Schrif­te­lijke vragen over gebruik van dieren bij evene­menten


Indiendatum: dec. 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Voordat de levende kerststal in het Haagse Stadhuis in 2011 werd afgeschaft, kreeg dit jaarlijks terugkerende evenement, waarbij levende dieren werden gebruikt, forse kritiek. Helaas zijn na het afschaffen van de levende kerststal in het atrium diverse evenementen georganiseerd, al dan niet met steun van de gemeente, waarbij dieren werden gebruikt voor vertier van de mens. De Partij voor de Dieren vindt dat dieren niet gebruikt moeten worden voor vermaak, omdat hierbij het dierenwelzijn niet gegarandeerd is. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichten dat in Den Haag tijdens de kerstdagen diverse evenementen worden georganiseerd waarbij levende dieren voor vermaak van de mens worden ingezet [1] [2]?

In de nota ‘Boeren met beleid’ worden meerdere eisen gesteld om het dierenwelzijn van de stadsboerderijdieren te waarborgen zoals huisvesting conform natuurlijke behoeftes en leefomgeving, weiden en knuffelhoeken zijn toegankelijk voor publiek met toezicht, dieren krijgen voldoende bewegingsvrijheid en dieren worden met één of meerdere soortgenoten gehuisvest.

2. Kan het college aangeven hoe het dierenwelzijn gewaarborgd wordt van de dieren die bij evenementen worden gebruikt? Graag een nadere toelichting.

3. Onderschrijft het college dat het dierenwelzijn en de veiligheid van de dieren maar ook veiligheid van de bezoekers bij evenementen gegarandeerd moeten worden? Zo ja, wat doet het college hieraan? Zo neen, waarom niet?

4. Voor een evenement op zaterdag 14 december jl. een levende kerststal aan het Monnickendamplein, is 22 november jl. door de gemeente een vergunning verleend. Kan het college aangeven op basis waarvan deze vergunning voor dit evenement is verstrekt en waar deze op getoetst is (bijvoorbeeld veiligheid mens en dier)? Graag een nadere toelichting.

In de APV staan in artikel 2.25 een aantal richtlijnen voor evenementen opgesteld. In het artikel staat dat een vergunningsaanvraag geweigerd kan worden in het belang van de verkeersveiligheid of veiligheid van mens of goederen.

5. Kan het college aangeven of bij het toetsen van een evenement ‘dieren’ onder de definitie goederen vallen? Graag een toelichting.

6. Is het college bereid om de definitie ‘dieren’ apart op te nemen naast de mens en goederen in het artikel 2.25? Zo neen, waarom niet?

Vanwege deregulering worden door de gemeente zo min mogelijk extra regels opgelegd. Daar waar geen vergunning voor een evenement wordt gevraagd, dient de gemeente in ieder geval op de hoogte te worden gesteld middels zogenoemde aanmeldingsplicht. Om te allen tijden de veiligheid voor mens en dier te kunnen waarborgen bij evenementen dient de gemeente op de hoogte te zijn van het inzetten van dieren bij evenementen.

7. Is het college bereid om bij artikel 2.25 lid 2 het punt toe te voegen: ‘mits er geen dieren worden ingezet’? Zo neen, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Den Haag

[1] AD/Haagsche Courant dinsdag 10 december, rubriek ‘Uw buurt in de krant’ pagina 4
[2] http://www.uwwinkelcentrumypenburg.nl/nieuws-agenda/16-dinsdag-24-december-levende-kerststal-kerstman-in-arrenslee

Indiendatum: dec. 2013
Antwoorddatum: 21 jan. 2014

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 17 december 2013 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Voordat de levende kerststal in het Haagse Stadhuis in 2011 werd afgeschaft, kreeg dit jaarlijks terugkerende evenement, waarbij levende dieren werden gebruikt, forse kritiek. Helaas zijn na het afschaffen van de levende kerststal in het atrium diverse evenementen georganiseerd, al dan niet met steun van de gemeente, waarbij dieren werden gebruikt voor vertier van de mens. De Partij voor de Dieren vindt dat dieren niet gebruikt moeten worden voor vermaak, omdat hierbij het dierenwelzijn niet gegarandeerd is.

1. Is het college bekend met de berichten dat in Den Haag tijdens de kerstdagen diverse evenementen worden georganiseerd waarbij levende dieren voor vermaak van de mens worden ingezet? [1] [2]

Ja.

In de nota ‘Boeren met beleid’ worden meerdere eisen gesteld om het dierenwelzijn van de stadsboerderijdieren te waarborgen zoals huisvesting conform natuurlijke behoeftes en leefomgeving, weiden en knuffelhoeken zijn toegankelijk voor publiek met toezicht, dieren krijgen voldoende bewegingsvrijheid en dieren worden met één of meerdere soortgenoten gehuisvest.

2. Kan het college aangeven hoe het dierenwelzijn gewaarborgd wordt van de dieren die bij evenementen worden gebruikt? Graag een nadere toelichting.

Als voorschrift in de verleende vergunningen wordt de vergunninghouder er op gewezen dat moet worden voldaan aan de op dit onderdeel geldende regels. Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) Deze dienst is belast met het toezicht op naleving van de regels.

3. Onderschrijft het college dat het dierenwelzijn en de veiligheid van de dieren maar ook veiligheid van de bezoekers bij evenementen gegarandeerd moeten worden? Zo ja, wat doet het college hieraan? Zo neen, waarom niet?

Ja. In de vergunning wordt de vergunninghouder erop gewezen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften van de Brandweer Den Haag en de Politie Haaglanden. De van toepassing zijnde voorschriften worden in bijlagen vermeld en maken onderdeel uit van de verleende vergunning. Zie verder de beantwoording van vraag 2.

4. Voor een evenement op zaterdag 14 december jl. een levende kerststal aan het Monnickendamplein, is 22 november jl. door de gemeente een vergunning verleend. Kan het college aangeven op basis waarvan deze vergunning voor dit evenement is verstrekt en waar deze op getoetst is (bijvoorbeeld veiligheid mens en dier)? Graag een nadere toelichting.

De grondslag voor de door de gemeente verleende vergunning ligt in de Gemeentewet en de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag. Zie verder beantwoording vraag 2 en 3.

In de APV staan in artikel 2.25 een aantal richtlijnen voor evenementen opgesteld. In het artikel staat dat een vergunningsaanvraag geweigerd kan worden in het belang van de verkeersveiligheid of veiligheid van mens of goederen.

5. Kan het college aangeven of bij het toetsen van een evenement ‘dieren’ onder de definitie goederen vallen? Graag een toelichting.

Nee. Onder ‘goederen’ wordt verstaan roerende en onroerende zaken. ‘Dieren’ vallen niet onder deze definitie.

6. Is het college bereid om de definitie ‘dieren’ apart op te nemen naast de mens en goederen in het artikel 2.25? Zo neen, waarom niet?

Nee. Sinds 1 januari 2013 is de Wet dieren van kracht. In de vergunningsvoorschriften van evenementen met dieren wordt verwezen naar deze regelgeving. Het college vindt dat afdoende. Vanwege deregulering worden door de gemeente zo min mogelijk extra regels opgelegd. Daar waar geen vergunning voor een evenement wordt gevraagd, dient de gemeente in ieder geval op de hoogte te worden gesteld middels zogenoemde aanmeldingsplicht. Om te allen tijden de veiligheid voor mens en dier te kunnen waarborgen bij evenementen dient de gemeente op de hoogte te zijn van het inzetten van dieren bij evenementen.

7. Is het college bereid om bij artikel 2.25 lid 2 het punt toe te voegen: ‘mits er geen dieren worden ingezet’? Zo neen, waarom niet?

Nee. Het college stelt zich op het standpunt dat (ééndaagse) evenementen met dieren worden toegestaan mits voldaan is aan de op dit onderdeel gestelde wettelijke eisen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris,
Gerard Boot

de locoburgemeester,
Marnix Norder

[1] AD/Haagsche Courant dinsdag 10 december, rubriek ‘Uw buurt in de krant’ pagina 4
[2] http://www.uwwinkelcentrumypenburg.nl/nieuws-agenda/16-dinsdag-24-december-levende-kerststal-kerstman-in-arrenslee

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gebruik dieren tijdens winterfestijn Koning Winter Weken

Lees verder

Schriftelijke vragen over het flexitariër-convenant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer