Schrif­te­lijke vragen Locatie maat­schap­pelijk initi­atief Steen­wij­klaan


Indiendatum: 6 okt. 2023

Op 1 december 2022 is in de gemeenteraad gesproken over het dreigende dakloos worden van een maatschappelijk initiatief aan de Steenwijklaan 500 naar aanleiding van schriftelijke vragen hierover van de Partij voor de Dieren en DENK (RIS313011). Sindsdien is bekend geworden dat de bruikleenovereenkomst is opgezegd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, Nur Icar, DENK, Janneke Holman, PvdA en Coen Bom, Hart voor Den Haag, de volgende vragen:

1) Waarom is de bruikleenovereenkomst van de Steenwijklaan 500 opgezegd? Klopt het dat dit komt door plannen voor herontwikkeling? Zo ja, wat zijn deze concrete plannen?

2) Wat gebeurt er met dit initiatief nu de overeenkomst is opgezegd?

Tijdens het debat over dit onderwerp gaf de wethouder aan ‘We gaan wat breder zoeken dan tot nu toe gebeurd is. Maar nog even voor de goede orde: er is nu geen sprake van dat er iets stopt’ en ‘Het is eindig en dan moeten we zorgen dat er een alternatief is’. Verder werd het volgende aangegeven: ‘Er is nu geen probleem. Alleen moeten we ervoor zorgen dat er straks ook geen probleem ontstaat, en dat doen we. Dat is maatwerk. Dat doen we samen met de stichting.

3) Wat heeft het college sinds dit debat gedaan om een alternatieve locatie te vinden? Welke locaties zijn aangeboden?

4) Hoe voorkomt het college dat deze maatschappelijke stichting dakloos wordt?

De indieners begrijpen dat de ruimte Veldzicht 20 is aangeboden en dat de stichting hier interesse in had, maar dat de huurprijs te hoog was.

5) Klopt dit? Zo ja, is het college het met de indieners eens dat een volwaardig alternatief voor de huidige locatie ook qua kosten haalbaar zou moeten zijn?

6) Is de locatie nog steeds voor de stichting beschikbaar? Zo ja, gaat de gemeente hierover in gesprek met de stichting en ziet het college mogelijkheden om de stichting tegemoet te komen? Zo nee, welke alternatieven bekijkt het college nu?

7) Kunnen de rijksmiddelen voor ontmoetingsplekken eventueel nog gebruikt worden om een nieuwe locatie te vinden?

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Nur Icar
DENK
Janneke Holman
PvdA
Coen Bom
Hart voor Den Haag


Indiendatum: 6 okt. 2023
Antwoorddatum: 5 dec. 2023

De raadsleden de heren Barker, Bom, Icar en mevrouw Holman hebben op 6 oktober 2023 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 1 december 2022 is in de gemeenteraad gesproken over het dreigende dakloos worden van een maatschappelijk initiatief aan de Steenwijklaan 500 naar aanleiding van schriftelijke vragen hierover van de Partij voor de Dieren en DENK (RIS313011). Sindsdien is bekend geworden dat de bruikleenovereenkomst is opgezegd.

1) Waarom is de bruikleenovereenkomst van de Steenwijklaan 500 opgezegd? Klopt het dat dit komt door plannen voor herontwikkeling? Zo ja, wat zijn deze concrete plannen?
De bruikleenovereenkomst is, conform afspraak met een opzegtermijn van 4 maanden, per 31 januari 2024 opgezegd omdat de herontwikkeling van het sportpark concrete vormen krijgt. Momenteel is de gemeente in goed overleg met ADO Den Haag over de realisering van het trainingscomplex in het Zuiderpark. Om ADO in het Zuiderpark te kunnen huisvesten dient de voetbalvereniging HDV te worden verplaatst naar het sportpark Escamp III aan de Steenwijklaan/Dedemsvaartweg. Dit complex dient op basis van de huidige planning voor de zomer 2024 geschikt te zijn. Hiervoor dienen er onder andere bouwkundige werkzaamheden aan het clubgebouw te worden uitgevoerd waarbij gebruik niet mogelijk is.

2) Wat gebeurt er met dit initiatief nu de overeenkomst is opgezegd?
De stichting kan haar gewaardeerde werk vanzelfsprekend voortzetten, maar dan op (een) andere locatie(s). Het zoeken naar andere locatie(s) is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de stichting zelf, maar de gemeente faciliteert dit proces waar mogelijk (zie RIS313905 en RIS269126).

Stichting Buurtontwikkeling & Multimedia is niet de enige die ruimte zoekt voor haar activiteiten. De druk op maatschappelijk vastgoed in Den Haag is hoog. Desondanks ziet het college mogelijkheden voor de stichting. Het stadsdeelkantoor is sinds 2022 in gesprek met stichting Buurtontwikkeling & Multimedia. Eén van de resultaten daarvan was het al eerder aanbieden van Veldzicht 20. De stichting Buurtontwikkeling & Multimedia heeft toen van dit aanbod afgezien. Zie ook vraag 3. Daarnaast is gekeken naar een vorm van medegebruik met andere partijen van een locatie. Beperkende factor voor mogelijke opties is dat deze stichting tot nu toe vasthoudt aan de wens voor een eigen ruimte. Deze zijn echter buitengewoon schaars. Mocht die laatste eis vervallen, dan worden de mogelijkheden groter. Hetzelfde geldt als deze stichting buiten de grenzen van het stadsdeel Escamp wil kijken.

Tijdens het debat over dit onderwerp gaf de wethouder aan ‘We gaan wat breder zoeken dan tot nu toe gebeurd is. Maar nog even voor de goede orde: er is nu geen sprake van dat er iets stopt’ en ‘Het is eindig en dan moeten we zorgen dat er een alternatief is’. Verder werd het volgende aangegeven: ‘Er is nu geen probleem. Alleen moeten we ervoor zorgen dat er straks ook geen probleem ontstaat, en dat doen we. Dat is maatwerk. Dat doen we samen met de stichting.’

3) Wat heeft het college sinds dit debat gedaan om een alternatieve locatie te vinden? Welke locaties zijn aangeboden?
Zoals onder vraag 2 is vermeld, faciliteert het stadsdeelkantoor sinds 2022 met meezoeken naar een alternatieve locatie. Er is contact geweest met de woningcorporaties en Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH). De woningcorporaties hebben aangegeven dat ze momenteel geen ruimte beschikbaar hebben voor de grootte waar de stichting naar opzoek is. CVDH heeft Veldzicht 20 eerder al als optie aangeboden. Wegens te hoge huur- en energiekosten en te hoge verbouwingskosten, in relatie tot tijdelijkheid, heeft stichting Multimedia hier vanaf gezien.

Ook is er in 2022 gesproken met deze stichting over het onderbrengen van activiteiten bij bestaande welzijnsaccommodaties. De stichting heeft tot nu toe aangegeven van deze mogelijkheid geen gebruik te willen maken.

Nadat de bruikleenovereenkomst Steenwijklaan 500 is opgezegd op 28 september jl., heeft stichting Multimedia alsnog haar interesse kenbaar gemaakt om Veldzicht 20 te huren. Daarmee is de stichting één van de twee gegadigden die zich op basis van de openbare uitvraag voor dit pand heeft ingeschreven.

4) Hoe voorkomt het college dat deze maatschappelijke stichting dakloos wordt?
Zie antwoorden 2 en 3. Het zoeken en vinden van een nieuwe geschikte locatie is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van stichting Buurtontwikkeling & Multimedia zelf. De gemeente faciliteert hierbij waar ze kan.

De indieners begrijpen dat de ruimte Veldzicht 20 is aangeboden en dat de stichting hier interesse in had, maar dat de huurprijs te hoog was.

5) Klopt dit? Zo ja, is het college het met de indieners eens dat een volwaardig alternatief voor de huidige locatie ook qua kosten haalbaar zou moeten zijn?
Zie de antwoorden bij vragen 2, 3 en 4.

De huidige maandelijkse kosten voor Veldzicht 20 liggen op € 2.000,- (kale) huur en € 5.600,- energie. Daar komen nog diverse belastingen bij en ook zal het gebouw gebruiksklaar/verbouwd moeten worden. Waarbij in het achterhoofd gehouden moet worden, dat het gebouw binnen 6 jaar gesloopt gaat worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Dat houdt in dat de gemeente geen maatregelen meer gaat treffen om het pand te verduurzamen. De vloer, gevels en het dak van het pand zijn geïsoleerd. De huur en de geschatte energiekosten zijn passend bij de staat van het gebouw.

6) Is de locatie nog steeds voor de stichting beschikbaar? Zo ja, gaat de gemeente hierover in gesprek met de stichting en ziet het college mogelijkheden om de stichting tegemoet te komen? Zo nee, welke alternatieven bekijkt het college nu?
De locatie Veldzicht is voor geïnteresseerden in het gemeenteblad gepubliceerd. Daarop zijn 2 inschrijvingen gekomen, waarvan stichting Buurtontwikkeling & Multimedia er één is. Inschrijving sloot op 11 oktober 2023. In een zorgvuldig proces zal een afweging worden gemaakt welke van de inschrijvers het best voldoet aan de beschreven voorwaarden. Daarbij zal een objectieve afweging worden gemaakt. Deze zal naar verwachting eind december worden gemaakt, zodat nieuwe huurder in de loop van januari het pand ter beschikking heeft.

7) Kunnen de rijksmiddelen voor ontmoetingsplekken eventueel nog gebruikt worden om een nieuwe locatie te vinden?
Nee, deze rijksmiddelen zijn geoormerkt voor 14 bestaande ontmoetingscentra in Zuidwest. De rijksmiddelen zijn bedoeld om de continuïteit van die 14 ontmoetingscentra te borgen en verder te professionaliseren.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Wat gebeurt er met de bomen op het Hobbemaplein?

Lees verder

Schriftelijke vragen 55 vragen over fietsparkeren in Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer