Schrif­te­lijke vragen Den Haag gevaarlijk voor water­vogels


Indiendatum: mei 2018

Datum: 18 mei 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Jaarlijks komen er tijdens het broedseizoen meldingen over nesten die worden verstoord, leeggeroofd of vernietigd. Helaas is ook dit jaar het broedseizoen voor sommige (water)vogels wreed verstoord. In het Zuiderpark is een aantal zwanen omgekomen en werden nesten leeggeroofd. Vanuit bewoners, leden van de Zwanengroep Zuid-Holland en Knobbelzwanenringgroep Haaglanden is aangegeven dat soortgelijke praktijken niet nieuw zijn in Den Haag.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de overige twee zwanen al waren weggebracht en vernietigd[1] alvorens te zijn gecontroleerd door deskundigen?

Leden van de Zwanengroep Zuid-Holland, de Knobbelzwanenringgroep Haaglanden en buurtbewoners hebben de afgelopen vijf weken voor het zwanenincident in het Zuiderpark gevraagd om de nesten van de watervogels te beschermen. Zij hebben contact gezocht met diverse instanties, van de gemeentelijke handhavers, boswachters en wijkagent tot aan de Dierenpolitie.

2. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de leden van de Zwanengroep Zuid-Holland, de Knobbelzwanenringgroep Haaglanden en de buurtbewoners niet tijdig zijn gehoord door de benaderde instanties?

3. Is het college bekend met de singalering van Zwanengroep Zuid-Holland dat ook in andere delen van Den Haag (Madestein, Waldeck, Houtwijk, Haagse Bos, Guntersteinweg, Dedemsvaartweg, De Uithof) diverse watervogels zijn verdwenen? Zo ja, hoe gaan de gemeentelijke handhavers om met meldingen die worden gedaan door bezorgde buurtbewoners of organisaties over verdwenen broedparen en/of nesten?

4. Is het college ervan op de hoogte dat de Zwanengroep heeft gesignaleerd dat ook andere nesten van watervogels in Den Haag zijn vernietigd of leeggeroofd?

5. Wordt bij locaties waar in het verleden (zoals bij DUNO) nesten zijn vernield of geroofd gemonitord? Zo nee, waarom niet?

6. Hoe wordt omgegaan met meldingen bij locaties waar in het verleden nesten zijn vernield of geroofd? Graag een toelichting.

7. Zijn er signalen dat er in Den Haag sprake is van zwanendriften, ondanks dat het verboden is bij wet?

Ook ontvangt de Knobbelzwanenringgroep Haagladen verzoeken om zwanennesten te verwijderen, onder andere in Loosduinen en Kraayenstein. Deze bewoners zijn van mening dat broedende watervogels zich niet op plaatsen moeten bevinden waar mensen zich ophouden. Dit leidt er soms toe dat bewoners broedende vogels verstoren. Zo is bekend dat iemand met een boot broedende zwanen probeert te verjagen. Dit opzettelijk verstoren van een nest is verboden volgens de wet.

8. Knobbelzwanengroep Haaglanden constateert dat bewoners in Den Haag broedende watervogels soms als hinderlijk ervaren in de openbare ruimte. Is het college hiervan op de hoogte?

9. Hoe wordt omgegaan met bewoners die op eigen initiatief broedende watervogels proberen te verjagen, zodra daar melding van wordt gemaakt door instanties zoals de Knobbelzwanenringgroep?

10. Hoe wordt de Wet Natuurbescherming gehandhaafd bij verstoring van nesten? Zijn er verbeterpunten voor het handhaven van de wet natuurbescherming met betrekking tot verstoring van nesten?

Eerder dit jaar trof de politie in het Haagse Bos een half opgegeten reiger aan.[2]

11. Is er enig verband tussen deze zaak, de zwanen en de leeggeroofde nesten in het Zuiderpark?

In Dordrecht worden na meldingen van onder andere de Dierenambulance in overleg hekken en borden geplaatst bij nesten.

12. Kan de gemeente Den Haag in samenwerking met de Dierenambulance Den Haag e.o., zwanengroep Zuid-Holland, de knobbelzwanenringroep Haaglanden, de Haagse Vogelbescherming en De Wulp ook afspraken maken bij signalering van problemen of risico’s om de nesten te beschermen? Zo nee, waarom niet?

13. Is de gemeente bereid om dierenmishandeling als handhavingsprioriteit op te nemen, om dit soort gevallen van dierenleed en verstoring in de toekomst aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

[1] https://www.ad.nl/den-haag/werd-zwanen-de-nek-omgedraaid-of-stierven-zij-een-natuurlijke-dood~a46c5a53/

[2] https://www.omroepwest.nl/nieuws/3597407/Dakloze-Rus-peuzelt-gebraden-blauwe-reiger-op-in-Haagse-Bos

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 11 sep. 2018

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 18 mei 2018 een brief met daarin dertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Jaarlijks komen er tijdens het broedseizoen meldingen over nesten die worden verstoord, leeggeroofd of vernietigd. Helaas is ook dit jaar het broedseizoen voor sommige (water)vogels wreed verstoord. In het Zuiderpark is een aantal zwanen omgekomen en werden nesten leeggeroofd. Vanuit bewoners, leden van de Zwanengroep Zuid-Holland en Knobbelzwanenringgroep Haaglanden is aangegeven dat soortgelijke praktijken niet nieuw zijn in Den Haag.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de overige twee zwanen al waren weggebracht en vernietigd alvorens te zijn gecontroleerd door deskundigen?

Toen de twee zwanen werden aangetroffen was er geen aanleiding om dierenmishandeling te vermoeden. In dergelijke gevallen worden kadavers van dieren afgevoerd. Inmiddels is afgesproken dat er altijd contact wordt opgenomen met de politie als een dood dier wordt aangetroffen in de Haagse groengebieden.

Leden van de Zwanengroep Zuid-Holland, de Knobbelzwanenringgroep Haaglanden en buurtbewoners hebben de afgelopen vijf weken voor het zwanenincident in het Zuiderpark gevraagd om de nesten van de watervogels te beschermen. Zij hebben contact gezocht met diverse instanties, van de gemeentelijke handhavers, boswachters en wijkagent tot aan de Dierenpolitie.

2. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de leden van de Zwanengroep Zuid-Holland, de Knobbelzwanenringgroep Haaglanden en de buurtbewoners niet tijdig zijn gehoord door de benaderde instanties?

Al voor het incident en ook direct na het incident heeft de gemeentelijke handhavingsorganisatie en de politie het toezicht in het Zuiderpark geïntensiveerd, mede op basis van diverse meldingen van bewoners en organisaties. De inzet was er vooral op gericht om meer incidenten te voorkomen.

3. Is het college bekend met de singalering van Zwanengroep Zuid-Holland dat ook in andere delen van Den Haag (Madestein, Waldeck, Houtwijk, Haagse Bos, Guntersteinweg, Dedemsvaartweg, De Uithof) diverse watervogels zijn verdwenen? Zo ja, hoe gaan de gemeentelijke handhavers om met meldingen die worden gedaan door bezorgde buurtbewoners of organisaties over verdwenen broedparen en/of nesten?

Er zijn voor zover bekend geen signalen bij de gemeente binnengekomen over verdwenen watervogels of vernielde nesten op deze plekken in de stad. Meldingen kunnen daar worden gedaan. Verstoring van nesten valt onder de Wet natuurbescherming en daarvoor is niet de gemeente het bevoegd gezag maar de provincie. Meldingen kunnen daar worden gedaan.

Acute meldingen over in nood verkerende dieren kunnen via het landelijk nummer (144) van de Dierenpolitie worden gemeld. Meldingen die bij gemeente binnenkomen worden ook doorgegeven aan de juiste instantie en worden altijd meegenomen in de reguliere, dagelijkse surveillance van de handhavers.

4. Is het college ervan op de hoogte dat de Zwanengroep heeft gesignaleerd dat ook andere nesten van watervogels in Den Haag zijn vernietigd of leeggeroofd?

Nee.

5. Wordt bij locaties waar in het verleden (zoals bij DUNO) nesten zijn vernield of geroofd gemonitord? Zo nee, waarom niet?

Gemeentelijke medewerkers zoals handhavers, groenbeheerders en wegbeheerders letten in het broedseizoen extra op nesten van watervogels die hen bekend zijn.

6. Hoe wordt omgegaan met meldingen bij locaties waar in het verleden nesten zijn vernield of geroofd? Graag een toelichting.

Meldingen worden altijd meegenomen in de reguliere, dagelijkse surveillance van de handhavers. Urgente meldingen kunnen bij de Dierenpolitie worden gedaan via het landelijke telefoonnummer 144.

7. Zijn er signalen dat er in Den Haag sprake is van zwanendriften, ondanks dat het verboden is bij wet?

Er zijn bij de gemeente noch bij de politie signalen bekend dat daar sprake van is.

Ook ontvangt de Knobbelzwanenringgroep Haagladen verzoeken om zwanennesten te verwijderen, onder andere in Loosduinen en Kraayenstein. Deze bewoners zijn van mening dat broedende watervogels zich niet op plaatsen moeten bevinden waar mensen zich ophouden. Dit leidt er soms toe dat bewoners broedende vogels verstoren. Zo is bekend dat iemand met een boot broedende zwanen probeert te verjagen. Dit opzettelijk verstoren van een nest is verboden volgens de wet.

8. Knobbelzwanengroep Haaglanden constateert dat bewoners in Den Haag broedende watervogels soms als hinderlijk ervaren in de openbare ruimte. Is het college hiervan op de hoogte?

Ja.

9. Hoe wordt omgegaan met bewoners die op eigen initiatief broedende watervogels proberen te verjagen, zodra daar melding van wordt gemaakt door instanties zoals de Knobbelzwanenringgroep?

Op het moment dat er verstoring van nesten wordt geconstateerd, bezien de gemeentelijke handhavers of er handhavend opgetreden kan worden. Dit gebeurt in overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid die namens het bevoegd gezag, de provincie, toezicht houden op het naleven van de Wet natuurbescherming (Wnb).

10. Hoe wordt de Wet Natuurbescherming gehandhaafd bij verstoring van nesten? Zijn er verbeterpunten voor het handhaven van de wet natuurbescherming met betrekking tot verstoring van nesten?

Zie de antwoorden op vraag 1 en vraag 3.

De provincie is in dit geval het bevoegd gezag. Meldingen die bij gemeente binnenkomen worden doorgegeven aan de juiste instantie en worden altijd meegenomen in de reguliere, dagelijkse surveillance van de handhavers. Op het moment dat er een dood dier wordt aangetroffen in de Haagse groengebieden wordt contact opgenomen met de politie.

Eerder dit jaar trof de politie in het Haagse Bos een half opgegeten reiger aan.

11. Is er enig verband tussen deze zaak, de zwanen en de leeggeroofde nesten in het Zuiderpark?

De politie heeft geen feiten en omstandigheden geconstateerd die een verband tussen deze twee zaken aantonen.

In Dordrecht worden na meldingen van onder andere de Dierenambulance in overleg hekken en borden geplaatst bij nesten.

12. Kan de gemeente Den Haag in samenwerking met de Dierenambulance Den Haag e.o., zwanengroep Zuid-Holland, de knobbelzwanenringroep Haaglanden, de Haagse Vogelbescherming en De Wulp ook afspraken maken bij signalering van problemen of risico’s om de nesten te beschermen? Zo nee, waarom niet?

Die mogelijkheid bestaat. Er is in het verleden al enkele keren gebruik gemaakt van afscherming van nesten door de gemeente. Dit was toen voornamelijk om de nesten te beschermen tegen bijvoorbeeld maaiactiviteiten of om voorbijgangers te beschermen tegen zwanen die hun nest verdedigen.

13. Is de gemeente bereid om dierenmishandeling als handhavingsprioriteit op te nemen, om dit soort gevallen van dierenleed en verstoring in de toekomst aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

De handhaving op dierenmishandeling vindt plaats op grond van de Wet dieren en is daarom een Rijkstaak, die wordt uitgevoerd door de Dierenpolitie, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de NVWA. Gemeentelijke BOA’s hebben hier geen handhavingsbevoegdheid. Wel zijn de Haagse handhavers alert op gevallen van dierenmishandeling. Deze worden doorgegeven aan de bevoegde instanties.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
Peter Hennephof Pauline Krikke