Schrif­te­lijke vragen Maai­beleid tijdens broed­seizoen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Onlangs is een groenstrook langs een sloot bij de Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst gemaaid. In en rond deze groenstrook zaten diverse vogels op nesten te broeden en waren andere watervogels bezig met het maken van nesten. De groenbeheerders hebben de strook gemaaid met behulp van een grastrimmer, waardoor ze de nesten op het oog konden waarnemen. Nu is de hele oeverbegroeiing, inclusief riet verwijderd en geen enkel nest meer te zien (zie de foto’s).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de maaiwerkzaamheden die zijn verricht in de groenstrook langs de sloot bij de Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst?
  2. Heeft de gemeente tijdens het broedseizoen een aangepast maaibeleid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat houdt het beleid in? Attendeert de gemeente groenbeheerders op deze kwetsbare periode voor nesten en broedende vogels? Zo nee, waarom niet?
  3. Heeft de groenbeheerder voor de start van het maaien de nesten geïnventariseerd? Zo ja, hoe heeft het kunnen gebeuren dat er nesten zijn gesneuveld? Zo nee, waarom niet?
  4. Het college heeft eerder aangegeven oevers "waar mogelijk" ecologisch te beheren. Waarom wordt de groenstrook Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst niet ecologisch beheerd?
  5. Vorig jaar is precies hetzelfde gebeurd en zijn ook enkele nesten vernield/verwijderd door het maaien van de groenstrook. Hoe gaat het college voorkomen dat in de toekomst nesten door het maaien worden verstoord of vernield?

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren