Schrif­te­lijke vragen Wat gebeurt er met de bomen op het Hobbe­maplein?


Indiendatum: 29 sep. 2023


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vanaf eind 2024 of 2025 start de herinrichting van het Hobbemaplein. Er vindt op dit moment een participatietraject plaats over de inrichting van de openbare ruimte. Op het Hobbemaplein staan 50 jaar oude Iepen. Volwassen bomen zijn belangrijk en waardevol voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:


 1. Kan het college aangeven wat er bij het nieuwe ontwerp van het Hobbemaplein met de bestaande bomen zal gebeuren?

 2. Wat zijn de verkeerskundige overwegingen om het ‘groene eiland’ op het Hobbemaplein, dat nu het meest lijkt op een rotonde, te vervangen voor 1 autoweg door het midden?

 3. Kan het college bevestigen dat in het participatietraject is gecommuniceerd dat er sowieso zeven bomen gekapt zullen worden?

 4. Kan het college toelichten waarom dit als uitgangspunt genomen wordt?

 5. Waarom kiest het college er niet voor om de bestaande bomen te behouden of te verplaatsen op het Hobbemaplein?

 6. Kan het college toelichten of er in het nieuwe ontwerp is onderzocht of het mogelijk is om de bomen kunnen blijven staan met een ander ontwerp? Zo nee, waarom niet?

 7. Als de zeven grote bomen niet kunnen blijven staan op welke manier gaat het college ervoor zorgen voor volwaardige compensatie? Graag een duidelijke toelichting, gegeven dat het hier om het verlies van waardevolle volwassen bomen gaat.

 8. Op welke manier is het ‘Groen, tenzij’ principe toegepast in deze situatie.


Er zijn verschillende participatie sessies geweest voor omwonenden om mee te denken over het ontwerp van het Hobbemaplein.


 1. Hoeveel participatie sessies zijn er georganiseerd om bewoners te betrekken bij de herinrichtingsplannen van het Hobbemaplein?

 2. Wie zijn er allemaal uitgenodigd voor de betreffende participatie sessies?

 3. Wat was de opkomst bij deze participatie sessies?

 4. Kan het college toelichten hoe bewoners zijn geïnformeerd over de vervolgstappen en de herinrichtingsplannen?

 5. Kan het college de participatie verslagen delen met de raad?

 6. Wat is het vervolg van het participatietraject? Krijgen bewoners nog een terugkoppeling over de implementatie van hun input?


Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren