Schrif­te­lijke vragen Ontruiming van de Koekamp is onmen­selijk


Indiendatum: 28 jun. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Afgelopen donderdag was de ChristenUnie/SGP getuige van een ontruimings- c.q. handhavingsactie op de Koekamp door politie en de handhavingsorganisatie. Tenten van dakloze mensen werden hierbij ingenomen en de mensen werden weggestuurd.

De ChristenUnie/SGP, PvdD en PvdA zijn verbolgen over deze gang van zaken en daarom stellen de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Robin Smit (PvdD) en Janneke Holman (PvdA) overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde de volgende vragen:

1) Was het college vooraf op de hoogte van de betreffende actie? Zo nee, waarom niet?

2) Is het college het met de indiener eens dat het onwenselijk is om spullen van dakloze mensen af te pakken en hen weg te sturen zonder hen perspectief te bieden op een opvangplek of andere begeleiding?

3) Kan het college aangeven of de hulporganisaties/belangenbehartigers van daklozen van tevoren op de hoogte zijn gebracht en betrokken waren bij de actie? Zo nee, waarom niet?

4) Kan het college aangeven of er de afgelopen weken vaker van dit soort acties zijn geweest? Zo ja, waar en wanneer?

5) Welke afspraken zijn er met de politie en de handhavingsorganisatie over dergelijke ontruimingsacties? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

6) Wat is de rol van de handhavingsorganisatie in deze specifieke actie geweest? En hoe reflecteert de wethouder op deze rol?

Een deel van de dakloze mensen die (meestal) verblijven op de Koekamp zijn daklozen uit OostEuropese landen, die al enige tijd dakloos zijn. Zij willen/kunnen om welke reden dan ook niet terug naar hun eigen land, maar krijgen het in Nederland ook niet voor elkaar hun leven op de rit te krijgen.

7) Kan het college aangeven welke adequate hulp er is voor deze mensen om hen weer aan werk en woning te helpen?

8) Heeft de aanwezigheid van dakloze mensen op de Koekamp en andere plekken een relatie met de sluiting van de permanente winteropvang en de Corona-opvang in hotels?

Daarnaast zijn er ook arbeidsmigranten die net werkloos zijn geraakt en daardoor ook hun woonruimte zijn kwijt geraakt. Zij komen snel in een negatieve spiraal, waardoor het niet lukt opnieuw werk te vinden. Zij zouden gebaat zijn met een 'bemiddelaar' die hen snel helpt aan werk en woning, alvorens zij tot het dakloze leven veroordeeld zijn.

9) Ziet het college mogelijkheden om deze groep kortstondig op te vangen om hen snel naar werk en woning te kunnen begeleiden?

10) Is het college bereid een dergelijke ‘bemiddelaar’ of ‘doorbraakmedewerker’ aan te stellen die rechtstreeks onder de wethouder valt en mensen snel terug kan geleiden naar werk en woning? Zo nee, welke oplossingen ziet het college dan?

11) Kent het college het onderzoek van het IVO over EU-burgers in kwetsbare posities1 en is het college bereid om de aanbevelingen uit dit rapport over te nemen?

12) Is het college bereid om samen met organisaties als het Leger des Heils, Barka en het Straatconsulaat om tafel te gaan om tot een passende oplossing te komen voor deze diverse groepen dakloze mensen? Zo nee, waarom niet?

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/ SGP
Robin Smit
PvdD
Janneke Holman
PvdA