Schrif­te­lijke vragen Mili­eu­ef­fecten pop-upcamping op het strand


Indiendatum: mei 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Van mei tot september kunnen bezoekers en bewoners van Den Haag overnachten in de rondreizende pop-upcamping (“StrandKamping”) op het Haagse strand. De Partij voor de Dieren vindt het goed dat recreanten hiermee de mogelijkheid wordt geboden meer in contact te komen met de natuur, maar is tegelijkertijd benieuwd naar de milieueffecten van deze camping en de voorzorgsmaatregelen die daaromtrent zijn genomen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Christine Teunissen de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht “Slapen op het strand: pop up-camping op Kijkduin”[1] van Omroep West?

2. Autoverkeer in de Natura 2000-gebieden Solleveld en Kapittelduinen en Westduinpark en Wapendal is alleen toegestaan voor vergunninghouders. Hoe worden de benodigde spullen voor de camping naar en over het strand vervoerd?

3. In delen van de nabij de camping gelegen Natura 2000-gebieden is toegang niet toegestaan. Is hier toezicht op, bijvoorbeeld door de 24-uurs bewaking?

4. Zijn de sanitaire voorzieningen in de strandtenten 24 uur per dag toegankelijk? Zo nee, hoe wordt dit dan ’s nachts geregeld?

5. Is de camping ’s nachts verlicht? Staat deze verlichting op de zeereep gericht? Zo ja, kan deze verlichting anders worden afgesteld, opdat deze geen hinder oplevert voor de dieren die zich in de zeereep bevinden?

6. Recreatie gaat gepaard met zwerfafval. Is de (extra) schoonmaak van het strand na vertrek van de camping geregeld?

7. Welk bestuursorgaan is belast met de handhaving van de regels die gelden op het strand? Wanneer is (een vertegenwoordiging van) dit orgaan op de camping aanwezig?

8. Zijn andere, niet eerder genoemde preventieve maatregelen genomen om mogelijke schade aan het milieu die uit de exploitatie van de pop-upcamping zou volgen te voorkomen? Zo ja, welke?

9. Heeft de gemeente een financiële bijdrage geleverd aan dit initiatief (bijvoorbeeld vanuit het programma Feest aan Zee)?

10. Wordt deze camping volgend jaar weer opgezet?

11. Is in de vergunningsprocedure contact gezocht met het Beheerplatform Westduinpark/Wapendal of andere natuurorganisaties voor inbreng en suggesties? Zo nee, waarom niet?

12. Is het Beheerplatform Westduinpark/Wapendal of andere natuurorganisaties door het college op de hoogte gesteld van de besluitvorming rondom de pop-upcamping? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

[1] https://www.omroepwest.nl/nieuws/3636431/Slapen-op-het-strand-pop-up-camping-op-Kijkduin

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 10 jul. 2018

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 28 mei 2018 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Van mei tot september kunnen bezoekers en bewoners van Den Haag overnachten in de rondreizende pop-upcamping (“StrandKamping”) op het Haagse strand. De Partij voor de Dieren vindt het goed dat recreanten hiermee de mogelijkheid wordt geboden meer in contact te komen met de natuur, maar is tegelijkertijd benieuwd naar de milieueffecten van deze camping en de voorzorgsmaatregelen die daaromtrent zijn genomen.

1. Bent u bekend met het bericht “Slapen op het strand: pop up-camping op Kijkduin”1 van Omroep West?

Ja, het college is hiermee bekend.

2. Autoverkeer in de Natura 2000-gebieden Solleveld en Kapittelduinen en Westduinpark en Wapendal is alleen toegestaan voor vergunninghouders. Hoe worden de benodigde spullen voor de camping naar en over het strand vervoerd?

De materialen voor de camping worden aangevoerd via bestaande dienstverleners die vanuit de gemeente een ontheffing hebben ontvangen.

3. In delen van de nabij de camping gelegen Natura 2000-gebieden is toegang niet toegestaan. Is hier toezicht op, bijvoorbeeld door de 24-uurs bewaking?

De camping is alleen op het strand en niet in Natura 2000-gebieden. Bezoekers van het strand worden geacht zich aan de regels te houden. Vergunninghouder heeft toezichthouders in dienst die toezien op het naleven van huisregels zoals het niet betreden van de duinen.

4. Zijn de sanitaire voorzieningen in de strandtenten 24 uur per dag toegankelijk? Zo nee, hoe wordt dit dan ’s nachts geregeld?

Ja, de sanitaire voorzieningen van de strandpaviljoens zijn 24 uur per dag geopend en deze kunnen worden gebruikt door de campinggasten. Indien nodig worden extra sanitaire voorzieningen bijgeplaatst. Het strand wordt na afloop schoon achtergelaten, om milieuvervuiling tegen te gaan.

5. Is de camping ’s nachts verlicht? Staat deze verlichting op de zeereep gericht? Zoja, kan deze verlichting anders worden afgesteld, opdat deze geen hinder oplevert voor de dieren die zich in de zeereep bevinden?

De vergunninghouder draagt zorg voor voldoende verlichting tijdens het kamperen in het kader van veiligheid. Dat betekent dat er ’s nachts beperkte verlichting aanwezig is en in het geval van calamiteiten noodverlichting aan kan worden gezet om de veiligheid te borgen. De noodverlichting staat op de zeereep gericht.

Het is overigens juridisch niet toegestaan om voorschriften uit hogere regelgeving (natuurwetten) te verbinden aan een lagere evenementenvergunning. De uitvoering van (en het toezicht op) naleving van de natuurwetgeving is een provinciale bevoegdheid (omgevingsdienst)

6. Recreatie gaat gepaard met zwerfafval. Is de (extra) schoonmaak van het strand na vertrek van de camping geregeld?

Zie het antwoord op vraag 4.

7. Welk bestuursorgaan is belast met de handhaving van de regels die gelden op het strand? Wanneer is (een vertegenwoordiging van) dit orgaan op de camping aanwezig?

In algemene zin is het college van Burgemeester en Wethouders het bevoegde orgaan voor de handhaving van de regels die gelden op het strand. Voor evenementen is dat de Burgemeester. Op naleving van de vergunning (voorschriften) wordt primair toezicht gehouden door de handhavingsorganisatie van stadsbeheer en de hulpdiensten. Het toezicht geschiedt risico-gestuurd.

8. Zijn andere, niet eerder genoemde preventieve maatregelen genomen om mogelijke schade aan het milieu die uit de exploitatie van de pop-upcamping zou volgen te voorkomen? Zo ja, welke?

Er worden slechts tenten geplaatst op het strand voor de overnachting en hieraan is niet te verwachten dat er schade ontstaat. In geval van schade, wordt deze op de overtreder verhaald.

9. Heeft de gemeente een financiële bijdrage geleverd aan dit initiatief(bijvoorbeeld vanuit het programma Feest aan Zee)?

Ja, er is vanuit het programma Feest aan Zee € 12.000 bijgedragen aan de Strandkamping om dit initiatief mogelijk te maken. Hiervoor is een bijdrage geleverd om de kosten te dekken zoals beschreven bij vraag 3 en vraag 4.

10. Wordt deze camping volgend jaar weer opgezet?

Nee, het betreft een eenmalig evenement in het kader van Feest aan Zee.

11. Is in de vergunningsprocedure contact gezocht met het Beheerplatform Westduinpark/Wapendal of andere natuurorganisaties voor inbreng en suggesties? Zo nee, waarom niet?

De aanvraag voor de evenementenvergunning is op gebruikelijke wijze gepubliceerd voor eventuele zienswijzen door belanghebbenden. Er zijn geen zienswijzen ingekomen.

12. Is het Beheerplatform Westduinpark/Wapendal of andere natuurorganisaties door het college op de hoogte gesteld van de besluitvorming rondom de popup camping? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 11.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke