Schrif­te­lijke vragen Openbare ruimte in centrum­wijken


Indiendatum: nov. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,


De afgelopen maanden hebben leden van de Partij voor de Dieren verschillende centrumwijken bezocht en in kaart gebracht hoe de openbare ruimte ervoor staat. Uit deze inventarisatie kwam een aantal zorgelijke punten naar voren. Daarom stelt ondergetekende onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

Binnenstad en Kortenbos

In de binnenstad wordt de openbare ruimte veel gebruikt waardoor het groen snel in de verdrukking komt en vergroening een uitdaging is. Toch is groen in het centrum steeds belangrijker om hittestress tegen te gaan en water vast te houden.

1. Is het college bereid bedrijven in de wijk Binnenstad actief te wijzen op de wenselijkheid van groene daken en verticaal groen en hier een aanjagende rol in te spelen?
2. Bewoners geven aan dat er erg weinig losloopgebieden zijn voor honden. Ziet het college mogelijkheden om meer losloopgebieden in de wijk Binnenstad en Kortenbos aan te leggen?
3. In de wijken Binnenstad en Kortenbos zijn de mogelijkheden om afval te scheiden beperkt. Er zijn zelfs nauwelijks plasticcontainers aanwezig (alleen aan de rand bij de Ammunitiehaven en één in Kortenbos, in de Korte Vleerstraat). Is het college bereid meer plasticcontainers in deze wijken te plaatsen?
4. In de grachten van de binnenstad ligt veel zwerfafval, bijvoorbeeld aan de Prinsessewal en de Zwarteweg. Wat doet het college naast het inzetten van de afvalboot om dit te voorkomen?

Het Oude Centrum

Het Oude Centrum is een wijk met een rijke historie die te zien is aan de chique panden en de vele grachten. Op sommige plekken is dit aanzicht aangetast doordat is gekozen voor nieuwbouw in plaats van renovatie. Net als in de binnenstad is ook hier relatief weinig groen.

5. Hoe zet het college zich in om te voorkomen dat waardevolle historische gebouwen verloederen, zoals aan de Gedempte gracht/Spui?

6. Op straat en in de grachten is sprake van veel zwerfvuil, bijvoorbeeld sigaretten en kauwgom. Welke maatregelen treft het college om dit te voorkomen?

7. Het kruispunt Spui/ Grote Marktstraat wordt als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Ook hebben er een aantal schrikreacties en ongelukken plaatsgevonden. Is het college bereid om maatregelen te treffen om dit kruispunt overzichtelijker en verkeersveiliger te maken? Zo ja, welke en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Rivierenbuurt

8. Rondom het (nieuwbouw)blok huizen van de IJsselstraat, Waalstraat, Maasstraat, Lekstraat is weinig groen te vinden. Volgens buurtbewoners zijn er in samenspraak met de gemeente en bewoners plannen om de buurt te vergroenen. Kan het college aangeven of er plannen zijn om deze straten te vergroenen? Aan welke maatregelen wordt gedacht en binnen welk termijn worden deze gerealiseerd?

9. De hondenuitlaatplek aan de Hekkelaan is volgens de gebruikers de laatste jaren niet goed onderhouden. Welke maatregelen neemt het college om deze hondenuitlaatplek te verbeteren en binnen welke termijn wordt dat gerealiseerd?

Stationsbuurt

10. De Partij voor de Dieren heeft vernomen van bewoners dat ondernemers hun afval buiten laten staan (o.a. op het Hofwijkplein en in de Koningstraat). Is het college bekend met de overlast die in de buurt wordt ervaren? Is het college bereid tegen deze overlast te handhaven? Zo nee, waarom niet?
11. Bewoners geven aan dat twee keer per dag bij het Huygenspark moet worden schoongemaakt, omdat afval en voedselresten op straat worden gegooid. Is het college bereid maatregelen te treffen om afval op straat te voorkomen, zoals het plaatsen van een broodcontainer? Zo nee, waarom niet?

Transvaal

12. Welke maatregelen gaat het college nemen om in Transvaal, een van de meest versteende plekken van Den Haag, te vergroenen en daarmee hittestress te voorkomen en te zorgen voor klimaatadaptatie?
13. Op de hoek Dierenselaan en Nunspeetweg en de Fischerstraat wordt veel overlast van afval ervaren. Is het college bekend met de vele bijplaatsingen hier? Welke maatregelen gaat het college hier treffen?

Schilderswijk

Net als Transvaal is deze wijk erg dichtbebouwd met weinig groen en heeft veel stadsvernieuwing door corporaties plaatsgevonden. Er is relatief vaak sprake van zwerfafval.

14. De Schilderswijk kampt met veel bijplaatsingen en grofvuil dat op straat wordt achtergelaten. Welke wijkspecifieke maatregelen neemt het college om dit te voorkomen?

15. De wijk kent weinig losloopgebieden en het losloopgebied aan de Nicolaas Penninghof ziet er weinig aantrekkelijk uit. Kan het college zich inzetten om dit aantrekkelijker en groener te maken?

16. De wijk kent veel doorgaande wegen waaronder de Hoefkade. Hier is geen vrijliggend fietspad en aangezien de rijbaan smal is, levert deze situatie voor fietsers (bijv. ter hoogte van de David Blessstraat) gevaarlijke situaties op. Kan het college hier maatregelen treffen om de fietsveiligheid te verbeteren?

Zeeheldenkwartier

17. Aan de ene kant van de 2e Riemerstraat is veel groen, terwijl de andere kant erg stenig is. Is het college bereid om, bijvoorbeeld met perkjes, hier een vergroeningsslag te maken?

18. Er zijn weinig uitlaatplaatsen/losloopgebieden voor de honden in de buurt. Kan het college inventariseren waar nieuwe plekken in de buurt gerealiseerd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
19. Op het Prins Hendrikplein en in de straten eromheen (bijv. de Zoutmanstraat) staan veel geparkeerde fietsen op straat. Is het college bereid meer fietsparkeervoorzieningen aan te leggen?

Archipelbuurt/Willemspark

20. Er zijn een aantal wegen waar de automobilist nog aan je voorbijraast, zoals Plein 1813 en de Laan van Copes van Cattenburg. Ziet het college mogelijkheden om deze straten fietsveiliger te maken?
21. In bijna alle genoemde wijken is sprake van hoge kades en oevers. Kunnen de kades voorzien worden van uitklimvoorzieningen of uitrustmogelijkheden voor dieren? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 17 jan. 2018

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 15 november 2017 een brief met daarin 21 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze 21 vragen als volgt.

De afgelopen maanden hebben leden van de Partij van de Dieren verschillende centrumwijken bezocht en in kaart gebracht hoe de openbare ruimte ervoor staat. Uit deze inventarisatie kwam een aantal zorgelijke punten naar voren. Daarom stelt ondergetekende onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

Binnenstad en Kortenbos
In de binnenstad wordt de openbare ruimte veel gebruikt waardoor het groen snel in de verdrukking komt en vergroening een uitdaging is. Toch is groen in het centrum steeds belangrijke om hittestress tegen te gaan en water vast te houden.

1. Is het college bereid bedrijven in de wijk Binnenstad actief te wijzen op de wenselijkheid van groene daken en verticaal groen en hier een aanjagende rol in te spelen?

De gemeente stimuleert niet specifiek alleen bedrijven in de Binnenstad tot het toepassen van groene daken en gevelgroen. Dit wordt gemeentebreed gestimuleerd door beleidskaders zoals onder andere de Agenda Ruimte voor de stad, de Agenda Groen, de uitwerking van Natuurinclusief bouwen en de subsidieregeling voor groene daken. Duurzaam Den Haag geeft voorlichting over het toepassen van de groene daken. Bij hun buurtacties doen ook vaak ondernemers en bedrijven mee. Daarnaast geeft het Hoogheemraadschap van Delfland subsidies voor groene waterbergende daken van bijvoorbeeld ondernemers. Het college richt zich dus niet alleen op de Binnenstad, maar op de hele stad om groene daken en verticaal groen aan te leggen.

2. Bewoners geven aan dat er erg weinig losloopgebieden zijn voor honden. Ziet het college mogelijkheden om meer losloopgebieden in de wijk Binnenstad en Kortenbos aan te leggen?

Nee. In de stad wonen veel mensen dicht bij elkaar. De openbare ruimte is een schaars goed en voor iedereen belangrijk. Op bepaalde plaatsen worden gescheiden gebruiksfuncties mogelijk gemaakt, zoals kinderspeelplaatsen en losloopgebieden voor honden. In het overgrote deel van de stad kunnen hondenbezitters aangelijnd met hun hond de buitenruimte gebruiken.

Voor wandelingen met de hond kan ook gebruik gemaakt worden van buiten deze wijken gelegen losloopgebieden, zoals langs het Verversingskanaal, Groot Hertoginnelaan of Malieveld.

3. In de Binnenstad en Kortenbos zijn de mogelijkheden om afval te scheiden beperkt. Er zijn zelfs nauwelijks plasticcontainers aanwezig (alleen aan de rand bij de Ammunitiehaven en één in Kortenbos, in de Korte Vleerstraat). Is het college bereid meer plasticcontainers in deze wijken te plaatsen?

Ja. Begin 2018 wordt in stadsdeel Centrum gestart met de realisatie van zes afvalsorteerstraatjes voor de fracties PMD, papier, glas en textiel.

4. In de grachten van de Binnenstad ligt veel zwerfafval, bijvoorbeeld aan de Prinsessewal en de Zwarteweg. Wat doet het college naast het inzetten van de afvalboot om dit te voorkomen?

Naast de inzet van een schoonmaakboot in het centrum zijn er vier schoonmaakploegen die vanaf de kant in de hele stad werken en is er één ploeg voor calamiteiten. Daarnaast zet de gemeente ook nadrukkelijk in op het voorkomen van zwerfvuil. Zie ook het antwoord op vraag 6.

Het Oude Centrum
Het Oude Centrum is een wijk met een rijke historie die te zien is aan de chique panden en de vele grachten. Op sommige plekken is dit aanzicht aangetast doordat is gekozen voor nieuwbouw in plaats van renovatie. Net als in de binnenstad is ook hier relatief weinig groen.

5. Hoe zet het college zich in om te voorkomen dat waardevolle historische gebouwen verloederen, zoals aan de Gedempte gracht/Spui?

Voor de genoemde locatie Spui / Gedempte Gracht is een bouwplan in ontwikkeling (RIS 295590). Het college biedt ondersteuning en informatie aan eigenaren van waardevolle historische gebouwen via de afdeling Monumentenzorg en Welstand. Daarnaast spreekt het college eigenaren aan op hun verantwoordelijkheid gebouwen te onderhouden. Toezicht en handhaving vindt zo nodig plaats aan de hand van meldingen en eigen opsporing. In 2017 is een pilot specifiek gericht op rijksmonumenten uitgevoerd.

6. Op straat en in de grachten is sprake van veel zwerfvuil, bijvoorbeeld sigaretten en kauwgom. Welke maatregelen treft het college om dit te voorkomen?

Om het zwerfafval op straat en in de grachten tegen te gaan is veel aandacht voor gedragsbeïnvloeding. Met participatie-initiatieven zoals de opruimestafette, de Gulden Klinker, storytelling via www.haagsehanden.nl, educatieprojecten op basisscholen en middelbaar onderwijs en met meer onbewuste gedragsbeïnvloeding zoals placemaking wordt de Hagenaar gewezen op het zwerfafval.
Daarnaast beheert, onderhoudt en leegt het Haags Veegbedrijf de afvalbakken en veegt de straten. Daarmee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat zwerfvuil in de grachten komt.
Op het gebied van kauwgom worden alleen de Grote Marktstraat en de Boulevard intensief gereinigd. Daarnaast zijn het veel lokale initiatieven die voornamelijk georganiseerd worden door de verschillende Bedrijfsinvesteringszones (BIZ).

7. Het kruispunt Spui/ Grote Marktstraat wordt als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Ook hebben er een aantal schrikreacties en ongelukken plaatsgevonden. Is het college bereid om maatregelen te treffen om dit kruispunt overzichtelijker en verkeersveiliger te maken? Zo ja, welke en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Binnen het project ‘De Kern bijzonder’ is het de ambitie om de verblijfskwaliteit van het binnenstadgebied te verbeteren. De kruising Grote Marktstraat/Spui valt ook binnen de grenzen van dit project en zal dus in dat kader worden aangepakt. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de ontwerpkaders van (onder andere) deze kruising. De wens hierbij is om het kruisingsvlak compacter te maken, waardoor deze overzichtelijker en ‘leesbaarder’ moet worden.

Het uitgangspunt blijft een voetgangersgebied, het overige verkeer is te gast en moet zich aanpassen aan de voetganger. De uitvoering hiervan wordt in de eerste helft van 2019 verwacht.

Rivierenbuurt
8. Rondom het (nieuwbouw)blok huizen van de IJsselstraat, Waalstraat, Maasstraat, Lekstraat is weinig groen te vinden. Volgens buurtbewoners zijn er in samenspraak met de gemeente en bewoners plannen om de buurt te vergroenen. Kan het college aangeven of er plannen zijn om deze straten te vergroenen? Aan welke maatregelen wordt gedacht en binnen welk termijn worden deze gerealiseerd?

In dit nieuwbouwblok zijn vorig jaar de bestaande perken opgeknapt door de gemeente, deze worden onderhouden door de bewoners. In de Lekstraat zijn bomen geplant. In de Rivierenbuurt zijn in het plantseizoen 2016/2017 45 extra bomen geplant. Actuele ontwikkelingen zijn de vergroening van het Spaarneplein en realisatie van ontwerp van bewoners bij nieuwbouw op locatie voormalig buurtcentrum Boskant (Hekkelaan).

9. De hondenuitlaatplek aan de Hekkelaan is volgens de gebruikers de laatste jaren niet goed onderhouden. Welke maatregelen neemt het college om deze hondenuitlaatplek te verbeteren en binnen welke termijn wordt dat gerealiseerd?

De hondenuitlaatplek is recent opgeknapt, de bestrating is aangepakt en er zijn nieuwe hekken geplaatst. Tijdens de wijkschouw op 26 oktober jl. is samen met bewoners geconstateerd dat de bordjes ontbraken. Deze worden binnenkort geplaatst.

Stationsbuurt
10. De Partij voor de Dieren heeft vernomen van bewoners dat ondernemers hun afval buiten laten staan (o.a. op het Hofwijkplein en in de Koningstraat). Is het college bekend met de overlast die in de buurt wordt ervaren? Is het college bereid tegen deze overlast te handhaven? Zo nee, waarom niet?

In het verleden zijn hier klachten over geweest, maar de laatste maanden heeft het college geen meldingen of klachten over dit specifieke onderwerp ontvangen. Het bestrijden van afvaloverlast door ondernemers valt overigens binnen de reguliere prioriteiten van het brede handhavingsteam.

11. Bewoners geven aan dat twee keer per dag bij het Huygenspark moet worden schoongemaakt, omdat afval en voedselresten op straat worden gegooid. Is het college bereid maatregelen te treffen om afval op straat te voorkomen, zoals het plaatsen van een broodcontainer? Zo nee, waarom niet?

Een belangrijke oorzaak voor de vervuiling is het regelmatige voeren van duiven door enkele bewoners in de buurt. Deze bewoners worden hierop door onze handhavers aangesproken. Er zijn geen plannen om op deze locatie een broodcontainer te plaatsen, omdat er bij het Huygenspark weinig overlast is van het achterlaten van brood op straat.

Transvaal
12. Welke maatregelen gaat het college nemen om in Transvaal, een van de meest versteende plekken van Den Haag, te vergroenen en daarmee hittestress te voorkomen en te zorgen voor klimaatadaptatie?

Door ter plekke maatwerk te leveren wordt hittestress voorkomen. De gemeente heeft ervoor gekozen kansen te benutten indien die er zijn bij onderhouds- en vernieuwingsprojecten in de openbare ruimte of bij nieuwbouw, renovatie, transformatie en energietransitie. Via de aanpak verdichten, vergroenen en verduurzamen uit de Agenda Ruimte voor de Stad kunnen kansen gepakt worden voor een slimme klimaatadaptatie.

Concreet wordt met herinrichtingsprojecten en de middelen vanuit Extra Groen de openbare ruimte in Transvaal ontsteend. In 2017 zijn twee pleinen (Anna Blamanplein en Joubertplantsoen) in het kader van pleinenaanpak en wijkaanpak heringericht en vergroend. Begin 2018 wordt u geïnformeerd over de locaties die vanuit de middelen voor Extra Groen worden vergroend. Voorbeeld hiervan is gefaseerd vergroenen van de Kaapstraat na uitvoering van rioleringswerkzaamheden.

13. Op de hoek Dierenselaan en Nunspeetweg en de Fischerstraat wordt veel overlast van afval ervaren. Is het college bekend met de vele bijplaatsingen hier? Welke maatregelen gaat het college hier treffen?

Het is het college bekend dat op de locaties hoek Dierenselaan en Nunspeetlaan en in de Fischerstraat regelmatig bijplaatsingen voorkomen. De locatie Dierenselaan en Nunspeetlaan is opgenomen op de lijst met hotspots en heeft daarbij extra aandacht van de gemeente, onder andere door ook op zaterdagen gemelde bijplaatsingen te verwijderen. Op basis van gerichte monitoring wordt gekeken of de Fischerstraat hiervoor ook in aanmerking komt.

Uiteraard wordt in Den Haag verder ingezet op gedragsverandering om het aantal bijplaatsingen terug te brengen en wordt het verkeerd aangeboden huisvuil onderzocht op adresgegevens en worden de kosten voor het verwijderen van het huisvuil verhaald op de overtreder. De projectmatige inzet van handhaving op afval, waaronder bijplaatsingen, wordt in 2018 voortgezet. De genoemde locaties zijn daarbij in beeld als locaties waar overlast van bijlaatsingen voorkomt.

Schilderswijk
Net als Transvaal is deze wijk erg dicht bebouwd met weinig groen en heeft veel stadsvernieuwing door corporaties plaatsgevonden. Er is relatief vaak sprake van zwerfafval.

14. De Schilderswijk kampt met veel bijplaatsingen en grofvuil dat op straat wordt achtergelaten. Welke wijkspecifieke maatregelen neemt het college om dit te voorkomen?

De projectmatige inzet van handhaving op afval, waaronder bijplaatsingen, wordt in 2018 voortgezet. Daarnaast zal ook in 2018 op verschillende locaties in de Schilderswijk ingezet worden op een maatwerkaanpak om bijplaatsingen terug te dringen. Ook worden bij de hotspotlocaties in de Schilderswijk door de HMS op zaterdag bijplaatsingen verwijderd.

15. De wijk kent weinig losloopgebieden en het losloopgebied aan de Nicolaas Penninghof ziet er weinig aantrekkelijk uit. Kan het college zich inzetten om dit aantrekkelijker en groener te maken?

Ja, het college zal dit losloopgebied aantrekkelijker er groener te maken. Door de beperkte ruimte en het intensieve gebruik is het echter niet realistisch om te verwachten dat er een fraai gazon zal ontstaan.

16. De wijk kent veel doorgaande wegen waaronder de Hoefkade. Hier is geen vrijliggend fietspad en aangezien de rijbaan smal is, levert deze situatie voor fietsers (bijv. ter hoogte van de David Blessstraat) gevaarlijke situaties op. Kan het college hier maatregelen treffen om de fietsveiligheid te verbeteren?

In het kader van het project Loper Oude Centrum stelt het college verkeersmaatregelen voor om het doorgaande verkeer tussen de Stationsbuurt en de Schilderswijk te weren. Een van deze maatregelen betreft het afsluiten van de Hoefkade voor doorgaand verkeer, op deze wijze neemt de hoeveelheid autoverkeer op de Hoefkade sterk af. Door daarbij de straat opnieuw in te richten ontstaat er een veilige en prettige route voor fietsers en verbetert de oversteekbaarheid voor voetgangers.

Zeeheldenkwartier
17. Aan de ene kant van de 2e Riemerstraat is veel groen, terwijl de andere kant erg stenig is. Is het college bereid om, bijvoorbeeld met perkjes, hier een vergroeningsslag te maken?

De groene zijde van de 2e De Riemerstraat wordt onderhouden door de bewoners met ondersteuning van de gemeentelijke groenbeheerder. Ook aan de andere zijde van de 2e De Riemerstraat zijn bewoners begonnen met geveltuintjes (of plantenbakken) en het beplanten van de boomspiegels. Het gebruik van de straat is zeer intensief met parkeren aan beide zijden, afvalcontainers en laad- en losplekken die dagelijks worden gebruikt. Het is niet mogelijk hier meer ruimte voor groen toe te voegen, anders dan de geveltuintjes.

18. Er zijn weinig uitlaatplaatsen/losloopgebieden voor de honden in de buurt. Kan het college inventariseren waar nieuwe plekken in de buurt gerealiseerd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie het antwoord op vraag 2.

19. Op het Prins Hendrikplein en in de straten eromheen (bijv. de Zoutmanstraat) staan veel geparkeerde fietsen op straat. Is het college bereid meer fietsparkeervoorzieningen aan te leggen?

Het genoemde gebied wordt gekenmerkt door een grote bedrijvigheid, hetgeen ook veel geparkeerde fietsen met zich meebrengt. Er zijn echter geen mogelijkheden om in deze (winkel)straten nog meer fietsparkeervoorzieningen te realiseren.

Archipelbuurt/Willemspark
20. Er zijn een aantal wegen waar de automobilist nog aan je voorbijraast, zoals Plein 1813 en de Laan van Copes van Cattenburg. Ziet het college mogelijkheden om deze straten fietsveiliger te maken?

Gezien de veelheid van (verkeers-)functies, de aanwezigheid van bomen en de beperkte ruimte, is er geen mogelijkheid voor separate fietsinfrastructuur. Echter, bij de toekomstige herinrichting als gevolg van de aanleg van nieuwe tramrails en haltes, zal binnen de aanwezige mogelijkheden bezien worden hoe de fietsveiligheid kan worden verbeterd.

21. In bijna alle genoemde wijken is sprake van hoge kades en oevers. Kunnen de kades voorzien worden van uitklimvoorzieningen of uitrustmogelijkheden voor dieren? Zo nee, waarom niet?

De uitklimvoorzieningen worden in de hele stad onderzocht.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

Peter Hennephof
De burgemeester,

Pauline Krikke