Schrif­te­lijke vragen Terras op het Prins Hendrik­plein in Zeehel­denkwartier


Indiendatum: jun. 2016

Geachte voorzitter,

Het Prins Hendrikplein is een belangrijk plein voor het Zeeheldenkwartier. De wijk kent verder weinig speelplekken en wijkbewoners recreëren graag op dit plein. Veel wijkbewoners storen zich aan de steeds meer uitbreidende terrassen op het plein waardoor er steeds minder ruimte overblijft om te spelen en te recreëren.

Daarom stellen de Haagse Stadspartij , Groen Links, CDA en de Partij voor de Dieren onder vermelding van artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen:

1. Is het college met ons van mening dat het Prins Hendrikplein de bestemming groen heeft en in de eerste plaats bedoeld is als speelplek en recreatieruimte voor de wijk? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

2. Het college geeft in de beantwoording van de vragen onder RIS 293400 aan dat er twee terrasvergunningen zijn voor het Prins Hendrikplein. Kloppen de gegevens van overheid.nl dat het hier enkel vergunningen voor een gevelterras betreft en niet voor het plein?

3. In de beantwoording is tevens te lezen dat er geen vergunningaanvragen bekend zijn. Volgens hetzelfde overheid.nl loopt er wel degelijk een vergunningsaanvraag voor Prins Hendrikplein 15 te weten een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Is deze aanvraag bij het college bekend? Graag een toelichting.

4. Deze aanvraag volgt op een aanvraag voor een terrasvergunning voor het Prins Hendrikplein, welke is afgewezen op grond van de bestemming groen die het Prins Hendrikplein heeft. Is het college met ons van mening dat ook de omgevingsvergunning op deze gronden zou moeten worden afgewezen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

5. Op de vraag "Wat zijn de kaders/randvoorwaarden bij een terras? (aantal m2, aantal tafels, etc.)" antwoord het college: " Buiten de “Beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016” en de “Richtlijnen vergunning vrije terrassen Den Haag” bestaan er geen specifieke kaders/randvoorwaarden". In deze richtlijnen staat te lezen: "(..) geldt dat terrassen recht aan of voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand dienen te staan. Dit geldt zowel voor terrassen aan de gevel als voor terrassen op pleinen." In principe ligt het gehele Prins Hendrikplein voor de betreffende horecagelegenheid die de aanvraag voor een terras op het plein heeft ingediend. Betekent dit dat het terras het gehele plein mag beslaan? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

6. Voor het Prins Hendrikplein zijn nu alleen twee vergunningen voor een gevelterras verleend. Is het college met ons van mening dat zolang er geen omgevingsvergunning verleend is, het terras op het Prins Hendrikplein, wat niet direct aan de gevel staat maar op het plein zelf, illegaal is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid hierover met de eigenaar in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?

7. Op dit moment ondervinden activiteiten zoals het Zeehelden Festival moeilijkheden om voldoende ruimte voor hun activiteiten te vinden omdat er terrassen staan die niet tijdens het festival willen inkrimpen. Is het college het met de Haagse Stadspartij, Groen Links, CDA en de Partij voor de Dieren eens dat het Zeehelden Festival een belangrijk evenement voor de stad en het Zeeheldenkwartier is? Zo nee, waarom niet? Is het college het met ons eens dat deze terrassen tijdens dit soort activiteiten plaats moeten maken ? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid de terraseigenaren hier op aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos Arjen Kapteijns Michel Rogier Christine Teunissen
Haagse Stadspartij GroenLinks CDA Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2016
Antwoorddatum: 26 jul. 2016

De raadsleden de heren Bos, Kapteijns, Rogier en mevrouw Teunissen hebben op 14 juni 2016 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college met ons van mening dat het Prins Hendrikplein de bestemming groen heeft en in de eerste plaats bedoeld is als speelplek en recreatieruimte voor de wijk? Zo nee, waarom niet? Graag toelichten.

Het Prins Hendrikplein heeft de bestemming groen en fungeert als een belangrijke verblijfplek in de wijk. Het college is van mening dat terrassen hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren en zorgen voor levendigheid van de stad en daarmee ook een plaats verdienen op dit plein.

2. Het college geeft in de beantwoording van de vragen onder RIS 293400 aan dat er twee terrasvergunningen zijn voor het Prins Hendrikplein. Kloppen de gegevens van www.overheid.nl dat het hier enkel vergunningen voor een gevelterras betreft en niet voor het plein?

Voor de locatie Prins Hendrikplein zijn twee terrassenvergunningen verleend, namelijk een aan het Prins Hendrikplein 10 (van 15 juli 2015 tot 15 juli 2020) en een aan het Prins Hendrikplein 15 (van 14 augustus 2015 tot 14 augustus 2020). Naast een eilandterras heeft het Prins Hendrikplein 15 een gevelterras aangevraagd op 8 september 2014 die als melding is geaccepteerd.
In de publicatie van de terrasvergunning is per abuis vermeld dat het om een gevelterras zou gaan. De betrokkenen hebben dit middels een bezwaarschrift voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften. De Commissie heeft dit punt hersteld in de bezwaarprocedure en aangegeven dat het een eilandterras betreft.

3. In de beantwoording is tevens te lezen dat er geen vergunningaanvragen bekend zijn. Volgens hetzelfde www.overheid.nl loopt er wel degelijk een vergunningsaanvraag voor Prins Hendrikplein 15 te weten een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Is deze aanvraag bij het college bekend? Graag een toelichting.

In de schriftelijke vragen naar aanleiding van het debat Zeeheldenkwartier (RIS 293400) is gevraagd naar de momenteel lopende aanvragen voor terrasvergunningen voor het plein. Deze zijn en waren inderdaad niet bekend bij de gemeente. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is wel bekend. De omgevingsvergunning is ingediend op 23 maart 2016 met het verzoek om te mogen afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan, dit gelet op de bestemming van het plein als groen. De uiterlijke beslistermijn van 30 juni 2016 is opgeschort met maximaal 6 weken op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo. De uiterlijke beslistermijn is vastgesteld op 11 augustus 2016.

4. Deze aanvraag volgt op een aanvraag voor een terrasvergunning voor het Prins Hendrikplein, welke is afgewezen op grond van de bestemming groen die het Prins Hendrikplein heeft. Is het college met ons van mening dat ook de omgevingsvergunning op deze gronden zouden moeten worden afgewezen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

Nee, de aanvraag van de omgevingsvergunning is juist om af te wijken van het bestemmingsplan. In dit geval betrof de aanvraag voor een terrasvergunning het bestrate deel van het plein. Aanvragen voor terrasvergunningen die zich feitelijk in het groen bevinden worden in principe afgewezen door de gemeente.

5. Op de vraag ‘wat zijn de kaders/randvoorwaarden bij een terras? (aantal m2, aantal tafels, etc.)’ antwoord het college: ‘buiten de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016 en de Richtlijnen vergunning vrije terrassen Den Haag bestaan er geen specifieke kaders/randvoorwaarden.’ In deze richtlijnen staat te lezen ‘(..) geldt dat terrassen recht aan of voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand dienen te staan. Dit geldt zowel voor terrassen aan de gevel als voor terrassen op pleinen.’ In principe ligt het gehele Prins Hendrikplein voor de betreffende horecagelegenheid die de aanvraag voor een terras op het plein heeft ingediend. Betekent dit dat het terras het gehele plein mag beslaan? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

Niet het gehele plein ligt recht voor de horecaonderneming. Aan weerszijden van de gevel dient een loodrechte lijn getrokken te worden over het plein. Tussen die twee loodlijnen dient het terras gesitueerd te zijn. Het Prins Hendrikplein 10 en 15 hebben ieder voor een totale oppervlakte van 80 m2 een terrasvergunning verleend gekregen. Vanzelfsprekend wordt bij de verlening van terrasvergunningen ook rekening gehouden met de verschillende belangen in de buitenruimte.

6. Voor het Prins Hendrikplein zijn nu alleen twee vergunningen voor een gevelterras verleend. Is het college met ons van mening dat zolang er geen omgevingsvergunning verleend is, het terras op het Prins Hendrikplein, wat niet direct aan de gevel staat maar op het plein zelf, illegaal is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereidt hierover met de eigenaar in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?

Nee, voor de locatie Prins Hendrikplein zijn twee terrasvergunningen ten behoeve van ‘eilandterrassen’ verleend, namelijk een aan het Prins Hendrikplein 10 en een aan Prins Hendrikplein 15. Naast een eilandterras heeft het Prins Hendrikplein 15 een gevelterras aangevraagd op 8 september 2014 die wij als een melding hebben geaccepteerd.
Zoals eerder is aangegeven is om af te wijken van het bestemmingsplan op 23 maart 2016 op grond van de Wabo een omgevingsvergunning aangevraagd. Momenteel is de aanvraag voor deze omgevingsvergunning in behandeling.


7. Op dit moment ondervinden activiteiten zoals het Zeehelden Festival moeilijkheden om voldoende ruimte voor hun activiteiten te vinden, omdat er terrassen staan die niet tijdens het festival willen inkrimpen. Is het college het met de Haagse Stadspartij, GroenLinks, CDA en de Partij voor de dieren eens dat het Zeehelden Festival een belangrijk evenement voor de stad en het Zeeheldenkwartier is? Zo nee, waarom niet? Is het college het met ons eens dat deze terrassen tijdens dit soort activiteiten plaats moeten maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereidt de terraseigenaren hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

In de terrasvergunningen van het Prins Hendrikplein 10 en 15 staat onder voorschriftnummer 8 dat in geval van een bijzondere situatie, zoals het Zeehelden Festival en gedurende de opbouw en afbouw van het evenement, het niet is toegestaan om een terras te plaatsen op het plein dat is gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom het evenement. Wanneer de vergunningvoorschriften niet worden nagekomen, zal het college handhavend optreden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de locoburgemeester,
mw. A.C. Kroon S. Baldewsingh

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer