Schrif­te­lijke vragen Wat is de waarde van media­waarde?


Indiendatum: 13 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de programmarekening 2021 (RIS312006) wordt onder het kopje toerisme als belangrijkste resultaat genoemd dat er voor € 103 mln. aan internationale mediawaarde, € 91 mln. aan nationale mediawaarde en circa € 1,4 mln. bezoekers op Denhaag.com gerealiseerd is. In de beantwoording van de technische vragen (RIS312461) wordt dit verder als volgt toegelicht: “De mediawaarde laat zien wat de waarde is van de artikelen die zijn verschenen als dit betaalde advertenties waren geweest. De mediawaarde wordt berekend door Meltwater, een bedrijf dat is gespecialiseerd in online media monitoring. Zij gebruiken een standaard methodiek, die ook bij andere gemeenten en bedrijven gangbaar is.”

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Kan het college een overzicht verstrekken van artikelen die minimaal €50.000 aan mediawaarde gegeneerd hebben, inclusief de plek waar deze artikelen verschenen?

2) Kan het college de betekenis van € 1,4 mln. bezoekers op Denhaag.com nader toelichten? Om hoeveel bezoekers gaat dit? Hoeveel is 1 bezoeker waard en indien dit varieert, hoe werkt dit?

In 2019 onderzocht de Rekenkamer de kwaliteit van het economisch beleid (RIS302387). In het rapport “Tel uit je winst” trekt de Rekenkamer de conclusie dat het college in het beleid en de verantwoording daarover onvoldoende aannemelijk maakt dat de instrumenten die zij op het economisch beleid inzet, bijdragen aan het bereiken van de doelen die zijn gesteld voor het economisch beleid.

3) Wat ziet het college als het nut van het instrument van het laten meten van de mediawaarde? Voor welke beleidsterreinen is dit relevant?

4) Kan het college aangeven hoe het realiseren van een bedrag aan mediawaarde op nuttige wijze bijdraagt aan de doelen van het economisch beleid?

5) Hoe beoordeelt het college de waarde van mediawaarde, afgezet tegen bijvoorbeeld online interacties (bezoeken aan website, gebruik van hashtags)?

6) Kan het college aangeven welke doelen qua inhoudelijke profilering worden beoogd met het genereren van mediawaarde (los van aandacht voor Den Haag)?

7) Is duurzaamheid en een leefbare planeet een doel waar op gestuurd wordt in de profilering in de media? Zo niet, waarom niet?

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren