Schrif­te­lijke vragen Plannen voor bomenkap bij de Broek­slootzone


Indiendatum: 6 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Via de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor de Binckhorstlaan 405 (kenmerk 202212387) bereikte de Partij voor de Dieren het bericht dat er op 23 juni 2022 een aanvraag ontvangen is om 103 bomen te kappen. Dit ten behoeve van het realiseren van een ecologische verbindingszone (Broekslootzone).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Kan het college toelichten wat de plannen zijn op deze locatie en waarom het plan is om 103 bomen te kappen?

2) Wordt een onderbouwd plan voor deze zone door het college met de raad gedeeld en zo ja, wanneer? Kan op een kaartje worden weergegeven waar deze zone zich bevindt?

3) Kan het college toezeggen om de vergunning nog niet af te geven alvorens de raad in de gelegenheid is geweest om de plannen in te zien, en mocht de raad dat willen, daar een debat over te voeren?

Leonie Gerritsen

Partij voor de DierenIndiendatum: 6 jul. 2022
Antwoorddatum: 7 sep. 2022

Het raadslid mevrouw Gerritsen heeft op 6 juli 2022 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Via de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor de Binckhorstlaan 405 (kenmerk 202212387) bereikte de Partij voor de Dieren het bericht dat er op 23 juni 2022 een aanvraag ontvangen is om 103 bomen te kappen. Dit ten behoeve van het realiseren van een ecologische verbindingszone (Broekslootzone).

1. Kan het college toelichten wat de plannen zijn op deze locatie en waarom het plan is om 103 bomen te kappen?
De groenstrook langs Binckeiland is onderdeel van de ecologische verbindingszone Laakzone die doorloopt langs de Maanweg. De Laakzone is een van de 10 ecologische verbindingszones in de stad die tezamen onderdeel zijn van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur van Den Haag. Het beleid voor het behoud en de ontwikkeling van natuurnetwerk van de stad was ten tijde van de start van het project vastgelegd in de Nota Ecologische verbindingszones 2008-2018 (RIS 151911). Sinds eind 2020 zijn de ambities en uitgangspunten voor de ecologische verbindingszones verankerd in de Nota Stadsnatuur (RIS 305824).

Oorspronkelijk was het plan botenwerf SVGT uit te plaatsen en ruimte te maken om de ecologische waarden in deze zone te versterken en daarmee de kwaliteit voor de leefomgeving te vergroten. Hiervoor is medio 2017 een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld. De gemeenteraad heeft op 15 februari 2018 een motie aangenomen (RIS 299232), waarin het college is verzocht ‘indien er voor het voorjaar 2018 in goed overleg geen alternatieve locatie op de Binckhorst is gevonden, botenwerf SVGT op haar huidige locatie te behouden’. Er is uitvoering gegeven aan de motie en de SVGT is in het vastgestelde omgevingsplan Binckhorst opgenomen als bestaande activiteit. Hiermee kan deze partij dus op de huidige locatie blijven. In 2020 heeft Binck Zuid, de ontwikkelaar van Binck Eiland, in samenwerking met de gemeente en in overleg met de scouting (RMWG) en SVGT een schetsontwerp (SO) voor de ecologische zone opgesteld. Het SO was echter financieel en technisch niet haalbaar en niet conform de wensen van de SVGT en RMWG. Daarom is er in de vorm van een design & construct opdracht op basis van het SO een geoptimaliseerd ontwerp opgesteld door Lindeloof Landschapsarchitecten.

Er is zowel gekeken naar hoe de ecologische waarden en de kwaliteit van het gebied optimaal verbeterd kunnen worden, als naar de inpassing van de activiteiten en wensen van de verenigingen RMWG en SVGT voor gebruiksdoeleinden. Daarnaast is dit gecombineerd met een inhaalslag van achterstallig onderhoud.

De belangrijkste verbeterslag die voor dit gebied gemaakt wordt, is de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang tussen land en water met bijbehorende flora en fauna. Deze natuurlijke overgang is van groot belang voor vissen, amfibieën, insecten en allerlei watergebonden macro- en microfauna. Daardoor wordt tevens aangesloten op de bestaande ecologische oever langs de Maanweg.

Verdere verhoging van de natuurwaarden wordt bereikt door het toevoegen van inheemse
heesterbeplanting in combinatie met bloemrijk grasland en bomen. Hierdoor ontstaat een natuurlijke gelaagdheid die van groot belang is voor bijvoorbeeld (broed)vogels, kleine zoogdieren en insecten. Het bestaande hekwerk aan de noordzijde wordt vervangen door een hekwerk met inheemse haagbeplanting welke een hoge natuurwaarde vertegenwoordigt. Daarnaast heeft een
bomenonderzoek plaatsgevonden om de staat van de bestaande bomen te inventariseren, zie hiervoor bijlage I.

Dit resulteert in de kap van 103 bomen, grotendeels vanwege de uitgroei van zaailingen en hagen. Een aantal gespecificeerde redenen waarom de bomen gekapt worden:
- Vanwege de beperkte kwaliteit en verwachte levensduur van een aantal bomen, inclusief
populieren;
- Omdat een deel van de bomen te dicht op elkaar staan en zich dus niet verder kunnen
ontwikkelen in verband met concurrentie. Gebiedseigen soorten hebben hierbij de voorkeur
om te behouden;
- Vanwege de aanwezigheid van een onbeheerbare en uitgegroeide coniferenhaag met weinig
ecologische waarde;
- Omdat een aantal bomen binnen de grens van de aan te leggen natuurvriendelijke oever een
lage ecologische waarde vertegenwoordigt;
- Vanwege de herinrichting van het terrein ten behoeve van gebruiksdoeleinden door de
verenigingen.

Het nieuwe ontwerp is een co-creatie tussen de gemeente en de verenigingen SVGT en RMWG. De rest van de omgeving, waaronder de bewoners van Binckeiland, Voorburg en ambtenaren van gemeente Voorburg, is door middel van een informatieavond op de hoogte gebracht van het plan. De deelnemers van de bijeenkomst waren met name benieuwd naar de aansluiting op Binckeiland en de uitstraling vanaf de woningen en vanaf Voorburg. Dit is in beeld gebracht met 3D beelden. De deelnemers van de bijeenkomst waren positief over het ontwerp. Tot slot is het plan gepresenteerd aan de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN). De AVN had geen opmerkingen op het ontwerp.

2. Wordt een onderbouwd plan voor deze zone door het college met de raad gedeeld en zo ja,
wanneer? Kan op een kaartje worden weergegeven waar deze zone zich bevindt?

Er volgt geen apart plan dat behandeld wordt in het college en de raad. Het plan betreft geen openbare ruimte.

Bijlage II
bevat een presentatie van het ontwerp zoals ook gepresenteerd op de informatieavond.
Hierin is een kaartje opgenomen waar deze zone zich bevindt. Bijlage III bevat het ontwerp. De
onderbouwing van het plan is opgenomen in de beantwoording van vraag 1.

3. Kan het college toezeggen om de vergunning nog niet af te geven alvorens de raad in de
gelegenheid is geweest om de plannen in te zien, en mocht de raad dat willen, daar een debat
over te voeren?
Bij de aanvraag voor de kapvergunning is rekening gehouden met de jaarlijkse stallingsperiode van
SVGT. Vanaf eind oktober t/m april wordt het terrein van SVGT vol gestald met boten. Hierdoor is
bomenkappen in deze periode niet mogelijk. Van 15 maart t/m 15 juli loopt jaarlijks het broedseizoen, dan is het kappen van bomen niet toegestaan. Waardoor we feitelijk deze werkzaamheden alleen in het najaar kunnen uitvoeren. Het college heeft de procedure voor de kapvergunning daarom nu door laten lopen om de uitvoering van de ecologische zone begin oktober te kunnen starten.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Ontruiming van de Koekamp is onmenselijk

Lees verder

Schriftelijke vragen Wat is de waarde van mediawaarde?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer