Schrif­te­lijke vragen onderzoek Wage­ningen: 226 popu­lieren wel veilig beoor­deeld


Indiendatum: sep. 2016

Geachte voorzitter,

Den Haag, 12 september 2016

Recentelijk publiceerde Wageningen UR een onderzoeksnotitie die is gebruikt ter validering van de onderbouwing van het populierenvervangingsplan. Dit onderzoek is in opdracht van de gemeente Den Haag uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat, in tegenstelling tot eerdere conclusies, 226 bomen wel als veilig beoordeeld kunnen worden.

Daarover stellen GroenLinks, Partij voor de Dieren en Groep de Mos/Ouderenpartij, onder vermelding van artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het rapport van Wageningen UR, “Populieren notitie Den Haag’ dat is gepubliceerd in augustus 2016? Graag een toelichting.

2. Waarom heeft het college de gemeenteraad dit onderzoek niet toegezonden? Is het college het met ons eens dat het belangrijk is voor de gemeenteraad om alle relevante informatie te hebben over voor de stad belangrijke onderwerpen? Graag een toelichting.

3. Is het college bereid om bij alle toekomstige beoordelingen van de populieren in Den Haag gebruik te maken van de methodiek zoals die door Wageningen UR is toegepast? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

4. Uit het onderzoek blijkt dat in het geval van 226 populieren de conclusie prematuur is. Deze bomen zijn volgens Wageningen UR onterecht geclassificeerd als onveilig. Is het college bekend met de exacte locatie van deze 226 bomen? Zo ja, kan de raad daar een overzicht van krijgen? Graag een toelichting.

5. Is het college bereid, nu deze populieren niet onveilig blijken te zijn, haar besluit om deze 226 populieren te kappen te herroepen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

6. Inmiddels is ook bekend geworden dat betrokken bewonersorganisaties in beroep zijn gegaan bij de Raad van State tegen de voorgenomen kap van de populieren. Het is niet onwaarschijnlijk dat de Raad van State het rapport van de WUR ook zal willen betrekken bij haar oordeelsvorming. Is het college bereid om in afwachting van de uitspraak van de Raad van State geen onomkeerbare stappen te zetten en de populieren te laten staan? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Lex Kraft van Ermel

Partij voor de Dieren GroenLinks Groep de Mos/Ouderenpartij

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 27 sep. 2016

De raadsleden mevrouw Teunissen, de heer Kapteijns en de heer Kraft van Ermel, hebben op 12 september 2016 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met rapport van Wageningen UR, “Populieren notitie Den Haag’ dat is gepubliceerd in augustus 2016? Graag een toelichting.

Ja, het rapport is in opdracht van de gemeente gemaakt.

2. Waarom heeft het college de gemeenteraad dit onderzoek niet toegezonden? Is het college het met ons eens dat het belangrijk is voor de gemeenteraad om alle relevante informatie te hebben voor de stad belangrijke onderwerpen? Graag een toelichting.

Dit rapport is in opdracht van de gemeente gemaakt om de toegepaste methode te controleren en te optimaliseren. Het document van de Wageningen UR geeft aan dat de toegepaste methode praktisch toepasbaar is en verandert daarmee niets aan de informatie over het populierenvervangingsplan die eerder naar uw raad is gestuurd. Omdat het college transparant wil communiceren over het populierenvervangingsplan wordt alle informatie geplaatst op de website http://www.denhaag.nl/bomen. Ook dit document is daarop te vinden.

3. Is het college bereid om bij alle toekomstige beoordelingen van de populieren in Den Haag gebruik te maken van de methodiek zoals die door Wageningen UR is toegepast? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

Het rapport van Wageningen UR analyseert de methode van de Bomenwacht.

4. Uit het onderzoek blijkt dat in het geval van 226 populieren de conclusie prematuur is. Deze bomen zijn volgens Wageningen UR onterecht geclassificeerd als onveilig. Is het college bekend met de exacte locatie van deze 226 bomen? Zo ja, kan de raad daar een overzicht van krijgen? Graag een toelichting.

5. Is het college bereid, nu deze populieren niet onveilig blijken te zijn, haar besluit deze 226 populieren te kappen te herroepen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

Antwoord op vraag 4 en 5.

Het college heeft Wageningen UR, als opsteller van het aangehaalde rapport, gevraagd te reageren op uw vragen (zie bijlage). Wageningen UR concludeert dat 226 populieren door middel van een kwaliteitsgetal lager zijn beoordeeld dan wanneer de bomen alle?e?n op veiligheid zouden zijn beoordeeld. De andere parameters conditie en beheerbaarheid bei?nvloeden de noodzaak om te handelen. Bij 30 van deze 226 populieren geven deze parameters aanleiding om te handelen. De locaties van deze bomen zijn bekend.

6. Inmiddels is ook bekend geworden dat betrokken bewonersorganisaties in beroep zijn gegaan bij de Raad van State tegen de voorgenomen kap van de populieren. Het is niet onwaarschijnlijk dat de Raad van State het rapport van de WUR ook zal willen betrekken bij haar oordeelsvorming. Is het college bereid om in afwachting van de uitspraak van de Raad van State geen onomkeerbare stappen te zetten en de populieren te laten staan? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

Behandeling bij de Raad van State kan vele maanden duren en hierop wachten is ongewenst met het oog op de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft voor de veiligheid in de openbare ruimte. De urgentie is afgelopen zomer weer aangetoond toen bleek dat bij enkele (gesnoeide) populieren weer takbreuk optrad. Gelukkig zijn daarbij geen ongelukken gebeurd.

De rechter heeft de werkzaamheden toegestaan. Als de Raad van State de gemeente vraagt om de werkzaamheden op te schorten, zal de gemeente die uitspraak volgen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer