Schrif­te­lijke vragen Word klimaat­neu­traal met de CO2-pres­ta­tie­ladder


Indiendatum: 23 jun. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

29 Nederlandse gemeenten, 3 provincies, 7 waterschappen en alle ministeries hebben zich laten certificeren, of doorlopen op dit moment het proces van certificering, met de CO2-prestatieladder, een instrument van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

SKAO en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lichten het instrument als volgt toe: “De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat zorgt voor een duidelijk inzicht in de CO2-voetafdruk, specifieke reductiedoelen en structurele CO2-reductiemaatregelen in de gemeentelijke organisatie.”

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stimuleert haar leden zich hiermee te laten certificeren, en doet dat ook zelf. De VNG biedt gemeenten ondersteuning bij de certificering via haar Programma CO2-reductie.

De Partij voor de Dieren wil het college van burgemeester en wethouders van Den Haag vragen gehoor te geven aan de oproep van de VNG en aan de slag te gaan met de CO2-prestatieladder.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de CO2-prestatieladder?

  2. Is het college bekend met het feit dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten haar leden stimuleert dit instrument te gebruiken en daartoe ondersteuning biedt?

  3. Is het college bereid de gemeente Den Haag te laten certificeren met de CO2-prestatieladder en jaarlijks over de voortgang van de in dit kader genomen maatregelen te rapporteren, bijvoorbeeld in de Programmarekening of de Voortgangsbrief Duurzaamheid?

Aanbesteden
Naast het verduurzamen van de eigen organisatie, kan de CO2-prestatieladder ook ingezet worden om als opdrachtgever duurzaam aan te besteden.

  1. Op de website van de CO2-prestatieladder staat de gemeente Den Haag genoemd onder de ‘Opdrachtgevers’. Kan het college toelichten wat dit inhoudt?

  2. Over de gemeente Den Haag als opdrachtgever zijn op de website van de CO2-prestatieladder nog geen gegevens beschikbaar. Kan het college, in overleg met de SKAO, deze website laten aanvullen?

  3. Is het college bereid de CO2-prestatieladder als opdrachtgever in te zetten om duurzaam aan te besteden?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 23 jun. 2022
Antwoorddatum: 6 sep. 2022

Het raadslid de heer Barker heeft op 4 juli 2022 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

29 Nederlandse gemeenten, 3 provincies, 7 waterschappen en alle ministeries hebben zich laten certificeren, of doorlopen op dit moment het proces van certificering, met de CO2-prestatieladder1 , een instrument van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). SKAO en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lichten het instrument als volgt toe: “De CO2- Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat zorgt voor een duidelijk inzicht in de CO2- voetafdruk, specifieke reductiedoelen en structurele CO2-reductiemaatregelen in de gemeentelijke organisatie.” De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stimuleert haar leden zich hiermee te laten certificeren, en doet dat ook zelf. De VNG biedt gemeenten ondersteuning bij de certificering via haar Programma CO2-reductie. De Partij voor de Dieren wil het college van burgemeester en wethouders van Den Haag vragen gehoor te geven aan de oproep van de VNG en aan de slag te gaan met de CO2-prestatieladder.

1. Is het college bekend met de CO2-prestatieladder?
Ja.

2. Is het college bekend met het feit dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten haar leden stimuleert dit instrument te gebruiken en daartoe ondersteuning biedt?
Ja.

3. Is het college bereid de gemeente Den Haag te laten certificeren met de CO2-prestatieladder en jaarlijks over de voortgang van de in dit kader genomen maatregelen te rapporteren, bijvoorbeeld in de Programmarekening of de Voortgangsbrief Duurzaamheid?
Ja, wij doorlopen momenteel het certificeringsproces. De relevante gegevens over ons energieverbruik en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot zijn verzameld. Binnenkort volgt overleg met een zogenaamde certificerende instelling, waarna certificering hopelijk snel kan plaatsvinden. Hiermee wordt dan ook de basis gelegd voor jaarlijkse rapportages over het energieverbruik door de organisatie en de hiermee gepaard gaande CO2-uitstoot. De gemeente zal zich vooralsnog op niveau 3 (CO2- uitstoot als gevolg van het directe energieverbruik) certificeren, waarbij we ons tegelijkertijd gaan oriënteren op certificering op niveau 4 van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor dienen we echter te beschikken over betere inschattingen van de CO2-uitstoot als gevolg van onze inkoop.

Aanbesteden
Naast het verduurzamen van de eigen organisatie, kan de CO2-prestatieladder ook ingezet worden om als opdrachtgever duurzaam aan te besteden.

4. Op de website van de CO2-prestatieladder staat de gemeente Den Haag genoemd onder de
‘Opdrachtgevers’. Kan het college toelichten wat dit inhoudt?

Dit houdt in dat de gemeente bij aanbestedingen van opdrachtnemers verlangt dat zij gecertificeerd zijn voor de CO2-Prestatieladder. Dit doen we gelet op het beginsel van proportionaliteit met name bij grotere opdrachten in het fysiek domein.

5. Over de gemeente Den Haag als opdrachtgever zijn op de website van de CO2-prestatieladder
nog geen gegevens beschikbaar. Kan het college, in overleg met de SKAO, deze website laten
aanvullen?

Ja.

6. Is het college bereid de CO2-prestatieladder als opdrachtgever in te zetten om duurzaam aan te
besteden?

Zie het antwoord op vraag 4.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Maaien en onderhoud in het broedseizoen

Lees verder

Schriftelijke vragen Ontruiming van de Koekamp is onmenselijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer