Schrif­te­lijke vragen Bescherm bomen beter


Indiendatum: 21 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bij werkzaamheden op de Korte Voorhout zijn onlangs kabels gelegd vlak naast de stamvoet van drie Acaciabomen. Op foto’s van de Bomenstichting Den Haag is te zien dat hierbij de wortels doorgesneden zijn.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de situatie? In welke conditie zijn de bomen?
  2. Kan het college onderbouwd aangeven wat het effect is op de levensduur van de bomen, en of deze (ernstig) aangetast is?
  3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat deze manier van graven onwenselijk is?
  4. Wat vindt het college ervan dat juist ten tijde van grote droogte de wortels van een boom niet alleen afgesneden worden, maar ook onafgedekt bloot worden gesteld aan intens zonlicht?
  5. Ziet het college mogelijkheden om beter te borgen dat bomen niet in gevaar worden gebracht door dit soort werkzaamheden?

In artikel 2.82 van de APV wordt genoemd dat voor handelingen (onder- en bovengronds) die mogelijk ernstige beschadiging voor de houtopstand ten gevolge hebben een omgevingsvergunning vereist is.

6. Is er een vergunning verleend om de bomen zo aan te tasten?

7. Gaat het college handhavend optreden?

8. Heeft het college contact gehad met de opdrachtgever en uitvoerder van de werkzaamheden? Zo ja, wat is de uitkomst van dit contact?

9. Hoe gaat het college dit in de toekomst voorkomen?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 21 jul. 2022
Antwoorddatum: 30 aug. 2022

Het raadslid de heer Barker heeft op 21 juli 2022 een brief met daarin 9 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. Bij werkzaamheden op de Korte Voorhout zijn onlangs kabels gelegd vlak naast de stamvoet van drie Acaciabomen. Op foto’s van de Bomenstichting Den Haag is te zien dat hierbij de wortels doorgesneden zijn (zie bijlage).

1. Is het college bekend met de situatie? In welke conditie zijn de bomen?
Ja. Het gaat om volwassen acacia’s die in goede conditie verkeren.

2. Kan het college onderbouwd aangeven wat het effect is op de levensduur van de bomen, en of deze (ernstig) aangetast is?

De boswachter is ter plaatse geweest en heeft geconstateerd dat bij de graafwerkzaamheden weliswaar een aantal dunne wortels is beschadigd, maar dat hierdoor weinig tot geen schade aan het wortelpakket is ontstaan. De verwachting is dat de levensduur van de bomen hiermee niet negatief wordt beïnvloed.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat deze manier van graven onwenselijk is?
Ja.

4. Wat vindt het college ervan dat juist ten tijde van grote droogte de wortels van een boom niet alleen afgesneden worden, maar ook onafgedekt bloot worden gesteld aan intens zonlicht?

Het is gebruikelijk dat onder dit soort omstandigheden de wortels worden afgedekt en/of dat de bomen van extra water worden voorzien. Die werkwijze is door de betreffende aannemer niet toegepast.

5. Ziet het college mogelijkheden om beter te borgen dat bomen niet in gevaar worden gebracht door dit soort werkzaamheden?

In het verleden is de folder “werken bij Haagse bomen” ontwikkeld, deze wordt standaard gedeeld bij aannemers die werkzaamheden in de buurt van bomen verrichten. In deze folder staat beschreven wat de aannemer moet doen en nalaten. Onder specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld bij het werken in de nabijheid van monumentale bomen) kan worden verlangd dat een aannemer een externe toezichthouder inzet, die specifiek toeziet op veilig en vakkundig werken rondom de bomen in kwestie. In artikel 2.82 van de APV wordt genoemd dat voor handelingen (onder- en bovengronds) die mogelijk ernstige beschadiging van de houtopstand ten gevolge hebben een omgevingsvergunning vereist is.

6. Is er een vergunning verleend om de bomen zo aan te tasten?

Er is een vergunning verleend voor het graven op deze locatie, er is uiteraard geen vergunning verleend om bomen aan te tasten.

7. Gaat het college handhavend optreden?

De boswachter heeft een proces-verbaal van bevindingen gemaakt; er is geen strafbaar feit geconstateerd.

8. Heeft het college contact gehad met de opdrachtgever en uitvoerder van de werkzaamheden? Zo

ja, wat is de uitkomst van dit contact? Er is -als gevolg van de vakantieperiode- nog geen contact geweest met de uitvoerder van het werk, er is inmiddels wel een afspraak hiervoor gepland. In het gesprek zal worden benadrukt dat de aannemer de richtlijnen voor het werken bij Haagse bomen onverkort moet opvolgen.

9. Hoe gaat het college dit in de toekomst voorkomen?

Zie het antwoord bij vraag 5.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

de secretaris,

Ilma Merx

de burgemeester,

Jan van Zanen