte analyses uit naar de fietsparkeerproblematiek.

24. Is er een verschil tussen boomspiegels die begroeid zijn en kale boomspiegels? Worden er minder fietsen geparkeerd in goed onderhouden boomspiegels met veel begroeiing?
Ja, we zien inderdaad dat op goed onderhouden en begroeide boomspiegels men terughoudender is om hier een fiets te parkeren.

25. Heeft de afdeling Groenbeheer een functie in het melden van (zwerf)fietsen die tegen bomen aan of in het groen staan geparkeerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wordt hier mee gedaan? Wordt bijgehouden op welke plekken dit vaak voorkomt en worden daar maatregelen aan verbonden? Zo nee, waarom niet?
Nee, onder groenbeheer valt niet het weesfietsenbeleid. Uiteraard wordt er naar aanleiding van meldingen wel actie ondernomen wanneer blijkt dat het stallen van de fiets schade veroorzaakt aan een boom. Gezien het geringe aantal meldingen wordt niet bijgehouden op welke plekken dit voorkomt. Op de website van Den Haag kunnen inwoners op verschillende manieren melding maken van (zwerf)fietsen en fietswrakken. Digitaal kunnen zij terecht op de website en telefonisch via 14070.

Ook meldingen die via social media binnenkomen worden behandeld.

Nieuwbouw
Verschillende meldingen hebben betrekking op nieuwbouwprojecten of extra woningen, waar niet voldoende fietsparkeerplekken bij zijn gerealiseerd. Bijvoorbeeld bij nieuwe woningen in de Beeklaan, bij de Turfhaven/Schedeldoekshaven en bij de wijk/buurt Schapenatjesduin.

26. Kan het college aangeven op welke manier fietsparkeren mee wordt genomen bij het bouwen van nieuwe woningen? Geldt hier, net als voor auto’s, een parkeernorm? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is deze norm?
Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de bouw van nieuwe woningen worden onder meer getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en, indien aan de orde, aan het bestemmingsplan ‘Parapluherziening (fiets)parkeren’.
In het Bouwbesluit 2012 is geregeld dat een woning een afsluitbare berging moet hebben om bijvoorbeeld fietsen of scootmobielen beschermd tegen weer en wind op te kunnen bergen.

Met ingang van 1 januari 2024 vervangt het Besluit bouwwerken Leefomgeving (Bbl) het Bouwbesluit 2012. In het Bbl is eenzelfde eis opgenomen.
Volgens het bestemmingsplan ‘Parapluherziening (fiets)parkeren’ mag een gebouw alleen worden gebouwd of gebruikt onder de voorwaarde dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren van voertuigen en (brom)fietsen. Of sprake is van voldoende fietsparkeergelegenheid, wordt bepaald op basis van de fietsparkeernormen, fietsparkeereisen en berekeningsmethode zoals opgenomen in de beleidsregel Fietsparkeernormen Den Haag 2016 (RIS294386).

27. Kan het college aangeven wie verantwoordelijk is voor het realiseren van voldoende en adequate fietsparkeerplekken bij nieuwbouw?
De aanvrager van de omgevingsvergunning is verantwoordelijk voor het voldoen aan de Parkeernormen voor fietsen in of bij het te (ver)bouwen gebouw op het eigen terrein van de aanvrager en voor het voldoen aan de gebruikseisen van een stalling. De aanvrager dient bij oplevering te voorzien in een stalling conform het bouwbesluit en de eerder genoemde beleidsregel. Mocht dit onverhoopt niet voldoende zijn dan is het aan de gebruiker en eigenaar/beheerder van een gebouw om dit onderling op te lossen. (denk aan deelfietsen, het gebruik van een groter deel van het gebouw voor het stallen van fietsen, het omzetten van deel van een garage naar stalling, etc.)

28. Als de gemeente hier niet verantwoordelijk voor is, maar de ontwikkelaar, kan het college aangeven hoe er dan gehandhaafd wordt op gemaakte afspraken?
De ontwikkelaar dient conform de verleende vergunning het gebouw met de stallingsvoorzieningen voor de fiets te realiseren. Dit wordt ook bij de oplevering getoetst. De gemeente kan niet actief sturen op het daadwerkelijk gebruik door de bewoners, werknemers of bezoekers van een pand. De gemeente kan wel indirect hierop sturen door beperkingen op te leggen aan het stallen op de openbare weg (denk aan een verbod, geen nietjes plaatsen etc).

29. Waar kunnen bewoners terecht als de ontwikkelaar nalatig is in het realiseren van voldoende fietsparkeerplekken bij nieuwbouwprojecten?
Om de aanvraag te kunnen toetsen aan het bestemmingsplan ‘Parapluherziening (fiets)parkeren’, moet bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning een oplossing voor het stallen van fietsen worden ingediend. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, maakt deze oplossing onderdeel uit van de omgevingsvergunning. De gemeente houdt toezicht op de uitvoering van het initiatief conform omgevingsvergunning. Als het initiatief niet wordt uitgevoerd als vergund, dan kan de bewoner zich wenden tot de gemeentelijke toezichthouder van het nieuwbouwproject.

Met de bouw van Amare, de naastgelegen woontorens en het opnieuw inrichten van het Spuiplein, is er een flinke fiets chaos ontstaan. De ‘alternatieve’ fietsparkeerplekken die zijn aangewezen om het tekort op te vangen van de fietsenstalling onder Amare, de Biesieklette Stadhuis én de stalling bij de Centrale Bibliotheek, schieten erg tekort.

30. Wanneer gaat de fietsenstalling onder Amare open en wordt deze dan ook - zoals oorspronkelijk het idee was- openbaar toegankelijk, ipv exclusief voor studenten van het Conservatorium?
De Amare fietsenstalling wordt volgens de huidige planning in Q1 2024 geopend als publieke fietsenstalling met een afgesloten deel voor medewerkers en studenten.

31. Waarom wordt er geen goed alternatief in de buurt geboden met genoeg plekken voor alle fietsen, inclusief tijdelijke fietsenrekken of -nietjes?
Er zijn alternatieve tijdelijke stallingen gerealiseerd (op het Spuiplein en aan de Turfmarkt). De openbare ruimte in de directe omgeving is echter zeer beperkt.

32. Wat is het langetermijnplan om aan genoeg fietsparkeervoorziening te voldoen voor de gebruikers van Amare, het Stadhuis, de Bibliotheek én de woontorens Adagio en Bolero?
De Amare-stalling wordt Q1 2024 geopend voor publiek. De ondergrondse Stadhuisstalling voorziet daarnaast in stallingscapaciteit voor de Bibliotheek en het Stadhuis. Op het maaiveld komt daar een stalling voor kortparkeren terug nadat het natuursteen is vervangen. De woontorens voorzien in eigen fietsenstallingen. Bolero heeft inmiddels een eigen stalling, maar is door een ongelukkige constructie minder goed bereikbaar door een te steile trap. Dit behoeft aanpassing en hier worden gesprekken over gevoerd.

Bakfietsen
Steeds meer mensen kiezen voor een (deel)bakfietsen als alternatief voor de auto. Hier zijn echter weinig geschikte fietsparkeerplekken voor, waardoor ze nu vaak op willekeurige plekken worden geparkeerd, soms met het blokkeren van de stoep als gevolg.

33. Wordt er specifiek rekening gehouden met bakfietsen bij de plaatsing van fietsnietjes en de inrichting van fietsenstallingen? Kan bij een aanvraag worden aangegeven dat het (deels) gaat om parkeerplekken voor bakfietsen?
Met inrichting van Biesieklette fietsenstallingen wordt rekening gehouden met bakfietsen. Echter door de populariteit van de bakfiets en daarbij de toename van het aantal bakfietsen is er in de huidige Biesieklette fietsenstallingen een beperkte ruimte. Bakfietsen kunnen in de openbare ruimte gebruikmaken van fietsvakken en fietsnietjes.

34. Wordt bij het toevoegen van fietsparkeerplekken (zowel op straat als inpandig) altijd rekening gehouden met het toenemende gebruik van (deel)bakfietsen?
Met het toevoegen van fietsparkeerplekken wordt rekening gehouden met bakfietsen, maar het huidige beleid is nog niet goed afgestemd op het huidige toenemende gebruik. In 2024 wordt gewerkt aan een nieuwe fietsparkeerstrategie waarbij hier aandacht voor is.

Fiets of auto?
Parkeerbeleid lijkt alleen gericht te zijn op de auto. Terwijl op 1 autoparkeerplek makkelijk 10 fietsen geplaatst kunnen worden. Bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van fietsvlonders. Op de stoep geparkeerde auto’s nemen ook de schaarse ruimte voor voetgangers en geparkeerde fietsen in.

35. Hoelang is de wachtlijst voor door bewoners aangevraagde fietsvlonders?
De wachtlijst voor een fietsvlonder in november 2023 was een jaar.

36. Hoeveel fietsvlonders zijn er inmiddels aangevraagd? Hoeveel daarvan zijn ook daadwerkelijk geplaatst? Hoeveel van de fietsvlonders zijn uiteindelijk na de maand proefperiode permanent geworden?
Er zijn 80 fietsvlonders aangevraagd waarvan er 56 zijn geplaatst (01-11-23). Er zijn 42 fietsvlonders definitief gemaakt door verstoeping van de autoparkeerplaats en het plaatsen van fietsnietjes.

37. Klopt het dat er minder voorwaarden gelden voor het aanvragen van een fietsvlonder dan voor een fietsnietje?
Nee, het is een andere procedure. De fietsvlonder is een tijdelijke voorziening die 3 maanden blijft liggen. Halverwege deze 3 maanden wordt er een enquête in de omgeving rondgestuurd. Als meer dan de helft van de respondenten positief reageert dan wordt de stoep verbreed met 4 of 5 vaste fietsbeugels. Bij het plaatsen van fietsnietjes worden deze meteen permanent aangelegd.

38. Op sommige plekken staan groene paaltjes op de stoep om stoepparkeren (door auto’s) te voorkomen. Deze paaltjes vervangen door fietsnietjes voorkomt het stoepparkeren van auto’s én creëert extra fietsparkeerplekken. Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat fietsnietjes de voorkeur hebben boven dergelijke paaltjes? Zo ja, kunnen bestaande paaltjes vervangen worden? Is het college bereid om de voorkeur te geven aan fietsnietjes bij (her)inrichting?
Een fietsbeugel heeft de voorkeur boven een paaltje. Er moet echter rekening gehouden worden met de grotere ruimteclaim van een fietsbeugel. De beugels mogen bijvoorbeeld niet in de weg staan voor hulpdiensten, rolstoelen en kinderwagens.

Hotspots
Sommige plekken in de wijken en in het centrum zijn hotspots voor geparkeerde fietsen, zoals winkelstraten, cafés, buurthuizen, scholen en wijktheaters. In veel van deze gevallen is er op bepaalde tijden (openingstijden, evenementen etc) extra vraag naar fietsparkeerplekken. De buitenruimte is hier niet altijd op ingericht, wat kan leiden tot overlast.

39. Heeft het college een overzicht van dit soort ‘hotspots’? Sommige plekken in de wijken en in het centrum zijn hotspots voor geparkeerde fietsen, zoals winkelstraten, cafés, buurthuizen, scholen en wijktheaters. In veel van deze gevallen is er op bepaalde tijden (openingstijden, evenementen etc) extra vraag naar fietsparkeerplekken.
Aan de hand van meldingen, klachten en observaties van het handhavingsteams zijn hotspotgebieden bekend, zoals de Grote Marktstraat en rondom stations.

40. Wordt in de buurt van dit soort locaties extra ingezet op het vinden van extra ruimte voor fietsparkeren, zoals inpandige stallingen en fietsvlonders?
Binnen de wijkanalyses is er extra aandacht voor deze locaties. Conform het Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets (RIS306923) staan er in de komende jaren een wijkanalyse in de planning voor de volgende wijken: het Regentesse- en Valkenboskwartier, Duinoord, het Geuzen- en Statenkwartier, de Molenwijk en de Stationsbuurt/Schilderswijk.

41. Hoe ondersteunt het college deze plekken om ervoor te zorgen dat fietsen fatsoenlijk en zonder overlast geparkeerd kunnen worden? Heeft het college hierover contact met wijkcentra, wijktheaters enzovoort? Zo nee, waarom niet?
Ja, het college gaat gericht aan de slag met fietsparkeren bij belangrijke voorzieningen.

42. Zijn er plannen om het tekort aan fietsparkeerplekken en de resulterende overlast (slecht toegankelijke stoepen, fietswrakken, geblokkeerde oversteekplaatsen) in het Hofkwartier aan te pakken? Kunnen hier veel meer fietsnietjes geplaatst worden? Is het mogelijk om hierparkeerplekken voor auto’s te gebruiken voor fietsparkeerplekken?
Het fietsentoezichtteam handhaaft meerdere keren per jaar in het Hofkwartier op fietswrakken, achtergelaten en fout gestalde fietsen. Daarnaast worden fietsen verwijderd o.b.v. klachten, meldingen en eigen waarneming. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het autovrij maken van de Prinsenstraat en hoe het fietsparkeren hierin wordt vormgegeven.

43. Zijn er plannen om het tekort aan fietsparkeerplekken en de resulterende overlast (slecht toegankelijke stoepen, fietswrakken, geblokkeerde oversteekplaatsen) in het Regentessekwartier (met name rondom de Weimarstraat/van Bylandtstraat/Regentesseplein) aan te pakken? Kunnen hier veel meer fietsnietjes geplaatst worden? Is het mogelijk om hier parkeerplekken voor auto’s te gebruiken voor fietsparkeerplekken?
Ja, het Regentessekwartier en het Valkenboskwartier staan conform het Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets (RIS306923) op de planning voor een wijkanalyse. Samen met wijkverenigingen wordt gekeken naar het toevoegen van fietsparkeervoorzieningen. Het uitbreiden van fietsparkeren op autoparkeerplekken is één van de mogelijke oplossingen.

44. Sommige locaties met te weinig fietsparkeerplekken staan op de planning voor herinrichting, maar dit kan nog enkele jaren duren. Welke tijdelijke oplossingen biedt het college om in de tussentijd toch fietsen fatsoenlijk te kunnen parkeren?
Het college richt zich op oplossingen die ook structureel zijn. Afhankelijk van de situatie kan een fietsvlonder mogelijk een oplossing bieden. Dit is wel erg afhankelijk van de situatie en de geplande herinrichting.

Fietsparkeren bij de stations

Begin december 2023, wordt de ondergrondse fietsenstalling onder treinstation Den Haag CS gesloten voor een periode van 15 maanden (als er geen vertraging optreedt). Hiervoor zijn alternatieve fietsparkeerplekken aangewezen.

45. Wat zijn de openingstijden van de alternatieve overdekte fietsparkeerplekken? Zijn alle fietsparkeerplekken nog toegankelijk 30 minuten na aankomst van de laatste trein?
Bij de stalling Anna van Bueren zijn niet alle fietsparkeerplekken toegankelijk 30 minuten na aankomst van de laatste trein. Deze komt aan rond 01:15 uur.
De stalling Anna van Buerenstraat is open van:
Maandag 04:45- 01:30
Dinsdag 04:45-01:30
Woensdag 04:45-01:30
Donderdag 04:45-01:30
Vrijdag 04:45-02:15
Zaterdag 05:00-02:15
Zondag 06:00- 01:45 Wel bij de fietsflat.

De fietsflat is 24 uur toegankelijk, toezicht is van 07:00 tot 19:00. 46. Vanaf hoe laat tot hoe laat zijn deze plekken ook bewaakt?

De stalling Anna van Buerenstraat is bewaakt tijdens de openingstijden en bij de fietsflat is toezicht van 07:00 tot 19:00.

47. Blijft het gedurende de hele bouw mogelijk om gebruik te maken van het OVfietsenuitgiftepunt? Blijft het aantal beschikbare OV-fietsen gelijk?
Ja, NS heeft toegezegd dat alle OV-fietsen beschikbaar blijven.

Met de nieuwe situatie rondom treinstation Den Haag CS, kan het voor bewoners aantrekkelijker zijn om via een ander treinstation te reizen, zoals via Den Haag HS, Den Haag Laan van NOI, Den Haag Mariahoeve of Den Haag Moerwijk. De Fietsersbond Haagse Regio heeft verschillende 'stationsschouwen' (bijlage 3) uitgevoerd.

48. Station Moerwijk wordt door de Fietsersbond niet goed beoordeeld. Zo zijn de fietsparkeerplekken alleen via het voetpad bereikbaar, is de stalling overvol, rommelig en grotendeels onoverdekt. Is het college bereid om samen met de Fietsersbond te bekijken hoe de fietsparkeervoorzieningen rondom dit station kunnen worden verbeterd? Zo ja, wanneer zou het college dit kunnen uitvoeren?
Ja, het gesprek met de Fietsersbond heeft inmiddels plaatsgevonden. De planvorming voor de opschoning van Station Moerwijk wordt opgestart in januari 2024, waarbij het bijplaatsen van fietsnietjes wordt meegenomen.

49. Station Den Haag Laan van NOI wordt door de Fietsersbond niet goed beoordeeld. Zo zijn fietsrekken overvol, slechts ten dele overdekt. Er zijn maximaal 3 OV fietsen te stallen. De aanrijroutes zijn fietsonvriendelijk. Is het college bereid om samen met de Fietsersbond te bekijken hoe de fietsparkeervoorzieningen rondom dit station kunnen worden verbeterd? Zo ja, wanneer zou het college dit kunnen uitvoeren?
Ja, daar is het college toe bereid. Het college pakt dit voor de zomer op met de Fietsersbond.

50. Station Den Haag Mariahoeve wordt door de Fietsersbond beoordeeld als plek waar nog verbeteringen voor fietsers nodig zijn. Bewegwijzering en aanrijroutes zijn summier of niet aanwezig en er is weinig ruimte voor OV fietsen. Is het college bereid om samen met de Fietsersbond te bekijken hoe de fietsparkeervoorzieningen rondom dit station kunnen worden verbeterd? Zo ja, wanneer zou het college dit kunnen uitvoeren?
Ja, het college is daartoe bereid. De afspraak met de fietsersbond is gepland.

51. Station Den Haag Ypenburg wordt door de Fietsersbond redelijk goed beoordeeld, maar er is een groot tekort aan OV fietsen. Is de gemeente bereid hier contact over op te nemen met de NS om meer ruimte voor OV fietsen te realiseren?
Ja, het college heeft hier contact over met NS. De NS is voornemens in 2025 OV-fietsen te plaatsen op het station.

52. Station Den Haag HS is niet beoordeeld met een ‘stationsschouw’. Bij dit station is onlangs extra fietsparkeerplek toegevoegd op het verhoogde platform aan de achterzijde van het station. Voor mensen die minder goed ter been zijn, hun fiets overdekt willen stallen of die haast hebben, is dit echter niet ideaal. Is het college bereid om een kwaliteitscheck te doen bij de fietsparkeerplekken aan het Stationspleinzijde zoals dat ook gedaan is bij de fietstoren bij CS?
Ja, het college is daartoe bereid. Met de herontwikkeling van het campusgebied en de Waldorpstraat gaat ook de omliggende openbare ruimte anders worden. Hierbij is ook aandacht voor fietsroutes en fietsparkeren.

Zwerffietsen en fietswrakken
53. Er zijn verschillende meldingen binnengekomen over zwerffietsen en fietswrakken. Waar kunnen bewoners hier officieel melding van doen?
Inwoners van Den Haag kunnen op verschillende manieren melding maken van zwerffietsen en fietswrakken. Digitaal kunnen zij terecht op de website (Meldingen - Den Haag ) en telefonisch via 14070. Ook meldingen die via social media binnenkomen worden behandeld.

54. Hoelang na een melding worden zwerffietsen of fietswrakken over het algemeen opgehaald?
Het fietsentoezichtteam haalt in heel Den Haag fietsen op, waarbij extra aandacht is voor de aangewezen gebieden zoals het Centrum en de stations.
De middelen die het fietsentoezichtteam tot haar beschikking heeft – een voertuig en opslagruimte in het fietsdepot - worden gedeeld met omliggende gemeente zoals Delft, Rijswijk, Leidschendam/Voorburg en Nootdorp.

Hierdoor is de termijn tussen het melden en het ophalen van een zwerffiets en/of fietswrak gemiddeld 3 weken.

55. Kan het college aangeven op welke manier bewoners die meldingen doen over overlast of zwerffietsen terugkoppeling ontvangen op hun melding?
In het meldsysteem ontvangt de melder automatisch een bevestiging van de melding en wordt geïnformeerd over de afdoening ervan. Ook kunnen zij in het systeem aangeven of zij tevreden zijn over de afhandeling.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen