Schrif­te­lijke vragen Bescherm Meijendel beter


Indiendatum: 22 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Voor de Natura-2000 gebieden Meijendel en Berkheide is een flinke stikstofreductie nodig om denatuur te beschermen. De huidige plannen eisen dat er in het Natura-2000 gebied 95% reductie wordt gerealiseerd en in de omliggende bufferzone 70%. Hoewel dat in eerste instantie een opdracht aan de provincie Zuid-Holland is vinden de ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 dat ook Den Haag haar rol moet pakken om dit gebied beter te beschermen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Robert Barker (Partij voor de Dieren), Maarten De Vuyst (GroenLinks) en Caroline Verduin (D66) daarom de volgende vragen: Den Haag kent 2 gebieden met Natura-2000 status, Meijendel & Berkheide en Westduinpark & Wapendal. Recent is er een brief (RIS312727) naar de raad gestuurd met een update over de Haagse stikstofaanpak. Het college ziet kansen om de NOx-uitstoot en daarmee de stikstofdepositie in de Haagse duinen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. De motie Milieuzone uitbreiden (RIS311597) roept op om een onderzoek uit te laten voeren naar de opties, effecten en consequenties van varianten van uitbreiding van de milieuzones. Ook wordt de zero emissie bevoorrading van de strandpaviljoens onderzocht. In de Toekomstvisie Scheveningen Bad 2040 heeft het college tenslotte aangegeven dat we bij het bezoek aan Scheveningen willen inzetten op een verschuiving van het autoverkeer naar fietsen, lopen en openbaar vervoer (RIS311219).

1) Is het college bekend met de stikstofreductiedoelen die voor deze gebieden gelden?

2) Is het college bekend met de gebiedsanalyse stikstofdepositie van de Provincie Zuid-Holland voor deze gebieden?

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving hebben Meijendel & Berkheide en Westduinpark & Wapendal voornamelijk last van de emissie uit lokale bronnen (zoals lokaal verkeer en industrie).

3) Welke rol ziet de gemeente voor zich als het gaat om het reduceren van de stikstofdepositie in Meijendel en Berkheide vanuit de bovengenoemde lokale bronnen?

De toegangsweg naar boerderij Meijendel is een duidelijke bron van stikstofuitstoot.

4) Wat doet het college om het vervoer met de auto naar Meijendel te beperken?

5) Welke alternatieven ziet het college voor reizen naar Meijendel? Worden deze alternatieven actief gepromoot of aangeboden, en zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?

De gemeente wil om NOx reductie te verlagen de milieuzone uitbreiden (RIS311597) en daarnaast zijn er in de voortgangsbrief Haagse aanpak stikstof plannen om asfalt en bebouwing om te zetten in natuur, bijvoorbeeld de Zeezwaluwstraat en Daal en Bergselaan (RIS311285).


6) Loopt de invoering van de milieuzone voor 2023 nog steeds op schema? Wanneer wordt
bekend wat de omvang van de milieuzone precies zal zijn?

7) Wanneer wordt het eerste asfalt en of bebouwing in de in de voortgangsbrief genoemde
gebieden omgezet in natuur?

8) Op de toegangsweg naar boerderij Meijendel liggen telslangen. Hoeveel vervoersbewegingen
zijn er in 2020, 2021 en in 2022 tot en met 1 juli in Meijendel geweest?

9) Wat is de huidige stand van zaken rond het opheffen van parkeerplaatsen bij Meijendel?

10) Welke andere maatregelen neemt het college om het autoverkeer langs Meijendel & Berkheide
en Westduinpark & Wapendal te beperken om zo de stikstofdepositie te verlagen?

11) Heeft het college een beeld van de mate waarin hondenpoep zorgt voor stikstofdepositie in
Meijendel & Berkheide en Westduinpark? Is het college bereid extra te handhaven op de
opruimplicht? Zo niet, waarom niet?

12) Deelt het college de observatie dat de Haagse wegen grenzend aan Meijendel ook een relevant
aandeel hebben als bron van stikstofuitstoot? Is het college bereid om mogelijke maatregelen in beeld te brengen waarmee die uitstoot kan worden teruggedrongen? Graag een toelichting.

De gemeente Den Haag is grootaandeelhouder van Dunea, die naast de toekenning van Meijendel en Berkheide als waterwingebied ook verantwoordelijk is voor natuurbeheer.

13) Ziet de gemeente een spanning tussen de rol van Dunea als het gaat om natuurbeheer en -
behoud en waterwinning?

14) Kan het college toelichten hoe de afweging tussen enerzijds recreatie en waterwinning en
anderzijds natuurbeheer en -behoud door Dunea wordt gemaakt?

15) Hoe geeft het college haar eigen rol als grootaandeelhouder invulling? Op welke manier ziet
het toe op (en biedt het eventuele ondersteuning bij) de werkzaamheden van Dunea, zowel
voor waterwinning als voor het natuurbeheer en -behoud? Graag een toelichting.

In de stikstofreductiedoelen gaat het ook over de buffergebieden rondom Natura-2000 gebieden.

16) Kan het college aangeven of er buffergebieden zijn voor Meijendel die op Haags grondgebied
liggen? Zo ja, welke?

17) Is er met buurgemeenten, Dunea en de provincie overleg over hoe het buffergebied van
Meijendel kan worden versterkt en of uitgebreid? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van deze
gesprekken? Zo nee, is het college bereid deze gesprekken te initiëren en de raad daarover te
informeren?

18) Kan het college aangeven of er buffergebieden zijn voor het Westduinpark & Wapendal die op
Haags grondgebied liggen. Zo ja, welke?

19) Is er met buurgemeenten, Dunea en de provincie overleg over hoe het buffergebied van Westduinpark & Wapendal kan worden versterkt en of uitgebreid? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van deze gesprekken? Zo nee, is het college bereid deze gesprekken te initiëren en de raad daarover te informeren?

Natura-2000 gebieden zoals Meijendel & Berkheide ervaren een grote recreatiedruk. De verwachting is dat die druk alleen maar groter zal worden door ontwikkelingen zoals het CID en de Binckhorst.


20) Is het college in gesprek met buurgemeenten en provincie hoe de bovengenoemde buffergebieden ingericht gaan worden om meer recreatiemogelijkheden (wandelen, fietsen, sporten, spelen) aan te bieden aan de inwoners die door de woningbouwopgave naar de regio Den Haag komen om kwetsbare natuur te ontlasten? Zo nee, is de gemeente bereid hierover gesprekken te initiëren en de raad hierover te informeren?

Het is de bedoeling dat beide Natura-2000 gebieden ook onderdeel worden van het Nationaal Park Hollandse Duinen. De Adviescommissie Nationale Parken heeft op 9 juni 2021 negatief geoordeeld over deze aanvraag.


21) Kan het college een update geven hoe het nu staat met de plannen voor het Nationaal Park
Hollandse Duinen?

Een van de kritiekpunten van de Adviescommissie Nationale Parken zijn de toegangspoorten tot het Nationaal Park. In de eerste plannen voor dat Nationaal Park wordt het gebied rond boerderij
Meijendel een van de belangrijkste toegangspoorten tot het nationaal park. De Adviescommissie stelt: ‘’het afleiden van de druk buiten het nationaal park ligt meer in de rede.’’


22) Is het college het met de Adviescommissie Nationale Parken eens dat het logischer zou zijn om
een toegangspoort tot het Nationaal Park Hollandse Duinen op de grens van het beoogde Nationale Park te creëren in plaats van middenin Natura-2000 gebied, met alle vervoersbewegingen tot gevolg?

23) Is het college bereid af te zien van het maken van toegangspoorten en inzetten op aanvullende
recreatie, zolang de natuurgebieden in kwetsbare staat zijn?

24) Is het college bekend met het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek dat adviseert over de luchtvaartsector in relatie tot de stikstofproblematiek?

25) Deel het college het inzicht dat de stikstofuitstoot van vliegtuigen, zeker op lage hoogte, leidt
tot een verhoging van de stikstokdepositie in Natura-2000 gebieden?

26) Deel het college het uitgangspunt van het Adviescollege dat elke sector die stikstof uitstoot,
een evenwichtige bijdrage moet leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek, en dat
een uitzondering maken voor de luchtvaartsector onwenselijk is?

Via de website www.donderdorp.nl zijn vliegdata op te halen. Zo is te zien dat boven het postcode
gebied 2243GN (waarbinnen een groot deel van Meijendel ligt) in 2019 van 1 april t/m 1 juli sprake
was van 1859 Schiphol-gerelateerde vliegtuigpassages. In dezelfde tijdsperiode in 2022 was er sprake van 2905 Schiphol-gerelateerde vliegtuigpassages: een toename van ruim 53%.


27) Onderschrijft het college dat deze data wijzen op het feit dat Schiphol het gebruik van
vliegroutes boven Meijendel heeft geïntensiveerd?

28) Onderschrijft het college dat een intensivering van stikstof-uitstotende activiteiten boven een
kwestbaar natuurgebied zeer ongewenst is?

29) Wat ziet het college voor rol en mogelijkheden om kenbaar te maken aan Schiphol dat het
aantal vluchten boven Meijendel, zeker gegeven de stikstofuitstoot, moeten afnemen?

30) Is het college bereid zich in te zetten voor een afname van het aantal vluchten boven Meijendel
en andere kwetsbare natuurgebieden? Zo ja, hoe?

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP
Robert Barker
Partij voor de Dieren
Caroline Verduin
D66
Maarten De Vuyst
GroenLinks