Schrif­te­lijke vragen Mili­eu­ef­fecten pop-upcamping op het strand


Indiendatum: mei 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Van mei tot september kunnen bezoekers en bewoners van Den Haag overnachten in de rondreizende pop-upcamping (“StrandKamping”) op het Haagse strand. De Partij voor de Dieren vindt het goed dat recreanten hiermee de mogelijkheid wordt geboden meer in contact te komen met de natuur, maar is tegelijkertijd benieuwd naar de milieueffecten van deze camping en de voorzorgsmaatregelen die daaromtrent zijn genomen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Christine Teunissen de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht “Slapen op het strand: pop up-camping op Kijkduin”[1] van Omroep West?

2. Autoverkeer in de Natura 2000-gebieden Solleveld en Kapittelduinen en Westduinpark en Wapendal is alleen toegestaan voor vergunninghouders. Hoe worden de benodigde spullen voor de camping naar en over het strand vervoerd?

3. In delen van de nabij de camping gelegen Natura 2000-gebieden is toegang niet toegestaan. Is hier toezicht op, bijvoorbeeld door de 24-uurs bewaking?

4. Zijn de sanitaire voorzieningen in de strandtenten 24 uur per dag toegankelijk? Zo nee, hoe wordt dit dan ’s nachts geregeld?

5. Is de camping ’s nachts verlicht? Staat deze verlichting op de zeereep gericht? Zo ja, kan deze verlichting anders worden afgesteld, opdat deze geen hinder oplevert voor de dieren die zich in de zeereep bevinden?

6. Recreatie gaat gepaard met zwerfafval. Is de (extra) schoonmaak van het strand na vertrek van de camping geregeld?

7. Welk bestuursorgaan is belast met de handhaving van de regels die gelden op het strand? Wanneer is (een vertegenwoordiging van) dit orgaan op de camping aanwezig?

8. Zijn andere, niet eerder genoemde preventieve maatregelen genomen om mogelijke schade aan het milieu die uit de exploitatie van de pop-upcamping zou volgen te voorkomen? Zo ja, welke?

9. Heeft de gemeente een financiële bijdrage geleverd aan dit initiatief (bijvoorbeeld vanuit het programma Feest aan Zee)?

10. Wordt deze camping volgend jaar weer opgezet?

11. Is in de vergunningsprocedure contact gezocht met het Beheerplatform Westduinpark/Wapendal of andere natuurorganisaties voor inbreng en suggesties? Zo nee, waarom niet?

12. Is het Beheerplatform Westduinpark/Wapendal of andere natuurorganisaties door het college op de hoogte gesteld van de besluitvorming rondom de pop-upcamping? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

[1] https://www.omroepwest.nl/nieuws/3636431/Slapen-op-het-strand-pop-up-camping-op-Kijkduin