Schrif­te­lijke vragen Maai­beleid tijdens broed­seizoen


Indiendatum: 15 mei 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Onlangs is een groenstrook langs een sloot bij de Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst gemaaid. In en rond deze groenstrook zaten diverse vogels op nesten te broeden en waren andere watervogels bezig met het maken van nesten. De groenbeheerders hebben de strook gemaaid met behulp van een grastrimmer, waardoor ze de nesten op het oog konden waarnemen. Nu is de hele oeverbegroeiing, inclusief riet verwijderd en geen enkel nest meer te zien (zie de foto’s).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de maaiwerkzaamheden die zijn verricht in de groenstrook langs de sloot bij de Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst?
  2. Heeft de gemeente tijdens het broedseizoen een aangepast maaibeleid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat houdt het beleid in? Attendeert de gemeente groenbeheerders op deze kwetsbare periode voor nesten en broedende vogels? Zo nee, waarom niet?
  3. Heeft de groenbeheerder voor de start van het maaien de nesten geïnventariseerd? Zo ja, hoe heeft het kunnen gebeuren dat er nesten zijn gesneuveld? Zo nee, waarom niet?
  4. Het college heeft eerder aangegeven oevers "waar mogelijk" ecologisch te beheren. Waarom wordt de groenstrook Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst niet ecologisch beheerd?
  5. Vorig jaar is precies hetzelfde gebeurd en zijn ook enkele nesten vernield/verwijderd door het maaien van de groenstrook. Hoe gaat het college voorkomen dat in de toekomst nesten door het maaien worden verstoord of vernield?

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 15 mei 2018
Antwoorddatum: 6 jul. 2018

Het raadslid mevrouw Christine Teunissen heeft op 15 mei 2018 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Onlangs is een groenstrook langs een sloot bij de Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst gemaaid. In en rond deze groenstrook zaten diverse vogels op nesten te broeden en waren andere watervogels bezig met het maken van nesten. De groenbeheerders hebben de strook gemaaid met behulp van een grastrimmer, waardoor ze de nesten op het oog konden warnemen. Nu is de hele oeverbegroeiing, inclusief riet verwijderd en geen enkel nest meer te zien (zie de foto's).

1. Is het college bekend met de maaiwerkzaamheden die zijn verricht in de groenstrook langs de sloot bij de Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst?

Ja.

2. Heeft de gemeente tijdens het broedseizoen een aangepast maaibeleid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat houdt het beleid in? Attendeert de gemeente groenbeheerders op deze kwetsbare periode voor nesten en broedende vogels? Zo nee, waarom niet?

Bij het maaien van grasstroken hanteert de gemeente 3 verschillende soorten “maairegimes”
A. Traditioneel (22 x maaien per seizoen),
B. Ruig grasveld (6 tot 11 x maaien per seizoen)
C. Doorgroei (1 a 2 x per seizoen maaien)

Op basis van het gebruik en de functie van de betreffende grasstrook is bepaald welk maairegime wordt toegepast. Bij doorgroei wordt voor de eerste keer pas na het broedseizoen gemaaid. Voor traditioneel maaien en ruig grasveld geldt dat het gras zo laag blijft dat vogels er in principe geen nesten aanbrengen.

Voor de grasstrook bij de Bezuidenhoutseweg geldt het maairegime “traditioneel” maaien. Wel was bij de start van de opdracht aan de aannemer opdracht gegeven om de slootkant (50 – 100 cm) niet te maaien vanwege ecologische waarden.

Contractueel is in het gemeentelijk maaibestek vastgelegd dat de aannemer voorafgaand aan het maaien dient te controleren of er nestbroeders aanwezig zijn. De gemeente controleert steekproefsgewijs de uitvoering van het maaibestek.

3. Heeft de groenbeheerder voor de start van het maaien de nesten geïnventariseerd? Zo ja, hoe heeft het kunnen gebeuren dat er nesten zijn gesneuveld? Zo nee, waarom niet?

De controle op de aanwezigheid van nestbroeders voorafgaand aan het maaien is opgedragen aan de aannemer. De grasstrook aan de Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst voldeed als gevolg van te laat maaien door de aannemer niet aan de beeldkwaliteit die behoort bij traditioneel maaien. Het is dus mogelijk dat vogels zich genesteld hadden tussen het hoog opgeschoten gras. De aannemer heeft aangegeven hierop gecontroleerd te hebben en geen nestbroeders aangetroffen te hebben.

Wij betreuren het dat op deze locatie ook de slootkant is gemaaid, terwijl dat niet de bedoeling was. De aannemer en de toezichthoudende afdeling zijn hierop aangesproken.

4. Het college heeft eerder aangegeven oevers “waar mogelijk” ecologisch te beheren. Waarom wordt de groenstrook Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst niet ecologisch beheerd?

Zoals hierboven beschreven wordt het gras traditioneel gemaaid en is de afspraak gemaakt met de aannemer de eerste meter vanuit de sloot niet te maaien om zo de bloemen aan de waterkant te stimuleren, die van waarde zijn voor verschillende flora en fauna soorten. Per situatie wordt bekeken welke maaifrequentie wordt toegepast. De gemaakte afspraken voor deze slootkant zijn helaas niet goed nageleefd.

5. Vorig jaar is precies hetzelfde gebeurd en zijn ook enkele nesten vernield/verwijderd door het maaien van de groenstrook. Hoe gaat het college voorkomen dat in de toekomst nesten door het maaien worden verstoord of vernield?

Het is de gemeente niet bekend dat dit op deze locatie vorig jaar ook gebeurd is. Voor deze locatie zal de groenbeheerder contact opnemen met omwonenden met het voorstel om het maairegime aan te passen naar “doorgroei” zodat in het vervolg pas voor de eerste keer na het broedseizoen zal worden gemaaid. Na consensus zal het maaibestek daarop worden aangepast en dit duidelijk worden gecommuniceerd met de aannemer.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de locoburgemeester,
Peter HennephofRichard de Mos