Schrif­te­lijke vragen Maaien en onderhoud in het broed­seizoen


Indiendatum: 7 jun. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bij de Partij voor de Dieren zijn meerdere meldingen binnengekomen van onzorgvuldige maaiwerkzaamheden tijdens het broedseizoen. Melders geven aan dat uitvoerders niet voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden op de aanwezigheid van nesten hebben gecontroleerd. Verder zijn er ook meldingen binnengekomen over het verwijderen van nestmogelijkheden in fonteinen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, en Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Kan het college een overzicht geven van de in opdracht van de gemeente uitgevoerde en uit te voeren maaiwerkzaamheden in Den Haag tijdens het broedseizoen van 2022?

2. Kan het college in dit overzicht aanduiden welke werkzaamheden plaatsvinden in groengebieden en ecologische verbindingszones?

3. Kan het college toelichten hoe deze werkzaamheden conformeren aan de beheer- en inrichtingsplannen van deze groengebieden en ecologische verbindingszones, die volgens de Nota Stadsnatuur (RIS305824, p. 28) zouden moeten zijn opgesteld?

In de Nota Stadsnatuur wordt op pagina 33 gesproken over de gedragscode waarin de zorgplicht van aannemers wordt vastgelegd.

4. Kan het college de inhoud van de gedragscode met de raad delen? Is de gedragscode in heel Den Haag identiek of zijn er variaties per gebied?

5. Wordt ecologisch maaibeheer geborgd in het bestek? Zo ja, op welke manier? Zo niet, waarom niet?

6. Kan het college een actuele stand van zaken geven over het voornemen om een tijdelijke coördinator voor het gefaseerd uitrollen van ecologisch maaibeheer aan te stellen? Is deze persoon in functie, zo ja sinds wanneer?

7. Kan het college aangeven of er bij maaiwerkzaamheden gewerkt wordt vanuit een richtlijn, handleiding of andere vorm van werkinstructie om te controleren op aanwezigheid van nesten (voor het maaien)? Zo ja, kan deze gedeeld worden?


In de Nota Stadsnatuur wordt de certificering voor ecologisch maaien ‘Kleurkeur’ genoemd als behulpzaam middel om de ecologische aspecten goed te borgen.

8. Is het college bereid om in het bestek bezit van de certificering ‘Kleurkeur’ op te nemen als één van de eisen? Zo niet, waarom niet?

Gefaseerd maaien
De maaiwerkzaamheden in de stad zijn weer begonnen. In de Nota Stadsnatuur (RIS305824, p. 29) staat:

“We maaien gefaseerd waarbij per maaibeurt minimaal 20% van de vegetatie blijft staan. Zo houden insecten voldoende voedsel, schuil- en overwinteringsmogelijkheden.”

9. Heeft het college opdracht gegeven om gefaseerd te maaien? Is dat ook overal gebeurd?

Op 9 maart 2022 lag de Laakweg/Laakkade er na maaiwerkzaamheden als volgt bij:

Groenstrook bij Laakweg na maaiwerkzaamheden

10. Waarom is er op deze locatie geen gefaseerd maaibeleid toegepast?

11. In hoeverre is gefaseerd maaibeleid op dit moment de standaard?

12. Hoe wil het college ervoor zorgen dat maaien standaard gefaseerd gebeurt?

Afvoeren van maaisel
Na een deel van de werkzaamheden lag een Ypenburgse groenstrook er als volgt bij:

Gemaaide strook in Ypenburg

In de Nota Stadsnatuur (RIS305824, p. 29) staat:

  • “Het maaisel laten we minimaal een dag liggen zodat zaden eruit kunnen vallen en insecten kunnen ontsnappen.

  • Het maaisel ruimen we altijd binnen drie dagen op, zodat het niet gaat rotten en geen voedingsstoffen uit het maaisel wegspoelen.”


13. Kan het college bevestigen dat het maaisel na werkzaamheden in alle gevallen binnen drie dagen wordt opgeruimd? Zo nee, op welke manier gaat het college ervoor zorgen dat dat wel gaat gebeuren?

14. Heeft de uitvoerder de opdracht gekregen om op deze locatie gefaseerd te maaien?

Oeverbeheer en slootkanten
Begin april werden de slootkanten rondom het terrein van Hockey Club Klein Zwitserland gemaaid, waarbij aangegeven is dat dit beheer onder verantwoording van de gemeente valt.

15. Kan het college bevestigen of dit terrein buiten de hekken beheerd wordt in opdracht van of door de gemeente?

16. Zo ja, waarom worden deze slootkanten gemaaid?

17. Is er een oeverbeheerplan voor deze locatie? Zo ja, kan deze met de raad gedeeld worden?

18. Is het college bereid oeverbeheerplannen standaard beschikbaar en inzichtelijk te maken voor buurtbewoners? Zo niet, welke andere mogelijkheden ziet het college om de communicatie met omwonenden over natuurbeheer te verbeteren?

Onderhoud aan fonteinen
Aan de Suezkade (hoek Newtonstraat/Asmanweg) staat een fontein met een kunstwerk in het water. In het verleden was dit een populaire plek om nesten te bouwen voor meerkoeten. Afgelopen winter zijn er werkzaamheden geweest waarbij een soort stalen kooi geplaatst is.

19. Is het college bekend met deze werkzaamheden en kan het college bevestigen dat deze door (of in opdracht van) de gemeente uitgevoerd zijn?

20. Wat is de reden voor deze werkzaamheden geweest, en wat was het doel van het plaatsen van de kooi? Zijn er (oude) vogelnesten verwijderd?

21. Welke kaders worden gebruikt om te besluiten tot onderhoud en aanpassing van fonteinen die ook als nestplek door vogels gebruikt worden? Kan het college deze kaders met de raad delen?

22. Is er in het kader van natuurinclusiviteit bij dit soort onderhoud een richtlijn dat bij het verwijderen van nestelplekken, er andere plekken worden gecreëerd waar vogels wel nesten kunnen bouwen? Zo niet, is het college bereid hiervoor te zorgen?

23. Is het college bereid de redenen voor en de doelen van onderhoud aan fonteinen standaard beschikbaar en inzichtelijk te maken voor buurtbewoners? Zo niet, welke andere mogelijkheden ziet het college om de communicatie met omwonenden over onderhoud in en bij waterpartijen te verbeteren?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren