Schrif­te­lijke vragen Onvei­ligheid in Laak


Indiendatum: 13 mei 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De wijk Laak is veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd (bijlagen 1-11). Moord en misdaad lijken steeds vaker plaats te vinden en bewoners geven in een brandbrief (bijlage) aan dat zij zich bijzonder onveilig voelen in hun wijk.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Gerritsen, Icar, Klokkenburg, Arp, Faïd, Bos, van Basten Batenburg, de Groot, Holman, Martini en Assad de volgende vragen:


 1. Heeft het college kennisgenomen van de berichten over de misdrijven in Laakkwartier? Wat voor conclusies verbindt het college hier aan?

 2. Is het college bekend met de brandbrief die de bewoners van Laakkwartier hebben geschreven? Wat is de reactie van het college op deze brief?

In Laak wonen veel arbeidsmigranten. Omdat deze groep vaak niet wordt gedocumenteerd, is het moeilijk om grip te krijgen op de problematiek die dit met zich meebrengt. Deze bewoners wonen vaak in zeer slechte omstandigheden met veel mensen in een kleine woonruimte. Dit brengt gevaren met zich mee voor de bewoners zelf en zet de leefbaarheid van de wijk onder druk. Onlangs is de ‘Roadmap Haagse aanpak woonoverlast’ (RIS311866) naar de raad gestuurd. Hierin wordt omschreven op welke manier de gemeente omgaat met o.a. meldingen van woonoverlast. Bewoners van Laak geven aan dat deze methode niet werkt.

 1. Hoeveel meldingen van woonoverlast en andere woninggerelateerde meldingen (zoals vermoedens van overbewoning, slecht onderhoud of wietteelt) zijn er de afgelopen 4 jaar gedaan in Laak?

 2. Kan het college een overzicht geven van wat er met die meldingen gebeurd is?

 3. Kan het college uiteenzetten wat de taak van de pandbrigade hierin is?

 4. Zijn er situaties mogelijk waarbij de pandbrigade haar taak niet kan uitvoeren? Bijvoorbeeld als zij niet worden binnengelaten?

 5. Als om een dergelijke reden de pandbrigade geen opvolging kan geven aan een melding, hoe wordt hier dan mee omgegaan?

 6. Is het college het met de indieners eens dat de pandbrigade onvoldoende bevoegdheden heeft om het probleem van overbewoning en ongeregistreerde bewoners echt aan te kunnen pakken?

 7. Per wanneer wordt de Meld een Vermoeden app beschikbaar voor alle burgers?

 8. Klopt het dat er nu meerdere meldingen per adres binnen moeten komen voor een pand als ‘overlastgevend’ wordt aangemeld? Zo ja, waarom is dit het geval?

 9. Welke acties onderneemt de gemeente om eigenaren en verhuurders aan te pakken van panden die overlast veroorzaken? Hoe wordt de effectiviteit van deze acties gemeten?

 10. Is er een langetermijnplan voor het oplossen van deze problematiek in Laak? Zo ja, kan het college dit delen met de raad? Zo nee, waarom niet?

Bewoners geven aan dat zij zich onveilig voelen mede omdat een groep bewoners zich als het ware anoniem door de wijk beweegt.

 1. Kan het college uiteenzetten op welke manier deze anonimiteit een probleem is met betrekking tot handhaving?

 2. Wordt er vanuit de gemeente iets gedaan om deze anonimiteit te verminderen? Zo ja, wat?

 3. Heeft het college een aanpak in de richting van particuliere verhuurders en makelaars die meermaals betrokken zijn geweest bij incidenten met betrekking tot woonoverlast of slecht verhuurderschap? Zo ja, wat behelst deze aanpak en hoeveel verhuurders en makelaars die actief zijn in Laakkwartier hebben hier de afgelopen vijf jaar mee te maken gehad?

 4. Op welke manier spreekt het college de verhuurders, makelaars en uitzendbureaus aan op de problemen die zij veroorzaken in het Laakkwartier?

In 2019 werd bekend dat veel parkeerboetes, die werden uitgeschreven voor auto-eigenaren met kentekens uit het buitenland, regelmatig niet worden betaald (bijlage). Vanwege wisselende regelgeving in verschillende landen was hier weinig aan te doen.

 1. Is dit nog altijd het geval? Zo ja, in welke mate speelt dit in Den Haag? Zo ja, is dit bij meer boetes het geval, bijvoorbeeld bij overtredingen op het gebied van afval, hondenpoep, alcohol op straat etc?

 2. Is er een specifiek gemeentelijk beleid voor handhaving in Laak op het gebied van overtredingen? Zo ja, waarin wijkt dit af?

 3. Wordt bij handhaving rekening gehouden met het niet kunnen innen van boetes?

 4. Zijn er signalen binnengekomen bij de gemeente dat handhavers, vuilnismannen en/of politie hun werk niet (volledig) kunnen doen i.v.m. een gevoel van onveiligheid in de wijk? Zou het college dit willen onderzoeken?

Op verschillende plekken in Laak staan achtergelaten wrakauto’s die zorgen voor overlast. Naast de ruimte die de anonieme auto’s innemen op straat, dragen de wrakauto's bij aan verloedering van het straatbeeld.

 1. Is het college ermee bekend dat in Laak overlast is van deze anonieme wrakauto’s?

 2. Is het aantal wrakauto’s de laatste jaren toegenomen in het stadsdeel en zo ja, wat is hiervoor de oorzaak?

 3. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat dit probleem wordt aangepakt?

In weinig wijken worden zo veel meldingen gedaan van afval op straat als in Laak. Bewoners blijven trouw rondes maken door de wijk en de gemeente attenderen op bijplaatsingen en ander afval. De MyCleanCity app werkt vaak niet of slecht.

 1. Wat kan het college doen om deze app behoorlijk te laten werken? Klopt het dat de applicatie door 1 persoon gerund wordt?

 2. Welke kosten zijn er door de gemeente gemaakt om de app te ontwikkelen? Welke kosten komen jaarlijks terug voor onderhoud en updates?

 3. Wat voor conclusies verbindt het college aan de hoeveelheid meldingen van afval uit Laak?

 4. Wat is de gemiddelde opvolgtijd van een melding in de MyCleanCity app?

 5. Kan het college aangeven binnen hoeveel uur een melding in de MyCleanCity app moet worden opgevolgd? In hoeveel procent van de tijd wordt deze norm gehaald?

 6. Kan het college uiteenzetten waarom het niet lukt om de afvalproblematiek in Den Haag op te lossen?

Hoewel er meerdere pogingen zijn ondernomen om communicatie tussen bewoners en het stadhuis beter te laten verlopen, is de participatie wat bewoners betreft onvoldoende in Laak. Sessies lopen vaak op niets uit en meldingen worden vaak niet (voldoende) afgerond.

 1. Is het college bereid om Laak prioriteit te geven in het aanpakken van overbewoning, ondermijning en afvalproblematiek? zo nee, waarom niet?

 2. In Laak zijn meerdere buurtorganisaties en maatschappelijke initiatieven actief die een belangrijke samenwerkingspartner kunnen zijn bij het oplossen van problemen en het verbeteren van de leefbaarheid. Op welke manier gaat het college hen beter betrekken bij de aanpak in Laak?

Veel van de arbeidsmigranten in Laak wonen er maar tijdelijk. Hun leven speelt zich vooral af op werk, in het busje waarin zij worden vervoerd en tussen de muren van een kleine woning die zij met velen delen. De slechte omstandigheden waarin zij leven, zijn zeer zorgwekkend.


 1. Wie is er verantwoordelijk voor het controleren van omstandigheden en beschermen van de rechten van arbeidsmigranten?

 2. Welke rol speelt de gemeente hierin? Kan de gemeente de samenwerking met samenwerkingspartners die onder de verantwoordelijkheid van het Rijk vallen (zoals de Arbeidsinspectie) schetsen?

 3. Veel arbeidsmigranten die in Laak wonen, werken in andere gemeenten zoals het Westland. Welke rol ziet het college voor andere gemeenten om huisvesting en de omstandigheden voor arbeidsmigranten te verbeteren?

 4. Kan het college aangeven welke organisaties, zoals bijvoorbeeld IDHEM en Barka, de gemeente steunt die deze mensen steunen bij het halen van hun rechten en het bestrijden van uitbuiting? Hoeveel budget gaat daarnaartoe?

 5. Zijn er naast de organisaties die in reactie op de vorige vraag zijn genoemd ook organisaties die hetzelfde doel nastreven en waar de gemeente actief mee samenwerkt, maar geen financiële relatie mee onderhoudt? Zo ja, welke? Hoe is bijvoorbeeld de samenwerking met onderdelen van de vakbeweging (bijvoorbeeld de FNV) die zich bezighouden met het organiseren van arbeidsmigranten?

 6. Welke rol spelen de uitzendbureaus die verantwoordelijk zijn voor het uitzenden, vervoeren en vaak huisvesten van deze arbeiders? Door welk orgaan worden zij gecontroleerd? Spelen naast de Arbeidsinspectie nog andere organen of instanties hier een rol in?

 7. Is het college bereid na te gaan hoeveel uitzendbureaus die gevestigd dan wel actief zijn in Laak (bijvoorbeeld omdat zij uitzendkrachten in de wijk huisvesten of op- en afhalen) de afgelopen vijf jaar gewaarschuwd of beboet zijn door de Arbeidsinspectie?

 8. In hoeverre bestaan er bij het college ideeën om, zoals men in Transvaal van plan is, ook in Laak arbeidsmigranten actiever te informeren over hun rechten en plichten en zo weerbaarder te maken tegen uitbuiting?
Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Nur Icar

DENK

Judith Klokkenburg

ChristenUnie/SGP

Lesley Arp

SP

Fatima Faïd,

Haagse Stadspartij

Lotte van Basten-Batenburg

VVD

Isabel Bos

GroenLinks

Hinke de Groot

CDA

Janneke Holman

PvdA

Constant Martini

Hart voor Den Haag

Yousef Assad

D66Bijlagen:1 - Vier Polen verdacht van gewelddadige dood landgenoot in Haagse Laakkwartier 26-04-’22

https://www.ad.nl/den-haag/vier-polen-verdacht-van-gewelddadige-dood-landgenoot-44-in-haagse-laakkwartier~a23efbdd/

2 - Man zwaargewond nadat hij mogelijk uit raam op vier hoog is geduwd 28-04-’22

https://www.ad.nl/den-haag/man-zwaargewond-nadat-hij-mogelijk-uit-raam-op-vier-hoog-is-geduwd-klonk-als-een-auto-ongeluk~a88ecd23/

3 - Man (79) met hondje slachtoffer van ernstige mishandeling 15-12-’22

https://www.ad.nl/den-haag/meer-dan-zestig-tips-over-straatroof-waarbij-79-jarige-man-met-hondje-wordt-geschopt-en-geslagen~a9fa67e9/

4 - Man in nek gestoken bij ruzie in Haagse Isingstraat 06-03-’22

https://www.ad.nl/delft/man-in-nek-gestoken-bij-ruzie-in-haagse-isingstraat~af9fe0e6/

5 - Zwaarbewapend arrestatieteam ingezet voor aanhouding, man geblinddoekt naar politiebureau 31-01-’22

https://www.ad.nl/den-haag/zwaarbewapend-arrestatieteam-ingezet-voor-aanhouding-man-geblinddoekt-naar-politiebureau~a8501513/

6 - 100 woningen zonder stroom door kortsluiting bij wietkwekerij in Laakkwartier 29-11-’21

https://www.ad.nl/den-haag/100-woningen-zonder-stroom-door-kortsluiting-bij-wietkwekerij-in-laakkwartier~ae5b85ef/

7 - Schietpartij na ruzie houdt gemoederen bezig 20-04-’22

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4560993/schietpartij-na-ruzie-houdt-gemoederen-bezig-je-zult-er-maar-net-lopen

8 - Motorrijders zwaargewond na crash met hoge snelheid in Den Haag 25-03-’22

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4546779/motorrijders-zwaargewond-na-crash-met-hoge-snelheid-in-den-haag

9 - Buren kregen brief op dag van gezinsmoord: 'Warrig en heel negatief' 20-03-’22

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4545271/buren-kregen-brief-op-dag-van-gezinsmoord-warrig-en-heel-negatief

10 - Drie gewapende mannen overvallen uitzendbureau in Haags Laakkwartier 18-09-’21

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4460688/drie-gewapende-mannen-overvallen-uitzendbureau-in-haags-laakkwartier

11 - Illegale prostitutie ontdekt tijdens grote controle in Laak 05-11-’21

https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4478338/illegale-prostitutie-ontdekt-tijdens-grote-controle-in-laak

12 - Buitenlanders ontlopen parkeerboete, landen willen adressen niet geven

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/buitenlanders-ontlopen-parkeerboete-landen-willen-adressen-niet-geven~a249acbe/